Oficiálna stránka mesta Lipany

Geotermálny vrt

_________________________________________________________________________________________________

  » Cieľ geologickej úlohy
  » Postup riešenia a jeho odôvodnenie
  » Odôvodnenie navrhovaného postupu riešenia geologickej úlohy
  » Výsledky realizovaných prác
  » Záver a doporučenia

  CIEĽ GEOLOGICKEJ ÚLOHY


  Hlavným cieľom navrhovaných prác bolo overenie technického stavu vrtu Lipany-1 a získanie zdroja geotermálnej vody z predterciérneho podložia z triasových karbonátov krížňanského príkrovu . Predpokladaným výsledkom riešenia geologickej úlohy je overenie zdroja geotermálnej vody s ložiskovou teplotou cca 100 °C, výdatnosťou voľného prelivu do 10 l/s a celkovou mineralizáciou do 5 g/l. Podľa doterajších poznatkov by geotermálna voda mala byť Na-HCO3-Cl chemického typu preplynená CO2 a N2. Nevylučuje sa možnosť výskytu CH4. Z výsledkov geologických prác budú získané aj cenné poznatky o kolektorských vlastnostiach triasových karbonátov krížňanského príkrovu ako aj o hydrogeologických pomeroch predterciérneho podložia vnútro-karpatského paleogénu na štruktúre Lipany.
  V priestore záujmového územia bolo prieskumným vrtom uhľovodíkovej prospekcie Lipany-1 v podloží paleogénu navŕtané mezozoikum krížňanského príkrovu v karbonátovom vývoji a testerovacími prácami v nezapaženej časti vrtu zistené prítoky geotermálnych vôd z viacerých hĺbkových úrovní. Keďže vrt Lipany-1 bol vŕtaný ako prieskumný na uhľovodíky, boli v ňom realizované perforačné práce a čerpacie skúšky (záverečná správa - príloha č. 2) vo viacerých intervaloch vrtu. Čerpacími skúškami boli v paleogénnych súvrstviach a interformačných telesách zistené prítoky zemného plynu. V hĺbke 2290 - 2299 m bolo overené ložisko zemného plynu s predpokladanou počiatočnou dennou produkciou 60.000 m3. Keďže však celkové zásoby zemného plynu sú malé nie je v súčasnosti ani v budúcnosti rentabilné ich využívanie Obvodný banský úrad v roku 2005 zrušil dobývací priestor výhradného ložiska zemného plynu Lipany. Existujúci vrt bol prevedený do vlastníctva mesta Lipany, ktoré prejavilo záujem o jeho využitie ako zdroja geotermálnych vôd. V prvej etape geologických prác boli vyhodnotené geologické informácie o vrte (vrtná zložka, petrografické rozbory horninového materiálu, výsledky čerpacích skúšok, tlakovo-teplotné pomery vo vrte, hydrogeologické a hydrogeochemické výsledky a iné). V prvej etape technických prác pre úspešné overenia zdroja geotermálnych vôd z triasových karbonátov krížňanského príkrovu bolo potrebné vo vrte realizovať technické práce s vrtnou súpravou na jeho opravu, následne karotážne premerať úsek triasových karbonátov, kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotiť staré a nové karotážne merania pre presnú identifikáciu prítokov vôd, vykonať vo vybraných úsekoch perforačné práce, intenzifikáciu a zrealizovať hydrodynamickú skúšku. Práce boli vykonané na základe realizačného geologického projektu (záverečná správa - príloha č. 5).

  POSTUP RIEŠENIA A JEHO ODÔVODNENIE


  Postup riešenia geologickej úlohy je daný jej cieľom - zabezpečenie zdroja geotermálnych vôd z triasových karbonátov krížňanského príkrovu vrtu Lipany-1. Pre zabezpečenie tohto cieľa bol zvolený nasledovný postup riešenia geologickej úlohy: detailné rešeršné spracovanie údajov o geologickej stavbe, geotermických a hydrogeotermálnych pomeroch v širšom okolí; komplexné vyhodnotenie všetkých dostupných údajov o vrte Lipany-1: vrtnej zložky, petrografických rozborov horninového materiálu; digitalizácia a spracovanie karotážnych záznamov, vyhodnotenie výsledkov čerpacích skúšok, spracovanie tlakovo-teplotných pomerov vo vrte; zhodnotenie hydrogeologických a hydrogeochemických výsledkov z prieskumných vrtov na ropu a zemný plyn Lipany-1 až 6 a Plavnica-1 a 2; spracovanie vykonávacieho geologického a technického projektu na opravu vrtu; overenie technického stavu technologických zariadení na ústi vrtu a kontrola tlakov na inštalovanom produkčnom kríži; realizácia prípravných prác pre mobilizáciu vrtnej súpravy; realizácia technických prác s vrtnou súpravou: overenie priechodnosti vrtu, odvŕtanie izolačných cementových a mechanických mostíkov, tlaková cementácia perforovaných úsekov vrtu s prítokom zemného plynu; karotážne merania vo vrte; kvantitatívna a kvalitatívna analýza karotážnych meraní a určenie intervalov pre jet-perforácie; realizácia perforačných prác;
  intenzifikácia produktívnych obzorov - karbonatických kolektorov;
  montáž nového geotermálneho zhlavia vrtu, demobilizácia vrtnej súpravy a likvidácia pracoviska vrtnej súpravy s úpravou terénu;
  montáž technológie a vlastná realizácia hydrodynamickej skúšky;
  spracovanie záverečnej správy za geologickú úlohu, vyhodnotenie režimových meraní a návrh optimálnej exploatácie geotermálneho zdroja.

  ODÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO POSTUPU RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY


  Uvedené riešenie geologickej úlohy predstavuje postup pri overovaní hydrogeotermálnej štruktúry s dostatkom geologických a geofyzikálnych informácií a s existujúcim prieskumným vrtom. Vzhľadom na dostatok údajov nebudú v rámci riešenia geologickej úlohy vykonávané žiadne doplňujúce merania okrem nových karotážnych meraní vo vrte a vlastnej realizácii hydrodynamickej skúšky. Dôvodom stanovenej postupnosti jednotlivých prác bolo overenie zdroja geotermálnych vôd z prevŕtaných mezozoických komplexov predpaleogénneho podložia na štruktúre Lipany a optimálne využitie technického zariadenia - vrtu na získanie obnoviteľného zdroja geotermálnej energie pri efektívnom využití finančných prostriedkov.

  VÝSLEDKY REALIZOVANÝCH PRÁC


  V rámci riešenia úlohy boli vykonané nasledovné druhy geologických prác:

  Rešeršné spracovanie údajov
  V rámci rešeršného spracovania bola detailne posúdená geologická stavba, hromošsko-šambrónskej zóny spišsko-šariškého paleogénu, vrtná zložka, petrografické rozbory horninového materiálu, digitalizácia karotážnych meraní, výsledky čerpacích skúšok, tlakovo-teplotné pomery vo vrte. Zhodnotenie hydrogeologických a hydrogeochemických výsledkov z prieskumných vrtov na ropu a zemný plyn Lipany-1 až 6 a Plavnica-1 a 2.

  Spracovanie vykonávacieho geologického a technického projektu
  Po zhodnotení geologických a hydrogeologických údajov z vrtu a širšieho okolia bol spracovaný podrobný realizačný geologický (záverečná správa - príloha č. 5) a technický projekt pre realizáciu technických prác na opravu vrtu a hydrodynamickej skúšky.

  Realizácia technických prác s vrtnou súpravou
  Po spracovaní geologických a technických podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku technických prác s vrtnou súpravou pre opravu vrtu a následnom výberovom konaní, bol vybratý zhotoviteľ technických prác - Slovenská vrtná spoločnosť a. s. Gbely. Všetky práce na vrte riadil a dozoroval zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy.

  Vyhodnotenie karotážnych meraní
  Pre presné určenie hĺbkových intervalov perforácií boli kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotené pôvodné a nové karotážné merania, aby boli sprístupnené kolektory geotermálnych vôd s najlepšími petrofyzikálnymi vlastnosťami.
  Podľa priebehu technických prác vo vrte v súvislosti s výsledkami cementácie starých naperforovaných úsekov bolo rozhodnuté o prerušení prác pri overovaní prítoku geotermálnych vôd. Plánované perforačné práce a hydrodynamická skúška neboli v tejto etape prác realizované. K perforácii vyčlenených intervalov s prítokmi geotermálnych vôd nebolo možné pristúpiť z dôvodu tlakových podmienok v intervaloch starých perforácii. Akékoľvek zníženie hladiny pri vybudzovaní prítoku z nových perforácií by malo za následok narušenie hermetičnosti zacementovaných intervalov vo vrte a spôsobilo by opätovný prienik uhľovodíkových médií do vrtu, čo by spôsobilo znehodnotenie dovtedy realizovaných prác a mohlo by znemožniť pokračovať v akýkoľvek prácach vo vrte.

  Rešeršné spracovanie údajov
  Podrobné spracovanie rešeršných údajov je uvedené kapitole 3.1. geologická stavba, 3.2. paleogeografia a tektonika, 3.3. geofyzikálna a vrtná preskúmanosť a 3.4. hydrogeotermálna charakteristika. Výsledky geologických prác z vrtu Lipany 1 a spracovanie údajov z vrtnej zložky sú uvedené v záverečnej správe - príloha č. 5 - realizačný geologický projekt prác.

  Spracovanie vykonávacieho geologického a technického projektu
  Pred začatím prác spracoval dodávateľ geologických prác THERMEX - RNDr. Miroslav Král, CSc. realizačný geologický projekt (záverečná správa - príloha č. 5) a dodávateľ technických prác - Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. Gbely realizačný technický projekt (záverečná správa - príloha č. 6).

  Realizácia technických prác s vrtnou súpravou
  Postup prác s vrtnou súpravou vo vrte Lipany 1 je uvedený v samostatnej správe z overenia technického stavu vrtu, ktorú vypracoval dodávateľ - Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. Gbely.

  Vyhodnotenie karotážnych meraní
  Vo vrte boli realizované tieto merania produkčnej karotáže: v intervale 2300 m až 3406 m: NGK - neutron-gama karotáž,
  GK - gama karotáž,
  TM - termometria;
  v intervale 2200 m až 3406 m: CCL - meranie magnetickej indikácie;
  v intervale 1600 m až 3406 m: AC - akustický cementlog.
  Pre geologické účely na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu boli použité meranie NGK, GK a TM. Koreláciou starých a nových karotážnych meraní boli upresnené intervaly s prítokmi geotermálnych vôd. Grafická dokumentácia interpretácie karotážnych meraní je v záverečnej správe - prílohy č. 7, 8, 9.
  Pre technické účely na identifikáciu koróziou poškodených pažníc bolo použité meranie CCL a zistenie kvality zapažnicovej cementácie meranie AC. Z vyhodnotenia CCL merania vyplýva, že pažnice sú porušené v miestach starých perforácií a zvyšný profil pažníc nevykazuje znaky koróznych deformácií (príloha č. 10). Meraním AC bola vyhodnotená kvalita zapažnicovej cementácie - celkove možno hodnotiť kvalitu cementácie ako dobrú (záverečná správa - príloha č. 11).

  ZÁVERY A DOPORUČENIA


  Pred realizáciou prác s vrtnou súpravou na opravu a sprístupnenie vrtu Lipany 1 bolo zrejmé, že projektované technické práce vytvárajú len rámcový priestor pre realizáciu plánovaných prác. Všetky vykonané práce bolo nutné prispôsobiť reálnemu stavu vo vrte. Zmeny realizačného projektu vrtu boli zaznamenané do vrtného denníka.
  Prvý technický problém odfrézovanie mechanického mostíka v hĺbke 2244,42 m bol úspešne zvládnutý. Po jeho odstránení nastali straty výplachu v perforovanom úseku 2290 - 2299 m.
  Druhý technický problém nastal pri tlakovej cementácii tohto obzoru. Po prvej cementácii bol zistený cement len nad perforáciou od 2284 do 2290 m. V intervale perforácie a pod ňou nebol cement. Podľa výsledkov týchto prác bol identifikovaný pravdepodobný dôvod straty cementovej kaše do obzoru. Ložisko zemného plynu v hĺbke 2290 - 2299 m bol perforované dva krát. Prvá perforácia bola vykonaná po zacementovaní technickej kolóny 9 5/8", druhá po zacementovaní ťažobnej kolóny 7". Po oživení prítoku zemného plynu bola realizovaná intenzifikácia obzoru roztokom kyseliny HCl. Pri tejto operácií prišlo k rozrušeniu cementu medzi technickou a ťažobnou kolónou. Tlak v ložisku zemného plynu je nižší ako hydrostatický, čo spôsobilo, že cementová kaša vyplnila priestor v medzikruží a neodizolovala naperforovaný interval. Pred druhou cementáciou bol do tohto obzoru zatlačený barytový tem-blok aby zaplnil pórový priestor v plynovom kolektore. Po cementácii bol vo vrte odvŕtaný cement v intervale 2259 až 2296 m. Po cementácii ustali straty výplachu. Hermetičnosť cementácie bola overovaná tlakom 5 MPa. Za 10 minút nastal pokles tlaku na 1 MPa a obnovili sa straty výplachu. Zacementovaný obzor nebol hermetický.
  ž po tretej tlakovej cementácii bol obzor hermetický a ustali straty výplachu, čo bolo podmienkou pokračovania v prepracovávaní vrtu až do hĺbky 3408. V tejto hĺbke pri frézovaní čelnou frézou bol zaznamenaný len nepatrný postup. Podľa dostupnej dokumentácie v tejto hĺbke nebol osadený mechanický mostík, takže sa jednalo o neznáme kovové predmety (pravdepodobne zvyšky kovových materiálov zo starých perforačných prác). Keďže identifikované prítoky geotermálnych vôd sa nachádzajú v už prepracovanom vrte od hĺbky 2800 m a ďalší postup by mohol technicky ohroziť celý vrt bolo rozhodnuté o ukončení prác so spriechodňovaním vrtu. V hĺbke 3400,5 m bol osadený nový mechanický mostík. Pred ukončením prác bol v hĺbke 2144 až 2193 m zacementovaný konzervačný mostík.

  Hodnotenie dosiahnutých výsledkov
  Realizácia prác na spriechodnení vrtu Lipany 1 a overení technických a geologických determinantov jeho využitia ako zdroja geotermálnych vôd potvrdila perspektivitu v obidvoch smeroch.
  Z hľadiska geologického, realizáciou nových karotážnych meraní boli overené a upresnené intervaly v karbonatických kolektoroch krížňanského príkrovu sýtené nízkomineralizovanou geotermálnou vodou. Po korelácii, kvantitatívnej a kvalitatívnej interpretácii karotážnych meraní boli jednoznačne identifikované kolektory geotermálnych vôd s predpokladanou výdatnosťou voľného prelivu do 15 l/s, ložiskovou teplotou v rozmedzí 94 až 102°C, s celkovou mineralizáciou do 4 g/l.
  Z technického hľadiska, realizáciou prác s vrtnou súpravou sa potvrdila bezproblémová priechodnosť vrtu do hĺbky 3408 m bez znakov koróznych deformácií. Ako sa predpokladalo, najväčším problémom bola izolácia naperforovaných intervalov s prítokmi uhľovodíkových médií aj nehorľavých plynov. Tlaková cementácia bola úspešná do tej miery, že umožnila s relatívne malými stratami výplachu overiť priechodnosť vrtu až od hĺbkových intervalov s predpokladanými prítokmi geotermálnych vôd 3184 - 3390 m, realizovať karotážne merania a osadiť izolačný mechanický v hĺbke 3400,5 m. Neumožnila však pokračovať v perforačných prácach.

  Doporučenie ďalšieho postupu
  Pre pokračovanie prác, druhou etapou, na využití vrtu Lipany 1 ako zdroja geotermálnych vôd je nutné odizolovať naperforované intervaly izolačnou kolónou s priemerom 5" od povrchu do hĺbky 2700 m a zacementovať ju pätou po povrch (záverečná správa - príloha č. 12). Toto technické riešenie zabezpečí úplnú izoláciu starých perforácii a umožní bezpečne pokračovať v perforáciách perspektívnych kolektorov v hĺbkach 3184 - 3390 m, ich intenzifikácii roztokom kyseliny HCl a následne realizovať hydrodynamickú skúšku.
  Realizáciou prác prvej a druhej etapy by sa na štruktúre Lipany overil jeden z najlepších zdrojov geotermálnych vôd na Slovensku (vysoká teplota, dobrá výdatnosť a nízka mineralizácia) pri využití starého vrtu uhľovodíkovej prospekcie s obnoveným technologickým zariadením, ktoré by umožnilo využívať overený geotermálny zdroj tak dlho ako novo realizovaný hlboký vrt - minimálne 30 rokov, ale s nákladmi na úrovni 25 % z nákladov na nový vrt.

  Podrobnejšie:
  Záverečná správa 1. Etapa (.pdf), 13 MB
  Záverečná správa 2. Etapa (.pdf), 40 MB
  Záverečná správa 2. Etapa (prílohy) (.pdf), 20 MB