Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
20.11.2017 Kúpna zmluva AV systems v rámci projektu „Muszyna, Kamenica, Lipany – posilnenie cezhraničnej spolupráce..." 15 552,- s DPH Zmluvy stiahnuť [356.51K]
20.11.2017 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko V dodatku Zmluvy stiahnuť [1.49M]
20.11.2017 Kúpna zmluva 5647/35/2017 - Pozemok Pollák, Tomčan 14 780,-€ Zmluvy stiahnuť [76.19K]
14.11.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ - Mesto Rožňava V zmluve Zmluvy stiahnuť [531.92K]
06.11.2017 Zmluva o dielo Turistické informačné centrum Lipany - Rekonštrukcia - PLSK.01.01.00-12-0066/16-00 - EURO-BAU s.r.o Košice 16 320,-€ s DPH Zmluvy stiahnuť [1.15M]
06.11.2017 Zmluva o výpožičke – kamenné artefakty z paleolitu - Archeologický ústav SAV Nitra V zmluve Zmluvy stiahnuť [118.32K]
03.11.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Rómske hliadky v prostredí MRK - Mesto Lipany, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 191 530,26€ Zmluvy stiahnuť [5.81M]
03.11.2017 Zmluva o poskytovaní maximálnej rezervovanej kapacity - VSD, a.s. Košice 0,-€ Zmluvy stiahnuť [1.05M]
31.10.2017 Zmluva o dotácii - Stolnotenisový klub Lipany 500,-€ Zmluvy stiahnuť [112.67K]
31.10.2017 Zmluvy o nájme bytov V zmluvách Zmluvy stiahnuť [3.29M]
31.10.2017 Zmluva o dotácii - Rímsko katolícka farnosť Lipany 4 500,-€ Zmluvy stiahnuť [132.36K]
31.10.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "vypracovanie PD na stavbu Kemping Lipany" - A-typ architektonický ateliér s.r.o. V dodatku Zmluvy stiahnuť [141.38K]
31.10.2017 Zmluva o nájme - Petrík V zmluve Zmluvy stiahnuť [213.50K]
30.10.2017 Zmluva o národnom spolufinancovaní - Muszyna, Kamenica, Lipany - Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a pr 43 187,71€ Zmluvy stiahnuť [1.33M]
19.10.2017 Dohoda o podmienkach grantu - COOP Jednota 5990,-€ Zmluvy stiahnuť [336.45K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.11.2017 Faktúry 1.11.-10.11.2017 Faktúry stiahnuť [447.19K]
02.11.2017 Faktúry 21.10.-30.10.2017 Faktúry stiahnuť [403.59K]
23.10.2017 Faktúry 11.10.-20.10.2017 Faktúry stiahnuť [429.99K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.11.2017 Objednávky 1.-10.11.2017 Objednávky stiahnuť [375.67K]
02.11.2017 Objednávky 21.-30.10.2017 Objednávky stiahnuť [375.18K]
23.10.2017 Objednávky 11.-20.10.2017 Objednávky stiahnuť [388.90K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia