Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.09.2018 Dodatok 1 k zmluve o dielo Stavebné práce Komunitné centrum, PEhAES Prešov V dodatku Zmluvy stiahnuť [6.46M]
18.09.2018 Kúpna zmluva – IBV Rovinky JUDr. Gabrik 13708,-€ Zmluvy stiahnuť [137.85K]
17.09.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zuzana Rakašová V zmluve Zmluvy stiahnuť [2.46M]
17.09.2018 Zmluva o dielo - Budova ZUŠ - EA - Winks s.r.o. Prešov 1 710,-€ Zmluvy stiahnuť [172.10K]
17.09.2018 Kúpna zmluva 6734/27/2018 IBV Rovinky manž. Kupčíkoví 18768,-€ Zmluvy stiahnuť [142.03K]
14.09.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov, MADE spol. s r.o.Banská Bystrica V zmluve Zmluvy stiahnuť [242.24K]
11.09.2018 Zmluva o spolupráci, Materská škola, TAKE AWAY - Ministerstvo vnútra SR V zmluve Zmluvy stiahnuť [1.66M]
06.09.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava 10 000,-€ Zmluvy stiahnuť [604.78K]
05.09.2018 Dohoda o finančnom vyrovnaní - Miko 1310,-€ Zmluvy stiahnuť [68.11K]
04.09.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena - Genau Group Industries s.r.o. Sabinov V zmluve Zmluvy stiahnuť [152.21K]
04.09.2018 Dohoda o poskytovaní stravy pre A.J. V dohode Zmluvy stiahnuť [147.24K]
04.09.2018 Dohoda o poskytovaní stravy pre M.D V dohode Zmluvy stiahnuť [55.60K]
03.09.2018 Zmluva o NFP - Verejné stojany na pitnú vodu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 28 683,62 € Zmluvy stiahnuť [2.62M]
31.08.2018 Zmluva o nájme bytu - Frantisek L V zmluve Zmluvy stiahnuť [111.50K]
30.08.2018 Poistenie Školák pre MŠ Kpt.7,Lipany V zmluve Zmluvy stiahnuť [715.38K]
30.08.2018 Poistenie Školák pre MŠ Nám.sv.M. 80,Lipany V zmluve Zmluvy stiahnuť [529.74K]
30.08.2018 Mandátna zmluva 2018/07957 - Stavebný dozor, Ing. Jozef Majtner Sabinov 4050,-€ Zmluvy stiahnuť [350.62K]
27.08.2018 Kúpna zmluva č. 6734/23/2018, Jarmila Majtnerová a Ľubor Čirský 39 051,50€ Zmluvy stiahnuť [72.77K]
24.08.2018 Kúpna zmluva - STAV-MAJO 13 383,63€ Zmluvy stiahnuť [258.36K]
24.08.2018 Zmluva o dielo - 03/2018 - Krížová cesta , siminy spol. s r.o. Sabinov 750,-€ Zmluvy stiahnuť [292.73K]
24.08.2018 Zmluva o dielo - 02/2018 - Návrh a štúdia , siminy spol. s r.o. Sabinov 300,-€ Zmluvy stiahnuť [297.39K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.09.2018 Faktúry 1.9.-10.9.2018 Faktúry stiahnuť [422.59K]
03.09.2018 Faktúry 21.8.-31.8.2018 Faktúry stiahnuť [382.57K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.09.2018 Objednávky 1.-10.9.2018 Objednávky stiahnuť [375.47K]
03.09.2018 Objednávky 21.-31.8.2018 Objednávky stiahnuť [378.23K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia