Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[22. 08. 2014]
Pozývame Vás na XXXVII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:
28.08.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine
v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2014
4. Nakladanie s majetkom mesta
5. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu mesta
6. Úprava rozpočtu mesta
7. Nájom mestských bytov
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[19. 08. 2014]

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[25. 07. 2014]
Pozývame Vás na XXXVI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

07.08.2014 (štvrtok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do samosprávy 15.11.2014 v meste Lipany
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. VZN o zriadení MŠ Kpt. Nálepku 19
5. Rôzne
6. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[22. 07. 2014]

Prerušenie distribúcie el. energie »

[17. 07. 2014]
foto 1
Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto:
časť mesta Lipany-ul. Moyzesova, ul. J. Bottu, ul. Štúrova č.d. 6,8,10,12,14,34,36, ul.
Jarková č.d. 18,20,22,24,26,28,34,36
bude v termíne 6. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h a 7. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto:
Moyzesova 1 Lipany, ČOM: 0000225163, EIC: 24ZVS0000053701A bude v termíne 6. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h a 7. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

» Galéria k článku