Oficiálna stránka mesta Lipany

"Mládež v meste"

  Linky:
 • www.sfll.webnode.sk, - Školská florbalova liga Lipany
 • zslipany.edupage.org - ZŠ Komenského 113 Lipany
 • www.zspohlipany.edu.sk - ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany
 • gymlipany.edupage.org - Gymnázium Lipany
 • www.soslipany.sk - SOU Lipany
 • hornatorysa.com - MŠ Centrum Lipany
 • szslipany.wordpress.com - ŠZŠ Lipany
 • www.skudos.com - 115. skautský zbor SKUDOS
 • www.modratorysa.sk - Komunitná nadácia Modrá Torysa
 • www.ncl.dmp.sk - Bojové umenie
 • www.zus-lipany.sk - Základná umelecká škola v Lipanoch
 • www.septemthillis.sk - Spevácky zbor Septemthillis
 • www.tktilia.lipany.sk - Tanečný klub Tília Lipany

   Aktuálne:

    Pozvananie Sv. Otca    Pozvanie Svätého Otca Benedikta XVI. na Svetové dni mládeže v Madride prijalo aj niekoľko mladých z Lipian. Putovali tam s rôznymi spoločenstvami. Väčšina šla v rámci Košickej arcidiecézy. Ďalší sme cestovali do Španielska spolu s mladými z Univerzitného pastoračného centra pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá je na území Spišskej diecézy. SDM začínali spoznávaním života miestnej cirkvi päťdňovým pobytom v rôznych diecézach celého Španielska. Mládež zo Spišskej diecézy prijala diecéza Segorbe-Castellón, nachádzajúca sa na východnom pobreží krajiny. Veriaci hosťujúcej farnosti Vila-Real nám umožnili návštevu tamojšieho slávneho futbalového klubu, svojich starobylých kostolov a nahliadnutie do ich sociálnej a charitatívnej činnosti. Dni v diecézach vyvrcholili svätou omšou s miestnym biskupom. SDM následne pokračovali pre všetkých v Madride, kde sa mládež, zadelená podľa krajín, stretávala v pridelených kostoloch na katechézach. Pre nás bolo príjemné byť zoskupení v spoločenstve krajanov uprostred "multikultúrneho mora". Štvrtok, 18. augusta, mladí privítali v Madride Svätého Otca. Osobitný priestor pápež venoval mladým, ktorí sa rozhodli pre zasvätený život. V piatok doobeda to boli mladé rehoľné sestry a v sobotu sa stretol s bohoslovcami. Hlbokým zážitkom bolo slávenie Vigílie so Svätým Otcom v sobotu, 20. augusta, na letisku Cuatro Vientos. Našu spoločnú modlitbu preverila búrka, ktorá onedlho prestala. Povzbudením pre nás bolo zotrvanie Svätého Otca medzi nami, ktorý potom ďalej viedol eucharistickú adoráciu. Po krátkom nočnom odpočinku pod holým nebom sme sa pripravovali na slávnostnú svätú omšu. Homíliu Benedikta XVI. sme mohli počúvať v poľskom preklade. Žiť týmto pulzom nám pomáhajú slovenské preklady príhovorov Svätého Otca, dostupné aj na internete. V závere SDM určil pápež budúce miesto stretnutia v brazílskom Rio de Janeiro.

    Nikolaj a Juraj Dudovci
    V Lipanoch je SUPERTRIEDA 2011


    Top triedou je III.T (tercia) z nášho gymnázia, ktorá v rámci celoslovenskej súťaže SUPERTRIEDA zvíťazila. Podrobne o tejto súťaži čítajte v správe TA SR a na supertrieda.sk.
    Vyhodnotenie ankety Separácia odpadu v meste


    V mesiaci marec sme vás prostredníctvom žiakov ZŠ Komenského 113, ZŠ Hviezdoslavova 1 a študentov z Gymnázia v Lipanoch oslovili s anketou zameranou na separáciu odpadu v meste. Ponúkame vám jej výsledky. Ankety sa zúčastnilo 612 respondentov (36% mužov a 64% žien); z toho vo vekovej kategórii do 20 rokov 23%, v kategórii od 20 - 35 rokov 25%, v kategórii od 35 do 50 rokov 28% a v kategórii nad 50 rokov 24%.

    Prvá otázka bola zameraná na samotnú separáciu odpadu. 81% opýtaných odpovedalo, že separujú odpad , 19% opýtaných odpad neseparuje. Ako dôvod svojho negatívneho postoja k separácii uviedli: nezáujem o separáciu, lenivosť, prácnosť s triedením, nedostatok kontajnerov na triedený odpad v blízkosti domov a preplnené kontajnery. V druhej otázke mali respondenti uviesť, s ktorým druhom odpadu majú pri separácii najviac problémov. Z výsledkov ankety vyplynulo, že najviac problémov pri separácii (až 29%) mali respondenti s elektroodpadom a kovovým odpadom, po ňom nasledovali problémy so stavebným odpadom (19%). Takmer 16% opýtaných uviedlo, že nemajú problém s triedením odpadu, ďalej nasledoval bioodpad (12%), plast (9%), papier (8%) a sklo (7%). Veľmi malé percento opýtaných uviedlo, že majú problémy s triedením detských plienok a tetrapakov. V ďalšej otázke anketárov zaujímalo, či sa respondenti stretli vo svojom okolí s čiernou skládkou. Až 43% opýtaných odpovedalo kladne a uviedli tieto miesta výskytu skládok: rekreačná oblasť Špárová, Hlinisko, lesopark, medzi firmami Odeva a Orac Decor, za priemyselným parkom, okolo Rómskej osady, za autobusovou stanicou, na starom cintoríne, v blízkosti bývalého smetiska, pri vrte, na Moyzesovej ulici smerom na Lúčku, smerom na Rožkovanské rybníky, v potokoch a okolo rieky Torysa, pri kontajneroch a smerom na letisko v Dubovici. Štvrtá otázka bola zameraná na využívanie kalendára o zbere separovaného odpadu, kde 59% respondentov odpovedalo kladne, 41% uviedlo, že sa kalendárom nepotrebuje riadiť z dôvodu blízkosti smetných nádob na triedený odpad. Posledné dve otázky ankety smerovali k vedomosti o existencii zberného dvora a jeho využití. 70% opýtaných vedelo, že zberný dvor sa nachádza na Štúrovej ulici, 30% opýtaných o zbernom dvore nevedelo. Napriek tomu, že väčšina opýtaných vedela kde sa zberný dvor nachádza, len 40% z opýtaných využilo služby zberného dvora, 60% opýtaných uviedlo, že neuvažovali nad odovzdaním odpadu do zberného dvora alebo doposiaľ nepotrebovali služby zberného dvora.

    V Lipanoch 25.03.2011
    Katarína Dulinová
    Komisia pre mládež pri MsZ
    Komisia pre mládež pozýva ...


    Na svojom prvom zasadnutí Komisia pre mládež pri Ms Z v Lipanoch prijala ponuku predstaviteľov nášho mesta, ktorá mimochodom platila už dávnejšie, aby jednotlivci alebo skupiny mladých ľudí využili možnosť prezentovať svoje aktivity a nápady v priestoroch, ktoré im môže poskytnúť mesto (napr. klubová miestnosť pod tribúnou na futbalovom štadióne, čajovňa Pavučina a pod.)

    Týmto pozývame všetkých aktívnych mladých ľudí na naše stretnutia, kde budete môcť svoje predstavy o činnosti prezentovať komisii a v spolupráci s nami ďalej aj realizovať. Stretnutia komisie pre mládež sa budú uskutočňovať druhý pondelok v mesiaci. Kontakt na komisiu: sekretariát MsÚ Katarína Dulinová, resp. predseda komisie Peter Tejbus - 0908 255 481.
    Karneval na ľade


    Dňa 6. februára 2011 si na klzisku pri mestskej hale spestrili deň deti spolu so svojimi rodičmi. Ľadovú plochu zaplnilo celkom 35 pestrých masiek, aby pod dohľadom pani vychovávateliek Aťky Župovej a Evky Lipovskej súperili o sladké odmeny. Niektoré sa ešte nevedeli ani korčuľovať, preto bolo o zábavu postarané. Asi dve hodiny sa deti publiku predvádzali a snažili sa splniť úlohy, ktoré im zadávali čarodejnice. Karnevalom nás po celý čas sprevádzala mladá talentovaná speváčka Ivanka Mitrová, ktorej spev nám pomáhal prekonávať pocit chladu. V závere sa žrebovala tombola, kde 10 karnevalových masiek bolo ocenených darčekovým balíčkom. Detské rozžiarené oči boli pre organizátora podujatia zadosťučinením spokojnosti. Milé deti, veríme, že Mesto Lipany Vám zmenilo obyčajný zimný deň v očarujúci a tešíme sa na budúci rok, kedy chceme pokračovať v takejto krásnej tradícii aj naďalej.

    Marcela Tomková
    Referát kultúry a športu MsÚ

    Anketa o čistote mesta


    Milí obyvatelia Lipian,
    počas jarného obdobia sme vás oslovili s anketou o čistote mesta Lipany. Ponúkame vám jej výsledky:
    Ankety o čistote mesta Lipany sa zúčastnilo 462 respondentov (41% mužov a 59% žien); z toho vo vekovej kategórii do 20 rokov 42%, v kategórii 20 - 35 rokov 21%, v kategórii 35 - 50 rokov 19% a v kategórii nad 50 rokov 18%.
    Prvá otázka sa týkala miery spokojnosti s čistotou v meste. 16% je spokojných, 42% je čiastočne spokojných, 20% respondentov je skôr nespokojných a vôbec nie je spokojných 22%.
    Respondenti mali v ďalšej otázke zoradiť podľa závažnosti problémy, ktoré súvisia s čistotou v meste. Najviac obyvateľom prekážajú odpadky na chodníkoch a trávnatých plochách (hodnota závažnosti 2,3), potom vysypané smetné nádoby a koše na odpadky (1,9), nasleduje neporiadok okolo spoločných smetných nádob, kontajnerov (1,7), čierne skládky (1,5), pohodené ohorky z cigariet (1,4) a na záver psie exkrementy (1).
    Nasledujúca otázka znela: Viete o tom, že triediť odpad je zákonnou povinnosťou každého občana? Na túto otázku odpovedalo 74% opýtaných áno a zvyšných 26% nie.
    Odpad triedi 68% a netriedi 32% opýtaných, na čo sme sa pýtali v štvrtej otázke.
    V piatej otázke sme skúmali, či obyvatelia mesta Lipany využívajú kalendár o zbere separovaného odpadu z domácností. Na otázku odpovedalo áno 42% opýtaných a nie 58% opýtaných.
    Pýtali sme sa aj na problém s konkrétnym typom odpadu. Zistili sme, že obyvatelia majú najväčší problém s elektroodpadom a kovovým odpadom (29%), taktiež ich trápi nebezpečný odpad (21%), ale aj bioodpad (17%), plasty (13%), papier (11%) a sklo (9%).
    So zbytočným papierom nakladajú obyvatelia nasledujúcimi spôsobmi: 34% ho odovzdáva do škôl, 29% ho spaľuje, 14% ho vyhadzuje do zmesového / komunálneho odpadu, 12% ho odovzdáva do zberného dvora a 11% ho skladuje.
    V ďalšej otázke sme zisťovali váhu záujmu o projekt Zber a separovanie biologicky rozložiteľného odpadu. O využitie nového projektu má vážny záujem 26% opýtaných, čiastočný záujem 32% opýtaných, pre 10% opýtaných to nie je dôležité. 22% respondentov sa nezaujíma o danú problematiku.
    Jarné upratovanie v okolí obydlí sa vykonáva u 70% opýtaných, u 30% sa nevykonáva. Aktívnou účasťou na upratovaní prispieva 47% opýtaných, 53% sa upratovania nezúčastňuje.
    V poslednej otázke sme zisťovali, či obyvatelia využívajú služby zberného dvora na Štúrovej ulici. Zistili sme, že 19% ich využíva a 81% nevyužíva, resp. nevedia o tejto možnosti.
    Ďalšie pripomienky a podnety občanov sme zhrnuli do niekoľkých téz: chýba kontajner na Jarkovej ulici, kamienky na ceste, odovzdávanie papiera príbuznému zo Sabinova, kde raz za tri mesiace služba vyzdvihne nazbieraný papier a príbuzný za to dostane toaletný papier, takéto riešenie by respondentka uvítala aj v Lipanoch, znečistená voda v potoku, ľudia z okolitých obcí chodia sypať smeti (odpad do Lipian, najmä vo večerných hodinách), prekáža parkovanie pred bytovkami na trávnatých plochách a to, že majitelia psov sa nestarajú o výkaly na trávnikoch pred bytovkami.
    Teda aký je náš vzťah k čistote svojho okolia? Ešte stále je medzi nami veľké percento tých, ktorí netriedia odpad, hoci takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Očakávali sme, že čo sa týka separovania odpadu, najviac obyvateľov trápi separovanie papiera, keďže sa už nevykupuje a nie sú naň špeciálne kontajnery. No zistili sme, že je to skôr elektroodpad a kovový odpad, prípadne nebezpečný odpad, ktorého sa zbaviť je u nás v Lipanoch možné práve v zbernom dvore na Štúrovej ulici. Ako vidíme podľa poslednej otázky, málo občanov túto službu využíva.
    Nad 50% opýtaných sa nezúčastňuje jarného upratovania v okolí svojho bydliska, aj keď na príčiny sme sa už nespýtali. Azda je tam čisto a nie je čo upratovať. Možno je dobré si uvedomiť, že každý z nás je producentom odpadu. Niektorí ho produkujú viac, iní menej. Ak od nás niekto prevezme nami vyprodukovaný odpad, je to služba. Naše prostredie a jeho čistota závisia aj od nášho správneho pohľadu na problematiku odpadu - koľko ho produkujeme, či ho recyklujeme, triedime a či sa ho správne zbavujeme. Preto vás, milí spoluobčania, vyzývame, aby ste svojím zodpovedným prístupom boli spolupracovníkmi pri vytváraní krajšieho a čistejšieho okolia.

    Zuzana Aradská, Komisia pre mládež pri MsZ
   • Výsledky ankety (.doc)
    35. ročník MEDZINÁRODNEJ AKORDEÓNOVEJ SÚŤAŽE V PULE


    Na 35. ročníku Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Pule, Chorvátsku sme ako akordeónový orchester pod vedením dirigentky Miriam Žilkovej Timčovej spolu s inými orchestrami z Česka, Srbska, Chorvátska, Slovinska i Slovenska súťažili a reprezentovali našu krajinu. Pula je mesto, kde sa stretlo vyše 600 akordeónistov, ktorí súťažili v sólovej komornej aj orchestrálnej hre. Pocit spolupatričnosti a zodpovednosti nás viedol aj pri našom orchestrálnom vystúpení, keď sme sa prezentovali naším repertoárom. Získali sme pekné 3. miesto. Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporili pri realizácii tohto projektu, všetkým tým, vďaka ktorým sme sa mohli zúčastniť na tejto veľkolepej Medzinárodnej akordeónovej súťaži.
    Veľké ďakujeme: Základnej umeleckej škole v Lipanoch a mestu Lipany za finančnú pomoc, pánovi Petrovi Kandráčovi, Richardovi Križalkovičovi, Markovi Urdzíkovi a Potravinovej banke Slovenska za poskytnutie potravín, mamičkám žiakov, pani Božene Hriceňákovej a Anne Tarasovičovej za prípravu stravy počas festivalu a všetkým rodičom žiakov za finančnú aj morálnu podporu.

    Akordeónový orchester ZUŠ v Lipanoch

    Septemthillis s úspechom opäť doma


    V dňoch 19. - 23. mája sa spevácky zbor Septemthillis zúčastnil na VI. Medzinárodnom festivale Mundus Cantat Sopot v Poľsku, kde jeho členovia preukázali svoj talent v dvoch kategóriách. V kategórii svetská hudba zbor získal ZLATO a v kategórii sakrálna hudba STRIEBRO.
    Porota rozhodla o postupe troch najlepších zborov do kategórie GRAND PRIX. Bol to univerzitný zbor z Filipín, mládežnícky zbor zo Singapuru a náš zbor. Tento postup znamenal pre nás víťazstvo. Počas festivalových dní nás každý deň sprevádzalo slnko nielen na oblohe, ale aj v našich srdciach. Veľkú radosť nám spôsobilo ďalšie rozhodnutie poroty o tom, ktoré 4 najlepšie zbory vystúpia na slávnostnom záverečnom koncerte pod holým nebom s nádherným výhľadom na Baltické more. Z trinástich zúčastnených zborov: Švédsko, Nórsko, Ukrajina, Poľsko, Singapur, Filipíny, Slovensko porota vybrala aj náš zbor, talentované deti z malého mestečka Lipany.
    Bodkou za týmto skvelým festivalom bolo pozvanie. Profesor Altamiro Bernardes pozval zbor do Brazílie v roku 2012. Je to pre nás všetkých veľká česť a uznanie. Moje poďakovanie patrí MsÚ v Lipanoch, MK SR, ZUŠ v Lipanoch za finančnú podporu pri realizácii tohto projektu, rodičom a mojím kolegom - skvelým hudobníkom.

    Zbormajsterka Gabriela Pintérová    MLADÍ CHEMICI A OSUD NAŠEJ PLANÉTY
    Žiacka minikonferencia "Ekológia očami mladých chemikov"


    Ruský spisovateľ Andrejev raz vyslovil vetu : "Škoda, že príroda nevie, že človek je jej priateľ." Práve s cieľom zistiť, či žiakov našich škôl zaujíma osud našej planéty sa v 22. 4. presne na Deň Zeme uskutočnila na Základnej škole Hviezdoslavova 1 žiacka minikonferencia "Ekológia očami mladých chemikov". So zintenzívnením výučby informatiky na základných školách dokážu žiaci pomocou informačno-komunikačných technológii vytvoriť úžasné prezentácie, na prípravu ktorých nepoužívajú len vedomosti z hodín chémie, či chemických krúžkov, ale aj množstvo informácií, faktov, obrázkov, animácií z internetu a iných zdrojov, ale aj fotografií, či videozáznamov z vlastných pokusov. Bola by škoda neprezentovať takéto vydarené projekty pred širším publikom, ako len učiteľom chémie a osadenstvom vlastnej triedy. Preto sme po dohode vyučujúcich chémie na všetkých troch lipianskych školách zorganizovali žiacku minikonferenciu o ekologických problémoch z pohľadu chémie. Prihlásilo sa 17 príspevkov, ktoré mali formu informačných posterov, prezentácií v programe PowerPoint a chemických pokusov. Hodnotila ich odborná a žiacka porota, ktorá mala v kritériách hodnotenia odbornú stránku, estetickú úroveň a verbálny prejav prezentujúcich. Porotu aj divákov zaujal veršovaný poster Dagmary Halčišákovej / ZŠ Komenského /o kvapkách vody, ktoré sa vždy stretnú kdesi v ustavičnom kolobehu v prírode, prezentácia Emmy Huspeninovej/ ZŠ Hviezdoslavova/ o globálnych problémoch doplnená pokusom o oxide uhličitom ako skleníkovom plyne. Mnohých nadchol domáci pokus Tatiany Kušnírovej / ZŠ Komenského / o korózií železa, spracovaný pomocou vlastných fotografických snímok. Viacero žiakov zo ZŠ Komenského 113 spracovalo laboratórnu prácu o imitácií kolobehu vody v laboratórnych podmienkach, každý z nich vlastným spôsobom. Porotu zaujali dôkazové pokusy o prítomnosti jedovatého chlóru v obaloch potravín, ktoré si pripravil Michal Bicko /ZŠ Hviezdoslavova 1/ .Erik Andrašak / ZŠ Komenského/ vo svojich postupných fotografických záberoch presvedčil porotu o tom, že aj žerucha pre svoj život potrebuje zdravú pôdu, vodu, čistý vzduch a svetlo a teplo zo Slnka. Peter Miko a Laura Župová / ZŠ Hviezdoslavova / nám dokázali prezentáciou a pokusom, že dážď , ktorý na nás z času na čas padá sa naozaj podobá svojimi vlastnosťami na kyseliny. Tento dôkaz potvrdili sekundáni y gymnázia, ktorí dokázali, že už o chémii veľa vedia. Odvážili sa na striekačkový pokus so škodlivým skleníkovým plynom oxidom síričitým a dokázali jeho rozpustnosť vo vode a tým vznik kyslých dažďov. / Matúš Vavrek, Adam Tkáč, Andrea Plavčanová, Michaela Sčecinová/ Jakub Kukučka / ZŠ Hviezdoslavova/ nás poučil o platných ekoznačkách a o tom, kde ich hľadať na obaloch výrobkov. Porotu žiacke projekty zaujali natoľko, že sa rozhodla nevyhlásiť víťazov, ale oceniť všetkých prezentujúcich. V druhej časti podujatia si ešte zástupcovia škôl zasúťažili vo vedomostnom ekologickom kvíze, ktorého súčasťou boli aj tvorivé kolá a z nich Vám ponúkame dve ukážky o nevyhnutnosti vzduchu, ktoré dokázali skupinky súťažiacich vytvoriť za neuveriteľné 2 minúty, ale myslím si, že stoja za to. Ďakujeme komunitnej nadácií Modrá Torysa za finančnú podporu podujatia a vyjadrujeme presvedčenie, že tento ročník minikonferencie bol prvý, ale určite nie posledný.

    Ing. Jana Straková, autorka projektu, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany


    Comenius pokračuje


    Druhý rok projektu Comenius na ZŠ Komenského 113 v Lipanoch sme začali návštevou našich partnerov v baskickej krajine, v Španielsku. Tentokrát svojich priateľov išli koncom októbra navštíviť aj žiaci - Dávid Roba, Terézia Križalkovičová, Radka Angelovičová, Viktória Falatová a Peter Lipovský. Na začiatku našej cesty sme boli všetci plní očakávaní, ale aj obáv. Tie pominuli už o niekoľko hodín neskôr, keď sme na letisku v Bilbao uvideli deti z partnerskej školy. Začali sa dni plné dobrodružstiev, spoznávania, upevňovania priateľstiev. Prvý deň sme strávili v škole v dedinke Zeberio. Videli sme pri práci pedagógov aj žiakov, pozreli sme si priestory školy aj okolie, kde žijú a pracujú. Zhodnotili sme výsledky prác na projekte a dohodli sme sa na ďalšej práci. V príjemnej spoločnosti detí, rodičov a projektových partnerov sme si pozreli ukážky miestneho i slovenského folklóru a umenia. Nasledujúce dni pokračovali návštevou mnohých zaujímavých miest - videli sme visiaci most v Portugalete, Guggenheimovo múzeum v Bilbao, pláže San Sebastian, dokonca sme vyskúšali aj kanoistiku! Naši žiaci strávili tieto dni v rodinách svojich kamarátov, spoznávali ich kultúru, život, porovnávali. Čo je však hlavné, vyskúšali si, aké to je "prežiť" v prostredí, kde často jediným zdrojom komunikácie je mimika, alebo gestá. Nadviazali také priateľstvá, že pri lúčení veru tiekli aj slzičky. Rozlúčili sme sa v nádeji, že sa opäť stretneme u našich partnerov v Stralsunde v Nemecku.
    Ing. Andrea Kožušková, koordinátorka projektu

    Slávnostné vyhlásenie víťazov 3.ročníka súťaže-
    "O ľuďoch s ľuďmi"- cena za podporu miestnej demokracie


    Dňa 10.septembra 2009 sa v Banskej Bystrici konalo slávnostné vyhlásenie víťazov 3.ročníka súťaže-"O ľuďoch s ľuďmi" v rámci ktorej bola udelená cena za podporu miestnej demokracie.
    OZ VOKA súťaž pripravuje v spolupráci s krajinami Višegradskej štvorky(Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko). Hlavným iniciátorom a predkladateľom súťaže je Centrum pro komunitní práci v Čechách (CpKP). Projekt je financovaný Medzinárodným višegrádskym fondom.
    Do súťaže sa mohli prihlásiť obce, mestá, mestské časti, mikroregióny, krajské samosprávy a inštitúcie štátnej správy a samosprávy, ktoré umožnili účasť občanov na rozvoji obce alebo regiónu a prispeli tak k zvýšeniu ich podielu na rozhodovaní.

    3.ročník súťaže na Slovenku sa konal pod záštitou Štátneho Tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja- Daniela Ácsa.
    Zo 16 prihlásených projektov do 3.ročníka súťaže porota vyhodnotila 5 najlepších projektov, ktoré boli predstavené na slávnostnom vyhlásení víťazov a boli to projekty:
    1. obec Zábiedovo, projekt- Program enviromentálne uvedomelého občianstva
    2. obec Malachov, projekt- Znovuobnovenie komunitného miesta stretávania "Pod Skalkou"
    3. mesto Lipany, projekt- "Čajovňa Pavučina"- myšlienka, ktorá aktivovala mladých a zapojila ich do vecí verejných
    4. Bratislavský samosprávny kraj, projekt- Zapojenie mladých do života samosprávy- Stredoškolský parlament pri Bratislavskom samosprávnom kraji
    5. mesto Partizánske- projekt- Tvorba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strednodobého programového dokumentu, určujúceho hlavné smery rozvoja mesta Partizánske

    Z uvedených 5 projektov porata určila 3 víťazné projekty v nasledovnom poradí:
    1. miesto: obec Zábiedovo, projekt- Program enviromentálne uvedomelého občianstva
    2. miesto: mesto Lipany, projekt- "Čajovňa Pavučina"- myšlienka, ktorá aktivovala mladých a zapojila ich do vecí verejných
    3. miesto: Bratislavský samosprávny kraj, projekt- Zapojenie mladých do života samosprávy- Stredoškolský parlament pri Bratislavskom samosprávnom kraji

    Po národných konferenciách vo všetkých štyroch súťažiacich krajinách sa víťazi krajín stretnú na medzinárodnej konferencii v Čechách, kde budú súťažiť o najlepší projekt zapojenia verejnosti v strednej Európe.

    Porota na Slovensku pracovala v zložení :
    PhDr. Milan Holub, šéfredaktor časopisu Verejná správa, dvojtýždenníka vlády SR
    Mgr. Daniel Pitoňák, UNDP
    Ing. Peter Patúš, PhD -UMB Banská Bystrica
    Mgr. Bela Lisáková, redaktorka týždenníka FARMÁR

    Súťaž na Slovensku poriada OZ VOKA v spolupráci s časopisom vlády SR Verejná Správa, týždenníkom miest a obcí Obecné Noviny, týždenníkom pre slovenský vidiek FARMÁR, UNDP .

    Zoznam všetkých prihlásených projektov, ako aj informácie o predchádzajúcich 2 ročníkoch nájdete na stránke www.voka.sk.    Zdroj a fotografie VOKA Banská Bystrica
    LETNÝ TÁBOR V BOJNICIACH


    Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch zorganizovalo Letný tábor v Bojniciach v termíne od 26. júla do 1. augusta 2009. Zúčastnilo sa ho 42 detí z nášho mesta a okolia. Tábor bol zameraný na zdokonaľovanie plaveckých zručností, navštívili sme Bojnický zámok, ZOO, pozreli sme si predstavenie sokoliarov Aquila. Pozornosť sme venovali relaxačným, atraktívnym a výchovným aktivitám a činnostiam, v ktorých bol nádych dobrodružstva a tradícií. Deti si z tábora odniesli množstvo prekvapení , zážitkov a spoznali nových kamarátov. Už teraz sa tešíme na tábor v budúcom školskom roku.

    Mgr. Lenka Lipovská
    ZŠ Hviezdoslavova Lipany

    Deň ľudovej kultúry


    Piatok 12. júna 2009 sa na Gymnáziu v Lipanoch niesol v atmosfére ľudových zvykov, tradícií a folklóru. Žiaci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu prišli s myšlienkou zorganizovať prehliadku obcí z regiónu Šariš. Tento nápad pre rozvoj regiónu obsadil 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže Môj projekt pre región, ktorý organizovala Junior Achievement Slovensko, n.o.
    Žiaci pripravili stánky, kde prezentovali predmety, výrobky, remeslá a typické kroje svojich dedín. Medzitým sa všetky obce mohli prezentovať na pódiu. Videli sme tanečné a spevácke vystúpenia folklórnych skupín a hovorené slovo. Predstavili sa aj ľudia, ktorí sa venujú rôznym remeslám, vyšívaniu krojov.
    Celé podujatie bolo otvorené pre verejnosť, ktorá sa mohla zapojiť do hlasovania o najkrajší stánok a kroj celého podujatia. Pre hostí a účinkujúcich boli pripravené tradičné jedlá z nášho regiónu. Projekt bol finančne podporený Komunitnou nadáciou Prešov, Pivovarmi Topvar a Komunitnou nadáciou Modrá Torysa.
    Môj projekt pre región


    Dňa 3. júna 2009 žiačka Gymnázia Lipany, Katarína Duranková, vyhrala 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže Môj projekt pre región, ktorú organizovalo Junior Achievement Slovensko, n.o. Témou jej projektu bol Deň ľudovej kultúry, ktorý sa uskutoční dňa 12. júna v areáli Gymnázia Lipany.
    Počas akcie žiaci školy predstavia okolité dediny a svojich hostí, ktorí predvedú tradičné remeslá, folklór a tradície. Zároveň sa uskutoční ochutnávka tradičných jedál. Začiatok akcie je o 9.30 v telocvični školy.
    8. máj 2009 - odovzdávanie maturitných stužiek na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách.


    Srdce básnika rozumie prírode lepšie než hlava učenca. Novalis


    Tak a už je koniec... 5 rokov strávených v škole je na konci. 2.NOV trieda sa rozhodla ukončiť svoju školskú púť na Zamkovského chate. Triedna učiteľka MVDr. Baňasová nič neponechala na náhodu a zborové Gaudeamus sa rozliehalo tatranskými dolinami spolu s teplými slovami na rozlúčku. Už len úspešne zmaturovať a veľa šťastia…

    Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný. Seneca


    Ing. Dušan Angelovič SOŠ Lipany
    18. mája 2009 účasť SOŠ v Lipanoch na turisticko - poznávacej akcii venovanej pamiatke Jána Pavla II. v Poľsku.


    Naša družobná škola v Krynici poriadala akciu venovanú výročiu narodenia Jána Pavla II. Zhruba 15 poľských škôl, ktoré mali v názve meno svätého otca prišli podporiť túto super aktivitu. Cieľom akcie bola asi 3 hodinová túra čarokrásnym prostredím Beskýd, následné zodpovedanie vedomostných otázok zo života Jána Pavla II., zaspievanie country pesničky… To všetko sme v pohode zvládli a ako bonus a zároveň darček našej školy, pridali sme kus srdiečka a predvieli naše krásne tance a piesne v nádherných krojoch… Tento náš zámer vyšiel dokonale. Ohlas bol úžasný. Nasledoval obed, ktorý nám dobre padol, spoločné fotenie a - cesta domov, s dobrým pocitom…

    Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní. Ján Pavol II.
    Ing. Dušan Angelovič SOŠ Lipany
    Rozprávanie spod košatej lipy


    Krásne umelecké slovo znelo 5. mája v príjemnom prostredí vyzdobenej Mestskej galérie. Uskutočnil sa už 1O. jubilejný ročník súťaže v prednese prózy " Rozprávanie spod košatej lipy". Súťaž vznikla z iniciatívy Mgr. Ľudmily Dobrovičovej, skúsenej a zanietenej recitátorky a milovníčky umeleckého slova. Každoročne sa koná pod gestorstvom ZŠ Hviezdoslavova 1 a jej riaditeľky Mgr. Ľ Majerčákovej - v spolupráci s MsÚ v Lipanoch. V 4 kategóriách súťažilo 26 najlepších recitátorov z lipianskych škôl. Členovia poroty a hostia zažívali prekrásne pocity pri pozornom sledovaní prednesov. Najviac sa tešili z výkonov najmenších recitátorov - Helenky Spišákovej, Mateja Kožuška, Barborky Ščavnickej, Simonky Hetháršiovej a Dominika Harenčára. K úspešným recitátorom patrili Kristína Ščavnická, Ivana Karnišová, Eduard Franko, Mária Kollárčiková, Gorazd Brosch a Veronika Kanuščáková. Víťazom aj všetkým účastníkom boli odovzdané diplomy, čestné uznania a hodnotné vecné ceny. K mladým talentom sa povzbudivými slovami prihovorila JUDr. J. Toporcerová, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie pri MsÚ. Mesto má záujem na rozvíjaní talentov, a preto súčasťou dopoludnia bolo aj vyhodnotenie mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe. Mgr. Dušan Kazimír, PhD., koordinátor súťaže, odovzdal ceny 21 víťazom - nádejným autorom, práce ktorých vybrala porota. Úspechy recitátorov a príprava mladých talentov vo vlastnej tvorbe sú výsledkom práce učiteľov slovenského jazyka a literatúry v našom meste a patrí im za to poďakovanie. Súťaž sponzorsky podporila aj poisťovňa Generali Slovensko.
    ms
    Okresné kolo v Sabinove
    Hviezdoslavov Kubín


    ,,Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá..."
    V znamení týchto slov nášho velikána sa 22.marca rozozvučali vyzdobené miestnosti v priestoroch Základnej školy v Sabinove. Stretli sa tu víťazi školských kôl z celého okresu od tých najmladších až po tých najstarších. Veľké očakávanie a pocit zodpovednosti za reprezentáciu školy možno aj niektorým sťahoval hrdlo, no po prvých veršíkoch či prvej vete sa tréma stratila a každý sa už len snažil vtiahnuť poslucháčov do tajov umeleckého sveta, predviesť svoje umenie pri dotyku s umeleckým textom. Niektorým sa to podarilo viac, iným menej a my sme veľmi radi, že sa zo šiestich recitátorov reprezentujúcich ZŠ Komenského 113, štyria vrátili s ocenením. Medzi tých najúspešnejších sa zaradili siedmačky Mária Kollarčíková v kategórii poézia a Veronika Kanuščáková v kategórii próza , ktoré získali 1. miesto a budú tak súťažne reprezentovať náš Sabinovský okres v krajskom kole. Nemenej úspešne si počínali aj ďalšie recitátorky prózy štvrtáčka Helena Spišáková a deviatačka Lívia Ridillová, ktoré sa umiestnili na 3. mieste. Aj touto cestou im blahoželáme a veríme, že víťazky budú svojím kultivovaným prednesom úspešne reprezentovať našu školu i naše mestečko aj v krajskej súťaži.

    PhDr. Eva Bujňáková,
    ZŠ Lipany, Komenského 113
    Hviezdička má v kraji bronz


    Prvá májová sobota patrila v Raslaviciach folklóru. Víťazi okresných prehliadok detských folklórnych súborov sa stretli na krajskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov. Náš okres reprezentoval DFS Hviezdička, ktorý pracuje pri ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch pod vedením zanietenej folkloristky, Mgr. Janky Smolkovej. So svojimi 37 členmi sa predstavil pásmom vinšov, piesní a tancov z nášho hornotoryského regiónu pod názvom Chodzeňe po vinčovaňu z domu do domu na Bože hodi. Na akordeóne ich sprevádzal Mgr. Michal Hromjak. Porota, ktorej predsedal folklorista a choreograf Mgr. art. Pavel Bútor, hodnotila 13 profesionálnych súborov. DFS Hviezdička sa umiestnil v bronzovom pásme aj napriek hendikepu, že v tohtoročnej súťažnej prehliadke bol autentický a štylizovaný folklór hodnotený spolu v rámci jednej kategórie. Aj keď celý deň súťažiacich sprevádzalo chladné a veterné počasie, všetkých členov súboru Hviezdička hriala radosť, že ich úsilie prinieslo plodné ovocie a svojím výkonom si získali srdcia poroty i divákov, ktorí ich odmenili dlhým potleskom.

    Mgr. Alena Sekeráková    VOLEJBALISTI OBHÁJILI TITUL MAJSTROV OKRESU!


    Aj v tomto školskom roku chlapci zo ZŠ - Komenského 113 obhájili prvenstvo v okresnej súťaži vo volejbale žiakov. Túto súťaž každoročne organizuje SAŠŠ. Vo finálovom kole hladko vyhrali nad ZŠ - 17. novembra Sabinov a ZŠ - Hviezdoslavova Lipany. Víťazné družstvo si tak vybojovalo postup na krajské kolo do Starej Ľubovne. Školu reprezentovali: Jakub Nemergut, Ján Jochman, Marek Cisko, Martin Kočiš-Kovaľ, Štefan Čech z 9.A, Richard Falat, Radovan Chovanec z 9.B, Tomáš Pillár z 9.D, Igor Olejár, Radovan Vranka z 9.E, Peter Hovančík z 8.A, Erik Šramko a Martin Bednarčík z 8.C, ktorých pripravuje Mgr.Hugo Reichstädter.

    Mgr. Anna Tkáčová    Športové úspechy dievčat z Hviezdičky


    Šport má v ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch už dlhšiu tradíciu. Dievčatá tejto školy sa dlhodobo zúčastňujú súťaží vo vybíjanej, volejbale a v malom futbale dievčat. Vybíjaná je určená pre mladšie žiačky a dievčatá ju hrajú aj mimo hodín telesnej výchovy. Zlepšuje ich pohyb na ihrisku, pohybové zručnosti a schopnosti. Dievčatá sa prebojovali cez obvodové a okresné kolá až ku krajskému kolu, ktoré sa konalo 27. apríla v ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Úspešne reprezentovali nielen svoju školu, okres, ale v silnej konkurencii obsadili pekné tretie miesto. Staršie dievčatá sa zas zapojili do volejbalovej súťaže okresného kola, kde skončili na druhom mieste. V rámci volejbalového tréningu si dievčatá občas zahrajú aj futbal, čo môžu využiť aj pri volejbale a iných hrách. V okresnom kole v malom futbale dievčat získali vďaka dobrej kondícii prvé miesto a v krajskom kole druhé miesto. Za týmito výsledkami treba vidieť pravidelnú prípravu pod vedením Mgr. Eleny Čamajovej, športovú disciplínu a chuť pracovať v kolektíve. K úspechom srdečne blahoželáme!

    Mgr. Alena Sekeráková    Medzinárodný deň detí 2009 v Lipanoch


    "Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí."

    MDD je sviatok, na ktorý sa tešia malé aj veľké deti a svojím spôsobom aj rodičia. Vtedy môžu na detských tváričkách vyčarovať úsmev aj malou pozornosťou. Tento rok sme pre ratolesti našich spoluobčanov pripravili v poradí už 7. ročník Dňa detí a športu. Tento sviatok sa začne už 29. mája a bude pokračovať celý víkend v znamení hier, súťaží, radosti a veselého smiechu našich detí. Medzinárodný deň detí je najkrajším sviatkom všetkých malých, ale aj veľkých, milujúcich rôzne hry a veselé podujatia, ktoré sa práve v ten deň konajú. Pripravené sú súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť všetky detí rôznych vekových kategórii. Víťazi i ostatní budú odmenení super cenami a sladkosťami. Spestrením sviatočného dňa budú sprievodné akcie na námestí v popoludňajších hodinách. Výchova detí v dnešnej dobe nie je ľahká úloha. Neraz sme zavalení povinnosťami, žijeme v dobe, ktorá nás núti rýchle reagovať na množstvo informácií. Dnešní rodičia sa snažia dať deťom všetko, hoci aj za cenu, že sami si musia odriekať. Musíme si však uvedomiť, čo je podstatné a dôležité. Nie vždy je životná istota a finančné zabezpečenie garancia správnej výchovy. Podstatné je, aby deti cítili, že rodič ich má rád, neopustí ich, nech sa deje čokoľvek. Oslava MDD má v našom meste dlhoročné tradície. Spoločná hra a zábava posilňuje radosť detí zo života a ich spolupatričnosť. Oslava MDD je obľúbená a býva to vydarený deň, na ktorý dlho spomínajú nielen deti, ale aj ich rodičia. Tešíme sa na Vás všetkých a prajeme veľa krásnych zážitkov a úspechov v súťažiach.

    Mgr. Emil Jacko
    Soľ nad zlato alebo Prípady detektíva Kulmena


    Všetko sa to začalo Školou za školou a Veľkou hrou gangov. Nie, v tomto prípade neide o žiadne záškoláctvo a ani nič podobné. Práve naopak.
    Žiaci našej školy sa prostredníctvom vzdelávacieho systému "Škola za školou" zapojili do internetovej vzdelávacej súťaže Veľká hra gangov. A podarilo sa nám nominovať do súťaže slovenskej televízie Prípady detektíva Kulmena.
    Vytvorili sme štvorčlenný tím žltých v zložení: kapitán Patrik Molnár, členovia Erik Roba, Klaudia Lichvárová a Zuzka Jacková. Spolu s tímom červených zo Základnej školy vo Veľkom Šariši sme zabojovali proti Ing. Diabolskému .
    Apropo. Ing. Diabolský je zvrátený vedec, ktorý sa pokúša zostrojiť šialený stroj. Nikto ho nikdy nevidel, žiaľ nepodarilo sa to ani nám 9, nevie sa, kto to je. Faktom však je, že na rôznych miestach kradne rozličné prapodivné veci, ktoré chce použiť ako súčiastky. Vždy, keď niečo ukradne, schová to na krátky čas niekde nablízku do svojho trezora a čaká, kým sa situácia neupokojí. Tentoraz vyčíňal v Solivare pri Prešove.
    Detektív Kulmen mu bol aj tentokrát v pätách. Ihneď po krádeži bol na mieste činu a snažil sa ukradnutý predmet získať skôr, ako si ho Ing. Diabolský odnesie. Na pomoc si aj teraz pozval naše dva tímy , aby sme mu pomohli prípad vyriešiť.
    Súťažili sme pritom o to, komu sa bude pri pátraní dariť viac. Samozrejme, že aj my sme sa snažili čo najskôr nájsť trezor s ukrytou vecou a otvoriť ho. Museli sme sa však najskôr dostať na miesto činu, vypočuť svedkov, odhaliť podozrivých, pozbierať a vyhodnotiť stopy, ktoré Ing. Diabolský na mieste zanechal, preukázať rôzne schopnosti a zručnosti :.
    Ešte niečo. Ing. Diabolský má svojho komplica. Našťastie je ním roztržitý Mgr. Mäkkýš. Je o ňom známe, že je zvedavý a preto bolo jasné, že sa bude ponevierať okolo miesta činu. Nám sa podarilo dolapiť ho. Pomohlo ale jeho vypočúvanie pri pátraní? Podarilo sa získať od neho stopy vedúce k objaveniu trezora a zachrániť súčiastky? Aké bolo heslo od trezora? Kto dorazil k trezoru ako prvý? Našiel sa vôbec? Podarilo sa ho otvoriť?
    To sa dozviete, ak si pozriete reláciu Prípady detektíva Kulmena na obrazovkách STV 1 v nedeľu 24.5.2009 o 09:05 alebo po jej odvysielaní v archíve STV 1 na webovej adrese: http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/pripady-kulmena/ .

    PaedDr. Anna Dzurusová
    ZŠ Hviezdoslavova 1
    082 71 Lipany


    MAJSTRI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


    Mladý kolektív TK TÍLIA ODEVA a žiaci ZUŠ v LIPANOCH vo veku od 10 do 13 rokov po vlaňajšom víťazstve v ŠTT opäť zaujali publikum a porotu 16. mája v Žiari nad Hronom novou kolážou svetových hitov v netradičnej podobe. S choreografiou MINI LADIES AND MINI GENTLEMANS a stali sa Majstrami SR v plesových choreografiách pre rok 2009 v kategórii Juniori - LAT. Víťazstvo patrí tanečným párom F. Majirošovi - V.Kiseľovej, M. Hovančíkovi - I. Kušnírovej, A. Dinisovi - I. Karnišovej, M. Mertinkovi - K.Bujňákovej, M. Kaprálovi - A. Jurekovej, J. Miženkovi - S. Knapovej, P.Filipovi - P. Tychanskej. Vďaka patrí trénerom J. Kovácsovi, S. Polomskému, KNMT a grantovému programu mesta, ktorí finančne podporili tieto majstrovstvá. Nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach naše registrované tanečné páry potvrdili svoj talent a 18. apríla na Tanečnom festivale v ZLÍNE úspešne reprezentovali naše mesto a klub. Prebojovali sa do finále a umiestnili sa na 1.a 2. mieste v ŠTT a na 2. a 4. mieste v LAT. V ukrajinskom Užhorode 2. mája. obsadili pekné 4. miesto v ŠTT. Blahoželáme!

    Mgr.Terézia Križalkovičová,
    vedúca klubu
    Pozvánka do letného tábora


    Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Lipany, Hviezdoslavovej 1 oznamuje, že v čase letných prázdnin organizuje letný tábor v Bojniciach. Termín: 26.7.2009 - 1.8.2009. Letný tábor bude zameraný na osvojenie a získanie plaveckých zručností ako aj ich zdokonaľovanie. Okrem hlavného programu navštívime: ZOO, Bojnický zámok, Múzeum praveku Slovenska - Prepoštská jaskyňa.
    Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 do 15 rokov. Cena poukazu je 110 €. V cene je zahrnuté 6 x ubytovanie, 5 x denne strava, cestovné, pomôcky, réžia. Vstupné na kúpalisko a jednotlivé podujatia je 10 €.
    Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle telefónu: 4572 102 alebo osobne v ZŠ u tunajších vychovávateliek do termínu 5. júna 2009.

    Koordinátorky ŠSZČ
    Gymnazisti v Lipanoch podnikajú spoločensky zodpovedne


    Študentská spoločnosť GENIA získala na Veľtrhu študentských spoločností v Košiciach v konkurencii 30 spoločností z celého Slovenska okrem 2. miesta v kategórii najlepší manažérsky tím aj cenu poroty za spoločensky zodpovedné podnikanie – HP Responsible Business Award.    Cena za spoločensky zodpovedné podnikanie bola udelená po splnení 4 kritérií: ziskovosť, inovatívnosť, citlivosť voči životnému prostrediu a sociálne cítenie. Členovia Genie preukázali splnenie všetkých kritérií. Spoločnosť po úspešnom podnikaní svojím akcionárom v máji vyplatí až 200% dividendy. Medzi inovatívne služby patrí organizovanie Dní zdravej výživy, keď študenti v škole predávali jogurty, mlieko, banány a mandarínky. Zároveň z predávaných jogurtov zbierali alumíniové viečka, čím motivovali zákazníkov k separovaní odpadov a citlivosti voči životnému prostrediu. Pred Vianocami zorganizovali vianočnú burzu, pričom zozbierali hračky, knihy a časopisy, ktoré následne predali za symbolické ceny a výťažok 2.500 Sk venovali na skrášlenie Vianoc sociálne znevýhodnenej rodine.

    25 mladých ľudí pôsobí v študentskej spoločnosti GENIA na Gymnáziu v Lipanoch v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, ktorý sa realizuje v treťom ročníku na stredných školách na Slovensku pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. V rámci programu založia študenti študentskú spoločnosť, simulujú činnosť akciovej spoločnosti a realizujú podnikateľské aktivity s cieľom získania vedomostí o podnikaní.    Kto chce reprezentovať mladých ľudí v OSN?


    Rada mládeže Slovenska (RMS) hľadá mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky, ktorý bude reprezentovať mladých ľudí na Valnom zhromaždení OSN.

    Rada mládeže Slovenska teraz ponúka jednému mladému človeku možnosť posadiť sa za okrúhly stôl s celosvetovou diplomatickou špičkou. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR, otvárame v tomto roku už po tretí krát výberový proces do programu mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky.
    Na základe podmienok zverejnených na stránke www.mladez.sk/mladiosn sa úspešný kandidát zúčastní jesenného Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku, kde bude obhajovať záujmy mladých ľudí na Slovensku.

    Otázkam, potrebám a problémom, ktorým mladí ľudia aktuálne čelia sa venuje samostatné zasadnutie VZ OSN (Tretí výbor), v rámci ktorého každý z delegátov prostredníctvom vlastného prejavu informuje o tých najpodstatnejších v rámci svojej krajiny. "Práca delegáta je náročná a zmysluplná. Vtedy totiž musíš presvedčiť ľudí, že stojí za to podporovať mladých, že je dôležité zapájať ich do riešení problémov a rozhodnutí aj na najvyššej úrovni", hovorí Michal Onderčo, mládežnícky delegát SR v roku 2008 a dodáva, "preto má podľa mňa program ako tento význam."

    Medzi konkrétne aktivity mládežníckeho delegáta patrí aj účasť na zasadnutiach ďalších výborov, tematické stretnutia, prednášky a rozhovory s predstaviteľmi OSN či pripomienkovanie dokumentov, týkajúcich sa mládeže.

    Predpokladom úspešného kandidáta je zvládnutie dvojkolového výberu, ktoré zahŕňa splnenie formálnych kritérií, napísanie odbornej eseje a absolvovanie ústneho pohovoru. Výberový proces potrvá do 31. marca.

    Dátum: 2. február 2009

    Kontakt:
    Elena Dikáczová, projektová manažérka RMS,
    zahranicie@rms.mladez.sk, tel.: 02/5479 1390,
    Rada mládeže Slovenska,
    www.mladez.sk, www.mladez.sk/mladiosn

    Stiahni si:
    ODBER KRVI NA GYMNÁZIU V LIPANOCH


    Slovenský Červený kríž je národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov. Je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
    Medzi sedem základných princípov tejto organizácie patrí ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť.
    Jednou zo základných aktivít tejto organizácie je i dobrovoľné darcovstvo krvi. Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.
    Táto tekutina je nenahraditeľná. Každá jej zložka plní osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny, z ktorých najvýznamnejšie sú protilátky slúžiace na obranyschopnosť organizmu, biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky pomáhajú pri zastavení krvácania.
    Národná transfúzna stanica v Prešove organizuje s cieľom čo najviac vyjsť v ústrety potenciálnym darcom i výjazdové odbery krvi.
    Jeden z nich sa prvýkrát uskutočnil i v priestoroch klubovne Gymnázia v Lipanoch 9. októbra 2008. Túto vzácnu tekutinu darovalo 40 ľudí, medzi nimi i žiaci a učitelia gymnázia, pracovníci Mestského úradu v Lipanoch na čele s primátorom mesta Ing. Eduardom Vokálom, ako i žiaci a učitelia Strednej odbornej školy v Lipanoch, učitelia Základnej školy na Komenského ul. v Lipanoch a občania mesta.
    Zdravotnícky personál sa pričinil o príjemnú atmosféru pri vyšetrení krvi, ako i pri samotnom odbere.
    Veríme, že keďže výjazdový odber krvi splnil svoj účel, nebol v priestoroch našej školy posledný.

    Mgr. Dušan Kazimír, PhD., Gymnázium Lipany

    MDD v ŠZŠ v Lipanoch


    Dňa 27.5 2008 sa v areáli školy, na detskom ihrisku uskutočnil Deň detí. Deti súťažili v 5 disciplínách. Podľa dosiahnutých výkonov získavali kupóny. V stánkoch si tieto kupóny vymieňali za sladkosti a hračky.
    Ako dokazujú fotografie, deti mali zo splnených úloh veľkú radosť. Počasie nám prialo, slniečko sa na nás usmievalo celý deň. Vyzdvihujem mimoriadnu disciplínu u žiakov. Podujatie sa im veľmi páčilo, aj keď takéto vyučovanie nemôže byť každý deň.
    Partnermi tejto akcie bolo Rómske komunitné centrum s jeho manažérom Mgr. Markom Urdzíkom a Arcidiecézna charita Košice. Potravinovou pomocou pomohla Potravinová banka Slovenska. Dodala sladkosti vo forme čokoládok, keksíkov, perníkov, na ktorých si deti priebežne pochutnávali.
    Už bol riaditeľkou školy vyhlásený koniec aktivít tohto dňa, ale žiaci sa akosi nevedeli rozísť. Na záver sa hral ešte futbalový turnaj.
    Na záver, aj keď učitelia a ostatní organizátori boli unavení, predsa kladné zážitky tohto dňa a dobrá nálada sa preniesla z detí aj na dospelých. Zahrali si ešte plážový volejbal a vybíjanú.
    Všetci spoločne vyslovili názor: " Kiež je takýchto dní v roku viac ."

    Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k príjemnej atmosfére.

    PaedDr. Anna Lepáková    Vyhodnotenie ankety Leto 2008


    Komisia pre mládež pri MsZ v Lipanoch organizovala v dňoch 30. 5.- 1. 6. 2008 anketu medzi obyvateľmi Lipian, ktorou sa mal zistiť názor ľudí na organizovanie rôznych kultúrnych, športových a iných podujatí počas letných prázdnin a dovoleniek. Ankety sa zúčastnilo 227 respondentov, najviac z vekovej kategórie do 20 rokov.
    Podľa prieskumu z ponúkaných kultúrnych podujatí je najväčší záujem o hudobný koncert Zuzany Smatanovej, megakoncert skupiny PEHA a Katky Knechtovej a hudobný festival Pohodička. Záujem je aj o nedeľné koncerty na námestí.
    Zo športových podujatí sú pre respondentov zaujímavé najmä podujatia: Špárová cross country - preteky v cyklistike, rodinná turistika, basketbalový turnaj a priateľské stretnutia futbalových klubov.
    Z iných podujatí zaujala najmä ponuka výletu za poznávaním a krásami Slovenska a návšteva Levoče - účasť na celoslovenskej púti seniorov na Mariánskej hore.
    Respondenti mali možnosť ponúknuť aj svoje nápady na ponuku podujatí, ktoré by sa mohli realizovať v meste. Tieto myšlienky, ako aj celkové podrobné vyhodnotenie ankety v plnom znení sú uverejnené na www.lipany.sk.

    Viera Urdová, predsedníčka informačnej komisie a komisie pre mládež
    Na stiahnutie:
    Anketa
    Zoznam A,B,C
    Keby všetky deti sveta


    Materská škola na Námestí sv. Martina 46 v Lipanoch, v mesiaci máj a jún, organizovala a pripravovala výtvarnú výstavu pod názvom "Keby všetky deti sveta". Výtvarnými prácami a produktami prispeli vzdelávacie inštitúcie z lipianského regiónu, z Prešovského, Staroľubovnianskeho okresu, z mesta Košice, taktiež z českého Bohumína, aj z primary school z anglického mestečka Ricleton. Práce pripravovali deti a žiaci z materských, základných škôl, z Rehabilitačného strediska, zo Špeciálnej základnej školy, aj študenti Gymnázia v Lipanoch.
    Atraktívne inštalovanie výstavy v mestskom parku pri pódiu, dňa 10.júna 2008, oslovilo všetkých prítomných a zúčastnených. Inštalované práce boli zhotovené rôznymi výtvarnými technikami s využitím rôznorodého materiálu, v plošnom aj priestorovom vyobrazení. Podujatie podporila Komunitná nadácia Modrá Torysa z prostriedkov grantového programu mesta Lipany. Výtvarná výstava poukázala na základnú myšlienku v rámci uplatňovania práv detí : "Keby všetky deti sveta, mali vždy úsmev na tvári".

    Kolektív MŠ Námestie sv.Martina, Lipany

    Deň Zeme 2008 aj v Lipanoch


    22.apríla v roku 1970, vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
    Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, USA.
    Roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami.
    Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

    Aj mesto Lipany, a mládež v ňom, prispelo k celosvetovému Dňu Zeme rozličnými aktivitami, ktoré prebiehali nielen v utorok, ale v podstate v celý týždeň.
    Gymnázium Lipany zorganizovalo tieto akcie:
    - exkurziu študentov v úpravovni vody Brezovica a kameňolome Vyšný Slavkov,
    - prezentáciu výtvarných prác študentov,
    - brigádu na úpravu okolia školy,
    - anketu v meste,
    - návštevu geotermálneho vrtu Lipany 1,
    - besedu s vedúcim vrtu Ing. J.Frakom o možnostiach využitia geotermálnej energie,
    - upratovanie odpadkov z parkoviska na Pustom poli,
    - v spolupráci s KST Mladosť ODEVA Lipany brigádu na útulni pod Minčolom,
    - v spolupráci s SOU Lipany a KST Mladosť Odeva Lipany turistickú vychádzka do Vysokých Tatier /Téryho chata/,
    - prezentácie o životnom prostredí na hodinách biológie, geografie a chémie,
    - analýzu vzoriek vody.

    Vzťah k životnému prostrediu študenti vyjadrujú aj prostredníctvom zberu papiera, vrchnákov z plastových fliaš, zberom poštových známok na misie do Afriky, zberom vrchnákov SABI.

    Základná škola Komenského 113 uskutočnila súťaž s ekologickou problematikou pre lipianske školy.

    Poďakovanie patrí všetkým žiakom a študentom, ktorí aj malou mierou prispeli praktickými aktivitami k zlepšeniu vzťahu človeka k Zemi. Poďakovanie patrí taktiež spoluorganizátorom a aktivistom:
    Ing. J. Polomský, Ing. J.Budziňák, J. Hovanec, M. Kašperová a mnohým ďalším.

    Jozef Sobota, Gymnázium Lipany

    TK TÍLIA LIPANY - opäť majstri


    Dom kultúry v Žiari nad Hronom opäť už po 12. krát ožil v duchu spoločenského tanca. Dňa 19.04.2008 sa tam uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v plesových choreografiách a exhibíciách. Žiaci pod vedením choreografky a trénerky Kataríny Karlíkovej sa tejto súťaže zúčastňujú od roku 2000, kde získali neuveriteľných 5 titulov „Majstrov Slovenska“. Na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska TK TÍLIA LIPANY opäť nesklamal. Potvrdil primát na Slovensku a choreografiou „Deti ulice“ v kategórii juniori ostatné choreografie si 25 detí vytancovalo Titul Majstra Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách. Radosť z víťazstva potvrdili slzy šťastia v očiach detí. Starších kolegov a Majstrov Slovenska z minulého roku vystriedala nová mladšia generácia, ktorá chcela potvrdiť a zopakovať úspech starších. Ich výkon, ktorý očaril nielen divákov, ale aj samotných porotcov, dosiahli tvrdou prácou a veľkou radosťou z tanca čo bolo vidieť aj na súťažnom parkete. K úspechu nemalou mierou prispeli aj rodičia, Komunitná nadácia Modrá Torysa a Základná umelecká škola Lipany, kde prevažná väčšina členov TK TÍLIA LIPANY sú zároveň žiakmi tejto školy.    zoznam majstrov: Andrea Bujňáková, Zuzana Goliášová, Marek Cisko, Richard Falat, Andrea Štelbaská, Katarína Kocúreková, Jakub Kocurko, Adriana Janičová, Adriana Ďuricová, Nikolas Vislocký, Kristína Vislocká, Miroslava Kľocová, Patrícia Molčanová, Zuzana Slaminková, Dominika Hovancová, Viktória Falatová, Zuzana Pavlinská, Michal Girašek, Klára Kravcová, Nikola Karlíková, Marek Gazdič, Jakub Jakubov, Damián Michalco, Slavomír Ondrej, Matúš Lukáč
    3.apríl 2008 bol úspešný deň


    Tento dátum si asi zapamätajú všetky dievčatá, ktoré sa zúčastnili na krajskom kole vo vybíjanej žiačok ZŠ. Je to tak preto, lebo turnaj prebiehal vo veľmi dobrej a priateľskej atmosfére v telocvični ZŠ Lipany, Komenského 113. Aj keď išlo o veľa, každý to bral s úsmevom. Bojovalo sa o postup na celoslovenské kolo vo vybíjanej. V zápasoch dievčatá podávali svoje najlepšie výkony. Pri ich výkone boli povzbudzované nielen spolužiačkami a ich učiteľmi, ale aj hráčkami z iných družstiev. Zápasy prebiehali bez akýchkoľvek problémov, či pripomienok. Žiačky ZŠ Lipany Komenského 113 ako víťaz sabinovského okresu skončili na veľmi peknom 3. mieste v prešovskom kraji. Z tohto výsledku mali radosť nielen dievčatá ZŠ Lipany ale aj pán učiteľ Mgr. J. Daněk, ktorý pripravoval dievčatá na súťaž.
    Mgr. Jana Janičová, ZŠ – Komenského 113

    Recitačná prehliadka Meduška už „oslávila“ svoje siedme narodeniny


    Už po siedmy krát sa dňa 2.apríla 2008 konala regionálna prehliadka v prednese poézie a prózy detí predškolského veku, ktorá sa niesla pod názvom „So včielkou Meduškou“. V priestoroch mestskej galérie privítali organizátori podujatia - Materská škola na Námestí sv. Martina, Mestská knižnica a oddelenie kultúry - 28 malých recitátorov zo sedemnástich materských škôl lipianského regiónu a Rehabilitačného strediska. Prehliadku otvorila Mgr. Anna Špyrková zo Spoločného školského úradu v Lipanoch. Malých recitátorov pozdravil aj primátor mesta Ing. Eduard Vokál a záver recitácií patril p. Milanovi Fabiánovi s prednesom vlastných básní „Zrnká šťastia“ a „Hurá deti“. Podujatie bolo podporené Komunitnou nadáciou Modrá Torysa z prostriedkov grantového programu mesta Lipany. U všetkých prítomných zúčastnených sa opäť prehĺbil pozitívny vzťah ku knihe a podchytil sa talent a nadanie detí v oblasti recitácie literárneho diela.
    Alžbeta Sedláková    Hornotoryský futbalový turnaj


    Aj v tomto roku podporila Komunitná nadácia Modrá Torysa Hornotoryský futbalový turnaj mladších žiakov, ktorý sa konal 11. apríla v Mestskej hale v Lipanoch. Zišlo sa tu šesť družstiev ZŠ a gymnázia. Viacerí prítomní potvrdili, že turnaj, ktorý organizoval Ing. Reištetter zo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, mal vysokú športovú úroveň. Všetky družstvá boli ocenení pohárom, diplomom, medailami a vecnými cenami. Už tradične boli žiaci ocenení aj titulom najlepší brankár, obranca a útočník. Víťazom sa napokon stalo družstvo Gymnázia Lipany. Ďalšie umiestnenia: ZŠ Šarišské Dravce, ZŠ Brezovica, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ Krivany. Vďaka patrí aj sponzorom podujatia, ktorí prispeli na občerstvenie a vecnými cenami: p. Pollák, p. Pavlinský, Interkov, P&C Slovakia Lipany, Glóbus.
    Alena Sekeráková
    Volejbalisti zo ZŠ – Komenského 113 opäť prví!


    Naši chlapci, volejbalisti, aj v tomto školskom roku obhájili prvenstvo v okresnej súťaži vo volejbale žiakov. Túto súťaž každoročne organizuje Asociácia športu na školách. Celou súťažou prechádzali suverénne – vo finálovom kole vyhrali obidva zápasy 3:0 so ZŠ – Hviezdoslavova Lipany a ZŠ – 17. novembra Sabinov. Víťazné družstvo si tak vybojovalo postup na krajské kolo do Svidníka. Našu školu reprezentovali žiaci Marek Cisko, Jakub Nemergut z 8. A, Richard Falat z 8. B, Jozef Sontág, Radovan Vranka z 8. E, Boris Bodnár, Miroslav Kocvár, Kamil Triščík, Mário Žihala, Dávid Lipovský, Peter Šarišský z 9. A a Jakub Matia z 9. B, ktorých pripravuje Mgr. Hugo Reichstädter. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
    Mgr. Anna Tkáčová, ZŠ – Komenského 113

    Kniha – náš priateľ


    Marec neodmysliteľne patrí knihám. Hoci sa zdá, že toto médium postupne upadá do úzadia, nie je to celkom tak. Naši žiaci (šiestaci až ôsmaci) nás presvedčili o opaku. V literárnom kvíze Kniha – náš priateľ, ktorý zorganizovala ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch v spolupráci s KN Modrá Torysa dňa 27. 3. 2008 v mestskej galérii ,preukázali nemalé vedomosti z oblasti literatúry, zaradenie slovenských i svetových spisovateľov, ale i práce s literárnou a filmovou ukážkou. Žiaci z piatich škôl hornotoryského regiónu strávili v príjemnom prostredí pekné predpoludnie. Zabavili sa, pozreli si film a navzájom sa lepšie spoznali. K najúspešnejším patrili žiaci gymnázia a ZŠ Komenského 113 v Lipanoch, ktorí za svoje vedomosti dostali knižné ceny. Najlepšou odmenou pre organizátorov bol prísľub žiakov, že o rok prídu opäť.
    Alena Sekeráková

    Zlatá krajina


    Dňa 18.marca 2008 sa v Materskej škole, Námestie sv. Martina, Lipany uskutočnila prehliadka tvorivosti detí pod názvom Zlatá krajina. Deti z materských škôl v meste, ale aj z okolitých obcí mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a schopnosti v troch pripravených centrách – výtvarnom, konštruktívnom a hudobno - dramatickom. Preukázali naozaj to, čo dokážu a čo je im veľmi blízke. Pani učiteľka P. Chovancová zo ZUŠ obohatila zaujímavú akciu ukážkami výtvarných prác a predviedla nové možnosti využívania rôznych netradičných výtvarných techník pri práci s deťmi v materskej škole. Podujatie bolo podporené KN Modrá Torysa z prostriedkov grantového programu mesta Lipany.

    Verím, že táto akcia sa stane tradíciou a aj ďalšie deti budú mať možnosť v budúcnosti preukázať svoju šikovnosť.
    Gabriela Mochňáková

    VOLEJBALOVÝ TURNAJ ABSOLVENTIEK ZŠ SA VYDARIL


    24.marca 2008 sa zišli absolventky lipianskych základných škôl v telocvični ZŠ – Komenského 113 Lipany, kde sa uskutočnil v poradí už III. ročník volejbalového turnaja absolventiek lipianskych základných škôl. V priebehu zápasov bolo vidieť veľkú snahu všetkých zúčastnených spracovať každú loptu čo najlepšie a dosiahnuť víťazstvo. To však ale nebolo v tomto turnaji najdôležitejšie! „Pre mňa, ako učiteľa telesnej výchovy a organizátora podujatia, boli víťazkami všetky slečny, mamičky, ale už aj babičky, ktoré prišli do telocvične. Tým dokázali nielen mne, ale najmä sebe, aký je život krásny, keď si človek môže zašportovať. Som presvedčený, že krásne úsmevy na ich tvárach boli potvrdením správnej cesty výchovy mládeže aj prostredníctvom športu“, dodal organizátor Mgr. Jaromír Daněk. Aj touto cestou organizátor ďakuje za finančnú podporu Komunitnej nadácii Modrá Torysa.

    ZŠ Komenského 113
    Kde bolo, tam bolo ...


    ŠSZČ pri Komenského 113 zorganizovalo pod vedením Mgr. S. Andraškovej už III. ročník literárno-výtvarného kvízu pre žiakov 2. – 4. ročníka regiónu Hornej Torysy. Podujatia sa zúčastnilo 112 žiakov z Lipian a okolia. Kým jedna skupina tvorila výtvarné práce, druhá „trápila“ svoje múdre hlavičky v literárnej časti. Všetky deti zvládli úlohy hravo, o čom svedčil aj veľmi malý bodový rozdiel v celkovom hodnotení. Na 1. mieste sa umiestnili Múdre hlavičky so ZŠ Komenského 113, 2. miesto si odniesol Kameňáčik so ZŠ Kamenica a 3. miesto potešilo Usilovné včielky so ZŠ Poloma. Ostatné deti boli za svoju aktivitu a usilovnosť tiež odmenené. Každá zúčastnená škola si zároveň odniesla knižnú odmenu. Tento kvíz bol podporený z Grantového programu mesta Lipany KNMT, ŠSZČ pri ZŠ Komenského 113 a sponzormi, ktorým touto cestou ďakujeme.
    Mgr. Jana Janičová, ZŠ – Komenského 113

    ZŠ Komenského 113
    Výzva na špeciálne granty pre mladých od mladých filantropov pri KNMT!!!    Mladí filantropi pri Komunitnej nadácii Modrá Torysa chcú už po štvrtýkrát podporiť zaujímavé nápady, podujatia ale aj akékoľvek zmysluplné aktivity, ktoré zlepšia, spestria a spríjemnia život mladých ľudí a sú organizované mladými ľuiďmi v regióne hornej Torysy.
    Ak máte nápad na zorganizovanie podujatia alebo akcie v období máj – august 2008 pre minimálne 15 mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov a sami ako organizátori patríte do tejto vekovej kategórie, stiahnite si z našej stránky (www.modratorysa.sk) tlačivo v programe Mladí filantropi a vypíšte svoj zámer vo forme projektu. Vytlačený a podpísaný projekt, v ktorom uvediete čo, kedy, kde, ako, pre koľkých ľudí a za koľko peňazí plánujete robiť predložte v kancelárii nadácie najneskôr 30. apríla 2008 do 16:00 hod. Na váš projekt vám poskytneme maximálne 5.000 Sk.
    O podpore rozhodne skupina mladých ľudí, ktorá pod názvom Mladí filantropi a s podporou Nadácie SPP funguje pri Komunitnej nadácii Modrá Torysa najneskôr do 5. mája 2008 . Nápady na projekty môžete konzultovať po dohode termínu na E-maili: mladifilantropi@gmail.com, konzultácia nie je povinná, ale zo skúseností konzultáciu odporúčame.
    Mladí filantropi sa tešia na vaše projekty pre mladých!!!


    Veľkonočný turnaj vo vybíjanej


    Žiaci 3. – 4. ročníkov z okolitých škôl sa 18. marca tohto roku stretli v lipianskej Mestskej hale. Vďaka projektu, ktorý vypracovala Mgr. Turlíková zo ZŠ Hviezdoslavova 1, a finančnej podpore KN Modrá Torysa tu žiaci zo 6 škôl nášho regiónu súťažili o putovný pohár a pekné ceny. Počas hry sa občerstvili a posilnili výdatnou desiatou. Súťaž prebiehala podľa platných pravidiel a pod odborným dohľadom Mgr. Čamajovej, ktorá bola hlavným rozhodcom turnaja. Napokon si putovný pohár odnášali žiaci zo ZŠ Šarišské Dravce a po ukončení turnaja a vyhlásení výsledkov sa všetci rozišli s vedomím výborne stráveného športového odpoludnia.
    Napísala: Mgr. Alena Sekeráková