Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.11.2018 Kúpna zmluva na dodávku zemného plynu na rok 2019, SPP a.s V zmluve Zmluvy stiahnuť [116.72K]
15.11.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Genau Group Industries, s.r.o., 0,-€ Zmluvy stiahnuť [162.64K]
14.11.2018 Zmluva o nájme NP č. 2018/8303 LEONIDES REAL s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [515.83K]
12.11.2018 Dohoda o poskytovaní stravy re T.K. Lipany V dohode Zmluvy stiahnuť [50.54K]
06.11.2018 Darovacia zmluva - obraz - Vaľková 50,-€ Zmluvy stiahnuť [68.36K]
06.11.2018 Darovacia zmluva - obraz Rešovská 170,-€ Zmluvy stiahnuť [66.12K]
05.11.2018 Zámenná zmluva č. 6734/25/2018 rod. Saxová 0,-€ Zmluvy stiahnuť [98.94K]
30.10.2018 Dohoda o ukončení nájmu NP-Zmluvy č.3862/04 Anastázia Ondrejová – STEVA V dohode Zmluvy stiahnuť [213.88K]
29.10.2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve-Marián M V zmluve Zmluvy stiahnuť [3.81M]
29.10.2018 Nájomne zmluve mestské nájomné byty V zmluvách Zmluvy stiahnuť [4.91M]
25.10.2018 Zmluva o dielo - PD- Stavebné úpravy MEDICUM, Stanislav Majtner 10 890,-€ Zmluvy stiahnuť [1.05M]
24.10.2018 Zámenná zmluva s vecným bremenom č. 5647/30/2018 Ing. Bakoň 0,-€ Zmluvy stiahnuť [95.16K]
23.10.2018 Zmluva o zabezpečení podujatia "Koncet FRAGILE" Hlas, k.s. Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [129.85K]
23.10.2018 Zmluva o nájme pozemku č. 2018/7680 – Viera V. a Karol V. V zmluve Zmluvy stiahnuť [2.49M]
23.10.2018 Zmluva o poskytnutí služieb - Externý manažment "Lipany-Komunitné centrum" Lukáš Havrila 3 500,-€ Zmluvy stiahnuť [645.48K]
16.10.2018 Zmluva o dielo PD "Vodozádržné opatrenia v meste Lipany" Hydroarch s.r.o. Prešov 6 000,-€ Zmluvy stiahnuť [152.89K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
05.11.2018 Faktúry 21.10.-31.10.2018 Faktúry stiahnuť [162.34K]
23.10.2018 Faktúry 11.10.-20.10.2018 Faktúry stiahnuť [387.41K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
05.11.2018 Objednávky 21.-31.10.2018 Objednávky stiahnuť [38.27K]
23.10.2018 Objednávky 11.-20.10.2018 Objednávky stiahnuť [370.52K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.11.2018 Kúpna zmluva č. 2/2018/L - GenWood s.r.o. V zmluve Technické služby stiahnuť [397.89K]
26.10.2018 Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže VOS - Odpredaj drevnej hmoty ... Technické služby