Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Oznámenie »

[11. 09. 2014]
O Z N Á M E N I E
o prerokovaní zmien a doplnkov 2014 územného plánu mesta Lipany.


Oznámenie 235 KiB

Lipany ZaD 2014, sprievodna sprava 41 KiB
Lipany ZaD 2014, Záväzná časť 68 KiB
Lipany ZaD 2014, schéma LČ 4,6 MiB
Lipany ZaD 2014, urb 3,7 MiB

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[22. 08. 2014]
Pozývame Vás na XXXVII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:
28.08.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine
v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2014
4. Nakladanie s majetkom mesta
5. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu mesta
6. Úprava rozpočtu mesta
7. Nájom mestských bytov
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[19. 08. 2014]

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[25. 07. 2014]
Pozývame Vás na XXXVI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

07.08.2014 (štvrtok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do samosprávy 15.11.2014 v meste Lipany
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. VZN o zriadení MŠ Kpt. Nálepku 19
5. Rôzne
6. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[22. 07. 2014]