Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
17.01.2019 Darovacia zmluva - maľované mapy, OOCR Región Šariš 1395,-€ Zmluvy stiahnuť [48.20K]
11.01.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie PD Výstavba MŠ kpt. Nálepku, p.č. 672/1, 672/6. - EEB Projekt s.r.o. 8 600,-€ Zmluvy stiahnuť [503.99K]
11.01.2019 Rámcová zmluva o poskytnutí služieb – M.Gunár – výkup papiera V zmluve Zmluvy stiahnuť [450.22K]
11.01.2019 Zmluva o poskytnuté služby, RS media s.r.o., na výrobu a vydávanie periodika Aktuality lipianskej radnice V zmluve Zmluvy stiahnuť [746.51K]
10.01.2019 Kúpna zmluva č. 6734/10/2018 medzi Mestom Lipany a Stanislav Turlík, Ladislav Turlík, Želmíra Kundrátová, Helena Krivdová, Pe 5043,-€ Zmluvy stiahnuť [98.12K]
09.01.2019 Zmluva o refundácii poskytovaných služieb, Obec Lúčka V zmluve Zmluvy stiahnuť [67.54K]
08.01.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena „Lipany – Šejba, I. etapa k bytovým domom A1, A2 – kanalizácia“ VVS, a.s 0,-€ Zmluvy stiahnuť [211.27K]
08.01.2019 Nájomná zmluva - byt - L.H.M V zmluve Zmluvy stiahnuť [107.59K]
08.01.2019 Nájomná zmluva - byt - E.V. V zmluve Zmluvy stiahnuť [107.71K]
07.01.2019 Zmluva o dielo - ŽoNFP - OPKŽP - Mediinvest Consulting, s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [352.24K]
31.12.2018 Poistné zmluvy - poistenie majetku, PZP, škody na majetku, havaríjne - ČSOB poisťovňa V zmluve Zmluvy stiahnuť [2.95M]
28.12.2018 Zmluva o nájme pozemku č.j. 2018/7202 –ekon. - súkromná osoba 14,90€/rok Zmluvy stiahnuť [18.58K]
28.12.2018 Ukončenie Zmluvy o prenájme č.j. 4002/04- ekon. V zmluve Zmluvy stiahnuť [12.83K]
27.12.2018 Zmluva o spolupráci - CIZS v Lipanoch SLAVMED s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [6.88M]
20.12.2018 Dodatok č 1 k Zmluve o spolupráci Č.: USVRK-OIP-2018/000768-116 - Ministerstvo vnútra SR Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [299.29K]
17.12.2018 Rámcová dohoda, Up Slovensko, s.r.o. na stravovanie zamestnancov V dohode Zmluvy stiahnuť [87.97K]
14.12.2018 Zmluv o dielo- Cyklochodník Odbojárska Všivavec, s MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. a PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA INZINIERYJNEGO MAC 119 672,62€ s DPH. Zmluvy stiahnuť [1.83M]
14.12.2018 D1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 27.05.2016 Machjan Slovakia, s.r.o 0,-€, posun termínu Zmluvy stiahnuť [97.40K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.01.2019 Faktúry 21.12.-31.12.2018 Faktúry stiahnuť [402.40K]
21.12.2018 Faktúry 11.12.-20.12.2018 Faktúry stiahnuť [440.00K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.01.2019 Objednávky 21.-31.12.2018 Objednávky stiahnuť [365.36K]
21.12.2018 Objednávky 11.-20.12.2018 Objednávky stiahnuť [376.54K]
14.12.2018 Objednávky 1.-10.12.2018 Objednávky stiahnuť [374.78K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia