Mesto Lipany panoráma
 

Úradná tabuľa

Obchodno verejná súťaž

13.11.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Oznámenie o začatí správneho konania

2.11.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany

Obrázok oznámenia


NA PRIPOMIENKOVANIE

25.10.2017


Obchodno verejná súťaž

17.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Oznámenie o začatí správneho konania

4.10.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany


Obchodno verejná súťaž

3.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.9.2017

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 34/2017/V/5 zo dňa 5.9.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku registrovaného v k.ú. Lipany, KN-C, p.č. 1193/2 o výmere 685m2 – ostatná plocha, p. Petrovi Pollákovi, bytom Lipany, Hviezdoslavova 10 za cenu 14780,00 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Peter Pollák predal mestu v lokalite IBV Rovinky pozemok a v zmysle platných zásad mal nárok na kúpu stavebného pozemku, čo bolo aj schválené MsZ dňa 11.01.2008 s doplatkom kúpnej ceny vo výške 5316,22 eur.


NA PRIPOMIENKOVANIE

15.8.2017

Návrh novely VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1, lokalita č.1,2 . Prílohy: dôvodová správa, Záväzná časť a Schéma z.č.


NA PRIPOMIENKOVANIE

26.7.2017


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

12.7.2017 

Mesto Lipany

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

ohlasovňa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Lipanoch

na návrh vlastníka budovy podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 10.07.2017 trvalý pobyt:

Nataši Havrilovej, nar. 29.07.1987,

Liliane Červeňákovej, nar. 18.05.2006,

Jánovi Červeňákovi, nar. 25.09.2007,

Kristiánovi Červeňákovi, nar. 06.04.2010,

Dominikovi Červeňákovi, nar. 15.08.2011.

Miestom ich trvalého pobytu je Mesto Lipany.


OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Pre: Andrej Bakoň, nar. r. 1966, trvalý pobyt: Mesto Lipany

Od: JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor, Exekútorský úrad Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Pod číslom: Li-2017/07375-MsUMol

Menovaný si môže zásielku prevziať na Mestskom úrade Lipany, Krivianska 1, Referát pre bytové, nebytové priestory, ohlasovňu a voľby, prízemie budovy v kancelárii č. 1 v pracovných dňoch počas úradných hodín do 07.07.2017.


NA PRIPOMIENKOVANIE

24.5.2017


OZNAM O STRATEGICKOM DOKUMENTE

13.3.2017

Obstarávateľ – Mesto Lipany doručil dňa 6.3.2017 Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA a na www.lipany.sk.

Mesto Lipany v súlade s §6 ods.5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Lipany – ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedených internetových stránok.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente : „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“ doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia. 


NA PRIPOMIENKOVANIE

9.3.2017


OZNAM 

1.3.2017

Oznam o prerokovaní Zmien a doplnkov 2017, zmena č.1 územného plánu mesta Lipany

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2015 , zmenu č. 2 územného plánu mesta Lipany

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území mesta Lipany , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta Lipany , a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na mestskom úrade , referát výstavby v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod , ako aj na internetovej stránke mesta www.lipany.sk

Zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 sú spracované fyzickej osoby a zároveň je do nich premietnutá aj požiadavka mesta týkajúca sa dopravného napojenia . V textovej a grafickej časti sú zadefinované takto :

  • Zmena č.1 - Lipany - lokalita ul. Kolárova - zmena plochy definovanej v plátnom ÚPN ako plocha súkromnej zelene a taktiež plochy dopravných zariadení na navrhovanú plochu RD. Zmena sa týka tiež vypustenia navrhovaného pešieho prepojenia na lokalitu Šejba.

  •  Zmena č.2 - Lipany - lokalita ul. Kollárova - zmena plochy definovanej v plátnom ÚPN ako plocha súkromnej zelene na plochu verejnej zelene. V rámci plochy verejnej zelene navrhnúť pešie prepojenie centrálneho mestského priestoru na lokalitu Šejba. 

  • Zmena č.3 - Lipany - lokalita ul. Sabinovská - návrh dopravného napojenia ul. Sabinovskej na cestu I/68.  

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, písomne osobným doručením na mestský úrad v Lipanoch , referát výstavby alebo písomne na adresu : Mesto Lipany , mestský úrad , Krivianská 1 , 082 71 Lipany.  

Zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta Lipany - externé uložisko Google drive


OZNAM 

28.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.03.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

  1. pozemok na ulici Moyzesova vedený v registri KN C, p.č. 1463/1 o výmere 665 m² a KN C, p.č. 1458/1 o výmere 5817 m²
  2. pozemok na ulici Kapitána Nálepku smer Ďačov vedený v registri KN C, p.č. 1406/1 o výmere 5243 m²
  3. pozemok na ulici Krivianska vedený v registri KN C, p.č. 1402/1 o výmere 3932 m²  a KN C, p.č. 1402/9 o výmere 3305 m²

Ide o pozemky pod cestným telesom ciest III. triedy v intraviláne mesta, po odčlenení plochy potrebnej pre mesto na výstavbu chodníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00 EUR za každú parcelu pre Prešovský samosprávny kraj. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že PSK je správcom a vlastníkom ciest III. triedy a zabezpečuje ich celoročné prevádzkovanie, ktoré spočíva aj v investičnej činnosti.


OZNAM 

28.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.03.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v katastrálnom území Lipany, registrovaných          v E KN, p.č. 1147/11 – orná pôda o výmere 778 m².

Pozemok je vedený na LV 3324, pričom na základe geometrického plánu  č. 73/2016 z 03.11.2016 došlo k vyčleneniu pozemkov. Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch dňa 23.02.2017 schválilo zámer predaja pozemkov reg. C KN, v k. ú. Lipany, za znalcom stanovenú cenu 4,60 EUR/m2:

a)    p.č. 1176/155 – orná pôda o výmere 99 m², Miroslavovi Štefčákovi, bytom  Lipany, Kukučínova 50

b)    p.č. 1176/156 – orná pôda o výmere 147 m² a p.č. 2802/2 – orná pôda               o výmere 13 m2, Antónii Šándorovej, rod. Chovancovej a Štefanovi Šándorovi, bytom Lipany, Kukučínova 809/52                    

c)    p.č. 1176/157 – orná pôda o výmere 224 m² a p.č. 2802/3 – orná pôda                    o výmere 4 m2, Emilovi Demčákovi a Eve Demčákovej, rod. Čekanovej, bytom Lipany, Kukučínova 54, 

d)    p.č. 1176/158 – orná pôda o výmere 279 m², Petrovi Smoleňovi a Márií Smoleňovej, rod. Šulíkovej, bytom Lipany, Kukučínova 56,             

e)    p.č. 1176/159 – orná pôda o výmere 21 m², Ivanovi Pjechovi a Eve Pjechovej, rod. Gričovej, bytom Lipany, Kukučínova 58.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré mesto Lipany        z dlhodobého hľadiska neplánuje využívať, bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a rigolom, ktorý odvádza vodu z celej oblasti Gľacov. Odpredajom pozemkov dôjde k ich efektívnejšiemu využívaniu. 


OZNAM O STRATEGICKOM DOKUMENTE

27.2.2017

Obstarávateľ – Obec Ďačov doručil dňa 10.2.2017 Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Mesto Lipany v súlade s §6 ods.5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente : „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“ doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia.

Oznámenie .PDF 197kb

EIA oznam .DOC 99kB

PHSR obce Ďačov .PDF 2 MB


OZNAM O VÝSLEDKU VOS

24.2.2017

Oznam o výsledku OVS  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku na výstavbu bytového domu B3 – Šejba. Úspešným uchádzačom OVS sa stala firma STAV – MAJO s.r.o., ktorá ponúkla cenu 25.11€/m2.


OZNAM

8.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.02.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

  1. pozemok na ulici Moyzesova vedený v registri KN C,  p.č. 1463/1 o výmere 665 m² a KN C, p.č. 1458/1 o výmere 5817 m²
  2. pozemok na ulici Kapitána Nálepku smer Ďačov vedený v registri KN C, p.č. 1406/1 o výmere 5243 m²
  3. pozemok na ulici Krivianska vedený v registri KN C, p.č. 1402/1 o výmere 3932 m²  a KN C, p.č. 1402/9 o výmere 3305 m²

Ide o pozemky pod cestným telesom ciest III. triedy v intraviláne mesta, po odčlenení plochy potrebnej pre mesto na výstavbu chodníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00 EUR za každú parcelu pre Prešovský samosprávny kraj. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že PSK je vlastníkom ciest III. triedy a zabezpečuje ich celoročné prevádzkovanie, ktoré spočíva aj v investičnej činnosti.


VEREJNO OBCHODNÁ SÚŤAŽ

2.2.2017

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany: 


NA PRIPOMIENKOVANIE

5.1.2017


OZNAM

4.1.2016

Mesto Lipany oznamuje, že na najbližšom zasadaní MsZ  bude schvaľovať predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

a) pozemok p.č. 2680/124 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C  o výmere 135 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č. 2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375 a  p.č. 2680/86 záhrada, registrovaná v KN C o výmere 43 m2, vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375  za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Bystríkovi Filičkovi, bytom Kyjov 170.  Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Filičko má uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č 2680/11 o výmere 670 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcely KN C č. 2680/127 o výmere 135 m2 a KN C p.č. 2680/86 o výmere 43 m2  sú pre mesto neupotrebiteľné,

b) pozemok p.č. 2680/125 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C, o výmere 137 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č.2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Martinovi Kupčíkovi a manželke Ivete, bytom Za vodou 1247/10, 064 01 Stará Ľubovňa. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Kupčík  a manželka Iveta majú uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č. 2680/8 o výmere 679 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcela KN C č. 2680/125 o výmere 137 m2 je pre mesto neupotrebiteľná.


NA PRIPOMIENKOVANIE

16.11.2016


ÚZEMNÝ PLÁN

7.10.2016


NA PRIPOMIENKOVANIE

21.9.2016


NA PRIPOMIENKOVANIE

9.8.2016


OZNÁMENIE

8.8.2016

Mesto Lipany oznamuje, že na svojom XXIII. zasadnutí MsZ dňa 24.8.2016 bude schvaľovať:

predaj pozemkov v k. ú. Lipany, registrovaných v KN C, p.č.1392/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 215 m2 a p. č. 1392/3, ostatné plochy o výmere 228 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedených na LV 1375 žiadateľke PhDr. M. Matijovej, bytom Krásna Lúka 172, za cenu 7,87€/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 92/2016 zo dňa 13.6.2016 vypracovaného  Ing. Jozefom Majtnerom a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je vybudovanie prevádzkových priestorov zariadenia Betánia Lipany n. o., ktorá zabezpečuje sociálnu a profesionálnu starostlivosť o seniorov v meste Lipany.


OZNÁMENIE

28.6.2016

17.6.2016

 


OZNÁMENIE

13.6.2016

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo zámer predaja pozemkov v k. ú. Lipany, reg. KN-C, vedených na LV 1375, p. č. 1240/41-zastavané plochy o výmere 164 m2 a na LV č. 3878 p. č. 1240/42-zastavané plochy o výmere 492 m2, p. č. 1240/43-zastavané plochy o výmere 98 m2, p. č. 1240/44 - zastavané plochy o výmere 43 m2, p. č. 1240/45 - zastavané plochy o výmere 132 m2 pre Prešovský samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v minulosti PSK predal pozemok na vybudovanie komunikácie do lokality Šejba za 1,00 EUR ako aj príprava spoločnej budúcej investície pri oprave komunikácie a chodníkov na Moyzesovej ulici.

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo:

a) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v  KNC na LV č. 1375 p.č.1240/56 - orná pôda o výmere 90 m2 a Katarína Dulinová a Marta Urbanová, ktoré zamieňajú pozemok p. č. 391/6 - zastavaná plocha o výmere 14 m2 a pozemok p. č. 394/3 - zastavaná plocha o výmere 9m2 s doplatením mestu Lipany za 67 m2.

b) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v  KNC na LV č. 1375 p.č.1240/57 - orná pôda o výmere 99 m2 a p. č. 1240/58-ostatná plocha o výmere 13 m2 a Jozef Kandráč a Dana Kandráčová, ktorí zamieňajú pozemok p. č. 395/3 - zastavaná plocha o výmere 17 m2 a pozemok p. č. 396/2 - záhrada o výmere 32m2 s doplatením mestu Lipany za 63 m2. Podľa znaleckého posudku je cena pozemkov 13,28 EUR/m2.

c) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v KNC na LV. č. 1375 p. č. 1240/59 – ostatná plocha vo výmere 86 m2 a Juditou Girašekovou, ktorá zamieňa pozemok p. č. 398/3 – zastavaná plocha o výmere 56 m2 s doplatením mestu Lipany za 30 m2.

 


NA PRIPOMIENKOVANIE

7.6.2016

OZNÁMENIE

13.6.2016

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov v k. ú. Lipany, registrovaných v KN C, p.č.1392/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 215 m2 a p.č. 1392/3, ostatné plochy o výmere 228 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedených na LV 1375 za znaleckú cenu a za náklady vynaložené na predaj v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi PhDr. Márii Matijovej, Krásna Lúka 172, pričom osobitným zreteľom je vybudovanie prevádzkových priestorov zariadenia Betánia Lipany n.o., ktorá zabezpečuje sociálnu a profesionálnu starostlivosť pre seniorov.

13.6.2016

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku v k. ú. Lipany, registrovaného v KN C, p.č.2680/95 záhrada o výmere 81 m2, na základe GP č.68/2015  z 13.01.2016 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€/m2 v súlade so  Zásadami predaja pozemkov v II. b etape IBV Rovinky a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľom Mgr. Márii Grešovej rod. Reištetterovej, bytom Tajovského 23, Lipany a manželovi Lukášovi Grešovi, bytom Šarišské Sokolovce 186, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že p. č. 2680/95 je susednou parcelou s parcelou č. 2680/96, ktorej predaj pre žiadateľov schválilo MsZ na svojom rokovaní dňa  22.8.2015 Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.


1.6.2016

OZNÁMENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo:

- zámer predaja stavebného pozemku v II.b etape IBV Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách p.č. 2680/91o výmere 636 m2 – záhrada Ing. Petrovi Aštarymu

- zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k.ú. Lipany, reg. v  KNC na LV č. 1375 p. č. 2680/6-záhrady o výmere 637 m2 za cenu 23,00 EUR/m2 a p. Milošom Šemanským, bytom Lipany, Hviezdoslavova 54, ktorý je vlastníkom pozemkov na

- LV 2698 p. č. 472/2 o výmere 2327 m2 v celosti v lokalite Šejba

- LV 2700 p. č. 474 o výmere 2468 m2 v podiele 1/7 (326 m2) v lokalite Šejba

- LV 3941 p. č. 638/1 o výmere 5618 m2 v podiele 1/4 (1405 m2) v lokalite Pod hájom -

Rovinky

- LV 2700 p. č. 638/2 o výmere 196 m2 v podiele 1/4 (49 m2) v lokalite Pod hájom - Rovinky za cenu 6,00 EUR/m2. Mesto doplatí čiastku určenú rozdielu v hodnote zamieňaných pozemkov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je ekonomická výhodnosť a aktuálnosť prípravy územia na investičnú výstavbu.


30.5.2016

OZNÁMENIE
23.5.2016
OZNÁMENIE
Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku v k. ú. Lipany, registrovaného v KN C, p.č.2680/95 záhrada o výmere 81 m2, na základe GP č.68/2015  z 13.01.2016 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€/m2 v súlade so  Zásadami predaja pozemkov v II. b etape IBV Rovinky a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa Mgr. Márii Grešovej rod. Reištetterovej, bytom Tajovského 23, Lipany a manželovi Lukášovi Grešovi, bytom Šarišské Sokolovce 186, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že p. č. 2680/95 je susednou parcelou s parcelou č. 2680/96, ktorej predaj pre žiadateľov schválilo MsZ na svojom rokovaní dňa  22.8.2015 Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

20.5.2016

OZNÁMENIE 

o prerokovaní  zmien a doplnkov 2015 , zmena č. 2  územného plánu mesta Lipany

17.5.2016
NA PRIPOMIENKOVANIE

11.5.2016

NA PRIPOMIENKOVANIE
NA PRIPOMIENKOVANIE
OZNÁMENIE O ZÁMERE MESTA
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
NA PRIPOMIENKOVANIE

7.1.2016


OZNÁMENIE O STRATEGICKÝCH DOKUMENTOCH

NA PRIPOMNIENKOVANIE

30.11.2015


OZNÁMENIE

26.11.2015


NA PRIPOMIENKOVANIE

25.11.2015


NA PRIPOMIENKOVANIE

11.11.2015


VÝBEROVÉ KONANIE

2.11.2015


NA PRIPOMIENKOVANIE

29.10.2015

Hromadná bytová výstavba Šejba - I.etapa - zmena územného rozhodnutia

Obnova bytového domu NSM 8-14, Lipany


NA PRIPOMIENKOVANIE

23.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách - po schválení MsZ


NA PRIPOMIENKOVANIE

21.10.2015

Lipany - pešie komunikácie k rómskej osade


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

16.10.2015


NA PRIPOMIENKOVANIE

5.10.2015

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách


OZNAM

1.10.2015

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom XI. zasadnutí dňa 24.09.2015 schválilo zámer predaja stavebných pozemkov v II.b etape Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách týmto žiadateľom:

1. p .č. 2680/72 o výmere 584 m2 - záhrada, p. č. 1419/68 o výmere 12 m2 – vodná plocha JUDr. Petrovi Gabrikovi z Lipian,

2. p. č. 2680/105 o výmere 5 m2 – záhrada, 2680/83 o výmere 571 m2 - záhrada Jánovi Janoškovi z Lipian,

3. p. č. 2680/104 o výmere 42 m2 - záhrada, p. č. 2680/103 o výmere 558 m2 – záhrada MUDr. Michalovi Bobincovi z Prešova.


NA PRIPOMIENKOVANIE

30.9.2015

„MTS Lipany KBV“


NA PRIPOMIENKOVANIE

22.9.2015

Zmena územného rozhodnutia - HBV ŠEJBA I.etapa


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MSZ

17.9.2015


NA PRIPOMIENKOVANIE

10.9.2015

Návrh VZN, ktorym sa vyhlasuje zavazna cast UPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2015, zmena č.1


8.9.2015

SO 01 Pešie komunikácie

SO 02 Nasvetlenie priechodov pre chodcov


OZNÁMENIE

7.9.2015

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom X. zasadnutí dňa 27.08.2015 schválilo zámer nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Lipany v zmysle prílohy č. 1 k nájomnej zmluve TECHNICKÝM SLUŽBÁM, spol. s r. o. Lipany za nájomné 1 Euro za celý predmet nájmu za prvý rok trvania nájomného vzťahu.
S podmienkami:
1. Nájomca po schválení nájomnej zmluvy MsZ medzi mestom Lipany a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI spol. s r. o. Lipany na nájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Lipany ako obhospodarovateľ lesov bude reagovať na výzvu a predloží žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov na rekonštrukciu lesných ciest v lokalite Balažka a Mihaľka, elektronický monitorovací protipožiarny systém v lokalite Balažka ako aj projekt ozdravných opatrení v mestských lesoch.
Nájom hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že za predpokladu, že MsZ v Lipanoch schváli novú nájomnú zmluvu medzi mestom Lipany a TECHNICKÝMI SLUŽBAMI spol. s r. o. Lipany budú tieto lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Lipany naďalej obhospodarované touto obchodnou spoločnosťou. V prípade, že MsZ v Lipanoch schváli nájomnú zmluvu, podľa ktorej TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r. o. Lipany za prvý rok nájmu budú platiť nájomné v sume 1 Euro, finančné prostriedky, ktoré by táto obchodná spoločnosť inak použila na úhradu nájomného táto obchodná spoločnosť využije na úhradu svojej finančnej spoluúčasti na projektoch. Realizáciou týchto projektov dôjde k revitalizácii, obnove a zvýšeniu ochrany lesných pozemkov napr. pred vznikom požiarov. Účasťou na týchto projektoch teda v konečnom dôsledku dôjde k zhodnoteniu majetku mesta a mesto na to nebude musieť vyčleniť vlastné finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Jediným spoločníkom spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Lipany je mesto Lipany.

NA PRIPOMIENKOVANIE

4.9.2015

„Splašková kanalizácia a rozvod vody – Krivianska ulica“


ZÁMER PREDAJA STAVEBNÝCH POZEMKOV

2.9.2015

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom X. zasadnutí dňa 27.08.2015 schválilo zámer predaja stavebných pozemkov v II.b etape IBV Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách týmto žiadateľom:

1. p .č. 2680/92 o výmere 313 m2 – záhrada, p. č. 2680/93 o výmere 323 m2 - záhrada  Adamovi Hudákovi z Lipian,

2. p. č. 2680/6 o výmere 637 m2 – záhrada Ing. Petre Ndoji zo Starej Ľubovne.

3. p. č. 2680/107 o výmere 29  m2 - záhrada, p. č. 2680/81 o výmere  290 m2 – záhrada, p. č. 2680/74 o výmere 257 m2 – záhrada, p. č. 2680/106 o výmere 9 m2 – záhrada Ing. Róbertovi Polomskému z Lipian.


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

28.8.2015 

Mesto Lipany v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. obchodný zákonník /ďalej len zákon/ vyhlasuje na základe uznesenia č.10/2015 zo dňa  27.08.2015 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta – pozemok registrovaný v k.ú. Lipany, LV č.1375, parcela KNC č. 560/39 - zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 26 m2, vo vla

Aktuality a oznamy
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 30.10.2017
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.10.2017
Kalendár podujatí 2017

Odkaz na PDF dokument 3MB (google drive)

vložené: 27.01.2017
Foto tvojho mesta 2017
Foto tvojho mesta 2017

vložené: 24.01.2017
Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 2.30°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 92%
tlak: 1012kPa