Oficiálna stránka mesta Lipany

Otvorené mesto


  Podnety k službám poskytujúcich Mestom Lipany
  Verejné osvetlenie, čistota mesta, komunálny odpad, skládky,...)


  HOTLINE 24 hodín denne na tel. číslach 051 - 488 11 55 alebo +421 907 999 803.

  Majetok mesta
  Na III. zasadaní MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.2. 2011, bolo prerokované a schválené novelizovanie zásad, ktoré súvisia s nakladaním majetku mesta Lipany. Jedná sa o Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany a Zásady nakladania s prebytočným hnuteľným majetkom mesta Lipany. Hlavným dôvodom úpravy, bola novelizácia zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí s účinnosťou od 1.1.2011. Platné znenie týchto zásad sa nachádza v základných dokumentoch mesta.
 • Zásady nakladania s prebytočným hnuteľným majetkom mesta Lipany
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany

  Zoznam dlžníkov


  V zmysle § 52 ods. 2a, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Lipany ako správca miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

 • Zoznam - Právnických osôb k 31.12.2013 131 kB
 • Zoznam - Fyzických osôb k 31.12.2013 15 kB

  Informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  (1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

  (2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

  (3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

  (4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

  Miesto podania žiadosti:
  MsÚ Lipany
  Krivianska 1
  082 71 Lipany
  1. poschodie (podatelňa)
  Faxové číslo: 051 - 488 11 70
  E-mail: sekretariat@lipany.sk
 • Vzor žiadosti o informáciu podľa zákona 211/2000 Z.z.