Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Oznam »

[27. 01. 2015]
Oznámenie

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom IV. zasadnutí dňa 12.02.2015 schváli zámer predaja stavebných pozemkov v lokalite IBV Rovinky v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. týmto žiadateľom:

č. 41, p.č. 2680/119 o výmere 709m2 - Tomáš Kocúrko, Lipany
č. 42, p.č. 2680/108 a p.č. 1419/69 o výmere 646m2 - Mgr. Veronika Diňová, Ľubotín
č. 43, p.č. 2680/72 a p.č. 1419/68 o výmere 596m2 - Mgr. Peter Gabrik, Lipany
č. 47, p.č. 2680/102 o výmere 625m2 - Peter Andraščík, Lipany
č. 48, p.č. 2680/101 o výmere 644m2 - Miroslav Beskyd, Veľká Lúka
č. 59, p.č. 2680/11 a p.č. 2680/86 o výmere 713m2 - Ing. Marek Hovanec, Trenčín
č. 58, p.č. 2680/8 o výmere 679m2 - Martin Kupčík, Stará Ľubovňa

č. – číslo urbanistickej štúdie
p.č. – parcela číslo

Prípadné pripomienky k návrhu predaja pozemkov adresujte na sekretariát Mestského úradu v Lipanoch, t.č. 051/4881150, sekretariat@lipany.sk.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ »

[14. 01. 2015]
Pozývame Vás na III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

16.01.2015 (piatok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Cessia a intercessia investorstva – možný prevod práv stavebníka a investora na tretiu osobu
III. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[13. 01. 2015]

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[02. 01. 2015]
Pozývame Vás na II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

08.01.2015 (štvrtok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva
III. Voľba mestskej rady
IV. Delegovanie zástupcov mesta do školských rád
V. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba členov
VI. Návrh plánu činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2015
VII. Nakladanie s majetkom mesta
VIII. Rozdelenie dotácií
IX. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
X. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia
XI. VZN Mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl
XII. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2014
XIII. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015
XIV. Rôzne
XV. Interpelácie poslancov
XVI. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[22. 12. 2014]

[1] 2 3 4 > >>