Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
18.07.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie zo dňa 30.1.2017, Atelier URBEKO, s.r.o. Prešov V dohode Zmluvy stiahnuť [93.03K]
18.07.2019 Kúpna zmluva č. 7568/17/2019, Mária Parová, Valér Miko, Želmíra Kundrátová V zmluvach Zmluvy stiahnuť [80.07K]
16.07.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.03.2019, SEKAS-Install, s.r.o. Lipany V dodatku Zmluvy stiahnuť [44.02K]
15.07.2019 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2019, DSS Brezovička V dohode Zmluvy stiahnuť [97.62K]
15.07.2019 Zmluva o poskytnutí služieb, Žiadosť o dotáciu PPUltima Ratio s.r.o. Liptovský Mikuláš 3000,-€ Zmluvy stiahnuť [254.37K]
15.07.2019 Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci a vstupe investora do Priemyselného parku Za traťou, SEKAS-Install s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [754.45K]
09.07.2019 Dodatok 1 k zmluve o úvere - VUB Banka Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [599.30K]
08.07.2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru č.2019/8671 - ORTHON s.r.o. Šarišské Michaľany V zmluve Zmluvy stiahnuť [399.09K]
08.07.2019 Kúpna zmluva, Video, svetelná a zvuková technika, CITY LIGHT Slovakia s.r.o., Humenné 54 000,- € Zmluvy stiahnuť [327.45K]
03.07.2019 Zmluva o dielo číslo 20442019 na zhotovenie čipového systému, Hviezdoslavova 1, SOFT-GL s.r.o. Košice 1551,40€ Zmluvy stiahnuť [262.00K]
03.07.2019 Zmluva o dielo číslo 20452019 na zhotovenie čipového systému Komenského 113, SOFT-GL s.r.o. Košice 2555,-€ Zmluvy stiahnuť [262.00K]
02.07.2019 Zmluvy o uskutočnení vystúpení, viacerí interpreti V zmluvách Zmluvy stiahnuť [716.72K]
26.06.2019 Rámcová dohoda č.Z201919654_Z Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby, dodávateľ KRÍDLA s.r.o., Humenné 8 014,97€ Zmluvy stiahnuť [109.93K]
24.06.2019 Zmluva o uskutočnení vystúpenia, Juraj Molnár 100,-€ Zmluvy stiahnuť [1.31M]
21.06.2019 Zmluva o poskytnutí príspevku SS Antic Bardejov V zmluve Zmluvy stiahnuť [273.88K]
21.06.2019 Zmluva o poskytnutí príspevku SS ADCH V zmluve Zmluvy stiahnuť [318.33K]
19.06.2019 Poistná zmluva - úrazové poistenie , Wustenrot poistovna,a.s. Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [256.18K]
19.06.2019 Zmluva o poskytnutí príspevku SS Senior Vital Sabinov V zmluve Zmluvy stiahnuť [484.32K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.07.2019 Faktúry 1.7.-10.7.2019 Faktúry stiahnuť [435.80K]
08.07.2019 Faktúry 21.6.-30.6.2019 Faktúry stiahnuť [0.00B]
26.06.2019 Faktúry 11.6.-20.6.2019 Faktúry stiahnuť [422.77K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.07.2019 Objednávky 1.-10.7.2019 Objednávky stiahnuť [371.11K]
08.07.2019 Objednávky 21.-30.6.2019 Objednávky stiahnuť [378.41K]
26.06.2019 Objednávky 11.-20.6.2019 Objednávky stiahnuť [387.55K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia