Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[24. 10. 2014]
Pozývame Vás na XXXIX. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

04.11.2014 (utorok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v meste
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. Nájom mestských bytov
5. Novela VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2014
7. Aktualizácia PHSR
8. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ »

[24. 10. 2014]
    Pozývame Vás na 40. záverečné slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010-2014, ktoré sa uskutoční:
    06.11.2014 (štvrtok) o 16.00 hodine v galérii MsÚ v Lipanoch.


    Teším sa na spoločné stretnutie.

    Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné

Na pripomienkovanie »

[21. 10. 2014]

Na pripomienkovanie »

[21. 10. 2014]

Na pripomienkovanie »

[16. 10. 2014]
Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou


  • Oznámenie BD Šturova 15 255 KiB