Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Na pripomienkovanie »

[08. 04. 2015]

Zámer predaja »

[02. 04. 2015]
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom V. zasadnutí dňa 31.03.2015 schválilo zámer predaja stavebného pozemku v lokalite IBV Rovinky v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. žiadateľovi: č. 54, p.č. 2680/88 o výmere 636 m2 Ing. Pavlovi Urdovi z Krásnej Lúky.

č. - číslo urbanistickej štúdie
p.č. – parcela číslo

Prípadné pripomienky k návrhu predaja pozemkov adresujte na sekretariát Mestského úradu v Lipanoch, t.č. 051/4881150, sekretariat@lipany.sk.

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE »

[02. 04. 2015]
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. obchodný zákonník /ďalej len zákon/ vyhlasuje Mesto Lipany na základe uznesenia č. 5/2015 zo dňa 31.3.2015 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku
– pozemok registrovaný v k.ú. Kamenica, LV č. 2613, parcela KNE č. 1277/1- trvalé trávne porasty o výmere 880 m2 v podiele 1/1 vo vlastníctve mesta Lipany

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

- návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena je určená vo výške 5,59 €/m2 v zmysle znaleckého posudku č.44/2015 zo dňa 23.3.2015,
-kúpna cena splatná do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
-návrh na vklad bude podaný po zaplatení kúpnej ceny,
-navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi

Ďalšie podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov.
Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku.
Vybraný návrh musí byť schválený v samosprávnych orgánoch mesta.
Náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci /znalecký posudok, správny poplatok k návrhu na vklad a iné/.
Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo doručiť osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 27.4.2015 /pondelok/ do 11.00 hod. s označením: Neotvárať – Súťaž – pozemok Lúčka - Potoky“ na adresu Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany.
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na MsÚ v Lipanoch u PhDr. Križalkoviča v pracovných dňoch v čase od 8.00-15.00 hod. alebo telefonicky 051/4881153 resp. 0905495517.

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[25. 03. 2015]

Pozývame Vás na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

31.03.2015 (utorok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode
III. Nakladanie s majetkom mesta
IV. Inventarizácia majetku mesta
V. Informácia mestskej polície o svojej činnosti za rok 2014
VI. Stav bytového fondu a bytová politika mesta
VII. Stav záväzkov a pohľadávok
VIII. Úprava rozpočtu mesta
IX. Informácia o spoločných úradovniach
X. Informácia o sťažnostiach a petíciách
XI. Aktualizácia PHSR
XII. Správa o hospodárení TS, s r.o.
XIII. Rozšírenie činnosti TS, s r.o.
XIV. Informácia o podporovaných projektoch z fondov
XV. Nájom mestských bytov
XVI. Rôzne
XVII. Interpelácie poslancov
XVIII. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[23. 02. 2015]

[1] 2 3 4 > >>