Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Oznámenia o strategických dokumentoch »

[06. 07. 2015]

Na pripomienkovanie »

[30. 06. 2015]

Prerušenie distribúcie el. energie »

[30. 06. 2015]
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Jánošíkova úsek od č.d. 1 po č.d. 86, celá ul. Poľná, ul. Kollárova párne č.d. 30 až 60, ul. Hviezdoslavova č.d. 2, 40, 42, 1226; požiarna zbrojnica, záchranná služba bude v termíne 17. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Námestie sv. Martina 58, ČOM: 0000603140, EIC: 24ZVS0000036339Z bude v termíne 17. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Oznámenie »

[26. 06. 2015]

O Z N Á M E N I E


Obstarávateľ – Prešovský samosprávny krajdoručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovského-samospravneho-kra-1

Mesto Lipany
v súlade s §6ods.5 zákona týmto informuje verejnosť ooznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovskéhosamosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“ . Verejnosť do predmetného oznámeniamôže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente : „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovskéhosamosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“ doručiť na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 13.7.2015.

Prerušenie distribúcie el. energie »

[24. 06. 2015]
foto 1
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Jánošíkova bude v termíne 9. júla 2015 v čase od 08.30 h do 15.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Jánošíkova úsek od č.d. 21 po č.d. 108 bude v termíne 13. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Jánošíkova úsek od č.d. 21, 27, 31, 37, 39, párne č.d. 40 až 86 bude v termíne 14. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h
15. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h
16. júla 2015 v čase od 08.00 h do 15.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

» Galéria k článku

[1] 2 3 4 > >>