Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[25. 03. 2015]

Pozývame Vás na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

31.03.2015 (utorok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode
III. Nakladanie s majetkom mesta
IV. Inventarizácia majetku mesta
V. Informácia mestskej polície o svojej činnosti za rok 2014
VI. Stav bytového fondu a bytová politika mesta
VII. Stav záväzkov a pohľadávok
VIII. Úprava rozpočtu mesta
IX. Informácia o spoločných úradovniach
X. Informácia o sťažnostiach a petíciách
XI. Aktualizácia PHSR
XII. Správa o hospodárení TS, s r.o.
XIII. Rozšírenie činnosti TS, s r.o.
XIV. Informácia o podporovaných projektoch z fondov
XV. Nájom mestských bytov
XVI. Rôzne
XVII. Interpelácie poslancov
XVIII. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[23. 02. 2015]

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[04. 02. 2015]

Pozývame Vás na IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

12.02.2015 (štvrtok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Informácia o Charitnom dome pokojnej staroby, Rómskom komunitnom centre a Domove sociálnych služieb – vyhodnotenie roka 2014 a zámery na rok 2015
III. Informácia Dobrovoľného hasičského zboru o činnosti v roku 2014 a zámeroch v roku 2015
IV. Správa o činnosti Združenia obcí hornej Torysy za rok 2014 a zámery v roku 2015
V. Grantový program mesta Lipany – vyhodnotenie roka 2014 a zámery v roku 2015
VI. Úprava Organizačného poriadku Mestského úradu v Lipanoch
VII. Organizácia malých obecných služieb a zabezpečenie verejných prác v roku 2015
VIII. Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2014
IX. Návrh plánu činnosti komisií mestského zastupiteľstva na rok 2015 a pravidlá činnosti komisií
X. Informácia o kultúrnych a športových podujatiach v meste na rok 2015
XI. Využitie geotermálneho vrtu
XII. Nakladanie s majetkom mesta
XIII. Nájom mestských bytov
XIV. Informácia o priemyselnom parku
XV. Určenie sobášnych dní a sobášnych miestností
XVI. Menovanie kronikára
XVII. Rôzne
XVIII. Interpelácie poslancov
XIX. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Oznam »

[27. 01. 2015]
Oznámenie

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom IV. zasadnutí dňa 12.02.2015 schváli zámer predaja stavebných pozemkov v lokalite IBV Rovinky v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. týmto žiadateľom:

č. 41, p.č. 2680/119 o výmere 709m2 - Tomáš Kocúrko, Lipany
č. 42, p.č. 2680/108 a p.č. 1419/69 o výmere 646m2 - Mgr. Veronika Diňová, Ľubotín
č. 43, p.č. 2680/72 a p.č. 1419/68 o výmere 596m2 - Mgr. Peter Gabrik, Lipany
č. 47, p.č. 2680/102 o výmere 625m2 - Peter Andraščík, Lipany
č. 48, p.č. 2680/101 o výmere 644m2 - Miroslav Beskyd, Veľká Lúka
č. 59, p.č. 2680/11 a p.č. 2680/86 o výmere 713m2 - Ing. Marek Hovanec, Trenčín
č. 58, p.č. 2680/8 o výmere 679m2 - Martin Kupčík, Stará Ľubovňa

č. – číslo urbanistickej štúdie
p.č. – parcela číslo

Prípadné pripomienky k návrhu predaja pozemkov adresujte na sekretariát Mestského úradu v Lipanoch, t.č. 051/4881150, sekretariat@lipany.sk.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ »

[14. 01. 2015]
Pozývame Vás na III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

16.01.2015 (piatok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Cessia a intercessia investorstva – možný prevod práv stavebníka a investora na tretiu osobu
III. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

[1] 2 3 4 > >>