Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.07.2018 Úrazové poistenie zamestnancov - Komunálna poisťovňa V zmluve Zmluvy stiahnuť [176.05K]
12.07.2018 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD a.s. Machjan Slovakia s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [244.26K]
12.07.2018 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity VSD a.s., Machjan Slovakia s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [192.40K]
11.07.2018 Zmluvy o uskutočnení vystúpení - Kultúrne leto 2018 - August V zmluvach Zmluvy stiahnuť [312.29K]
11.07.2018 Zmluva o poskytovaní služieb „Lipany – Komunitné centrum“ Energia plus, s.r.o 3 500,-€ Zmluvy stiahnuť [209.35K]
10.07.2018 Dodatok k zmluve o dielo CBR s.r.o. V dodatku Zmluvy stiahnuť [362.50K]
04.07.2018 Dodatok k nájomnej zmluve - SPF Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [288.76K]
04.07.2018 Dohoda o ukončení nájmu SPF Bratislava - Zmluvy stiahnuť [109.13K]
04.07.2018 Zmluva na el. prípojku k ČOV Lipany - VVS a.s. 600,-€ Zmluvy stiahnuť [102.80K]
03.07.2018 Zmluva o dielo - schody k starému cintorínu - AURIOL , spol. s.r.o., Košice 39 890,302€ Zmluvy stiahnuť [4.08M]
03.07.2018 Zmluva o dielo, parkovisko na Ul. kpt. Nálepku AURIOL , spol. s.r.o., Košice 84 080,34 € Zmluvy stiahnuť [1.01M]
03.07.2018 Nájomné zmluvy o dočasnom používanie hrobového miesta V zmluvách Zmluvy stiahnuť [6.48M]
03.07.2018 Zmluva o združení finančných prostriedkov (s.č.720 - Tília) - SABYT, s.r.o. Sabinov V zmluve Zmluvy stiahnuť [110.42K]
03.07.2018 Zmluva o dielo Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku v meste Lipany, (p.č. 672/12) - Závlahy s.r.o. 10 876,40€ Zmluvy stiahnuť [902.29K]
29.06.2018 Nájomne zmluvy V zmluvách Zmluvy stiahnuť [116.74K]
28.06.2018 Dohoda o poskytovaní stravy -ŠJ Hviezd.1,Lipany V dohode Zmluvy stiahnuť [84.27K]
28.06.2018 Zmluvy o uskutočnení vystúpení - Kultúrne leto 2018 V zmluvách Zmluvy stiahnuť [518.23K]
26.06.2018 Zmluva o NFP - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, Ministerstvo práce, sociálnych 23055,78€ Zmluvy stiahnuť [2.66M]
26.06.2018 Zmluva o dielo - Obnova fasády domu smútku EURO-BAU s.r.o. 23 931,68€ Zmluvy stiahnuť [4.55M]
25.06.2018 Zmluva o elektronickej službe Business24 - Slovenská sporiteľňa a.s. V zmluve Zmluvy stiahnuť [88.82K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.07.2018 Faktúry 1.7.-10.7.2018 Faktúry stiahnuť [414.07K]
03.07.2018 Faktúry 21.6.-30.6.2018 Faktúry stiahnuť [405.85K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.07.2018 Objednávky 1.-10.7.2018 Objednávky stiahnuť [379.68K]
03.07.2018 Objednávky 21.-30.6.2018 Objednávky stiahnuť [376.55K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia