Oficiálna stránka mesta Lipany

Mestská knižnica v LipanochKnižničný poriadok, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice s jej používateľmi v súlade s platným znením Občianskeho zákonníka (Zákon FZ ČSFR č. 47/1992 Zb.), a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona FZ ČSFR č. 247/1990 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (Autorský zákon) v platnom znení.

Štefánia Husárová
Tel.: 051/488 11 76, e-mail: kniznica@lipany.sk

Jaroslava Fedáková
Tel.: 051/488 11 76, e-mail: kniznica@lipany.sk

Ing. Bernardína Šimová
Tel.: 051/488 11 76, e-mail: kniznica@lipany.sk

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Mestská knižnica v Lipanoch plní funkciu verejnej, univerzálnej knižnice. V rámci svojho poslania a zamerania poskytuje knižnično-informačné služby hlavne pre občanov mesta Lipany.
Výpožičné hodiny:
Pondelok – Utorok: 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Štvrtok – Piatok 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Výpožičné hodiny počas prázdnin:
Pondelok – Piatok:7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
 1. FOND KNIŽNICE

  Knižnično-informačný fond knižnice tvoria:

  Primárny fond

  Tlačené dokumenty:
  1. knihy a brožúry
  2. periodiká: noviny a časopisy
  3. regionálne tlače a dokumenty

  Sekundárny fond

  • systém katalógov a kartoték (na klasických i elektronických médiách),
  • bibliografie,
  • databázy informácií.

  Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom mesta Lipany. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 2. SLUŽBY KNIŽNICE

  Výpožičné:

  • absenčné výpožičné služby ( požičiavanie primárnych knižničných dokumentov) mimo knižnicu,
  • prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie dokumentov len v priestoroch knižnice),
  • rezervovanie dokumentov,
  • požičiavanie súborov dokumentov pre kolektívnych používateľov.

  Bibliograficko-informačné a konzultačné:

  • poskytovanie jednorázových bibliografických i faktografických informácií na požiadanie (ústne),
  • vyhľadávanie informácií vo vlastných i zakúpených elektronických katalógoch a databázach.

  Knižnica môže na základe povolenej obchodnej činnosti poskytovať aj ďalšie platené služby: predaj kníh (na základe dohôd s vydavateľstvami a distrubútormi kníh).

  Knižnica je povinná všetky poskytované služby evidovať.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI ČITATEĽOV

  Používateľom knižnice sa môže stať:

  • každý občan Slovenskej republiky, bez ohľadu na bydlisko,
  • cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt,
  • inštitúcie a organizácie prostredníctvom povereného zástupcu ako kolektívny člen knižnice.

  Členstvo v knižnici vzniká zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

  Členstvo v knižnici zaniká:

  • odhlásením čitateľa,
  • hrubým porušením knižničného poriadku (pod hrubým porušením knižničného poriadku sa rozumie hlavne nedodržiavanie KaVP, poškodzovanie knižničných dokumentov, krádež knižničných dokumentov, nevhodné správanie sa /obťažovanie pracovníkov, príp. návštevníkov knižnice/, hygienické a zdravotné dôvody). Tým čitateľ nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu. Pri hrubom porušení knižničného poriadku, odmietnutí uhradiť škody a pod. vyhradzuje si knižnica právo uplatniť zákonné prostriedky cestou súdu a oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, škole i rodičom.

  Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú

  1. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad, ktorý platí len pre jedného konkrétneho používateľa. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok.
  2. Čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa využívať poskytované knižnično-informačné služby.
  3. Členstvo sa obnovuje na začiatku každého kalendárneho roka.
  4. Za vydanie čitateľského preukazu a obnovu členstva v novom kalendárnom roku knižnica vyberá členský poplatok.
  5. Čitateľský preukaz vystavuje knižnica občanom SR po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu. Cudzím štátnym príslušníkom po predložení pasu alebo povolenia k pobytu.
  6. Deťom do 15 rokov vystaví knižnica čitateľský preukaz na základe súhlasu rodiča, príp. zákonného zástupcu.
  7. Zástupcom kolektívnych členov vystaví knižnica čitateľský preukaz po predložení prihlášky podpísanej štatutárnym zástupcom alebo písomne povereným zástupcom kolektívu a razítkom. Nositeľom práv a povinností je organizácia.
  8. Bez čitateľského preukazu čitateľ nemá nárok na poskytovanie služieb knižnice.
  9. Stratu čitateľského preukazu je potrebné knižnici oznámiť pri najbližšej návšteve. Vydanie nového preukazu sa považuje za obnovenie členstva a knižnica vyberá poplatok 0,33 €/9,94 Sk .
  10. Každú zmenu osobných údajov je individuálny i kolektívny čitateľ povinný ohlásiť.
  11. Pri nesplnení povinností uvedených v bodoch 9. a 10. je používateľ povinný nahradiť náklady, ktoré knižnici vzniknú zisťovaním týchto údajov.

  Čitateľ a používateľ sa zaväzuje zachovávať knižničný a výpožičný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam za účelom ochrany majetku knižnice.

  Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne na MsÚ v Lipanoch. Na písomné otázky a sťažnosti používateľa, ktorý udá svoju adresu, odpovie knižnica do 30 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy týkajúce sa vybavovania sťažností.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI KNIŽNICE

  Knižnično - informačné služby sa poskytujú čitateľom po predložení čitateľského preukazu.

  Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenie pred poškodením. Za poškodenie majetku mesta sa považuje aj vystrihovanie, vytrhávanie častí kníh, periodik, mechanické poškodzovanie dokumentov, písanie poznámok a pod. Za každé dokázateľné poškodenie mestského majetku bude knižnica čitateľa brať na zodpovednosť.

  Pri vstupe do knižnice sú návštevníci povinný:

  • odložiť tašky na určené miesto,
  • zachovať ticho a brať ohľad na ostatných používateľov.

  Knižnica poskytuje čitateľovi žiadané dokumenty spravidla na počkanie.

  V súlade s poslaním a zabezpečovaním potrebnej ochrany knižničných fondov a v súlade so zákonmi o autorských právach, môže knižnica obmedziť absenčné požičiavanie (mimo knižnice) niektorých druhov a častí fondov, napr. dokumenty potrebné pre každodennú prevádzku knižnice (encyklopédie, jazykové slovníky a pod.), regionálne dokumenty.

  Čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou aj žijúcemu v byte, kde sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa v inkubačnej dobe knižničné jednotky nevydávajú. Čitateľ je povinný knižnici chorobu hlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením OHES. Evidencia knižničných jednotiek čitateľovi sa vedie v jeho čitateľskom preukaze a v evidenčnom liste, ktorý ostáva v knižnici. Vrátenie knižných jednotiek knižnica potvrdí používateľovi v jeho čitateľskom preukaze. Na pracoviskách, kde je automatizovaná evidencia výpožičiek, má čitateľ vypožičané dokumenty evidované v elektronickej databáze. Výstupný doklad o vypožičaných dokumentoch, ktorý čitateľ podpíše sa archivuje v knižnici. Čitateľ má právo požiadať kópiu tohto dokladu, ktorý potvrdzuje absenčné výpožičky.

  Výpožičná lehota pre jednotlivé druhy knižničných dokumentov je stanovená takto:

  1. pri absenčnom vypožičiavaní:
   • knihy, viazané periodiká,hudobniny, mapy a pod. – 1 mesiac,
   • jednotlivé čísla periodik – 7 dní,
  2. pri prezenčnom vypožičiavaní,
  3. počas výpožičnej doby jedného dňa.

  Prekročenie výpožičnej lehoty podlieha poplatkom za omeškanie. V odôvodnených prípadoch knižnica môže stanoviť aj dlhšiu alebo kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie dokumentu pred uplynutím stanovenej výpožičnej lehoty. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľa predĺžiť len v tom prípade, ak o požičanie príslušného dokumentu nežiada iný používateľ. Ak používateľ nevráti požičané dokumenty v stanovenej lehote, ani nepožiada o predĺženie, knižnica ho upomenie písomne. Za prekročenie výpožičnej lehoty je čitateľ povinný zaplatiť. (viď cenník poplatkov - samostatná príloha).

  Poplatok sa platí za celý vypožičaný súbor dokumentov, u ktorého uplynula výpožičná lehota. Cenník poplatkov upravuje primátor po prejednaní v R-MsÚ v súlade s úpravami poštových taríf a celkovým cenovým vývojom.

 5. UPOMÍNANIE ČITATEĽOV

  Pri manuálnej evidencii výpožičiek:

  1. upomienka po 1 mesiaci – neposiela sa,
  2. upomienka po 2 mesiacoch,
  3. upomienka po 3 mesiacoch - súdnou cestou
  • za čitateľa do 16 rokov zodpovedá rodič alebo jeho zákonný zástupca,
  • po bezvýslednom upomínaní bude knižnica vymáhať vrátenie vypožičaných dokumentov súdnou cestou,
  • čitateľ je povinný knižnici uhradiť náklady, ktoré vznikli upomínaním a vymáhaním nevrátených knižničných dokumentov,
  • v prípade dlhodobejšieho uzavretia knižnice (viac ako 2 dni) sa toto obdobie do výpožičnej lehoty nezaratúva, čím sa táto predlžuje,
  • čitateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkovo,
  • právnu zodpovednosť,
  • čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom ho prevzal,
  • pred vypožičaním si ho má prezrieť a všetky závady ihneď ohlásiť, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady, ktoré je povinný uhradiť. Ak čitateľ vracia vypožičaný dokument poštou, je povinný zabezpečiť jeho ochranu. Po obdržaní dokumentu knižnica zašle písomné potvrdenie,
  • čitateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.

  Na požičiavanie knižničných dokumentov z knižničného fondu platia ustanovenia platného Občianskeho zákonníka o Zmluve o výpožičke (§ 659-662).

  Týmto sa ruší predchádzajúci výpožičný poriadok.

  Tento Knižničný a výpožičný poriadok bol prejednaný a schválený na 10. zasadaní MsZ dňa 20. 1. 2000 a je platný a účinný od 1. 2. 2000.

  V Lipanoch 12. 1.2000
  Ing. Eduard Vokál
  primátor mesta Lipany

  CENNÍK platný od 1.1.2012

  Ročný členský poplatok 1,00 €
  Poplatok za stratený preukaz 0,50 €
  Tlač dokumentu 0,10 €/strana
  Poškodenie čiarového kódu 0,50 €
   
  1. upomienka 0,30 €
  2. upomienka 1,00 €
  3. upomienka 2,00 €
  4. upomienka 3,00 €
   
  Vypožičiavanie časopisov 0,50 €/týždeň
  Upomienka za každý omeškaný týždeň 0,50 €
   
  Vypožičiavanie kníh pre právnické subjekty0,20 €/kniha/mesiac
   
  Cirkulačná služba módnych časopisov: 1 časopisecký titul0,50 €/týždeň

  STRATA KNIŽNIČNÉHO DOKUMENTU

  V prípade straty knižničného dokumentu z beletrie a z detskej krásnej literatúry používateľ je povinný zabezpečiť ten istý titul alebo kópiu toho istého titulu, prípadne iný titul z toho istého žánru.

  V prípade straty knižničného dokumentu z náučnej literatúry je používateľ povinný stratený dokument nahradiť kúpou alebo kópiou toho istého titulu. V prípade, že daný titul nemôže zabezpečiť, môže knihovník požadovať finančnú náhradu až do výšky 5 násobku ceny zakúpeného dokumentu.

  V prípade nereagovania na zasielanie upomienok sa bude voči čitateľovi postupovať v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. § 50 odst. 1.