Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.05.2019 Mandátna zmluva na činnosť obstarávateľa ÚPD s f.STANIM, s.r.o., Šindliar 250,-€ Zmluvy stiahnuť [140.39K]
21.05.2019 Mandátna zmluva, SQM s.r.o., realizácia VO "Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany" 4 200,-€ Zmluvy stiahnuť [737.41K]
16.05.2019 Kúpna zmluva, pozemok, Tomáš Sabol 500,30€ Zmluvy stiahnuť [1.82M]
12.05.2019 Zmluva o dielo „Lipany – futbalový štadión, rekonštrukcia tribúny“, INTERKOV STEEL, s.r.o. Lipany 34928,40€ Zmluvy stiahnuť [780.70K]
07.05.2019 Kúpna zmluva č.7568/3/2019/Lipany, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik V zmluve Zmluvy stiahnuť [447.13K]
06.05.2019 Dodatok 1 k poistnej zmluve 800 305 5574, ČSOB Poisťovňa, Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [402.86K]
06.05.2019 Zmluva o dielo 05/2019/AK - Vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad EM, AK Prešov spol. 822,- s DPH Zmluvy stiahnuť [301.49K]
03.05.2019 Zmluva o dotácii, TK Tília Lipany 3000,-€ Zmluvy stiahnuť [116.75K]
03.05.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO „Lipany – centrum, južná časť – rekonštrukcia“ Mesto Lipany a Ultima Ratio s.r.o. 3600,-€ Zmluvy stiahnuť [344.91K]
02.05.2019 Kúpna zmluva, pozemky, Radovan B. 1780,-e Zmluvy stiahnuť [51.89K]
30.04.2019 Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie, PROJEX Prešov 850,-€ Zmluvy stiahnuť [161.14K]
30.04.2019 Nájomné zmluvy o dočasnom používanie hrobového miesta V zmluvách Zmluvy stiahnuť [11.31M]
26.04.2019 Zmluvy o poskytnití dotácie na podujatia Stolnotenisový klub Lipany 1000,-€ Zmluvy stiahnuť [117.48K]
24.04.2019 Dodatok č. 1 ku zmluve Z20176495_Z, Energie2 a.s. V dodatku Zmluvy stiahnuť [88.14K]
23.04.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena „Rozšírenie vodovodnej siete v meste Lipany“ VVS, a.s. Košice Bremeno Zmluvy stiahnuť [204.56K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.05.2019 Faktúry 11.5.-20.5.2019 Faktúry stiahnuť [402.14K]
15.05.2019 Faktúry 1.5.-10.5.2019 Faktúry stiahnuť [442.87K]
03.05.2019 Faktúry 21.4.-30.4.2019 Faktúry stiahnuť [393.75K]
24.04.2019 Faktúry 11.4.-20.4.2019 Faktúry stiahnuť [414.28K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.05.2019 Objednávky 11.-20.5.2019 Objednávky stiahnuť [380.40K]
15.05.2019 Objednávky 1.-10.5.2019 Objednávky stiahnuť [378.22K]
03.05.2019 Objednávky 21.-30.4.2019 Objednávky stiahnuť [377.80K]
24.04.2019 Objednávky 11.-20.4.2019 Objednávky stiahnuť [369.78K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia