Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.03.2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania, MP Profit MB s.r.o. Považská Bystrica 2 500,-€ Zmluvy stiahnuť [320.28K]
13.03.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad - EKO-SVIP s.r.o. Sabino V dodatku Zmluvy stiahnuť [76.21K]
13.03.2019 Zmluva o dielo - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad - EKO-SVIP s.r.o. Sabinov 19 107,97€ Zmluvy stiahnuť [1.87M]
12.03.2019 Kúpna zmluva č. 7568/5/2019, pozemok, K. P. a Ž. K 1270,50€ Zmluvy stiahnuť [63.04K]
11.03.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mesto Lipany a Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Bremeno Zmluvy stiahnuť [129.38K]
11.03.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mesto Lipany a Rímskokatolícka farnosť Obetovania Pána Bremeno Zmluvy stiahnuť [128.41K]
05.03.2019 Kúpna zmluva a zmluva o zverení majetku Mesto Lipany, PSK a SOŠ Lipany 1,-€ Zmluvy stiahnuť [253.63K]
04.03.2019 Nájomná zmluva na pozemok v PP medzi Mestom Lipany a SEKAS-Install, s.r.o. nájomné podľa bodu 5. Zmluvy stiahnuť [317.80K]
01.03.2019 Dohoda o poskyt.stravy č.11 - súkromná osoba V dohode Zmluvy stiahnuť [57.32K]
28.02.2019 Zmluva o nájme pozemku-Stanislav B.-AUTOSERVIS SB V zmluve Zmluvy stiahnuť [2.40M]
25.02.2019 Dohoda o poskyt.str.pre ZŠ Hv. Č.10 V dohode Zmluvy stiahnuť [73.02K]
25.02.2019 Dohoda o poskyt.stravy pre ZŠ Kom.113 V dohode Zmluvy stiahnuť [68.38K]
25.02.2019 Kúpna zmluva pozemok na Šejbe - Jakub Šurina 51 909,90€ Zmluvy stiahnuť [153.87K]
22.02.2019 Zmluva o dotácii - Speed badmintonový klub Lipany 2 000,-€ Zmluvy stiahnuť [125.04K]
22.02.2019 Dohody o poskytnutí stravy - súkromné osoby V dohodách Zmluvy stiahnuť [175.73K]
21.02.2019 Mandátna zmluva, činnosť obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, STANIM, s.r.o., Šindiar, V zmluve Zmluvy stiahnuť [530.19K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.03.2019 Faktúry 1.3.-10.3.2019 Faktúry stiahnuť [434.53K]
05.03.2019 Faktúry 21.2.-28.2.2019 Faktúry stiahnuť [389.56K]
25.02.2019 Faktúry 11.2.-20.2.2019 Faktúry stiahnuť [421.44K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.03.2019 Objednávky 1.-10.3.2019 Objednávky stiahnuť [377.17K]
05.03.2019 Objednávky 21.-28.2.2019 Objednávky stiahnuť [375.85K]
25.02.2019 Objednávky 11.-20.2.2019 Objednávky stiahnuť [376.87K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia