Oficiálna stránka mesta Lipany

"Odpady"

Zberný dvor Štúrova 32
(bývalý areál Technických služieb)


Prevádzkové hodiny:
Pon, Ut, Str: 8.00-13.00 hod.
Štv: 12.00-17.00 hod.
Nepárna Sob: 10.00-15.00 hod.
Zberné miesto
Hviezdoslavova ulica


Prevádzkové hodiny:
Ut: 15.00-17.00 hod
Pia: 15.00-17.00 hod.
So: 15.00-17.00 hod.
Zberné miesto
Dubovická roven


Prevádzkové hodiny:
Pon: 9.00-11.00 hod.
Str: 9.00-11.00 a 15.00-17.00 hod.
Párna So: 10.00-14.00 hod.
Zberné miesto
Za Mestským úradom


Prevádzkové hodiny:
Pon - Pia: 7.00-15.00 hod.

  Blížiaci sa DEŇ ZEME


  Už tradične si 22. apríl pripomíname ako Svetový deň Zeme. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si ho pripomíname ako je dôležité chrániť prírodu, a že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná. V našom meste sa pri príležitosti dňa zeme konajú viaceré aktivity. V rámci aktivít vyzývame organizácie, kolektívy i jednotlivcov, aby sa zapojili do čistenia verejných priestranstiev, plôch okolo svojich domov, chodníkov a priestorov pri bytových domoch, výsledkom čoho bude čisté a príjemné životné prostredie. Dúfame, že sa do týchto akcií zapojí čo najširšia verejnosť. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Komisia pre životné prostredie si pre občanov pripravila dotazníkový prieskum o nakladaní s biologickým rozložiteľným odpadom v rodinných domoch a záhradách. Prieskum bude realizovaný prostredníctvom študentov zo Strednej odbornej školy v Lipanoch dňa 22. apríla na uliciach: Dubovická roveň, Tajovského, Janka Kráľa, Moyzesova a Rovinky. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nám i Vám pomôže zlepšiť kvalitu života v meste. Dotazník je anonymný a bude vyhodnotený komisiou. Nezabúdajte, že svojmu okoliu a hlavne životnému prostrediu nie je potrebné venovať pozornosť len v jeden deň, ale po celý rok. ĎAKUJEME.

  Komisia pre životné prostredie pri MsZ

  ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

  ZBERNÉ MIESTO - DUBOVICKÁ ROVEŇ
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 9.00 - 11.00 hod.
  Streda: 9.00 - 11.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod

  Na koho sa obrátiť


  Milí Lipianci,
  všetkých nás trápi problém čo s odpadmi, a ako s nimi nakladať.
  Všetky potrebné informácie k správnemu nakladaniu s odpadom ako aj kalendár zberu odpadov sú uvedené na stránke mesta www.lipany.sk v časti s názvom ODPADY. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade nejasností, otázok a pripomienok týkajúcich sa komunálnych odpadov a nakladania s nimi neváhali kontaktovať nás. Odpovede týkajúce sa poplatkov a evidencie týchto odpadov môžete získať u p.Majnej, e-mail: maria.majna@lipany.sk, t.č. 0514881163.
  Odpovede týkajúce sa nakladania s odpadmi
  u Ing. Bučkovej, e-mail: anna.buckova@lipany.sk, t.č. 0514881172,
  u Ing. Figurovej Bedlovičovej, e-mail: beata.bedlovicova@lipany.sk, t.č.0514881173,
  u p. Slaminku, t.č. 0907928805.

  Ak uvidíte niekoho kto ničí zberné nádoby, zakladá "čierne skládky, preplnené nádoby na zmesový odpad a na separovaný odpad, neporiadok okolo kontajnerov, ohláste to na Mestskej polícii, e-mail: msp@lipany.sk, t.č. 0907999803, kamerový systém 0514881155, sekretariát MsÚ, e-mail: sekretariat@lipany.sk, t.č. 0514881150, či p. Slaminkovi, t.č.0907928805.  Budeme platiť za odpady viac?

  Zmena vývozcu odpadu

  Dňa 30.10.2013 skončila platnosť zmluvy na zber a odvoz komunálneho dopadu s firmou AVE Košice, s.r.o.. V druhom polroku mesto vybralo, na základe verejnej súťaže, nového zmluvného partnera na zber a odvoz komunálneho odpadu ako aj na prevádzkovanie zberného dvora na Štúrovej ulici. Od 1.11.2013 do 30.10.2016 tieto služby poskytuje firma ENVI - GEOS Nitra, s.r.o. pobočka Prešov ( Firma sa predstavila v Aktualitách lipianskej radnice v decembri 2013). Komunálny odpad je odvážaný na skládku firmy v obci Svinia. Tak, ako aj pri predošlých zmenách poskytovateľa uvedených služieb, na začiatku sa vyskytujú niektoré problémy, na ktoré nás upozorňujete vy - obyvatelia mesta ale taktiež poskytovateľ služieb. Nedostatky, ktoré môžu vzniknúť zo strany poskytovateľa služieb ako neodôvodnené nevyprázdnenie smetných nádob, poškodenie smetných nádob prípadné iné, po nahlásení na úrad riešime priamo so zodpovednými zástupcami firmy ENVI-GEOS, s.r.o., aby mohli byť v krátkom čase odstránené. Na druhej strane vznikajú problémy aj zo strany obyvateľov, na ktoré chceme upozorniť. Odmietnutie odvozu odpadu je oprávnené, ak v smetnej nádobe je žeravý popol z topných telies a krbov, kedy môže dôjsť k vznieteniu odvozovej techniky. Pri posledných odvozoch komunálneho odpadu v niektorých častiach mesta s rodinnými domami obyvatelia ku zberným nádobám umiestňovali komunálny odpad aj vo vreciach. Zmluvná cena za vývoz komunálneho odpadu sa účtuje za počet vyprázdnených nádob, z uvedeného dôvodu firma odmieta odvoz vriec s netriedeným komunálnym odpadom uloženým vo vreciach. Tento problém má niekoľko riešení.

  Znižovanie množstva odpadu triedením odpadu
  Prvým riešením, ktoré sa týka nás všetkých, je dôsledné triedenie odpadu. Do smetných nádob neukladať objemový odpad, drobný stavebný odpad, papiere a kartóny, plastové fľaše, sklo, kovový odpad, staré šatstvo, biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad. Všetky uvedené odpady môžete vyviezť na zberný dvor na Štúrovej ulici. Plasty a sklo sa v pravidelných intervaloch podľa vývozového kalendára zbierajú v plastových vreciach od rodinných domov, či vyvážajú z 1100l kontajneroch umiestnených pri bytových domoch. Zber nebezpečných odpadov sa vykonáva 2 x ročne. Zber papiera 4 x ročne, a celoročne sú umiestnené 4 ks 1100l zberných nádob na papier a 4 ks 1100L nádob na kovové obaly na území mesta, podľa VZN o nakladaní s odpadom. V Harmonograme vývozu odpadu, ktorý je v prílohe týchto aktualít, je uvedené čo do vriec a nádob na konkrétny triedený druh odpadu ( plasty, sklo, komunálny zbytkový odpad) patrí a čo nepatrí.
  Podľa toho času platného VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom je pre rodinné domy povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre netriedený komunálny odpad jedna 110 l nádoba pre jeden rodinný dom / pre 4 - 9 osôb / dve 110 l nádoby pre 10 a viac osôb s vývozom 1x za 2 týždne, v termínoch podľa harmonogramu. Pre rodinné domy s menej ako 4 obyvateľmi môžu byť úmerne rozmiestnené nádoby pre viac RD.
  Vyzývame všetkých, aby zodpovednejšie pristupovali k triedeniu odpadu a neničili snahu tých, ktorí odpady triedia. Týka sa to aj obyvateľov bytových domov, kde snahu jedných ničia tí, ktorí do nádob na triedené zložky - plasty či sklo vysypú aj netriedený odpad.
  Vrecia na komunálny netriedený odpad
  Ďalším riešením je zmena všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Návrhmi týchto zmien sa budú zaoberať poslanci na nasledujúcich zasadaniach mestského zastupiteľstva. Ročne sa na území mesta vyzbiera priemerne 250kg komunálneho odpadu od každého jedného obyvateľa. To, či budeme žiť v čistom a zdravom životnom prostredí a zároveň nebudeme zvyšovať náklady na likvidáciu odpadu, závisí od každého jedného z nás a nášho prístupu k vytváraniu a nakladaniu s odpadmi.

  ZMENA OTVARACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA - Štúrova

  Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok, utorok, streda: 8.00 - 13.00 hod.
  štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
  Nepárna sobota: 10.00 - 15.00 hod.

  Mapa zberných miest

  Kalendár - Zber BIOODPADU

  5. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Hviezdoslavova, Tajovského, Kukučínova, Sama Chalúpku, Rovinky, Ovocinárska.
  12. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Odbojárska, Jánošíkova, Poľná, Janka Kráľa, Kollárova, Sládkovičova.
  19. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Komenského, Tehelná, Štúrova, Jána Bottu, Moyzesova, Jarková, Záhradná, Sabinovská.
  26. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Krivianska, Železničná, Kuzmányho, Ul. kpt. Nálepku, Za kúpaliskom, Dubovická roveň, Mlynská.

  Prosíme vás, aby ste zhromažďovali biologicky rozložiteľný odpad (konáre do hrúbky max. 8 cm, lístie, tráva, burina,...) tento odpad vyložte do 8.00 hod. pred svoj dom ku komunikácii.
  Prosíme vás, aby ste nezhromažďovali iný odpad ako biologicky rozložiteľný, pretože taký odpad odvezený nebude.
  Prosíme vás, aby bol biologicky rozložiteľný odpad pripravený na odvoz podľa termínu a času, odpad vyložený po termíne a čase z technických príčin odvezený nebude.
  Prosíme vás, aby v odpade nebol iný odpad, t.j. drôty, kamene, stavebný odpad a iné, aby nedošlo k poškodeniu zariadení.
  Prosíme vás, kto môže, aby pri pristavení techniky pomohol pri nakladaní, ak vás na to vyzve obsluha zariadenia.
  Prosíme vás, aby ste si priestor pred domom po zbere odpadu upratali.

  V prípade nepriaznivého počasia v daný deň bude odpad zbieraný v náhradnom termíne.
  Viac informácií na telefónnom čísle 0907 928 805 - Milan Slaminka.

  Zber drobných elektrozariadení, batérii a akumulátorov


  Naše mesto sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL rozhodlo uľahčiť občanom triedenie vyradených drobných elektrozariadení. Každý občan má teraz možnosť zaniesť starý mobil, kalkulačku, telefón, žehličku, varnú kanvicu, sušič, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač, DVD prehrávač a zadarmo sa ho zbaviť vyhodením do pripravenej nádoby, tzv. E-boxu, ktorý je umiestnený v administratívnej budove na prízemí (kde sídli aj mestská polícia, matrika...,). Rozmery zariadení môžu byť maximálne 27x28 cm. Súčasťou E-boxu je aj B-box na zber batérií a akumulátorov (drobné tužkové, alkalické či iné batérie, drobné akumulátory, ako napr. batérie z mobilných telefónov a pod.).
  Do nádoby NEPATRIA žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče, autobatérie, batérie nadštandardných rozmerov a komunálne odpady!!!

  Využitím E-boxu deklarujete Vašu ekologickú zodpovednosť, prispejete k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov.