Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[24. 09. 2014]
Pozývame Vás na XXXVIII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

02.10.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine
v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Nakladanie s majetkom mesta
3. Nájom mestských bytov
4. Stav pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania
5. Stav záväzkov a pohľadávok mesta k 30.6.
6. Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Lipany
7. Východiská rozpočtu mesta na rok 2015
8. eGovernment v podmienkach samosprávy
9. Informácia o stave stavebných akcií mesta
10. Informácia o využití vrtu
11. Stav odpadového hospodárstva
12. Situácia v marginalizovanej osade Za traťou
13. VZN o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách
14. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
15. Novela VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
16. VZN o grantovom programe mesta Lipany
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[23. 09. 2014]

Na pripomienkovanie »

[17. 09. 2014]

Oznámenie »

[11. 09. 2014]
O Z N Á M E N I E
o prerokovaní zmien a doplnkov 2014 územného plánu mesta Lipany.


Oznámenie 235 KiB

Lipany ZaD 2014, sprievodna sprava 41 KiB
Lipany ZaD 2014, Záväzná časť 68 KiB
Lipany ZaD 2014, schéma LČ 4,6 MiB
Lipany ZaD 2014, urb 3,7 MiB

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[22. 08. 2014]
Pozývame Vás na XXXVII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:
28.08.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine
v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2014
4. Nakladanie s majetkom mesta
5. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu mesta
6. Úprava rozpočtu mesta
7. Nájom mestských bytov
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.