Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Zámer predaja majetu »

[22. 05. 2015]

Oznámenie »

[20. 05. 2015]

Obchodno verejná súťaž »

[15. 05. 2015]
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE


Mesto Lipany v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. obchodný zákonník /ďalej len zákon/ vyhlasuje na základe uznesenia č. 6/2015 zo dňa 7.5.2015 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta – pozemky registrované v k.ú. Lipany, LV č.1375, parcely KNC č. : 560/34, 560/35, 560/36, 560/38, 560/39 - zastavané plochy a nádvoria, každý o výmere 26 m2, vo vlastníctve mesta Lipany, v podiele 1/1.

Záväzné podmienky súťaže:
-návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena je určená vo výške 6,96€/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 76/2015 zo dňa 11.5.2015,
-kúpna cena splatná do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
-návrh na vklad bude podaný po zaplatení kúpnej ceny,
-navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi,
-pozemok bude využitý len na výstavbu garáži, s prednostným právom obyvateľov žijúcich v tejto lokalite,
-súťažný návrh je možné podať na odkúpenie iba jedného pozemku,

Ďalšie podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov.
V prípade ak odstúpi víťaz verejnej obchodnej súťaže od uzavretia zmluvy, mesto Lipany ako predávajúci a vyhlasovateľ súťaže, písomne vyzve na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí vyhodnotených výsledkov verejnej obchodnej súťaže.
Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku.
Vybraný návrh musí byť schválený v samosprávnych orgánoch mesta. Náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci /znalecký posudok, správny poplatok k návrhu na vklad a iné/.
Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou, alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 1.6.2015 do 11.00 hod. s označením: „ Neotvárať – Súťaž – pozemky Jarková - garáže“ na adresu: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany.

Uchádzači budú o výsledku obchodnej verejnej súťaže informovaní v lehote do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie návrhov.

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na MsÚ v Lipanoch na sekretariáte v pracovných dňoch v čase od 8.00 -15.00 hod. alebo telefonicky 051/4881150.

Na pripomienkovanie »

[04. 05. 2015]

Zverejnenie zámeru »

[03. 05. 2015]
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom V. zasadnutí dňa 31.03.2015 schválilo zámer predaja vodárenského zariadenia /vodovod, splášková kanalizácia a kanalizačný zberač/ vybudovaného v rámci IBV Rovinky z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1,00 EUR spoločnosti VVS, a.s. Košice. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany nemá finančné, materiálne, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie vyššie uvedeného vodovodu a kanalizácie. Nová investícia tejto spoločnosti do 2b. etapy prinesie mestu úsporu cca 115000,00 EUR.

[1] 2 3 4 > >>