Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[24. 10. 2014]
Pozývame Vás na XXXIX. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

04.11.2014 (utorok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v meste
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. Nájom mestských bytov
5. Novela VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2014
7. Aktualizácia PHSR
8. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ »

[24. 10. 2014]
    Pozývame Vás na 40. záverečné slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010-2014, ktoré sa uskutoční:
    06.11.2014 (štvrtok) o 16.00 hodine v galérii MsÚ v Lipanoch.


    Teším sa na spoločné stretnutie.

    Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné

Na pripomienkovanie »

[21. 10. 2014]

Na pripomienkovanie »

[21. 10. 2014]

Oznam »

[21. 10. 2014]
O Z N Á M E N I E
zámeru predaja majetku mesta

Mesto Lipany v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku mesta oznamuje, že na svojom 39. zasadaní MsZ dňa 4.11.2014 bude schvaľovať predaj verejného vodovodu a spláškovej kanalizácie v IBV Rovinky za cenu 1,00 EUR pre VVS, a.s Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V Lipanoch 21.10.2014