Mesto Lipany panoráma
 

Úradná tabuľa

Na pripomienkovanie

14.11.2018


Výsledky OVS

13.11.2018

Výsledok OVS na predaj garáží s podielom na pozemku na Komenského ulici.

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1. Marek M. a manž. Mgr. Mária M., Lipany, garáž s orientačným číslom 44

2. Mgr. Jana G.,Lipany, garáž s orientačným číslom 43


OVS - bytový dom B4

5.11.2018

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 49/2018/IV/1. zo dňa 11.10.2018

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod nehnuteľnosti – časti pozemku, ktorý bude geometrickým plánom odčlenený od oboch nižšie uvedených nehnuteľností v predpokladanej výmere do 600m², ktorý sa bude nachádzať pod bytovým domom B4 podľa podkladov z územného rozhodnutia:

 • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/34, vo výmere 8543 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1375, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany,
 • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/35, vo výmere 891 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 613, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany.

Dokumenty .zip 64kB


 

OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

12.10.2018

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 11.10.2018 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici


Zverejnenie žiadosti o dotácie na rok 2019

8.10.2018

 

Na pripomienkovanie

26.9.2018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.9.2018


Na základe uznesenia MsZ v Lipanoch č. 48/2018/VII/2 zo dňa 13.9.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
-zámenu  pozemku vedeného  v k.ú. Lipany,   medzi Mestom Lipany a Ing. Ľudovítom Bakoňom,  bytom Prešov. Ide o novovytvorený pozemok p.č. 1241/110 o výmere 2728 m2 – orná pôda vo vlastníctve Mesta Lipany  za pozemok p.č. 1253 o výmere 2728 m2 vo vlastníctve  Ing. Ľudovíta Bakoňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Z.z. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre štandardné zabezpečenie územia a potrebnej cestnej a technickej infraštruktúry pre činnosť aquaparku / rozšírenie cesty III. triedy Lipany-Lúčka, rozšírenie účelovej komunikácie a výstavba chodníka do aquaparku/ potrebuje uvedený pozemok. Pozemok na zámenu nenaruší plánovanú koncepciu poskytovania služieb cestovného ruchu v danej lokalite.  

V Lipanoch, 24.9.23018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.9.2018


Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 48/2018/VII/3 zo dňa 13.9.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
prevodu pozemku p.č. 560/68 o výmere 59m2 –zastavaná plocha  Františkovi Bohoveckému, bytom Lipany,  za cenu 10,00 EUR/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Bohovecký  predal mestu podiel na svojom pozemku vo výmere 59 m2 na projekt rozšírenia cesty III. triedy a zariadenie križovatky Lipany-Lúčka  za 10,00 EUR/m2. 

V Lipanoch, 24.9.2018


Verejná vyhláška

3.9.2018


Oznámenie o strategickom dokumente

17.8.2018


Oznámenie o strategickom dokumente

20.7.2018


Oznámenie zámeru Prodining, s.r.o.

26.6.2018

Navrhovateľ spoločnosť Prodining, s.r.o. Námestie osloboditeľov 29, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručil Okresnému úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako  príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov“

Zámer je zverejnený na webovom sídlo MŽP SR http://www.enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA  a na stránke http://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie-3.

Mesto Lipany v súlade s §23 ods.3 zákona ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť o tomto zámere navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko  doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia. Stanoviská žiadame zaslať aj v elektronickej podobe  na e-mail: jana.stieberová@minv.sk

Dokumenty k oznámeniu


OVS - úspešní uchádzači

13.6.2018

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1.Radovan Ch., Lipany, garáž s orientačným číslom 41

2. Benedikt P.,Lipany, garáž s orientačným číslom 45

3. Jozef S. a Sylvia S., Lipany, garáž s orientačným číslom 42


Na pripomienkovanie

5.6.2018

 

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5.6.2018

Na základe uznesenia MsZ v Lipanoch č. 42/2018/II/2 zo dňa 25.4.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-zámenu pozemkov vedených  v k.ú. Lipany,  v registri C KN na LV č. 3829 - medzi Mestom Lipany a Ing. Jozefom a Ing. Ľudmilou Saxovou, obaja bytom Lipany, Sládkovičova 589/13 ul.  a Mestom Lipany a Ing. Jaroslavom Saxom, bytom Lipany, Sládkovičova 589/13. Ide o novovytvorený pozemok p.č. 430/3 o výmere 17 m2 – záhrada vo vlastníctve Mesta Lipany  za pozemok p.č. 430/8 o výmere 18 m2 vo vlastníctve  Ing. Jozefa a Ing. Ľudmily Saxovej do vlastníctva mesta Lipany. Ďalej zámenu novovytvorených  pozemkov p.č. 430/7-  o výmere 3m2 a p.č. 429/3 o výmere 14 m2 vo vlastníctve Jaroslava Saxu za p.č. 426/6  o výmere 18 m2 vo vlastníctve mesta Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Z.z. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany v rámci NFP z Nórskeho finančného mechanizmu  zrealizovalo stavbu a porealizačné zameranie ukázalo reálny stav v teréne. Realizáciou tejto zámeny bez finančnej náhrady sa vysporiadajú pozemky podľa reálneho užívania v prírode.


Vyhlásenie OVS

26.4.2018

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.4.2018 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Na pripomienkovanie

11.4.2018


Na pripomienkovanie

10.4.2018


Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

14.3.2018


Oznámenie o výrube drevín

8.3.2018


Oznámenie o výrube drevín

21.2.2018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7.2.2018

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 38/2018/III/2.b) zo dňa 30.01.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

zámena majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedeného v k.ú. Lipany,  v registri C KN na LV č. 467, p.č. 199/3 o výmere 138 m2 s ovocnými stromami a kríkmi vo vlastníctve Jozefa a Františka Vandžuru, každý v podiele po ½,  bytom Lipany, Jánošíkova 106 za pozemok vedený v k.ú. Lipany, v registri C KN na LV č. 1375-p.č. 1194/36 o výmere 304 m2 - záhrada vo vlastníctve Mesta Lipany v zmysle GP č. 80/2017 vyhotoveného  Ing. Milošom Kožuškom a overeného OÚ Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-674/2017. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre zabezpečenie územia a potrebnej cestnej infraštruktúry (rozšírenie účelovej komunikácie a výstavba chodníka) potrebuje pozemok v zmysle predloženého GP č. 80/2017.


 

Výberové konanie

2.2.2018

Oznámenie o výberovom konaní na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka


 

Oznámenie

30.1.2018


Oznámenie pre verejnosť

11.1.2018


Na pripomienkovanie

9.1.2018


Výberové konanie

4.1.2018

Mesto Lipany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Viac informácií:


Zverejnenie zámeru

3.1.2018

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/1a zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu vlastníctva majetku v zmysle kúpnej zmluvy č. 5467/36/2017  organizácii SVP, š.p. Žilina za cenu 33,19 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle nájomnej zmluvy č. D1/18/412-R/08/41 zo dňa 2.4.2008 medzi mesto Lipany a SVP, š.p. Žilina  odovzdá mesto najskôr 5 rokov po  kolaudácii stavby túto správcovi za cenu 33,19 EUR. Prevodom tejto stavby preberá kupujúci na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva a správcovstva vodnej stavby.

 

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/2 zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku p.č. 1240/66 o výmere 55 m2 –ostatná plocha  Karolovi Semanovi, bytom Lipany, Kollárova 136 za cenu 1,00 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Seman v roku 2004 súhlasil so zápisom P v ktorom bola p.rč. 1437/6 o výmere 52 m2 priradená k p.č. 1437/1 ako mestská komunikácia na Kollárovej ulici bez náhrady.

 

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/3 zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku p.č. 1319/2 o výmere 89 m2-orná pôda za 1,00 EUR a p.č. 1319/14 o výmere 26 m2- zastavaná plocha za 1,00 pre Alojza Baču a Martu Bačovu rod. Miženkovú, bytom Lipany, Dubovická roveň 42 do BSM z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že menovaní užívajú uvedené parcely od roku 1978, sú oplotené a boli im vyčlenené z pozemku reg. v kN E č. 520/1 po starom otcovi a tete Rozálii Miženkovej pri parcelácii pozemkov na rodinné domy. 


 

Oznámenie o strategickom dokumente

2.1.2018


Oznam

11.12.2017


Obchodno verejná súťaž

1.12.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


NA PRIPOMIENKOVANIE

29.11.2017

 


Oznámenie o začatí správneho konania

2.11.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany

Obrázok oznámenia


NA PRIPOMIENKOVANIE

25.10.2017


Obchodno verejná súťaž

17.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Oznámenie o začatí správneho konania

4.10.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany


Obchodno verejná súťaž

3.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.9.2017

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 34/2017/V/5 zo dňa 5.9.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku registrovaného v k.ú. Lipany, KN-C, p.č. 1193/2 o výmere 685m2 – ostatná plocha, p. Petrovi Pollákovi, bytom Lipany, Hviezdoslavova 10 za cenu 14780,00 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Peter Pollák predal mestu v lokalite IBV Rovinky pozemok a v zmysle platných zásad mal nárok na kúpu stavebného pozemku, čo bolo aj schválené MsZ dňa 11.01.2008 s doplatkom kúpnej ceny vo výške 5316,22 eur.


NA PRIPOMIENKOVANIE

15.8.2017

Návrh novely VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1, lokalita č.1,2 . Prílohy: dôvodová správa, Záväzná časť a Schéma z.č.


NA PRIPOMIENKOVANIE

26.7.2017


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

12.7.2017 

Mesto Lipany

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

ohlasovňa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Lipanoch

na návrh vlastníka budovy podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom 10.07.2017 trvalý pobyt:

Nataši Havrilovej, nar. 29.07.1987,

Liliane Červeňákovej, nar. 18.05.2006,

Jánovi Červeňákovi, nar. 25.09.2007,

Kristiánovi Červeňákovi, nar. 06.04.2010,

Dominikovi Červeňákovi, nar. 15.08.2011.

Miestom ich trvalého pobytu je Mesto Lipany.


OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Pre: Andrej Bakoň, nar. r. 1966, trvalý pobyt: Mesto Lipany

Od: JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor, Exekútorský úrad Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Pod číslom: Li-2017/07375-MsUMol

Menovaný si môže zásielku prevziať na Mestskom úrade Lipany, Krivianska 1, Referát pre bytové, nebytové priestory, ohlasovňu a voľby, prízemie budovy v kancelárii č. 1 v pracovných dňoch počas úradných hodín do 07.07.2017.


NA PRIPOMIENKOVANIE

24.5.2017


OZNAM O STRATEGICKOM DOKUMENTE

13.3.2017

Obstarávateľ – Mesto Lipany doručil dňa 6.3.2017 Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA a na www.lipany.sk.

Mesto Lipany v súlade s §6 ods.5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Lipany – ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedených internetových stránok.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente : „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“ doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia. 


NA PRIPOMIENKOVANIE

9.3.2017


OZNAM 

1.3.2017

Oznam o prerokovaní Zmien a doplnkov 2017, zmena č.1 územného plánu mesta Lipany

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2015 , zmenu č. 2 územného plánu mesta Lipany

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území mesta Lipany , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta Lipany , a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na mestskom úrade , referát výstavby v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod , ako aj na internetovej stránke mesta www.lipany.sk

Zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 sú spracované fyzickej osoby a zároveň je do nich premietnutá aj požiadavka mesta týkajúca sa dopravného napojenia . V textovej a grafickej časti sú zadefinované takto :

 • Zmena č.1 - Lipany - lokalita ul. Kolárova - zmena plochy definovanej v plátnom ÚPN ako plocha súkromnej zelene a taktiež plochy dopravných zariadení na navrhovanú plochu RD. Zmena sa týka tiež vypustenia navrhovaného pešieho prepojenia na lokalitu Šejba.

 •  Zmena č.2 - Lipany - lokalita ul. Kollárova - zmena plochy definovanej v plátnom ÚPN ako plocha súkromnej zelene na plochu verejnej zelene. V rámci plochy verejnej zelene navrhnúť pešie prepojenie centrálneho mestského priestoru na lokalitu Šejba. 

 • Zmena č.3 - Lipany - lokalita ul. Sabinovská - návrh dopravného napojenia ul. Sabinovskej na cestu I/68.  

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, písomne osobným doručením na mestský úrad v Lipanoch , referát výstavby alebo písomne na adresu : Mesto Lipany , mestský úrad , Krivianská 1 , 082 71 Lipany.  

Zmeny a doplnky 2017 , zmena č. 1 územného plánu mesta Lipany - externé uložisko Google drive


OZNAM 

28.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.03.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

 1. pozemok na ulici Moyzesova vedený v registri KN C, p.č. 1463/1 o výmere 665 m² a KN C, p.č. 1458/1 o výmere 5817 m²
 2. pozemok na ulici Kapitána Nálepku smer Ďačov vedený v registri KN C, p.č. 1406/1 o výmere 5243 m²
 3. pozemok na ulici Krivianska vedený v registri KN C, p.č. 1402/1 o výmere 3932 m²  a KN C, p.č. 1402/9 o výmere 3305 m²

Ide o pozemky pod cestným telesom ciest III. triedy v intraviláne mesta, po odčlenení plochy potrebnej pre mesto na výstavbu chodníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00 EUR za každú parcelu pre Prešovský samosprávny kraj. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že PSK je správcom a vlastníkom ciest III. triedy a zabezpečuje ich celoročné prevádzkovanie, ktoré spočíva aj v investičnej činnosti.


OZNAM 

28.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.03.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v katastrálnom území Lipany, registrovaných          v E KN, p.č. 1147/11 – orná pôda o výmere 778 m².

Pozemok je vedený na LV 3324, pričom na základe geometrického plánu  č. 73/2016 z 03.11.2016 došlo k vyčleneniu pozemkov. Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch dňa 23.02.2017 schválilo zámer predaja pozemkov reg. C KN, v k. ú. Lipany, za znalcom stanovenú cenu 4,60 EUR/m2:

a)    p.č. 1176/155 – orná pôda o výmere 99 m², Miroslavovi Štefčákovi, bytom  Lipany, Kukučínova 50

b)    p.č. 1176/156 – orná pôda o výmere 147 m² a p.č. 2802/2 – orná pôda               o výmere 13 m2, Antónii Šándorovej, rod. Chovancovej a Štefanovi Šándorovi, bytom Lipany, Kukučínova 809/52                    

c)    p.č. 1176/157 – orná pôda o výmere 224 m² a p.č. 2802/3 – orná pôda                    o výmere 4 m2, Emilovi Demčákovi a Eve Demčákovej, rod. Čekanovej, bytom Lipany, Kukučínova 54, 

d)    p.č. 1176/158 – orná pôda o výmere 279 m², Petrovi Smoleňovi a Márií Smoleňovej, rod. Šulíkovej, bytom Lipany, Kukučínova 56,             

e)    p.č. 1176/159 – orná pôda o výmere 21 m², Ivanovi Pjechovi a Eve Pjechovej, rod. Gričovej, bytom Lipany, Kukučínova 58.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré mesto Lipany        z dlhodobého hľadiska neplánuje využívať, bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a rigolom, ktorý odvádza vodu z celej oblasti Gľacov. Odpredajom pozemkov dôjde k ich efektívnejšiemu využívaniu. 


OZNAM O STRATEGICKOM DOKUMENTE

27.2.2017

Obstarávateľ – Obec Ďačov doručil dňa 10.2.2017 Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Mesto Lipany v súlade s §6 ods.5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente : „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďačov 2017--2023“ doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia.

Oznámenie .PDF 197kb

EIA oznam .DOC 99kB

PHSR obce Ďačov .PDF 2 MB


OZNAM O VÝSLEDKU VOS

24.2.2017

Oznam o výsledku OVS  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku na výstavbu bytového domu B3 – Šejba. Úspešným uchádzačom OVS sa stala firma STAV – MAJO s.r.o., ktorá ponúkla cenu 25.11€/m2.


OZNAM

8.2.2017

Mesto Lipany oznamuje, že dňa 23.02.2017 bude prerokovaný predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

 1. pozemok na ulici Moyzesova vedený v registri KN C,  p.č. 1463/1 o výmere 665 m² a KN C, p.č. 1458/1 o výmere 5817 m²
 2. pozemok na ulici Kapitána Nálepku smer Ďačov vedený v registri KN C, p.č. 1406/1 o výmere 5243 m²
 3. pozemok na ulici Krivianska vedený v registri KN C, p.č. 1402/1 o výmere 3932 m²  a KN C, p.č. 1402/9 o výmere 3305 m²

Ide o pozemky pod cestným telesom ciest III. triedy v intraviláne mesta, po odčlenení plochy potrebnej pre mesto na výstavbu chodníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00 EUR za každú parcelu pre Prešovský samosprávny kraj. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že PSK je vlastníkom ciest III. triedy a zabezpečuje ich celoročné prevádzkovanie, ktoré spočíva aj v investičnej činnosti.


VEREJNO OBCHODNÁ SÚŤAŽ

2.2.2017

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany: 


NA PRIPOMIENKOVANIE

5.1.2017


OZNAM

4.1.2016

Mesto Lipany oznamuje, že na najbližšom zasadaní MsZ  bude schvaľovať predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

a) pozemok p.č. 2680/124 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C  o výmere 135 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č. 2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375 a  p.č. 2680/86 záhrada, registrovaná v KN C o výmere 43 m2, vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375  za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Bystríkovi Filičkovi, bytom Kyjov 170.  Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Filičko má uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č 2680/11 o výmere 670 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcely KN C č. 2680/127 o výmere 135 m2 a KN C p.č. 2680/86 o výmere 43 m2  sú pre mesto neupotrebiteľné,

b) pozemok p.č. 2680/125 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C, o výmere 137 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č.2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Martinovi Kupčíkovi a manželke Ivete, bytom Za vodou 1247/10, 064 01 Stará Ľubovňa. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Kupčík  a manželka Iveta majú uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č. 2680/8 o výmere 679 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcela KN C č. 2680/125 o výmere 137 m2 je pre mesto neupotrebiteľná.


NA PRIPOMIENKOVANIE

16.11.2016


ÚZEMNÝ PLÁN

7.10.2016


NA PRIPOMIENKOVANIE

21.9.2016


NA PRIPOMIENKOVANIE

9.8.2016


OZNÁMENIE

8.8.2016

Mesto Lipany oznamuje, že na svojom XXIII. zasadnutí MsZ dňa 24.8.2016 bude schvaľovať:

predaj pozemkov v k. ú. Lipany, registrovaných v KN C, p.č.1392/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 215 m2 a p. č. 1392/3, ostatné plochy o výmere 228 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedených na LV 1375 žiadateľke PhDr. M. Matijovej, bytom Krásna Lúka 172, za cenu 7,87€/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 92/2016 zo dňa 13.6.2016 vypracovaného  Ing. Jozefom Majtnerom a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je vybudovanie prevádzkových priestorov zariadenia Betánia Lipany n. o., ktorá zabezpečuje sociálnu a profesionálnu starostlivosť o seniorov v meste Lipany.


OZNÁMENIE

28.6.2016

17.6.2016

 


OZNÁMENIE

13.6.2016

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo zámer predaja pozemkov v k. ú. Lipany, reg. KN-C, vedených na LV 1375, p. č. 1240/41-zastavané plochy o výmere 164 m2 a na LV č. 3878 p. č. 1240/42-zastavané plochy o výmere 492 m2, p. č. 1240/43-zastavané plochy o výmere 98 m2, p. č. 1240/44 - zastavané plochy o výmere 43 m2, p. č. 1240/45 - zastavané plochy o výmere 132 m2 pre Prešovský samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v minulosti PSK predal pozemok na vybudovanie komunikácie do lokality Šejba za 1,00 EUR ako aj príprava spoločnej budúcej investície pri oprave komunikácie a chodníkov na Moyzesovej ulici.

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo:

a) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v  KNC na LV č. 1375 p.č.1240/56 - orná pôda o výmere 90 m2 a Katarína Dulinová a Marta Urbanová, ktoré zamieňajú pozemok p. č. 391/6 - zastavaná plocha o výmere 14 m2 a pozemok p. č. 394/3 - zastavaná plocha o výmere 9m2 s doplatením mestu Lipany za 67 m2.

b) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v  KNC na LV č. 1375 p.č.1240/57 - orná pôda o výmere 99 m2 a p. č. 1240/58-ostatná plocha o výmere 13 m2 a Jozef Kandráč a Dana Kandráčová, ktorí zamieňajú pozemok p. č. 395/3 - zastavaná plocha o výmere 17 m2 a pozemok p. č. 396/2 - záhrada o výmere 32m2 s doplatením mestu Lipany za 63 m2. Podľa znaleckého posudku je cena pozemkov 13,28 EUR/m2.

c) zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastníkom pozemku v k. ú. Lipany, reg. v KNC na LV. č. 1375 p. č. 1240/59 – ostatná plocha vo výmere 86 m2 a Juditou Girašekovou, ktorá zamieňa pozemok p. č. 398/3 – zastavaná plocha o výmere 56 m2 s doplatením mestu Lipany za 30 m2.

 


NA PRIPOMIENKOVANIE

7.6.2016

OZNÁMENIE

13.6.2016

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov v k. ú. Lipany, registrovaných v KN C, p.č.1392/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 215 m2 a p.č. 1392/3, ostatné plochy o výmere 228 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedených na LV 1375 za znaleckú cenu a za náklady vynaložené na predaj v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľovi PhDr. Márii Matijovej, Krásna Lúka 172, pričom osobitným zreteľom je vybudovanie prevádzkových priestorov zariadenia Betánia Lipany n.o., ktorá zabezpečuje sociálnu a profesionálnu starostlivosť pre seniorov.

13.6.2016

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku v k. ú. Lipany, registrovaného v KN C, p.č.2680/95 záhrada o výmere 81 m2, na základe GP č.68/2015  z 13.01.2016 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€/m2 v súlade so  Zásadami predaja pozemkov v II. b etape IBV Rovinky a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľom Mgr. Márii Grešovej rod. Reištetterovej, bytom Tajovského 23, Lipany a manželovi Lukášovi Grešovi, bytom Šarišské Sokolovce 186, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že p. č. 2680/95 je susednou parcelou s parcelou č. 2680/96, ktorej predaj pre žiadateľov schválilo MsZ na svojom rokovaní dňa  22.8.2015 Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.


1.6.2016

OZNÁMENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí dňa 26.05.2016 schvalilo:

- zámer predaja stavebného pozemku v II.b etape IBV Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách p.č. 2680/91o výmere 636 m2 – záhrada Ing. Petrovi Aštarymu

- zámer prevodu pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Lipany, ktoré je vlastn&i

Aktuality a oznamy
Beseda s Jozefom Banášom
Beseda s Jozefom Banášom

vložené: 06.11.2018
Šach - November
Šach - November

vložené: 02.11.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.10.2018
Výstava - NAJ METLA
Výstava - NAJ METLA

vložené: 01.10.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: -1.40°C
vietor: 4km/h, vlhkosť: 99%
tlak: 1016kPa