Oficiálna stránka mesta Lipany

Otvorené mesto

  Podnety k službám poskytujúcich Mestom Lipany
  Verejné osvetlenie, čistota mesta, komunálny odpad, skládky,...)


  HOTLINE 24 hodín denne na tel. číslach 051 - 488 11 55 alebo +421 907 999 803.
  V príprave je elektronická verzia cez túto stránku.

  Majetok mesta

  Na III. zasadaní MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.2. 2011, bolo prerokované a schválené novelizovanie zásad, ktoré súvisia s nakladaním majetku mesta Lipany. Jedná sa o Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany a Zásady nakladania s prebytočným hnutežným majetkom mesta Lipany. Hlavným dôvodom úpravy, bola novelizácia zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí s účinnosou od 1.1.2011. Platné znenie týchto zásad sa nachádza v základných dokumentoch mesta.
 • Zásady nakladania s prebytočným hnutežným majetkom mesta Lipany
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany
  Loading
  Zoznam dlžníkov


  V zmysle § 52 ods. 2a, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Lipany ako správca miestnych daní podža zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

 • Zoznam - Právnických osôb k 31.12.2013 131 kB
 • Zoznam - Fyzických osôb k 31.12.2013 15 kB
  Informácie podža zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


  (1) Žiados možno poda písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonatežným spôsobom.

  (2) Zo žiadosti musí by zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateža, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiados týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadatež navrhuje.

  (3) Ak žiados nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateža, aby v určenej lehote, ktorá nesmie by kratšia ako sedem dní, neúplnú žiados doplnil. Poučí žiadateža aj o tom, ako treba doplnenie urobi. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadatež žiados nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupni, povinná osoba žiados odloží.

  (4) Žiados je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci kona.

  Miesto podania žiadosti:
  MsÚ Lipany
  Krivianska 1
  082 71 Lipany
  1. poschodie (podatelňa)
  Faxové číslo: 051 - 488 11 70
  E-mail: sekretariat@lipany.sk
 • Vzor žiadosti o informáciu podža zákona 211/2000 Z.z.

  Zmluvy

  Datum zverejnenia Popis zmluvyHodnota zmluvyFormát na stiahnutie
  16.7.2014ZoZVB Lipany, Sabinovská ulica NNaDP34,80€Stiahnu dokument PDF
  13.8.2014Zmluva o nájme - Poráč - LUNIKV zmluveStiahnu dokument rtf
  11.8.2014Zámenná zmluva - Petrik387,38€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.8.2014Ukončenie nájmu - KeružováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.7.2014Poistenie aktivačná činnosV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.7.2014Zmluva o úvere - ŠejbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.7.2014Zmluva o dielo PAMIRA SK2 539,85€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.7.2014Dohoda o dotáciiV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.7.2014Zmluva o nájme - PerháčováV zmluveStiahnu dokument rtf
  25.7.2014Zmluva o nájme - PulščákováV zmluveStiahnu dokument rtf
  25.7.2014Ukončenie zmluvy o nájme - KandráčováV zmluveStiahnu dokument rtf
  24.7.2014Zmluva o dielo - Úprava Lipianského potoka po povodni 2014 - NFM4914,96€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.7.2014Zmluva o úvere č. 234/AUOC/14V zmluveStiahnu dokument PDF
  16.7.2014Zmluva o elektronických službáchV zmluveStiahnu dokument rtf
  16.7.2014Zmluva o účte KOMUNALV zmluveStiahnu dokument rtf
  16.7.2014Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK Komenského167 177,60€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.7.2014Zmluva o budúcej zmluve - Vecné Bremeno PašenV zmluveStiahnu dokument rtf
  11.7.2014Zmluva o dielo - Povodne 2014V zmluveStiahnu dokument rtf
  10.7.2014Zmluva o dielo - Rekonštrukcia lesnej cesty LúčkaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.7.2014Protokol o prevode majetku - ZUŠV zmluveStiahnu dokument rtf
  3.7.2014Nájomná zmluva - ČerveňákováV zmluveStiahnu dokument rtf
  3.7.2014Ukončenie nájomnej zmluvy - č 20114151V zmluveStiahnu dokument rtf
  3.7.2014Ukončenie nájomnej zmluvy - č 414706V zmluveStiahnu dokument rtf
  2.7.2014Zmluva o budúcej KZ II.a etapa IBV Rovinky15893,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.7.2014Zmluva o dielo Obnova lesa - pestovatežské činnosti136354,80€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.6.2014Nájomná zmluva - PeštaV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.6.2014Nájomná zmluva - HodošiováV zmluveStiahnu dokument rtf
  26.6.2014Zmluva o vecnom bremene Ďačov - VZBremenoStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20113196V zmluveStiahnu dokument rtf
  26.6.2014Zmluva o poskytnutí stravy - Hviezdoslavova V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Kúpna zmluva - Akkor, s.r.o.662,07€.Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Zámenná zmluva - Majtner0,-€.Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Kúpna zmluva - HD MŠV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Kúpna zmluva IS pre II.a etapu Rovinky22110,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na IS pre BD ŠejbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Zmluva o zriadení vecného bremena na IS pre bytový dom ŠejbaBremenoStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Kúpna zmluva bývalý hosp. dvor ŠMV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Zmluva o postúpení práv na IS k BD A10,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.6.2014Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku714,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.6.2014Zmluva - IS URBISV zmluveStiahnu dokument PDF
  16.6.2014Dodatok k poistnej zmluve č. 8004000427V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.6.2014Zmluva o poskytovaní údajov z katastraV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.6.2014Zmluva o spolupráci - PohodičkaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.6.2014Mandátna zmluva na VO Splašková kanalizácia Krivianska ulica1500,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.6.2014Dodatky k nájomným zmluvámV zmluváchStiahnu dokument PDF
  9.6.2014Dodatok 2 - SBS za TraouV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.6.2014Zmluvy - Kultúrne letoV zmluváchStiahnu dokument PDF
  3.6.2014Nájomná zmluva - TulejV zmluveStiahnu dokument RTF
  2.6.2014Kúpna zmluva - č. 4749/12/2014 Ing. Reistetter 4944,50€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.6.2014Zámenná zmluva - č. 4749/8/2014 Mesto - Cirkev 0,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.5.2014Zmluva o nájme bytu č. 8435/31/2014V zmluveStiahnu dokument RTF
  28.5.2014Kúpna zmluva 4749/12/2014 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.5.2014Zmluva o nájme Apoštolska církevV zmluveStiahnu dokument RTF
  27.5.2014Zmluva o nájme steny budovy - 2014/5423 - ekon.V zmluveStiahnu dokument RTF
  23.5.2014Zmluva o dodávke ovocia a zeleninyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.5.2014Zmluva o spolufinancovaní mimoškolskej činnosti detí - BardejovV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.5.2014Dotácia - študenská spoločnos600,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.5.2014Zmluva o vykonávani praxe - MŠ kpt. Nálepku-Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.5.2014Zmluva o nájme - p. PetrikováV zmluveStiahnu dokument RTF
  14.5.2014Zmluva o združení FP COOP Jednota a Mesto Lipany - parkoviská pri OD Lipa57 tis €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.5.2014Ukončenie nájmu - 2014/5426-ekon.V zmluveStiahnu dokument RTF
  9.5.2014Zmluva o dodávke ovocia a zeleninyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.5.2014Zmluva o dotácii - knižnica1 000,-Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.5.2014Nájomna zmluva - BD475,20 €Stiahnu dokument RTF
  5.5.2014Zmluva o zriedení vecného bremena - ČOVV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.4.2014Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadkov zo zariadenia ŠJ Hviezdoslavova 1V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.4.2014Zmluva o dielo - živničný krytV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.4.2014Zmluva o užívaní požovného revíruV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.4.2014Dohoda -dodávka energieV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.4.2014Zmluva o poskytovaní servisných služieb - AUTOMAPEV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.4.2014Zmluva o dotácii - speed badmintonový klub800,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.4.2014Zmluva - Metodicke vzdelávacie centrumV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.4.2014Zmluva - Hrobové miesto 46620142120V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.4.2014Zmluva - MK-175/2014/2.1 - Modern. knižnice1400,- €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.4.2014Zmluva o dielo - OK klima2785,10 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.4.2014Dohoda o ukončení nájmu - Lipovska0,-€Stiahnu dokument RTF
  9.4.2014Dodatok 3. - Mederix a.s.V zmluveStiahnu dokument RTF
  9.4.2014Dodatok 1. - RVM s.r.o.V zmluveStiahnu dokument RTF
  9.4.2014Nájomná zmluva - CuprákováV zmluveStiahnu dokument RTF
  8.4.2014Dohoda o vzájomnom započítani pohžadávokV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.4.2014Zmluva o dielo - Cyklotrasa Rovinky5145,22€Stiahnu dokument RTF
  1.4.2014Zmluva o dielo - Sociálne zariadenia MEDICUM9 417,80€Stiahnu dokument RTF
  1.4.2014Zmluva o dielo - Výmena okien Tilia, Luník, Hviezdoslavová9 865,50€Stiahnu dokument RTF
  1.4.2014Dodatok - telekomunikačné službyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.3.2014Nájomné zmluvy o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)V zmluváchStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.3.2014Kúpna zmluva č. 4749/9/2014 - garហŠtúrova256,30 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.3.2014Zmluva o dotácii ŠŠK STARS2 500,- €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.3.2014Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č.z.078/2.1MP/2013 , Lipany - Úprava Lipianského potoka v km 0,300-1,400V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.3.2014Zmluva o nájme - č.20145120-VšZP,expozitúraV zmluveStiahnu dokument RTF
  24.3.2014Zmluva o dotácii - KST1500,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.3.2014Dodatok k PZP - ČSOBV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.3.2014Zmluva CVČ - Š.MichažanyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.3.2014Dodatok 1 k zmluve o nájme - PolomskýV zmluveStiahnu dokument RTF
  18.3.2014Zmluva o dotácii - farnos Lipany80 000,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.3.2014Zámenna zmluva s církvou - ŠejbaV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.3.2014Dodatok 1 k zmluve o nájme - GladišV zmluveStiahnu dokument RTF
  13.3.2014Nájomná zmluva č. 4706/2014 Medicproduct, a.s.V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.3.2014Dodatok č. 2 s firmou E&G - EISEN - STAHL, s.r.o.ŽiadnaStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.3.2014Zmluva o dielo - Údržba mestskej zelene9997,85 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.3.2014Dodatok 1 k zmluve o prevode správy majetku mesta - ZŠ Kom 113V zmluveStiahnu dokument RTF
  5.3.2014Kúpna zmluva č. 4749/1/2014 73,95 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.2.2014Zmluva o dielo - Jozef GoliašV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.2.2014Dodatok 1 k nájomnej zmluve - PonopletV zmluveStiahnu dokument RTF
  28.2.2014Nájomná zmluva - AB KandráčV zmluveStiahnu dokument RTF
  20.2.2014Zmluva - nákup osobného motorového vozidla 10 055,00 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.2.2014Dodatok č.1 k účtu 3411499022V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.2.2014Dodatok č.2 k účtu 3411497019V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.2.2014Zmluva - odber odpadu ŠJ HviezdoslavovaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.2.2014Zmluvy o dotáciachV zmluveStiahnu dokument PDF
  13.2.2014Dotácia - Potrevinová bankaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.2.2014Dohoda o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.2.2014Dodatok 3 - cintorínV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.2.2014Zmluva o poskytnutí dotácie ŠKV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.1.2014Nájomná zmluva - BukováV zmluveStiahnu dokument RTF
  29.1.2014Zmluva CVČ - Zamutov60,- €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.1.2014Poistenie majetku mestaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.1.2014Úrazové poistenie uchádzačovV zmluveStiahnu dokument RTF
  27.1.2014Úrazové poistenie uchádzačov 25V zmluveStiahnu dokument RTF
  23.1.2014Zmluva č. S2014/04837V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.1.2014Kúpna zmluva č. S2014/04825V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.1.2014Kúpna zmluva č. S2014/04826V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.1.2014Kúpna zmluva č. S2014/04824V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.1.2014Kúpna zmluva č. S2014/04820V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.1.2014Kúpna zmluva č. 4690/26/201330223,60 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.1.2014Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na BD A1 č. 4749/4/2014V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.1.2014Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 1 č. 4749/5/2014 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.1.2014Nájoma zmluva - ČechV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.1.2014Dodatok 1. - ELGASV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.1.2014Nájomna zmluva - Farnos LipanyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.1.2014Dodatok 2. - Mestská halaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.1.2014Dodatok k zmluve č.j.4096/04-ekon.V zmluveStiahnu dokument RTF
  2.1.2014Dodatok nájomnej zmluvy - BaňasováV zmluveStiahnu dokument RTF
  31.12.2013Zámenná zmluva 4690/21/2013V zmluveStiahnu dokument PDF
  31.12.2013Kúpna zmluva 4690/27/2013899,06€Stiahnu dokument PDF
  31.12.2013Zmluva o dodávke plynu ELGAS s.r.o.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.12.2013Dohoda o postúpeni zmluvy o nájme pozemku č.j. 2009/7255-ekonV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.12.2013Zmluva o nájme pozemku č.j. 2013/6919-ekonV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.12.2013Zmluva o nájme pozemku č.j. 2013/6974-ekonV zmluveStiahnu dokument rtf
  27.12.2013Zmluva o poskytnutí služby č.obj.: 6924/2013 - ALRV zmluveStiahnu dokument rtf
  27.12.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov - MerčiakováV zmluveStiahnu dokument rtf
  23.12.2013Kúpna zmluva č. 4690/25/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.12.2013Dohoda o ukončení nájmu č.NZ 5197/05-MUDr.KuchárikV zmluveStiahnu dokument rtf
  19.12.2013Memorandum o vzájomnej spolupráci (Mesto-Cirkev)V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.12.2013Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mesto-Cirkev)V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.12.2013Zmluva o uzavretí buudúcej kúpnej zmluvy (Mesto-Cirkev)V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.12.2013Kúpna zmluvuá č. 4690/22/20131312,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.12.2013Dodatok č. DOD/01-2013//142/2012-IZ-5.0/VV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.12.2013Zámenná zmluva č. 4690/23/2013 823,20€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.12.2013Dodatok k nájomnej zmluve - RRAV zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Nájomna zmluva S2013/7027V zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Ukončenie nájmu - URGASV zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Nájomna zmluva - URDA s.r.o.V zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Dodatok 2 k nájomnej zmluve - P.KandráčV zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Ukončenie nájmu - KovažováV zmluveStiahnu dokument rtf
  12.12.2013Nájomna zmluva - Jozef HnizdikV zmluveStiahnu dokument rtf
  10.12.2013Darovacie zmluvy - HirkováStiahnu dokument PDF
  4.12.2013Zmluva o dielo - Vladimír BednárikV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.12.2013Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.11.2013Dohoda o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.11.2013Dodatky - Nájomne zmluvy - bytyV zmluveStiahnu dokument PDF
  27.11.2013Zmluva o dielo TRIGLAV Archeologická spoločnos, s.r.oV zmluveStiahnu dokument rtf
  20.11.2013Nájomna zmluva MUDr.Martin OnderčoV zmluveStiahnu dokument rtf
  18.11.2013Dohoda o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.11.2013Dohodu o mimosúdnom vyrovaní č. 4690/20/2013 240,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.11.2013Nájomne zmluvy - bytyV zmluveStiahnu dokument PDF
  1.11.2013Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku č.j. 3880/03 -ekon.V zmluveStiahnu dokument rtf
  31.10.2013Kúpna zmluva 4690/19/2013348,04 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.10.2013Zmluva o budúcej zmluve č. 832219-036/2013/O320-Ša predstaničný priestor SAD7 750,- €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.10.2013Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté projektom Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa0,- €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.10.2013Kúpna zmluva č. RP1-832219-0032/2013 ŽSR "železničná tra v k.ú. Lipany"13 794,32€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.10.2013Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2008/1099V zmluveStiahnu dokument rtf
  28.10.2013Dohoda o ukončení platnosti zmluvy EKOGAS, s.r.o.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.10.2013Dohoda o ukončení platnosti zmluvy Ing. UramV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.10.2013Dohoda o ukončení platnosti zmluvy NITECH, s.r.o.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.10.2013Dodatok k Dexia Komunál Eurofondy úveru č. 40/028/09 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.10.2013Zmluva o spolufinancovaní mimoškolskej činnostiV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.10.2013Dodatok č. 4 k Zmluve 4147/06V zmluveStiahnu dokument rtf
  22.10.2013Dodatok č. 1 k ZoD - Archeologický prieskumV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.10.2013Nájomná zmluva 6696/2013V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.10.2013Dodatok č. 2 k Zmluve 5197/05V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.10.2013Dodatok č. 3 k Zmluve 4070/04V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.10.2013Dodatok č. 5 k Zmluve 4071/04V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.10.2013Zmluva - zber elektroodpaduV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.10.2013Zmluva - Zimná údržbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2013Ukončenie nájmu - BroschV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2013Ukončenie nájmu - MEDAGAV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2013Ukončenie nájmu - JacekováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2013Ukončenie nájmu - MEDSALV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2013Dohoda o splátkach ELGASV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.10.2013Zmluva vecné bremeno - vodovodV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.10.2013Zmluva vecné bremeno - kanálV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.10.2013Zmluva právne zastupovanie - Nižník spol.s.r.o.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.9.2013Dodatok k zmluve PINEAV ZmluveStiahnu dokument rtf
  26.9.2013Dodatok 1 Lipany - úrpava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,4000,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.9.2013Rámcova zmluva - ENVI-GEOV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.9.2013Kúpna zmluva KZ Rovinky 4690/8/2013825,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.9.2013Kúpna zmluva KZ 13/1/201315 571,-€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.9.2013Kúpna zmluva - DVDV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.9.2013Nájomna zmluva - BarányiV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.8.2013Poistná zmluva-Poistenie ŠkolákV zmluveStiahnu dokument PDF
  30.8.2013Poistná zmluva-Poistenie ŠkolákV zmluveStiahnu dokument PDF
  30.8.2013Dohoda o poskytovaní stravy č.5/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.8.2013Zmluva o dielo Lipany - parkovisko ul. Štúrova a ul. Komenského840,-Stiahnu dokument rtf
  27.8.2013Zmluva uskutočnení vystúpenia - MSS Požana150,-Stiahnu dokument rtf
  27.8.2013Zmluva uskutočnení vystúpenia - DH Ordzovianka350,-Stiahnu dokument rtf
  22.8.2013Kúpna zmluva 4690/15/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.8.2013Dodatok č. 2 k zmluve o nájme 4147/06V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.8.2013Zmluva o dielo - Cyklochodník Rovinky3 500,-Stiahnu dokument rtf
  7.8.2013Kúpna zmluva 4690/14/2013 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.7.2013Nájomá zmluva - BIOLIPANYV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.7.2013Nájomá zmluva - REPOXV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.7.2013Kúpna zmluva 4690/10/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.7.2013Kúpna zmluva 4690/13/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.7.2013Dodatok 6 - DEXIA eurofondyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.7.2013Dodatok 4 - DEXIA SuperlinkaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.7.2013Kúpna zmluva VVSV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.7.2013Zmluva auditV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2013Ukončenie nájmu - PrintexV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2013Dotácia - Kamenná vežaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2013Kúpna zmluva 4690/11/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2013Kúpna zmluva 4690/9/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.7.2013Kúpna zmluva KocurkoV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.7.2013Zmluva o spoločnom postupe - AdeliV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.7.2013Zmluva - ObstarávanieV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.7.2013Nájomne zmluvy - bytyV zmluváchStiahnu dokument PDF
  3.7.2013Zmluva o diela - cyklotrasa LipanyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.7.2013Kúpna zmluva - KordiakováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.7.2013Kúpna zmluva - ČorbováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.7.2013Dotácia PohodičkaV zmluveStiahnu dokument rtf
  2.7.2013Kúpna zmluva - UrdzikováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.7.2013Zmluva o dielo - kpt.NalepkuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.7.2013Dodatok - PSKV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.7.2013Nájom pozemkuV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.7.2013Nájomna zmluva - Za traouV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.7.2013Dodatok k zmluve 2443/05 - ekonV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.7.2013Nájomne zmluvy - bytyV zmluváchStiahnu dokument PDF
  28.6.2013Zmluva-Komunalna poisovňaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2013Dodatok 1 - Zmluva č. 4182/2/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2013Dodatok 1 - Zmluva č. 4182/3/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2013Zmluva č. 6140/2013 o nájme geotermálneho vrtu L1V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2013NZ 20135689-Ing.Ružbarská VieraV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2013Zmluva č. 7/7.1/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.6.2013Služby - NITECHV zmluveStiahnu dokument rtf
  24.6.2013Nájomna zmluva č.j. 2013/5920- ekonV zmluveStiahnu dokument rtf
  21.6.2013Zmluva VVS - vecné bremeno V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.6.2013Nájomá zmluva ZŠ Kom 113V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.6.2013GP2013 Geoplán PrešovV zmluveStiahnu dokument rtf
  14.6.2013URAM - Poradensko konzultačná činnosV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.6.2013Nájomá zmluva ZUŠV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.6.2013Zmluva o spolufinancovaní vzdelávania Dubovica V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.6.2013Nájomné zmluvy - Rim.kat. cirkev, COOP Jednota V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.6.2013Dodatok - Zmluva o dielo Lipiansky potokV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.6.2013Kúpno predajná zmluva - TAZ350,-Stiahnu dokument rtf
  27.5.2013Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho právaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.5.2013Zmluva o spolufinancovaní vzdelávania ZamutovV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.5.2013Mandátna zmluva - ImrichV zmluveStiahnu dokument rtf
  24.5.2013Zmluva o vypracovaní dokumentácie UrbekoV zmluveStiahnu dokument rtf
  21.5.2013Kúpna zmluva č. 4690/5/2013V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.5.2013Nájomná zmluva č. 5745/2013 V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.5.2013Zmluva o postupení práv investora s č. 5746/2013 V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.5.2013Kúpna zmluva č. 4690/4/2013V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.5.2013Nájomá zmluva S2013/5677V zmluveStiahnu dokument rtf
  17.5.2013Zmluva o dielo - HrabčákV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.5.2013Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny - HviezdoslavovaV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.5.2013Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny - KomenskéhoV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.5.2013Dodatok 1 k nájomnej zmluve PPV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.5.2013Nájomna zmluva PPV ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.5.2013Zmluva o spolufinancovaní vzdelávania Bardejov V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.5.2013Nájomá zmluva S2013/5278V zmluveStiahnu dokument rtf
  14.5.2013Zmluva o spolufinancovaní vzdelávania 5723/2013 V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.5.2013Zmluva o spolufinancovaní vzdelávania 5723/2/2013 V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.5.2013Zmluva o NFP"V ZmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.4.2013Nájomá zmluva 2013/5579V zmluveStiahnu dokument rtf
  30.4.2013Dohoda o dotáciiV zmluveStiahnu dokument rtf
  23.4.2013Vypracovanie projektovej dokumentácie "Regenerácia centra mesta"9 680 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.4.2013Zmluva o dotáciiV zmluveStiahnu dokument rtf
  18.4.2013Zmluva - údržba zeleneV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.4.2013Dohoda o dotáciiV zmluveStiahnu dokument rtf
  15.4.2013Dohoda o dotáciiV zmluveStiahnu dokument rtf
  8.4.2013Kúpna zmluva č. 5501/2013 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.3.2013Prevod - ZUŠV Zmluve Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.3.2013Zmluva o dielo - strecha MedicumV zmluveStiahnu dokument rtf
  22.3.2013Zmluvy o zmluvnom servise - kopírkyV zmluveStiahnu dokument PDF
  22.3.2013Zmluva o zriadení vecného bremena TECOMA TRAVEL AGENCYV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.3.2013Zmluva o nájme plynáresnkého zariadeniaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.3.2013Kúpna zmluva č. 4690/3/2013 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.3.2013Zmluva - právne službyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.2.2013Dodatok 2 - pohrebné službyV zmluveStiahnu dokument rtf
  28.2.2013Ukončenie nájmu - DudaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.2.2013Ukončenie nájmu - KušnírováV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.2.2013Zmluva o nájme - HANZELV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.2.2013Zmluva o nájme - DANMARKV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.2.2013Kúpna zmluvu č. 13/4.1/201314 835€Stiahnu dokument rtf
  26.2.2013Kúpna zmluvu č. 7/3.1/201313 708€Stiahnu dokument rtf
  19.2.2013Licenčná zmluva - MADEV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  8.2.2013Dohoda o dotácii - Florbalový oddielV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  8.2.2013Dohoda o dotácii - KNMTV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.2.2013Zmluva č.4690/2/2013 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.1.2013Zmluva o dotácii ADCHV zmluveStiahnu dokument rtf
  31.1.2013Poistné zmluvyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.1.2013Zmluva č. 4981/2013 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.1.2013Dohoda o poskytnutí dotácii č. 6252/2012 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.1.2013Zámenná zmluva č.4690/1/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.1.2013Zmluva o poskytnutí služieb - Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.1.2013Dohoda o pladbách za elektrinuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.1.2013Zmluva o dielo - Juraj MikitaV zmluveStiahnu dokument rtf
  9.1.2013Dodatok č. 2 k zmluve DZ221101200020102V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.1.2013Dodatok k nájomnej zmluve č.165/2000V zmluveStiahnu dokument rtf
  2.1.2013Zmluva o nájme pozemku č.j. 2012/4565V zmluveStiahnu dokument rtf
  2.1.2013Zmluva o dodávke plynuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.1.2013Nájomné zmluvy bytyV zmluveStiahnu dokument PDF
  2.1.2013Zmluva - tlač novínV zmluveStiahnu dokument rtf
  28.12.2012Zmluva o dielo 260/10/12/HSVV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.12.2012Kúpna zmluva 3889/15/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.12.2012Kúpna zmluva 3889/17/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.12.2012Nájomna zmluva - S2012/5861V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.12.2012Kúpna zmluva 3889/16/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.12.2012Dodatok k zmluve1205/12/2009V zmluveStiahnu dokument PDF
  18.12.2012Dodatok k zmluve1206/13/2009V zmluveStiahnu dokument PDF
  10.12.2012Dohoda o poskytnutí dotácie č.j.2011/05350V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.12.2012Komisionárska zmluva - 6088/2012 - vyst.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.12.2012Dodatok č.1 k zmluve č.4204/06V zmluveStiahnu dokument rtf
  29.11.2012Dodatok č.2 k zmluve č.2491/05V zmluveStiahnu dokument rtf
  22.11.2012Nájomná zmluva - Za traovV zmluveStiahnu dokument rtf
  16.11.2012Zmluvu o poskytovaní verejných služieb č. 5895/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.11.2012Dodatok č.5 - zimná údržbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.11.2012Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení č. 5857/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.11.2012Kúpna mluva č. 13/3.1/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.11.2012Dodatok č.4 - zimná údržbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.11.2012Kúpna zmluva - dodatok č. 7/2.2/2012 IBV Rovinky15 295 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.11.2012Zmluva o poripojení č. 5124/1/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.11.2012Kúpna zmluva - dodatok č. 7/1.2/2012 IBV Rovinky15 387 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.11.2012Dotatky k naj. zmluvámV zmluveStiahnu dokument PDF
  1.11.2012Poistná zmluva - AČV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.10.2012Darovacia zmluva - obrazV zmluveStiahnu dokument PDF
  30.10.2012Nájomná zmluva - InterkovV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.10.2012Nájomná zmluva - SantéV zmluveStiahnu dokument rtf
  26.10.2012Záložna zmluva - nájomné byty nižšieho štandarduV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.10.2012Dodatok k nájomnej zmluve 279/07V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.10.2012Kúpna zmluva - Vychodoslovenská distribučná a.s.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.10.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 7/5/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.10.2012Nájomna zmluva - MM StudioV zmluveStiahnu dokument rtf
  12.10.2012Zmluva o dielo - EUROVIA22 560,05 €Stiahnu dokument doc
  12.10.2012Zmluva o dodávke plynuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2012Zmluva o dielo - INTERBAU18 895,60 €Stiahnu dokument rtf
  5.10.2012Zmluva NN č.689/2012 o združených službách dodávky elektrinyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.9.2012Nájomna zmluva - RevickýV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.9.2012Nájomna zmluva E&G EisenStahl, s.r.o.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.9.2012Kúpna zmluva č.7/2.1/201215 364 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.9.2012Zámenná zmluva 3889/14/2012V zmluveStiahnu dokument rtf
  17.9.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Rovinnky 7/7/201215 433 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.9.2012Dodatok 2. k najomenj zmluve ICLA SRV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.9.2012Zmluva o dielo - MedicumV zmluveStiahnu dokument rtf
  11.9.2012Dodoatok 8 k poisteniuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.9.2012Dodoatok 7 k poisteniuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.9.2012Úrazové poistenieV zmluveStiahnu dokument PDF
  5.9.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Rovinky 7/7/2012V zmluveStiahnu dokument rtf
  5.9.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Rovinky 7/6/2012V zmluveStiahnu dokument rtf
  3.9.2012Zmluva o prenajatí plochy na reklamné účely - PohodičkaV zmluveStiahnu dokument rtf
  31.8.2012Zmluva o uskutočnení vystúpenia DžavorekováV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.8.2012Kúpna zmluva č. 3889/13/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.8.2012Zmluva o uskutočnení vystúpenia AdamecV zmluveStiahnu dokument rtf
  23.8.2012Zmluvy o pripojení - OrangeV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.8.2012Zmluvy o nájme reklamnej plochyV zmluveStiahnu dokument rtf
  22.8.2012Dodatok k zmluve o dielo - č. 4382/2012V zmluveStiahnu dokument rtf
  15.8.2012Dodatok č.3 - zmluva 427605V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.8.2012Darovacie zmluvy - plenérV zmluveStiahnu dokument PDF
  10.8.2012Nájomna zmluva - JackoV zmluveStiahnu dokument rtf
  10.8.2012Nájomná zmluva 2012/4880V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.8.2012Dodatok 1 k nájomnej zmluve 427605V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.8.2012Nájomná zmluva 2012/4867V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.8.2012Dodatok 1 k zmluve o dielo z 27.6.2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.8.2012Kúpna zmluva - hasičské autoV zmluveStiahnu dokument rtf
  3.8.2012Zmluva o dielo - Oprava strešného pl᚝a - hydroizolacie - MŠ v LipanochV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.8.2012Zmluva 3889/12/2012 na dodávku minerálnej vodyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.7.2012Ukončenie nájmu 2009/6922V zmluveStiahnu dokument rtf
  31.7.2012Zmluva o terminovanom vkladeV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.7.2012Dodatok 1 k zmluve - HarčekV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.7.2012Zmluva o dodávke vodyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.7.2012Zmluva o postúpení pohžadávkyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.7.2012D1 - Nájom zaridení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vodyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.7.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3889/11/2012 TECOMA TRAVEL AGENCYV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.7.2012Zámenna zmluvaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.7.2012Dodatky k zmluvám - Prima BankaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.7.2012Zmluvy o vystúpeníV zmluveStiahnu dokument rtf
  3.7.2012Nájomne zmluvy - bytyV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.6.2012Nájomna zmluva - ZOHTV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.6.2012Postupenie zmluvy MarytexV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.6.2012Zmluva o dielo - HviezdoslavovaV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.6.2012Zmluva o dielo - StúrovaV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.6.2012Zmluva o dielo - Horný parkV zmluveStiahnu dokument rtf
  28.6.2012Zmluva o spolupráci Č. j. S2012/04619 V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.6.2012Dodatok nájomnej zmluvyV zmluveStiahnu dokument rtf
  27.6.2012Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny na šk. rok 2012/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.6.2012Nájomné zmluvy AquaparkV zmluveStiahnu dokument rtf
  26.6.2012Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny na šk. rok 2012/2013V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.6.2012Dodatok zmluvy k PZPV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.6.2012Dodatok k nájomnej zmluveV zmluveStiahnu dokument rtf
  19.6.2012Zmluva o dielo - ZUŠV zmluveStiahnu dokument rtf
  19.6.2012Dohoda o dotácii č.j. 2012/04362-ekonV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.6.2012Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva0 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.6.2012Nájomná zmluva - SADV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.6.2012Kúpna zmluva 7/3/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.6.2012Zmluva o bežnom účteV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.6.2012Zmluva o bežnom účteV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.6.2012Zmluva o bežnom účteV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.6.2012Zmluva o bežnom účteV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2012Zmluva o dielo - sochaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.5.2012VSD - Zmluva o napojeníV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.5.2012ADCH - Poskytovanie sociálnej službyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.5.2012Dodatok k zmluve o poskytnutí telekomunikačných služiebV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.5.2012Kúpna zmluva "Ďačov - VZ - Prepojenie s prívodným radom - armatúrna šachta"333 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.5.2012Dotácia - Florbalovy oddielV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.5.2012Dotácia - Študenská spoločnosV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.5.2012Kúpna zmluva č. 3889/9/20121 938,84 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.5.2012Kúpna zmluva č. 3889/5/2012 SADV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.5.2012Kúpna zmluva č. 3889/8/2012662,64 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.5.2012Kúpna zmluva 13/8.1/2012 Rovinky II. etapa13 915 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  9.5.2012kúpna zmluva č. 3889/7/20129 180 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.5.2012Zmluva o dielo - úprava atletickej dráhyV zmluveStiahnu dokument rtf
  4.5.2012Dohoda o vystúpení - SONICV zmluveStiahnu dokument rtf
  2.5.2012Zmluva - trhové miestoV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.4.2012Poistenie uchádzačov AČV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.4.2012Dohoda o AČ"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.4.2012Dohoda o zrušení zmluvného vzahuV zmluveStiahnu dokument rtf
  26.4.2012Zmluva o zabezpečení sociálnej službyV zmluveStiahnu dokument rtf
  17.4.2012Dodatok 1. k nájomnej zmluve 3849/07 - ekon"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.4.2012Nájomná zmluva -hrobové miestoV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.4.2012Zmluva o dielo - Schodiskove steny MEDICUMV zmluveStiahnu dokument rtf
  17.4.2012Zmluva o dielo - záchranný archeologický prieskum"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.4.2012Zmluva o výkone strážnej služby v PP dodatok č. 1"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.4.2012Kúpna zmluva pozemky, Dubovická roveň"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.4.2012Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície "I/68 Lipany, preložka cesty"V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.4.2012Kúpna zmluva VVSV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.4.2012Zmluva o združení finančných prostriedkov "Lipany - stavebné úpravvy zastávky SAD" V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.4.2012Zmluva o budúcej zmluve - Rovinky 7/3/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.4.2012Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb pre projekt Lipany - Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 - Externý manažmentV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.4.2012Návrh zmluvy o dielo pre projekt Lipany - Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 - Projektova dokumentácia (OPRAVA)V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.4.2012Zmluva o poskytnutí služieb - Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 - Externý manažment (OPRAVA)V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.4.2012Dohoda o ukončení nájmu - ESMIV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.3.2012Dodatok č.1 k NZ 2009/6810V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.3.2012Kúpna zmluva 3889/4/201V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.3.2012Kúpna zmluva 13/11.1/201214 812 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.3.2012Zmluva o uskutočnení vystúpenia - BangoV zmluveStiahnu dokument rtf
  28.3.2012Zmluva o uskutočnení vystúpenia - BangováV zmluveStiahnu dokument rtf
  23.3.2012Dohoda o dotácii - Potravinová bankaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.3.2012Dohoda o dotácii - Šachový klubV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.3.2012Dohoda o dotácii - AdeliV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.3.2012Dodatok k nájomnej zmluve 209/1998V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.3.2012Dohoda o splátkach - FilickovaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.3.2012Dodatok 3 k zmluve - zimná údržbaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.3.2012Dodatok 1 k najomnej zmluve 2009/6810V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.2.2012Zmluva o o dielo - okná LuníkV zmluveStiahnu dokument rtf
  14.3.2012Zmluva o dielo - Údržba mestskej zeleneV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.3.2012Dodatok č.8 k poisteniu majetkuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.2.2012Dodatok č.1 k zmluve o cintorínskych službáchV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.2.2012Dodatok č.3 k zmluve č. 3784/06V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.2.2012Dohody o dotáciach KNMTV zmluveStiahnu dokument ZIP
  16.2.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky č. 7/2/201215 364 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.2.2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky č. 7/1/201215 318 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.2.2012Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnutežností č. 34/2012-HÚV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.2.2012Dodatok k dohode o poskyt.stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.2.2012Zmluva o dotáciiV zmluveStiahnu dokument rtf
  13.2.2012Dohoda o ukončení nájmu - EsmiV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.2.2012Dodatok k najomnej zmluve 2009/4785V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.2.2012Kúpno - predajná zmluva Renault KangooV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.2.2012Zámenná zmluva č.3889/2/2012V zmluveStiahnu dokument rtf
  30.1.2012Postup nájmuV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.1.2012Ukončnie nájmuV zmluveStiahnu dokument rtf
  26.1.2012Kúpna zmluva č. 3889/1/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.1.2012Kúpna zmluva 13/9.1/201215 732 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.1.2012Mandátna zmluva EKOGAZ SDV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.1.2012Zmluva o budúcej zmluve č.13/12/2011V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.1.2012Kúpna zmluva 13/2.1/2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.1.2012Kúpna zmluva 2012/03617-ekonV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.1.2012Nájomná zmluva č.6/2012 – vodný tok v km 0,300 – 1,4001 €/rok bez DPHStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.1.2012Zmluva o nájme pozemku 2011/5113-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.1.2012Zmluva o nájme pozemku 2011/4307-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.1.2012Zmluva o poskytnutí auditórskych služiebV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.1.2012Zmluva o nájme nebytových priestorovV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.1.2012Zmluva – Aktuality lipianskej radnice 2012V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.1.2012Zmluva - poskytovanie pristupu do celosvetovej siete InternetV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.1.2012Kúpna zmluva 13/1.1/2011 II. etapa Rovinky16 077 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.1.2012Kúpno predajná zmluva, AviaV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Dohoda a zmluva o uživaní trhového miestaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.1.2012Zmluva o spolupráciV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní SS č. S 2012/2860/1V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní SS č. S 2012/2861/1V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní SS č. S 2012/3089/1V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Zmluva o nájme priestorov - Mária Visocká V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Zmluva o nájme priestorov - AVE V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Zmluva o nájme priestorov - HK-DENT V zmluveStiahnu dokument rtf
  1.1.2012Zmluvy o nájme bytovV zmluveStiahnu dokument ZIP
  29.12.2011Zmluvy o nájme nebytových priestorovV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.12.2011Kúpna zmluva I. etapa Rovinky15 013 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.12.2011Zmluva o poskytnutí dotácie15 013 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.12.20113331/10/2011 Kúpna zmluva garážeV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.12.2011Kúpna zmluva Ján LazoríkV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.12.2011Kúpna zmluva Ján LazoríkV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.12.2011Zmluva o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.12.2011Kúpna zmluva II. etapa Rovinky13 984 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  8.12.2011Zmluva o o budúcej kúpnej zmluve ROVINKY IIV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.12.2011Zmluvy o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.12.2011Zmluva o uskutočnení služieb 2011/05140-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.12.2011Zmluva o užívaní stavby 2011/05114-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.11.2011Dodatok č. 3/2011/4486/4 k zmluve o poskytovaní SS V zmluveStiahnu dokument rtf
  29.11.2011Dodatok č. 4/2011/4490/4 k zmluve o poskytovaní SS V zmluveStiahnu dokument rtf
  24.11.2011Nájomná zmluva pozemok - č.j. 2011/4748- ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.11.2011Zmluva o združenej dodávke plynuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  16.11.2011Mandátna zmluva 4895/2011 -Výst.V zmluveStiahnu dokument rtf
  8.11.2011Nájomna zmluvaV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.11.2011Dohoda o poskytnutí dotácie - č.j.2011/04312-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.10.2011Dodatok č. 2/2011/320/4 k zmluve o poskytovaní SS V zmluveStiahnu dokument rtf
  26.10.2011Ukončenie nájmu separačný dvor č. 3543/04-ekon0 €Stiahnu dokument rtf
  26.10.2011Nájomná zmluva 2011/4215 V zmluveStiahnu dokument rtf
  26.10.2011Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky13915 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.10.2011Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky16905 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.10.2011Kúpna zmluva 3331/13/2011 IBV Rovinky I. etapa15013 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  26.10.2011Zmluva o výrobe audiovizualného dielaV zmluveStiahnu dokument rtf
  25.10.2011Zmluva na poskytnutie služieb - Nakladanie s komunálnym odpadom a DSOV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  21.10.2011Zmluva o dielo - HZ ECB ZŠ HviezdoslavovaV zmluveStiahnu dokument rtf
  14.10.2011Darovacia zmluva - MV SRV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.2011Zmluvy o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.10.201113/6/2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky13984€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.10.2011Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ - Kom.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.10.2011Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ - Hviezd.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  3.10.2011Zmluva o dielo - Chodník Štúrova -KomenskéhoV zmluveStiahnu dokument rtf
  3.10.2011Kúpno predajná zmluva - Predaj autaV zmluveStiahnu dokument rtf
  30.9.2011Dodatok k zmluve o poskytovaní SS č. OS - Li 1/S2011/320/2V zmluveStiahnu dokument rtf
  30.9.2011Zmluvy o pripojení - osvetlenieV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.20113331/9/2011 kúpna zmluva garážeV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.2011Poistná zmluva - úrazové poistenie -auto59 €Stiahnu dokument PDF, tento dokument nie je možne stiahnu v RTF, scan je nečitatežný
  29.9.2011Dodatok č.7 k poistnej zmluve č.8003015591V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.2011Zmluva o poskytovaní SS č. OS - Li 1/S2011/4486/2V zmluveStiahnu dokument rtf
  29.9.2011Zmluva o poskytovaní SS č. OS - Li 2/S2011/4490/2V zmluveStiahnu dokument rtf
  29.9.2011Zmluvy o nájme bytovV zmluveStiahnu dokument ZIP
  29.9.201113/4/2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky14 835 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.201113/3/2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky14 766 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.201113/2/2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky15 571 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.2011Zmluva o dielo na stavebné práce Medicum- výmena okien a dverí23 998,80 €Stiahnu dokument rtf
  29.9.2011Dodatok č.3 k zmluve č.2008/1099-NPV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.9.2011Dodatok č.1 k zmluve č.2009/4785V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.9.201113/1/2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve II. etapa Rovinky16 077 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  19.9.20114369/2011 Zmluva o dielo Centrum separácie a zhodnocovania odpadovV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.9.2011Dodatok č.2 k Hromadnej poistnej zmluve č.7502230226V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  14.9.2011Dohoda č.j.2011/03768-ekonV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.9.2011Zmluva o dielo - inžinierske siete k IBV Rovinky 2. etapa191 410,32 €Stiahnu dokument rtf
  5.9.2011Nájomná zmluva hrobové miestoV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.9.2011Povolenie na užívanie verejného priestranstvaV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.8.2011Modernizácia verejného osvetlenia D2V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.8.2011Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. S 2011/4423V zmluveStiahnu dokument rtf
  30.8.2011Zmluva o uskutočnení vystúpeniaV zmluveStiahnu dokument rtf
  28.8.2011Nájomná zmluva 2011/4326 - ekon.V zmluveStiahnu dokument rtf
  26.8.2011Kúpna zmluva 3331/11/2011 – orná pôda1154,34€Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.8.2011Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. S 2011/4284V zmluveStiahnu dokument rtf
  20.8.2011Zmluva o uskutočnení vystúpenia SONICV zmluveStiahnu dokument rtf
  18.8.2011Zmluva o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  4.8.2011Zmluva o nájme nebytového priestoruV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.8.2011Nájomné zmluvyV zmluveStiahnu dokument rtf
  29.7.2011Mandátna zmluva o vymáhaní a správe pohžadávok č.j.2011/04171-ekon.V zmluveStiahnu dokument rtf
  28.7.2011Nájomná zmluva hrobové miesto39,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.7.2011Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere, dodatok č.4 č.j.201104129-ekonV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.7.2011Zmluva Komunál Superlinka, dodatok č.2 č.j.201104130-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  22.7.2011Zmluva o bežnom účte, č.j.200114131-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.7.2011Kúpna zmluva - 3331/10/2011V zmluveStiahnu dokument rtf
  20.7.2011Kúpna zmluva - 3331/9/2011V zmluveStiahnu dokument rtf
  19.7.2011Kúpna zmluva - pozemkyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.7.2011Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.3A-ZoD-0031010V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 17201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.7.2011Kúpna zmluva - Kamerový systémV zmluveStiahnu dokument rtf
  13.7.2011Zmluva o dieloV zmluveStiahnu dokument rtf
  13.7.2011Zmluva o dieloV zmluveStiahnu dokument rtf
  8.7.2011Zámenná zmluva pozemky na Rovinkách 3331/6/2011 0 €Stiahnu dokument rtf
  7.7.2011Zmluva o spolupráci - potravinová pomoc č. S 2011/3859Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.7.2011Zmluva o budúcej zmluve 2011/3851V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.7.2011Kúpna zmluva – pozemok Rovinky 1/2011/4 841,23 €Stiahnu dokument rtf
  2.7.2011Zmluvy o vystúpení - Hudobné letoV zmluveStiahnu dokument rtf
  1.7.2011Zmluvy o nájmeV zmluváchStiahnu dokument rtf
  29.6.2011Kúpno-predajna zmluva - Auto7000 € Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  29.6.2011Zmluva o najme nebytových priestorov 6812/2011-NP D20 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.6.2011Zmluva o poskytnutí služby - spracovanie tukov0 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.6.2011Zmluva o poskytnutí služby - spracovanie tukov0 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.6.2011Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Lipany89 000 €Stiahnu dokument rtf
  23.6.2011Zmluva o posklytnutí prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.6.2011Mandatná zmluva byty D10 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.6.2011Zmluva o nájme pozemku 2011/03767-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  8.6.2011Dexia - Zmluva o bežnom účteV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  7.6.2011Dohoda o splátkach 2011/03388-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  6.6.2011Servisná zmluva 3748/2011V zmluveStiahnu dokument rtf
  6.6.2011Zmluva o výkone strážnej službyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2011Zmluva o nájme bytu č. 8001/03/2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2011Zmluva o nájme bytu č. 8001/18/2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2011Zmluva o nájme bytu č. 8001/17/2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2011Zmluva o nájme bytu č. 8437/09/2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  1.6.2011Zmluva o zaujatí trhového miesta č.j. 2011/03742-ekon.V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.5.2011Zmluva o kultúrnom vystúpení R2011/001398130 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.5.2011Zmluva o dielo - OplotenieV zmluveStiahnu dokument rtf
  25.5.2011Zmluva o dodávke vody 516/04 D6 v zmluveV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.5.2011Dohoda o poskytnutí dotácie č.j.2010/114711000 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  20.5.2011Oznámenie o ukončení poskytovania SS č. 105/ZPS/2011/001-S 2011/3276/20 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.5.2011Kúpna zmluva – zastavaná plocha 3331/3/2011649,50 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  11.5.2011Zmluva o dielo AB9 362 €Stiahnu dokument rtf
  5.5.2011Kúpna zmluva č.4419/2008-dodatok č.14315,21 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  2.5.2011Zmluva o dielo č.o. 3593/2011-Výst. - projektová dokumentácia na "Bytový dom Šejba"9 950 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.4.2011Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-box č. 3597/20110 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.4.2011DOHODA o poskytnutí dotácie 2010/11456-ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  27.4.2011Dohoda o splátkach 2011/3366233,88 €Stiahnu dokument rtf
  27.4.2011Zmluva o dielo č.3583/2011-Výst. externý projektový manažment projektu "Centrum zhodnocovania biologicky rozložitežných odpadov"8 200 €Stiahnu dokument rtf
  18.4.2011Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. 105/ZPS/003/2011-S 2011/3566V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  18.4.2011Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní soc. sl. 105/ZPS/005/2010 D2V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.4.2011Licenčná zmluva – vzdelávací program OVCE.sk0 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  13.4.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov 2011/3196V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.4.2011Kúpna zmluva – pozemok pri bytovom dome 3331/4/201116,43 €/m2Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.4.2011Dodatok k nájomnej zmluve 2009/69220 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  12.4.2011Zmluva o dielo č.3527/2011-Výst. - údržba mestskej zelene, jednotkovéV zmluveStiahnu dokument rtf
  7.4.2011Zmluva – protipovodňové opatrenia 1266/2010 D140 tis. €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.4.2011Zmluva o poskytovaní soc. služby č. 105/ZPS/2011/001-S 2011/3276/2V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  5.4.2011Poistná zmluva-dodatok č.6 - 80030155918 887,72 €Stiahnu dokument rtf
  4.4.2011Zmluva o dielo na vypracovanie PD Rekonštrukcia MK Komenského ul.1 800 €Stiahnu dokument rtf
  1.4.2011Zmluva o dodávkach prír.pramen.vody a nájme dispenzora č.2011/03496143 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.3.2011Zmluva o dielo na stavebné práce "Štúrova 35 - oprava schodiska"2674,25 €Stiahnu dokument rtf
  31.3.2011Zmluva o poskytovaní služby-dodatok č.1 2011/03489-ekon.V zmluveStiahnu dokument rtf
  31.3.2011Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnos 16/§ 52/2011 NP V-2V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.3.2011Poistná zmluva 6005102211143 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  31.3.2011Poistná zmluva 6005103611130 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  30.3.2011Zmluva o dielo na stavebné práce "Výmena ocežových presklených stien - Tilia"9219,36 €Stiahnu dokument rtf
  29.3.2011D1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - 2009/69220 €Stiahnu dokument rtf
  28.3.2011Zmluva o poskyt. prostr. zo štátneho rozpočtu D10 €Stiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.3.2011Zmluva o dielo - 3A-ZoD-0031010244 377,26 €Stiahnu dokument rtf
  25.3.2011Zmluva o nájme bytuV zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.3.2011Kúpna zmluva – pozemok Rovinky 1/2011/3V zmluveStiahnu dokument rtf
  24.3.2011Zmluva o uskutočnení vystúpenia R2011/000838300 €Stiahnu dokument rtf
  24.3.2011Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služiebV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  24.3.2011Kúpna zmluva – orná pôda 3331/2/2011V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  23.3.2011Zmluva o dielo - 3490/2011V zmluveStiahnu dokument rtf
  18.3.2011Zmluva o NFP projekt verejného osvetlenia KaHR-22VS-0801/0039/39V zmluveStiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.3.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 10201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  15.3.2011Zmluva o dielo - geodetické služby 3389/2011V zmluveStiahnu dokument RTF
  15.3.2011Zmluva o dielo - geodetické služby 3390/2011V zmluveStiahnu dokument RTF
  14.3.2011Kúpna zmluva traktorová vlečka - 3377/20111000 €Stiahnu dokument RTF
  10.3.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 8201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  10.3.2011Nájomná zmluva nebytové priestory - D5 165/20000 €Stiahnu dokument RTF
  7.3.2011Kúpna zmluva pozemky - 3331/2011280 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda - dotácia GPML - 2010/114746000 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda - dotácia PSP - 2010/114737000 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda - dotácia KNMT - 2010/114762000 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda - dotácia PSP - 2010/114751980 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda - dotácia PBS - 2010/11467800 €Stiahnu dokument RTF
  28.2.2011Dohoda o poskytnutí stravy - 1/2011V zmluveStiahnu dokument RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 1201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 2201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 3201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 4201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 5201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 6201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Nájomná zmluva hrobové miesto - 7201121239,63 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Zmluva o pripojení - A547056713,41 €Stiahnu dokument ZIP Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.2.2011Poistná zmluva - D5 8003015591V zmluveStiahnu dokument ZIP
  25.2.2011Dohoda - miestna zamestnanos - 25/§50i/2011/NP1-2cV zmluveStiahnu dokument ZIP
  25.2.2011Zmluva o poskytnutí soc. služby - 1/949/20110 €Stiahnu dokument ZIP
  23.2.2011Zmluva o dielo - D1 11072/20100 €Stiahnu dokument RTF
  17.2.2011Dohoda - dotácia ADELI - 2011/114723240 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Poistná zmluva - D5 8003015591V zmluve Stiahnu dokument ZIP
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31080 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31090 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31100 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31110 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31120 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31130 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31140 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31150 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31160 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31170 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31180 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31190 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31200 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31210 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31220 €Stiahnu dokument JPG
  29.1.2011Dohoda - poukážky za tovar - 2011/31230 €Stiahnu dokument JPG
  28.1.2011Rozhodnutie o zmene projektuV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.1.2011Predmet podpory NFPV dokumenteStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  28.1.2011Zmluva o poskytnutí stravyV zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  25.1.2011Dohoda - dotácia ŠK Odeva - 2011/1145720 000 €Stiahnu dokument JPG
  21.1.2011Kúpna zmluva Rovinky - 1/2011/21516 €Stiahnu dokument JPG
  21.1.2011Aktuality lipianskej radnice9792 €Stiahnu dokument ZIP
  24.1.2011Nájomná zmluva pozemok - č.j. 2011/4748- ekon.V zmluveStiahnu dokument PDF Stiahnu dokument spracovaný OCR vo formáte RTF
  17.1.2011Kúpna zmluva - Garáže Komenského 2966/2011/25172,58 €Stiahnu dokument JPG
  17.1.2011Kúpna zmluva - Garáže Komenského 2966/2011/15172,58 €Stiahnu dokument JPG
  14.1.2011Nájomná zmluva - nebytové priestory D6 2011/29170 €Stiahnu dokument JPG
  14.1.2011Nájomná zmluva - nebytové priestory D1 2011/29411598,66 €Stiahnu dokument JPG
  14.1.2011Nájomná zmluva - nebytové priestory D1 2011/29170 €Stiahnu dokument JPG
  17.2.2011Kúpna zmluva - pozemok Rovinky - 1/2011/113 071,42 €Stiahnu dokument JPG