Oficiálna stránka mesta Lipany


"Hľadajme to, čo nás spája"


Názov projektu :

Hľadajme to, čo nás spája


Číslo zmluvy : 142-23-112
Realizátor : Mesto Lipany
Typ projektu : neinvestičný
Priorita : 2
Opatrenie : 2.3

Na tomto mieste Vás budem informovať o priebehu projektu " Hľadajme to, čo nás spája", podporeného z programu INTERREG IIIA, priority 2, opatrenia 2.3. Projekt je spolufinancovaný európskym spoločenstvom.

Cieľom projektu nie je len rozšírenie spolupráce medzi samosprávou v regióne hornej Torysy so samosprávami v gminach Muszyna a Piwniczna formou stretnutí zástupcov samospráv, následne vytvorením pracovných skupín v spoločných záujmových oblastiach (kultúra, šport, projektový manažment, školstvo, PR), ale aj sériou nových 7. podujatí osloviť aj samotných obyvateľov na oboch stranách hraníc s dôrazom na mladých ľudí. Podujatia sa budú konať v meste Lipany a jeho blízkom okolí, pričom organizátorom je samotné mesto Lipany v spolupráci s partnermi. Stretnutia samospráv a pracovných skupín sa budú konať striedavo u všetkých partnerov projektu s pravidelnosťou 1. mesačne, zároveň tieto skupiny budú spolu komunikovať e-konferenciou. Dodržaním časového harmonogramu a realizáciou všetkých aktivít sa naplnia všetky ciele projektu a zároveň sa zabezpečí jeho trvalá udržateľnosť aj po ukončení realizácie tohto projektu. Aktivity projektu obsahujú všetky potrebné úkony na dosiahnutie cieľov, od stretnutí samospráv, pracovných skupín, cez organizovanie spoločných aktivít a podujatí až po tlač publikácii, katalógov . Projekt je rozdelený do 5 etáp, ktoré medzi sebou nadväzujú.

Pozvánky:Podujatia v rámci projektu:

  • „TANEC BEZ HRANÍC“
  • „DIVADLO BEZ HRANÍC“
  • „FLÓRIAN“
  • „ŠPÁROVÁ INTER CROSS COUNTRY“
  • „UMENIE SPÁJA NÁRODNOSTI“
  • „POHODIČKA V LIPANOCH“
  • „SPOLOČNÉ VIANOCE“

Na stiahnutie pre organizátorov


Vzor zápisnice


Vzor objednávky


Vzor protokolu


Vzor Organizačno - technické zabezpečenie


Vzor prezenčnej listiny


Vzor Time Sheet