Oficiálna stránka mesta Lipany

"Odpady"

Zberný dvor Štúrova 32
(bývalý areál Technických služieb)


Prevádzkové hodiny:
Pon, Ut, Str: 8.00-13.00 hod.
Štv: 12.00-17.00 hod.
Nepárna Sob: 10.00-15.00 hod.
Zberné miesto
Hviezdoslavova ulica


Prevádzkové hodiny:
Ut: 15.00-17.00 hod
Pia: 15.00-17.00 hod.
So: 15.00-17.00 hod.
Zberné miesto
Dubovická roven


Prevádzkové hodiny:
Pon: 8.00-10.00 hod.
Str: 8.00-10.00 a 15.00-17.00 hod.
Párna So: 10.00-14.00 hod.
Zberné miesto
Za Mestským úradom


Prevádzkové hodiny:
Pon - Pia: 7.00-15.00 hod.

  Na koho sa obrátiť


  Milí Lipianci,
  všetkých nás trápi problém čo s odpadmi, a ako s nimi nakladať.
  Všetky potrebné informácie k správnemu nakladaniu s odpadom ako aj kalendár zberu odpadov sú uvedené na stránke mesta www.lipany.sk v časti s názvom ODPADY. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade nejasností, otázok a pripomienok týkajúcich sa komunálnych odpadov a nakladania s nimi neváhali kontaktovať nás. Odpovede týkajúce sa poplatkov a evidencie týchto odpadov môžete získať u p.Majnej, e-mail: maria.majna@lipany.sk, t.č. 0514881163.
  Odpovede týkajúce sa nakladania s odpadmi
  u Ing. Bučkovej, e-mail: anna.buckova@lipany.sk, t.č. 0514881172,
  u Ing. Figurovej Bedlovičovej, e-mail: beata.bedlovicova@lipany.sk, t.č.0514881173,
  u p. Slaminku, t.č. 0907928805.

  Ak uvidíte niekoho kto ničí zberné nádoby, zakladá "čierne skládky, preplnené nádoby na zmesový odpad a na separovaný odpad, neporiadok okolo kontajnerov, ohláste to na Mestskej polícii, e-mail: msp@lipany.sk, t.č. 0907999803, kamerový systém 0514881155, sekretariát MsÚ, e-mail: sekretariat@lipany.sk, t.č. 0514881150, či p. Slaminkovi, t.č.0907928805.  Budeme platiť za odpady viac?

  Zmena vývozcu odpadu

  Dňa 30.10.2013 skončila platnosť zmluvy na zber a odvoz komunálneho dopadu s firmou AVE Košice, s.r.o.. V druhom polroku mesto vybralo, na základe verejnej súťaže, nového zmluvného partnera na zber a odvoz komunálneho odpadu ako aj na prevádzkovanie zberného dvora na Štúrovej ulici. Od 1.11.2013 do 30.10.2016 tieto služby poskytuje firma ENVI - GEOS Nitra, s.r.o. pobočka Prešov ( Firma sa predstavila v Aktualitách lipianskej radnice v decembri 2013). Komunálny odpad je odvážaný na skládku firmy v obci Svinia. Tak, ako aj pri predošlých zmenách poskytovateľa uvedených služieb, na začiatku sa vyskytujú niektoré problémy, na ktoré nás upozorňujete vy - obyvatelia mesta ale taktiež poskytovateľ služieb. Nedostatky, ktoré môžu vzniknúť zo strany poskytovateľa služieb ako neodôvodnené nevyprázdnenie smetných nádob, poškodenie smetných nádob prípadné iné, po nahlásení na úrad riešime priamo so zodpovednými zástupcami firmy ENVI-GEOS, s.r.o., aby mohli byť v krátkom čase odstránené. Na druhej strane vznikajú problémy aj zo strany obyvateľov, na ktoré chceme upozorniť. Odmietnutie odvozu odpadu je oprávnené, ak v smetnej nádobe je žeravý popol z topných telies a krbov, kedy môže dôjsť k vznieteniu odvozovej techniky. Pri posledných odvozoch komunálneho odpadu v niektorých častiach mesta s rodinnými domami obyvatelia ku zberným nádobám umiestňovali komunálny odpad aj vo vreciach. Zmluvná cena za vývoz komunálneho odpadu sa účtuje za počet vyprázdnených nádob, z uvedeného dôvodu firma odmieta odvoz vriec s netriedeným komunálnym odpadom uloženým vo vreciach. Tento problém má niekoľko riešení.

  Znižovanie množstva odpadu triedením odpadu
  Prvým riešením, ktoré sa týka nás všetkých, je dôsledné triedenie odpadu. Do smetných nádob neukladať objemový odpad, drobný stavebný odpad, papiere a kartóny, plastové fľaše, sklo, kovový odpad, staré šatstvo, biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad. Všetky uvedené odpady môžete vyviezť na zberný dvor na Štúrovej ulici. Plasty a sklo sa v pravidelných intervaloch podľa vývozového kalendára zbierajú v plastových vreciach od rodinných domov, či vyvážajú z 1100l kontajneroch umiestnených pri bytových domoch. Zber nebezpečných odpadov sa vykonáva 2 x ročne. Zber papiera 4 x ročne, a celoročne sú umiestnené 4 ks 1100l zberných nádob na papier a 4 ks 1100L nádob na kovové obaly na území mesta, podľa VZN o nakladaní s odpadom. V Harmonograme vývozu odpadu, ktorý je v prílohe týchto aktualít, je uvedené čo do vriec a nádob na konkrétny triedený druh odpadu ( plasty, sklo, komunálny zbytkový odpad) patrí a čo nepatrí.
  Podľa toho času platného VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom je pre rodinné domy povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre netriedený komunálny odpad jedna 110 l nádoba pre jeden rodinný dom / pre 4 - 9 osôb / dve 110 l nádoby pre 10 a viac osôb s vývozom 1x za 2 týždne, v termínoch podľa harmonogramu. Pre rodinné domy s menej ako 4 obyvateľmi môžu byť úmerne rozmiestnené nádoby pre viac RD.
  Vyzývame všetkých, aby zodpovednejšie pristupovali k triedeniu odpadu a neničili snahu tých, ktorí odpady triedia. Týka sa to aj obyvateľov bytových domov, kde snahu jedných ničia tí, ktorí do nádob na triedené zložky - plasty či sklo vysypú aj netriedený odpad.
  Vrecia na komunálny netriedený odpad
  Ďalším riešením je zmena všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Návrhmi týchto zmien sa budú zaoberať poslanci na nasledujúcich zasadaniach mestského zastupiteľstva. Ročne sa na území mesta vyzbiera priemerne 250kg komunálneho odpadu od každého jedného obyvateľa. To, či budeme žiť v čistom a zdravom životnom prostredí a zároveň nebudeme zvyšovať náklady na likvidáciu odpadu, závisí od každého jedného z nás a nášho prístupu k vytváraniu a nakladaniu s odpadmi.

  ZMENA OTVARACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA - Štúrova

  Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok, utorok, streda: 8.00 - 13.00 hod.
  štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
  Nepárna sobota: 10.00 - 15.00 hod.


  V meste pribudlo dalšie zberné miesto na Hviezdoslavovej ulici
  Zberné miesto - Hviezdoslavova ulica


  Prevádzkové hodiny:
  Utorok: 15.00 - 17.00 hod
  Piatok: 15.00 - 17.00 hod.
  Sobota: 15.00 - 17.00 hod.

  Zberné miesto - Dubovická roven

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 8.00 - 10.00 hod.
  Streda: 8.00 - 10.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod.

  Zberné miesto - za mestským úradom

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.


  Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

  Druhy odoberaných odpadov na zberných miestach: - biologický rozložitelný odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, textil, papier a lepenka (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica), kovy (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica),

  Postupne budú v meste dopĺňané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Jánošíkova a na Petrovenci.
  Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok, utorok, streda: 8.00 - 13.00 hod.
  štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
  Nepárna sobota: 10.00 - 15.00 hod.


  Druhy odoberaných odpadov v zbernom dvore:
  - papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, nebezpecný odpad, biologický rozložitelný odpad, objemný odpad (nadrozmerný odpad), drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

  Kontakty:ENVI GEOS 0911270141 v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.
  Ing. Anna Bučková, revicka@lipany.sk (tajomnícka komisie pre životné prostredie) - 0915 476 932,
  Milan Slaminka (mesto Lipany) - 0907 928 805
  Mimo týchto hodín: Mestská polícia Tel.: 051/488 11 55, mobil: 0907/999 803

  Zberné miesto – Dubovická roven

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 8.00 – 10.00 hod.
  Streda: 8.00 – 10.00 hod. 15.00 – 17.00 hod.
  Párna Sobota: 10.00 – 14.00 hod.
  Zbern é miesto – za Mestským úradom
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.


  Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

  Druhy odoberaných odpadov na Zberných miestach:

  - Biologický rozložitelný odpad (odpad z verejných priestranstiev, záhrad, parkov, cintorínov, napr. pokosená tráva zo záhrad a parkov, lístie, konáre, seno, pri jesenných prácach v záhradkách, vyschnuté pozostatky po pestovaní vlastnej úrody, kvety,...). Odpad do kontajnerov nevhadzujte spolu s igelitovými vrecami a iným druhov odpadu!

  - Objemný odpad (nábytok, koberce, matrace, stolicky, WC, kreslá, dvere, okná, radiátory,...)

  - Drobný stavebný odpad (odpad, ktorý vznikne pri stavebných úpravách, t.j. zmes betónu, tehál, obkladaciek, dlaždíc, keramiky a kameniva)

  - Sklo (všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabulové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, …)

  - Plasty (STLACENÉ plastové flaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, cistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...)

  - Textil (obuv, kabelky, tašky, hracky, šatstvo, bytový textil - záclony, návliecky, periny, vankúše, obrusy),

  - Papier a lepenka (len Zberné miesto – za Mestským úradom, noviny, casopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...)

  - Kovy (len Zberné miesto – za Mestským úradom, kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealko nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súciastky, zámky, klúce, náradie a nástroje), kovové casti domácich spotrebicov, hliníkové viecka z jogurtov,...)

  Postupne budú v meste doplnané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Hviezdoslavova, Jánošíkova a na Petrovenci.

  Separovaný zber rozšírený o dalšiu komoditu


  Mesto sa neustále snaží hladat nové spôsoby minimalizácie komunálneho odpadu, preto sa už dlho „pohrávalo“ s myšlienkou, ako v meste zaviest recykláciu textilu. Nakolko v našej republike je zatial skoro nemožné likvidovat šatstvo, resp. neexistujú firmy, ci organizácie, priamo sa venujúce separovaniu a likvidácii tejto komodity, rozhodlo sa nadviazat spoluprácu s polskou firmou. Tá bezplatne zaistila špeciálne kontajnery, ktoré boli následne rozmiestnené v meste. V uvedených kontajneroch sa môžu obyvatelia mesta zbavit nepotrebného šatstva, textílií (bytového textilu - záclon, návliecok, perín, vankúšov, obrusov), obuvi, kabeliek, tašiek a dokonca i hraciek. Nie sú žiadne požiadavky na kvalitu zbieranej komodity. Kontajnery budú pravidelne vyprázdnované a po dotriedení a precistení v Polsku ich obsah „poputuje“ prostredníctvom charitatívnych organizácií v Európskej únii ludom, ktorí to najviac potrebujú. Pevne veríme, že aj takýmto spôsobom sa podarí v našom meste znížit množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý nemusí skoncit na skládke, ale pomôže niekomu, kto to potrebuje. Kontaktná osoba: Dávid Olejník, t.c. 0944 562 005, e-mail: dejvid690@azet.sk.
  Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov v meste:
  - Zberné miesto za Mestským úradom
  - Zberné miesto Dubovická roven
  - Na ulici Pod kopaninou
  - Na ulici Štúrova
  - Za OD Tilia
  - Pri Charitnom dome
  - Na Námestí sv. Martina (pri bytovom dome c. 22, 24)
  - Na ulici Komenského

  VyhNovela všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote mesta Lipany


  Novela VZN o čistote mesta Lipany bola prerokovaná a schválená na IV. zasadaní MsZ v Lipanoch dňa 07.04.2011.

  1. Prečo sa novelizovalo VZN o čistote mesta Lipany? Od poslednej novely VZN uplynulo 11 rokov a prax ukázala, že je potrebné uskutočniť zmeny.

  2. Aké zmeny nastali v tejto novele VZN? Pribudli zákazy znečisťovania verejných priestranstiev a to v rozsahu: odhadzovať žuvačky mimo smetných nádob, zakladať nepovolené skládky odpadov, prehrabávať a vyberať odpad zo smetných nádob, nechávať otvorené smetné nádoby, ktoré majú uzatvárateľný kryt, vhadzovať odpad z domácností do smetných nádob umiestnených pri chodníkoch a parkoch, znečisťovať fasády domov a objektov rôznymi kresbami, používať lavičky, hojdačky a iná zariadenia spôsobom iným ako na to určeným. Pribudli podmienky na prevádzku vozidiel, kde vlastníkom a prevádzkovateľom motorových vozidiel na území mesta Lipany sa zakazuje: jazdiť vozidlami, ktorých pneumatiky sú znečistené a týmto znečisťujú komunikáciu, motorovými vozidlami znemožňovať odvoz odpadkov, odstraňovanie snehu a pod., vykonávať údržbu a opravu motorových vozidiel na verejných priestranstvách väčšieho rozsahu, hlavne výmenu olejov, chladiacej a brzdovej kvapaliny a pod. Novela VZN bola doplnená o Čl. 6 Staré vozidlá - autovraky, kde podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch je starým vozidlom vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Staré vozidlá je zakázané umiestňovať na komunikácie alebo verejné priestranstvá. Držiteľ starého vozidla je povinný takéto vozidlo odstrániť z komunikácie alebo verejného priestranstva v lehote 15 dní od písomného upozornenia mestskej polície. V prípade, že držiteľ nesplní túto povinnosť v určenej lehote, začne mesto proti nemu konanie a vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva počnúc dňom, kedy bol držiteľ písomne vyzvaný na odstránenie starého vozidla. Staré vozidlá, ktoré ani po písomnej výzve neboli odstránené, ako aj ktorých držiteľov nebolo možné zistiť, budú z miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva odstránené a umiestnené na miesto na to určené. Príkaz na odstránenie a umiestnenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy, zverejní mesto formou verejnej vyhlášky. Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou starých vozidiel znáša držiteľ starého vozidla. Zrušený bol článok o udržiavaní čistoty vodných tokov, kde tieto podmienky stanovuje zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  3. Pribudli aj nejaké nové ulice do zimnej údržby? Do zimnej údržby pribudla ulica Sládkovičova.

  4. Aký je účel tejto novely VZN? Účelom novely VZN je udržiavať, zlepšovať úroveň životného prostredia v našom meste pri dodržiavaní podmienok toho VZN.

  5. Kde je táto novela VZN prístupná? Novela VZN o čistote mesta Lipany je prístupná na sekretariáte MsÚ a internetovej stránke mesta www.lipany.sk v sekcii odpady v plnom znení.
  Ing. Štefan Turlík, predseda komisie pre životné prostredie pri MsZ
  Ing. Anna Revická, tajomníčka komisie pre životné prostredie pri MsZ

  Vyhodnotenie ankety Separácia odpadu v meste


  V mesiaci marec sme vás prostredníctvom žiakov ZŠ Komenského 113, ZŠ Hviezdoslavova 1 a študentov z Gymnázia v Lipanoch oslovili s anketou zameranou na separáciu odpadu v meste. Ponúkame vám jej výsledky. Ankety sa zúčastnilo 612 respondentov (36% mužov a 64% žien); z toho vo vekovej kategórii do 20 rokov 23%, v kategórii od 20 - 35 rokov 25%, v kategórii od 35 do 50 rokov 28% a v kategórii nad 50 rokov 24%.

  Prvá otázka bola zameraná na samotnú separáciu odpadu. 81% opýtaných odpovedalo, že separujú odpad , 19% opýtaných odpad neseparuje. Ako dôvod svojho negatívneho postoja k separácii uviedli: nezáujem o separáciu, lenivosť, prácnosť s triedením, nedostatok kontajnerov na triedený odpad v blízkosti domov a preplnené kontajnery. V druhej otázke mali respondenti uviesť, s ktorým druhom odpadu majú pri separácii najviac problémov. Z výsledkov ankety vyplynulo, že najviac problémov pri separácii (až 29%) mali respondenti s elektroodpadom a kovovým odpadom, po ňom nasledovali problémy so stavebným odpadom (19%). Takmer 16% opýtaných uviedlo, že nemajú problém s triedením odpadu, ďalej nasledoval bioodpad (12%), plast (9%), papier (8%) a sklo (7%). Veľmi malé percento opýtaných uviedlo, že majú problémy s triedením detských plienok a tetrapakov. V ďalšej otázke anketárov zaujímalo, či sa respondenti stretli vo svojom okolí s čiernou skládkou. Až 43% opýtaných odpovedalo kladne a uviedli tieto miesta výskytu skládok: rekreačná oblasť Špárová, Hlinisko, lesopark, medzi firmami Odeva a Orac Decor, za priemyselným parkom, okolo Rómskej osady, za autobusovou stanicou, na starom cintoríne, v blízkosti bývalého smetiska, pri vrte, na Moyzesovej ulici smerom na Lúčku, smerom na Rožkovanské rybníky, v potokoch a okolo rieky Torysa, pri kontajneroch a smerom na letisko v Dubovici. Štvrtá otázka bola zameraná na využívanie kalendára o zbere separovaného odpadu, kde 59% respondentov odpovedalo kladne, 41% uviedlo, že sa kalendárom nepotrebuje riadiť z dôvodu blízkosti smetných nádob na triedený odpad. Posledné dve otázky ankety smerovali k vedomosti o existencii zberného dvora a jeho využití. 70% opýtaných vedelo, že zberný dvor sa nachádza na Štúrovej ulici, 30% opýtaných o zbernom dvore nevedelo. Napriek tomu, že väčšina opýtaných vedela kde sa zberný dvor nachádza, len 40% z opýtaných využilo služby zberného dvora, 60% opýtaných uviedlo, že neuvažovali nad odovzdaním odpadu do zberného dvora alebo doposiaľ nepotrebovali služby zberného dvora.

  V Lipanoch 25.03.2011
  Katarína Dulinová
  Komisia pre mládež pri MsZ

  Kam správne s komunálnym odpadom?


  Milí Lipianci,
  všetkých nás trápi problém čo s odpadmi, ako s nimi nakladať a preto Vás naša komisia pre životné prostredie chce v tejto problematike čo najlepšie zorientovať.

  Najnovšou novinkou v triedení komunálneho odpadu je zber drobného elektroodpadu firmou ASEKOL SK, s.r.o., ktorý sa zhromažďuje do špeciálnych nádob prostredníctvom škôl (Gymnázium Lipany, ZŠ Komenského 113, ZŠ Hviezdoslavova) a tiež v rámci mesta do zbernej nádoby E-boxu, umiestnenej v administratívnej budove na prízemí (kde sídli aj mestská polícia, matrika,...). E-box je určený na zber drobných elektrozariadení z kancelárie a domácnosti (kalkulačky, klávesnice, MP3 prehrávače, varné kanvice, fény, žehličky, fotoaparáty, telefóny,...) s maximálnym rozmerom 27x28 cm. Súčasťou E-boxu je B-box, určený na zber batérii a akumulátorov (drobné tužkové, alkalické či iné batérie, drobné akumulátory, ako napr. batérie z mobilných telefónov a pod.). Do nádoby NEPATRIA žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče, autobatérie, batérie nadštandardných rozmerov a komunálne odpady!!! Ďalším prínosom bude triedenie bioodpadu prostredníctvom projektu Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov. Pre tento projekt sa bude konať pracovné stretnutie v mestskej galérii dňa 01.04.2011.

  Zvlášť chceme upozorniť na možnosť využitia služieb ZBERNÉHO DVORA na Štúrovej ulici č. 22 (areál bývalých Technických služieb oproti ZUŠ), ktorý je k dispozícii v uvedených časových intervaloch: od pondelka do piatka v čase 7.30-15.30 hod. a každú nepárnu sobotu v čase 8.30-11.30 hod., kde môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdať vytriedený komunálny odpad.

  Všetky potrebné informácie k správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom sú uvedené na stránke mesta www.lipany.sk v časti s názvom ODPADY (napr. kalendár zberu odpadov 2011, čo s čiernymi skládkami v našom okolí, prečo a ako triediť komunálny odpad, ...). Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade nejasností, otázok a pripomienok týkajúcich sa komunálnych odpadov a nakladania s nimi neváhali kontaktovať nás. Odpovede týkajúce sa poplatkov a evidencie týchto odpadov môžete získať u p.Pillárovej: e-mail: majna@lipany.sk, tel.č. 0514881163, odpovede týkajúce sa nakladania s odpadmi u sl. Revickej, e-mail: revicka@lipany.sk, tel.č. 0514881172.

  Určite všetci chceme, aby bolo naše prostredie čisté a pekné. Taktiež určite všetci chceme, aby sme boli šetrní k prírode, a preto je veľmi dôležité sa správne zapojiť do separácie komunálnych odpadov.

  V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité informácie:

  Stiahni celý článok 97 kB

  Mapa zberných miest

  Kalendár - Zber BIOODPADU

  5. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Hviezdoslavova, Tajovského, Kukučínova, Sama Chalúpku, Rovinky, Ovocinárska.
  12. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Odbojárska, Jánošíkova, Poľná, Janka Kráľa, Kollárova, Sládkovičova.
  19. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Komenského, Tehelná, Štúrova, Jána Bottu, Moyzesova, Jarková, Záhradná, Sabinovská.
  26. MARCA (ŠTVRTOK)
  - na uliciach: Krivianska, Železničná, Kuzmányho, Ul. kpt. Nálepku, Za kúpaliskom, Dubovická roveň, Mlynská.

  Prosíme vás, aby ste zhromažďovali biologicky rozložiteľný odpad (konáre do hrúbky max. 8 cm, lístie, tráva, burina,...) tento odpad vyložte do 8.00 hod. pred svoj dom ku komunikácii.
  Prosíme vás, aby ste nezhromažďovali iný odpad ako biologicky rozložiteľný, pretože taký odpad odvezený nebude.
  Prosíme vás, aby bol biologicky rozložiteľný odpad pripravený na odvoz podľa termínu a času, odpad vyložený po termíne a čase z technických príčin odvezený nebude.
  Prosíme vás, aby v odpade nebol iný odpad, t.j. drôty, kamene, stavebný odpad a iné, aby nedošlo k poškodeniu zariadení.
  Prosíme vás, kto môže, aby pri pristavení techniky pomohol pri nakladaní, ak vás na to vyzve obsluha zariadenia.
  Prosíme vás, aby ste si priestor pred domom po zbere odpadu upratali.

  V prípade nepriaznivého počasia v daný deň bude odpad zbieraný v náhradnom termíne.
  Viac informácií na telefónnom čísle 0907 928 805 - Milan Slaminka.

  Zber drobných elektrozariadení, batérii a akumulátorov


  Naše mesto sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL rozhodlo uľahčiť občanom triedenie vyradených drobných elektrozariadení. Každý občan má teraz možnosť zaniesť starý mobil, kalkulačku, telefón, žehličku, varnú kanvicu, sušič, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač, DVD prehrávač a zadarmo sa ho zbaviť vyhodením do pripravenej nádoby, tzv. E-boxu, ktorý je umiestnený v administratívnej budove na prízemí (kde sídli aj mestská polícia, matrika...,). Rozmery zariadení môžu byť maximálne 27x28 cm. Súčasťou E-boxu je aj B-box na zber batérií a akumulátorov (drobné tužkové, alkalické či iné batérie, drobné akumulátory, ako napr. batérie z mobilných telefónov a pod.).
  Do nádoby NEPATRIA žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče, autobatérie, batérie nadštandardných rozmerov a komunálne odpady!!!

  Využitím E-boxu deklarujete Vašu ekologickú zodpovednosť, prispejete k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov.