Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Oznámenie o priebehu a výsledkoch hlasovania volieb prezidenta SR »

[31. 03. 2014]


Oznámenie 137 kB

Oznámenie o začatí územného konania »

[18. 03. 2014]
Oznámenie

o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov


Oznámenie 44 kB

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[06. 03. 2014]
Pozývame Vás na XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

20.03.2014 (štvrtok) o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode
3. Informácia mestskej polície o svojej činnosti za rok 2013
4. Nakladanie s majetkom mesta
5. Odpadové hospodárstvo mesta
6. Stav verejného osvetlenia – návrhy na úsporu energie
7. Priemyselný park Za traťou
8. Využitie geotermálneho vrtu
9. Informácia o sťažnostiach a petíciách
10. Informácia o spoločných úradovniach
11. Úprava rozpočtu mesta
12. Nájom mestských bytov
13. Stav bytového fondu a bytová politika mesta
14. Informácia o projektoch podporovaných z fondov
15. Informácia o napĺňaní projektu Otvorené mesto
16. Novela VZN o mestských cintorínoch v Lipanoch a ich prevádzkovom poriadku
17. VZN o čistote mesta Lipany
18. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[05. 03. 2014]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 »

[29. 01. 2014]

I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Obec Lipany
podľa § 14 odst. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:


1. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vykonajú
15. marca 2014 ( sobota ) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
29. marca 2014 (sobota) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny.

2.Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je miestnosť Základná škola, Komenského ulica č. 113, Lipany pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na ulici :
Štúrova, Komenského, Tehelná, Jarková, Jána Bottu, Moyzesova.

3. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je miestnosť Gymnázium Komenského ulica č. 13, Lipany, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na ulici :
Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Dubovická roveň, Železničná, Krivianska, Záhradná, Námestie sv. Martina (od orientačného čísla 43 do 85), Sabinovská, Mlynská, Za kúpaliskom, Za traťou, Sládkovičova.

4.Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 3 je miestnosť Materská škola Námestie sv. Martina č. 80, Lipany, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na ulici :
Janka Kráľa, Námestie sv.Martina (ľavá strana 1-17 a 87- 99), Odbojárska, Jánošíkova, Námestie sv.Martina (pravá strana 2- 70), Poľná, Kollárova a voliči s pobytom Lipany.

5.Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 4 je miestnosť Základná škola, Hviezdoslavova ulica č.1, Lipany, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na ulici :
Ovocinárska,Tajovského, Pod kopaninou, Kukučínova, Sama Chalupku, Hviezdoslavova, Rovinky,