Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Na pripomienkovanie »

[21. 10. 2014]

Na pripomienkovanie »

[16. 10. 2014]
Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou


 • Oznámenie BD Šturova 15 255 KiB
 • Pozvánka na zasadnutie MsZ »

  [24. 09. 2014]
  Pozývame Vás na XXXVIII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

  02.10.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine
  v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


  Navrhovaný program rokovania:
  1. Úvod
  2. Nakladanie s majetkom mesta
  3. Nájom mestských bytov
  4. Stav pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania
  5. Stav záväzkov a pohľadávok mesta k 30.6.
  6. Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Lipany
  7. Východiská rozpočtu mesta na rok 2015
  8. eGovernment v podmienkach samosprávy
  9. Informácia o stave stavebných akcií mesta
  10. Informácia o využití vrtu
  11. Stav odpadového hospodárstva
  12. Situácia v marginalizovanej osade Za traťou
  13. VZN o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách
  14. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
  15. Novela VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
  16. VZN o grantovom programe mesta Lipany
  17. Rôzne
  18. Interpelácie poslancov
  19. Záver

  Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

  Na pripomienkovanie »

  [23. 09. 2014]

  Na pripomienkovanie »

  [17. 09. 2014]