Oficiálna stránka mesta Lipany

"Dom pokojnej staroby"

 • charita-ke.sk
 • Aktivity DPS (.ppt)
 • História DPS (.ppt)   Zariadenie poskytuje služby na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Je to kombinované zariadenie domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.

   Charakteristika zariadenia:

   Zariadenie nemá právnu subjektivitu. Je jednou zo zložiek Arcidiecéznej charity v Košiciach, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Je zriadená košickým diecéznym arcibiskupom podľa Kódexu kanonického práva v súlade so zákonom č. 308/19991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

   Klienti (cieľová skupina):
   starší a chorí ľudia, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní sa o seba postarať a iná sociálna služba je pre nich nedostatočná.

   Vízia zariadenia:
   Uskutočňovať evanjeliový príkaz lásky k Bohu a blížnemu v službe ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie so zameraním na cieľovú skupinu - seniorov.

   Poslanie zariadenia:
   Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv ľudí starých, chorých, opustených, bez domova alebo akýmkoľvek iným spôsobom marginalizovaných seniorov. Napomáhať im posilňovať v sebe vedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty.

   Cieľ zariadenia:
   Cieľom je dosiahnuť kvalitatívne vyššiu mieru uspokojenia individuálnych potrieb klientov a zmierniť riziko ich sociálneho vylúčenia čiže poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v stacionárnom zariadení pre seniorov. (Kvalitné sociálne služby v konkrétnom prostredí sú také služby, ktoré ponúkajú optimálne možné a reálne riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občana vyplývajúce z jeho individuálnych potrieb).
   S láskou a úctou sa o klientov stará kolektív zamestnancov, ktorý svoju prácu vníma ako poslanie. Priamo v zariadení je poskytovaná rehabilitácia. Sociálny pracovník sa stará o záujmovú, kultúrnu, rekreačnú a pracovnú činnosť. Klienti okrem odborného personálu môžu denne využívať pomoc rímskokatolíckeho kňaza. Centrom duchovného života je kaplnka zasvätená svätému Mikulášovi z Flüe. Denne sú tu slúžené sväté omše, na ktoré prichádzajú aj obyvatelia blízkeho okolia.
   Kapacita zariadenia je 64 klientov.

   Adresa
   Dom pokojnej staroby
   Hviezdoslavova 826
   082 71 Lipany
   vedúca zariadenia: Ing. Pavel Slaninka
   tel + fax.: 051/457 48 69

   Média:

   Aktuality Lipianskej Radnice August - September 2009:

   Charitný dom slúži už 10 rokov

   V tieto letné augustové dni si pripomíname 10. výročie posviacky Kaplnky svätého Mikuláša z Flűe a otvorenia Domu pokojnej staroby v Lipanoch. Ale Dom pokojnej staroby v Lipanoch začal písať svoju históriu už dávno predtým.


   "Neviem, kedy sa zrodila myšlienka postaviť domov pre starších a opustených ľudí z mesta a blízkeho okolia, ale už v roku 1992 mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu účelovosti stavby. Odvtedy sa veľké množstvo ľudí pričinilo o to, aby sa myšlienka stala skutočnosťou," začala spomínať na zrod myšlienky a neskôr aj samotného diela jeho súčasná vedúca, Ing. Jana Kandráčová.

   Ako by ste charakterizovali súčasné postavenie a situáciu v Dome pokojnej staroby?

   "Dom pokojnej staroby v Lipanoch, podľa zákona číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je kombinovaným zariadením - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. V sieti poskytovateľov sociálnych služieb sme zaradení medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Za desať rokov o naše služby požiadalo 268 ľudí z toho 219 žiadosti sme vybavili kladne. Pán času a večnosti si za toto obdobie povolal 112 klientov. V súčasnosti v našom zariadení nachádza svoj druhý domov 64 ľudí, 43 žien a 21 mužov. Vekový priemer je 76 rokov. Tieto čísla svedčia o tom, že vytvoriť domov pre starších a opustených ľudí z mesta a blízkeho regiónu, bolo veľmi rozumné a prezieravé.".

   Vráťme sa teraz na začiatok, kedy bola spustená prevádzka, kto zastával Vašu súčasnú pozíciu - vedúci Domu pokojnej staroby?

   Vedúca DPS, pani Kandráčová, spomína ďalej: "Prvých klientov v zariadení prijali už v roku 1998, keď bola spustená do prevádzky prvá časť nedokončeného charitného domu. Bolo ich deväť. Medzi nimi boli dvaja ľudia z Lipian. V auguste 1999 bolo v zariadení už devätnásť klientov, z toho piati z Lipian. Prvým vedúcim Domu pokojnej staroby bol pán Mikuláš Lazorík. Chcem poďakovať jemu, ale aj PhDr. Jozefovi Dobrovičovi a Mgr. Emílii Bujňákovej Revajovej za ich podiel na spoločnom diele."

   Pri prezeraní fotografií a kroniky charitného domu pokračuje: "Zásluhu na tom, že v týchto dňoch máme dôvod na oslavu, má veľa ľudí. Nie je v mojich silách ich tu všetkých menovať a určite by som na niekoho zabudla. Chcem však všetkým za všetko vysloviť úprimné poďakovanie. Zvlášť chcem poďakovať, pánovi dekanovi ThLic. Kamilovi Jankechovi, MUDr. Milanovi Gaľovi a Ing. Eduardovi Vokálovi, primátorovi mesta, pre ktorých sa výstavbou objektu neskončil záujem o dielo a napĺňanie pôvodnej myšlienky. Osobitne sa chcem poďakovať priateľom vo Švajčiarsku. Ďakujem im za veľkorysú finančnú pomoc a ich živý záujem o život v tomto domove. V týchto dňoch si tiež spomínam na kňazov, ktorí už nie sú medzi nami: vdp. Huberta Zimmermana, Villyho Ruhstallera a Karola Hörmana. Osobne im už nemôžem poďakovať, ale pri rôznych príležitostiach, veľmi radi a často na nich spomíname. Takto si uchovávame ich odkaz vo svojich srdciach."

   Áno, mená týchto kňazov hneď v nás evokujú myšlienku na centrum duchovného života v Dome pokojnej staroby, ktorým je Kaplnka svätého Miuláša z Flűe. "Naozaj, centrom duchovného života je kaplnka.. Duchovnému otcovi vdp. Antonovi Fritzovi ďakujem za každodenné vytváranie spoločenstva pri slávení svätej omše. Nedá mi nespomenúť ešte jedného človeka, kňaza Mons. Jozefa Korema - biskupského vikára. So zariadením prežíval všetky jeho "detské choroby" a verím, že keď vidí toto dielo stále rásť, je naň hrdý."

   Za všetkým, čím Dom pokojnej staroby žije, je konkrétna práca a konkrétni ľudia. "Práca v našom zariadení je fyzicky a psychicky veľmi náročná. Vykonávajú ju konkrétni ľudia, na ktorých často zabúdame a namiesto poďakovania sa im ujde kritika. Pokiaľ by svoju prácu robili iba kvôli financiám, tak môžem zodpovedne povedať, že už by to nikto nerobil. Chcem preto využiť túto možnosť a poďakovať svojim kolegyniam a kolegom, ktorí obetavo a s láskou slúžia. Pomáhajú tak uskutočňovať evanjeliový príkaz lásky k Bohu a blížnemu v službe ľuďom v núdzi, čo je víziou nášho zariadenia. Chcem tiež poďakovať tým kolegom, ktorí v rôznych obdobiach svojou mravenčou prácou budovali toto dielo."

   Týmito slovami vďaky zavŕšila svoje spomienky, postrehy a úvahy súčasná vedúca Domu pokojnej staroby, Ing. Jana Kandráčová. Aj jej patrí vďaka, nielen za tento rozhovor, ale aj za jej prácu a ľudskosť.

   Pri Kaplnke svätého Mikuláša z Flűe sme stretli dvoch klientov Domu pokojnej staroby v Lipanoch. Sedeli v tieni, na svojich vozíkoch. Boli zaujatí do rozhovoru. Pani Helenka, tak sa nám predstavila, sa venovala aj svojej obľúbenej činnosti - háčkovala krásny obrus. "Čo sa týka mňa," hovorí pani Helenka, "ja som tu pomoc našla. V ostatných rokoch to bolo so mnou, so zdravotného hľadiska, veľmi zle. Personál nám vychádza v ústrety ako môže a vládze. Treba vedieť oceniť ich prácu. Na takú ťažkú prácu by ich mohlo byť aj viac. Majú s nami veľmi veľa práce. Netreba nadávať, máme si vážiť to, čo dostávame."

   Na jej slová súhlasne prikyvuje aj pán Zlatko: "Tiež som odkázaný na pomoc iných a tu mi ju vedia poskytnúť. Nie vždy je všetko podľa našich predstáv, ale všetci zamestnanci sa k nám správajú ako k rovnocenným partnerom."

   Mali by sme ešte veľa tém na spoločný rozhovor a obidvaja nám ho ochotne aj prisľúbili.
   Jana Kandráčová, Viera Urdová