Mesto Lipany panoráma
 

Voľby a referendá

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

13.7.2018
VOĽBY DO ORGÁNOV PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2017

8.11.2017

25.9.2017

Zoznamy kandidátov:

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

Volebný okrsok číslo 1 – Základná škola, Komenského ulica č. 113, Lipany - Ulice :

Štúrova

Komenského

Tehelná

Jarková

Jána Bottu

Moyzesova

Volebný okrsok číslo 2 - Gymnázium, Komenského ulica č.13, Lipany - Ulice :

Kpt. Nálepku

Kuzmányho

Dubovická roveň

Železničná

Krivianska

Záhradná

Námestie sv. Martina (od orientačného čísla 43  do  85)

Sabinovská

Mlynská

Za kúpaliskom

Za traťou

Sládkovičova

Volebný okrsok číslo 3 – Materská škola, Námestie sv. Martina č.80, Lipany - Ulice :

Janka Kráľa

Námestie sv. Martina (ľavá strana 1-35  a  87- 99)

Odbojárska

Jánošíkova

Námestie sv. Martina (pravá strana  2- 82)

Poľná

Kollárova

Voliči s pobytom:  Lipany

Volebný okrsok číslo 4 -Základná škola, Hviezdoslavova ulica č.1, Lipany - Ulice :

Ovocinárska

Tajovského

Pod kopaninou

Kukučínova

Sama Chalupku

Hviezdoslavova

Rovinky


21.8.2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČENIE

OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA

DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIEMesto Lipany zverejňuje


elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:


sekretariat@lipany.sk


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 


Parlamentné voľby 2016

7.3.2016 - Výsledky volieb


8.12.2015 - Určenie volebných okrskov

U r č e n i e

volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

Volebný okrsok číslo 1 –Základná škola, Komenského ulica č. 113, Lipany

Ulice :

Štúrova, Komenského, Tehelná, Jarková, Jána Bottu, Moyzesova

Volebný okrsok číslo 2 - Gymnázium, Komenského ulica č.13, Lipany

Ulice :

Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Dubovická roveň, Železničná, Krivianska, Záhradná, Námestie sv. Martina (od orientačného čísla 43  do  85), Sabinovská, Mlynská, Za kúpaliskom, Za traťou, Sládkovičova

Volebný okrsok číslo 3 – Materská škola, Námestie sv. Martina č.80, Lipany

Ulice :

Janka Kráľa, Námestie sv. Martina (ľavá strana 1-17  a  87- 99), Odbojárska, Jánošíkova, Námestie sv. Martina (pravá strana  2- 82), Poľná, Kollárova, Lipany

Volebný okrsok číslo 4 -Základná škola, Hviezdoslavova ulica č.1, Lipany

Ulice :

Ovocinárska, Tajovského, Pod kopaninou, Kukučínova, Sama Chalupku, Hviezdoslavova, Rovinky


8.12.2015 - Voľby poštou

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

-v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

- elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu ohlasovna(at)lipany.sktak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce (ohlasovna(at)lipany.sk) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

- hlasovacie lístky,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" s vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

- poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa pripojeného poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL", musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4.3.2016).


8.12.2015 - Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016). Elektronická adresa na doručenie oznámenia Mestskému úradu v Lipanoch: ohlasovna(at)lipany.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ohlasovna(at)lipany.sk.

Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


27.11.2015

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016  

Právo voliť

     Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Viac informácii:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Informácie pre voliča

Hlasovací preukaz

Voľba poštou

Vybavuje:
MsÚ, refererát nebytových priestorov, ohlasovne, voľby - Eva Liščinská,

tel. číslo: 051/4881157

E-mail: ohlasovna(at)lipany.sk


Referendum 2014
22.1.2015

Vydávanie hlasovacích preukazov pre referendumVybavuje:
MsÚ, refererát nebytových priestorov, ohlasovne, voľby - Eva Liščinská, tel. číslo: 051/4881157
K vybaveniu potrebujete:
platný občiansky preukaz,
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (v prípade, že ho budete žiadať prostredníctvom splnomocnenej osoby, alebo písomne)
Poplatok: bez poplatku
Zákonná úprava:
Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
Upozornenie:
Posledný deň pre vydávanie hlasovacích preukazov je štvrtok 5. februára 2015. 
INFORMÁCIA:
Žiadosti môžete zaslať aj e-mailom na adresu: ohlasovna@lipany.sk

____________________________________________________________________________________

10.12.2014Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím
z 27.novembra 2014 vyhlásil referendum
na sobotu 7. februára 2015.


U r č e n i e

volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany pre referendum – 7.2.2015

Volebný okrsok číslo 1
so sídlom: Základná škola, Komenského ulica č. 113, Lipany

ULICE :
Štúrova
Komenského
Tehelná
Jarková
Jána Bottu
Moyzesova
Kpt. Nálepku
Kuzmányho
Dubovická roveň
Železničná
Krivianska
Záhradná
Námestie sv. Martina (od orientačného čísla 43 do 85)
Sabinovská
Mlynská
Za kúpaliskom
Za traťou
Sládkovičova


Volebný okrsok číslo 2
so sídlom: Základná škola, Hviezdoslavova ulica č. 1, Lipany

ULICE:
Janka Kráľa
Námestie sv.Martina (ľavá strana 1-17 a 87- 99)
Odbojárska
Jánošíkova
Námestie sv.Martina (pravá strana 2-82)
Poľná
Kollárova
Lipany
Ovocinárska
Tajovského
Pod kopaninou
Kukučínova
Sama Chalupku
Hviezdoslavova
Rovinky


____________________________________________________________________________________

 

Komunálne voľby 2014
____________________________________________________________________________________
 

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  
zo  dňa 7.8.2014 č. 36/2014 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch bude mať celkom
12 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto.

____________________________________________________________________________________

Oficiálne výsledky volieb:
www.volbysr.sk
Zápisnica miestnej volebnej komisie v Lipanoch .PDF 56 KiB

____________________________________________________________________________________

Všetky volebné miestnosti budú otvorené 15. novembra 2014 od 7.00 hod. – 20.00 hodiny.

____________________________________________________________________________________

Vyhlásenie kandidatúry - PRIMATOR .PDF 450 KiB
Vyhlásenie kandidatúry - POSLANCI .PDF 1469 KiB

____________________________________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (stránky minv.sk)

____________________________________________________________________________________

Kandidátne listiny a petičné hárky pre voľby do orgánov samosprávy obcí prosíme doručiť
na Sociálne oddelenie MsÚ Mgr. Márii Grešovej

v piatok 19.9. do 15.30 hod. v budove MsÚ - Sociálne oddelenie (vstup od parkoviska za MsÚ)


V sobotu 20.9. od 7.00 hod. do 15.30 hod.
a v nedeľu 21.9. od 7.00 hod. do 24.00 hod.
doručíť zapisovateľke po oznámení na mob. tel. čísle:
0917 237 896


____________________________________________________________________________________

Mesto Lipany malo k 31.12.2013 : 6419 obyvateľov

____________________________________________________________________________________

U r č e n i e
volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Volebný okrsok číslo 1 – Základná škola, Komenského ulica č. 113, Lipany
Ulice :
Štúrova
Komenského
Tehelná
Jarková
Jána Bottu
Moyzesova

Volebný okrsok číslo 2 - Gymnázium, Komenského ulica č.13, Lipany
Ulice :
Kpt. Nálepku
Kuzmányho
Dubovická roveň
Železničná
Krivianska
Záhradná
Námestie sv. Martina (od orientačného čísla 43 do 85)
Sabinovská
Mlynská
Za kúpaliskom
Za traťou
Sládkovičova

Volebný okrsok číslo 3 – Materská škola, Námestie sv. Martina č.80, Lipany
Ulice :
Janka Kráľa
Námestie sv.Martina (ľavá strana 1-17 a 87- 99)
Odbojárska
Jánošíkova
Námestie sv.Martina (pravá strana 2-82)
Poľná
Kollárova
Lipany

Volebný okrsok číslo 4 -Základná škola, Hviezdoslavova ulica č.1, Lipany
Ulice :
Ovocinárska
Tajovského
Pod kopaninou
Kukučínova
Sama Chalupku
Hviezdoslavova
Rovinky


Aktuality a oznamy
Kultúrne leto 2018
Kultúrne leto 2018

vložené: 29.06.2018
Súťaž o NAJ METLU
Súťaž o NAJ METLU

vložené: 29.06.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 29.06.2018
Kúpalisko v Lipanoch
Kúpalisko v Lipanoch

vložené: 26.06.2018
Zažite leto v regióne Šariš


vložené: 14.06.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 17.00°C
vietor: 6km/h, vlhkosť: 88%
tlak: 1015kPa