Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
17.04.2018 Zmluvy o dotácii - ABU Lipany V zmluvách Zmluvy stiahnuť [487.78K]
16.04.2018 2017/08471 Zmluva o dot. na rok 2018 - Ing. Igor Štvarták 1200,-€ Zmluvy stiahnuť [118.67K]
12.04.2018 Mandátna zmluva, stavebný dozor - Ján Velebír - STAVITEĽ - Hanušovce nad Topľou 3 500,-€ Zmluvy stiahnuť [498.70K]
12.04.2018 Kúpna zmluva - Nádoby na BIO odpad - AGRATECH Vranov nad Topľou 30 150,-€ Zmluvy stiahnuť [3.02M]
10.04.2018 Zmluvu o dielo na stavebné práce – Cyklochodník Štúrova Všivavec, CBR s.r.o., Sabinov 126 420,186 € Zmluvy stiahnuť [1.71M]
04.04.2018 Zmluva o dielo - – cyklochodník, Svietelsky - Slovakia s.r.o. v rámci projektu „Muszyna, Kamenica, Lipany – posilnenie cezhr 317 729,71€ Zmluvy stiahnuť [746.17K]
03.04.2018 Zmluva o účinkovaní Pronská 70,-€ Zmluvy stiahnuť [48.56K]
29.03.2018 Rámcová zmluva o spolupráci č.1/2018, Pohodička OZ, Deň učiteľov 1000,-€ Zmluvy stiahnuť [96.45K]
29.03.2018 Nájomné zmluvy o dočasnom používanie hrobového miesta V zmluvách Zmluvy stiahnuť [6.32M]
28.03.2018 Zmluva o prenájme 223 2018, Ikaro s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [1.49M]
28.03.2018 Dodatok 1 k Zmluve o dielo PAPS-S-2/2017 o poskytovaní bezpečnostných služieb v PP Za traťou s firmou P.A.P. Service, spol. s V dodatku Zmluvy stiahnuť [57.01K]
23.03.2018 č.j.2017/08464 Zmluva o posk. dotácie, TK Mladosť 5000,-€ Zmluvy stiahnuť [133.05K]
21.03.2018 ČSOB poisťovňa dodat.č.6 k PZP Dacia Dokker alikvotne 36,06€ Zmluvy stiahnuť [65.02K]
21.03.2018 Darovacia zmluva - Karolína Hovančíková 35,-€ Zmluvy stiahnuť [97.60K]
20.03.2018 Zmluva o pripojení VSD a.s. V zmluve Zmluvy stiahnuť [267.79K]
20.03.2018 Zmluva o úvere, VÚB banka 2 mil.,-€ Zmluvy stiahnuť [2.79M]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.04.2018 Faktúry 1.4.-10.4.2018 Faktúry stiahnuť [429.24K]
06.04.2018 Faktúry 21.3.-31.3.2018 Faktúry stiahnuť [416.86K]
29.03.2018 Faktúry 11.3.-20.3.2018 Faktúry stiahnuť [420.11K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.04.2018 Objednávky 1.-10.4.2018 Objednávky stiahnuť [386.76K]
06.04.2018 Objednávky 21.-31.3.2018 Objednávky stiahnuť [380.13K]
29.03.2018 Objednávky 11.-20.3.2018 Objednávky stiahnuť [379.15K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia