Mesto Lipany panoráma
 

Projekty podporené EÚ

Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva 
Projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja
Prioritná os 02: Energetika

Opatrenie2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mesta a obce a poskytovanie    poradenstva v oblastí energetiky
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany
Názov  projektu: Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Popis: Výmena svietidiel 402 ks 30W,  75 ks 60W,  20 ks 90W,  obnova 14 ks rozvádzačov verejného osvetlenia, výmena vzdušného vedenia v dĺžke 5240m

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 05/2015-4/2016
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,  827 15 Bratislava
Výška poskytnutého príspevku:351 962,74€
Celková výška oprávnených výdavkov: 370 487,09€ 


Informacna tabula projektu


Názov projektu: Vybudovanie systému preventívnych opatrení v katastri obce: Lipany pre zabezpečenie zníženia rizík povodní 
Objednávateľ : Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany 082 71 
Zhotoviteľ: Auriol spol. s r.o., Berlínska 2457/6, Košice 040 13 
Trvanie: máj - november 2011 
Poskytnutá dotácia: 89000€ Úrad vlády SR 
Náklady mesta: zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 

Projekt bol realizovaný v rámci projektu Úradu vlády SR s názvom "Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011". Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri mesta Lipany na ochranu pred prívalovými vodami. Vodozádržné prvky boli vybudované v častiach: Pod Balažkou, Stredné pole, Šparová a Mihalka o celkovom objeme 34773m3 zádržného odtoku prívalových vôd. 
Pod Balažkou boli vybudované prvky s celkovou zádržnou kapacitou o objeme 6521m3 zadržaného odtoku prívalových vôd. Použité prvky: drevené odrážky z guľatiny zbavenej kôry upevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme a oceľovým drôtom, drevené hrádzky, drevená hrádzka vyplnená sypaným lomovým kameňom a zasekávacie pásy. 
Stredné pole bolo urobené hrádzkami zo sypanej zeminy a lomového kameňa a upevnených drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladanej na seba, upevnenej dreveným kolom zarazeným do zeme, oceľovým drôtom, ďalšiu časť tvorí zasekávací pás. Celkový objem zadržaného odtoku je 22260m3 prívalových vôd. 
Šparová zadrží v celkovom objeme 5525,3m3 prívalových vôd. V tejto časti boli použité drevené hrádzky tvorené drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladaných na seba a zviazane oceľovým drôtom, spevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme. 
Mihálka zadrží celkový objem zádržného odtoku 466,7m3 prívalových vôd. Sú tam vybudované drevené odrážky tvorené drevenými kolmi upevnenými oceľovým drôtom a drevenými kolmi zarazených do zeme. 
Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany

  


Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja 
Prioritná os 02: Energetika 
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany 
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany 
Popis: Výmena svietidiel -116 ks typ LED 60 W, z toho 36 ks aj podperné body, výmena RVO 3 ks, 

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany 
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 04/2011-01/2012 
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR 
Výška poskytnutého príspevku:232 158,34 € 
Celková výška oprávnených výdavkov:244 377,20€ 
Internetová stránka : www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk 

Počas letných mesiacov boli realizované práce v rámci projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste. V lokalite IBV Gľace boli nahradené staré stĺpy a svietidlá za nové - spolu 36 ks. Nové svietidlá sú typu LED s výkonom 60 W. Tie isté svietidlá boli použité aj pri výmene svietidiel v časti IBV Hija na uliciach Jánošíková, Odbojárska, Janka Kráľa Poľná a Kollárova, kde sa vymenilo v celkom 50 svietidiel a časti Dubovická roveň na uliciach Mlynská, Dubovická roveň a na Ul. Kpt. Nálepku sa vymenilo celkom 30 svietidiel. 

Na uvedený projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 236 982,06 Eur. Projekt bol predložený v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 249 454,80 Eur. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. 


Aktuality a oznamy
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 30.10.2017
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.10.2017
Kalendár podujatí 2017

Odkaz na PDF dokument 3MB (google drive)

vložené: 27.01.2017
Foto tvojho mesta 2017
Foto tvojho mesta 2017

vložené: 24.01.2017
Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 2.30°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 92%
tlak: 1012kPa