Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
18.09.2019 Poistenie Školák, MŠ kpt. Nálepku 19, GENERALI Poisťovňa, Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [300.66K]
15.09.2019 Dohoda o poskytnutí stravy č.24 (súkromná osoba) V zmluve Zmluvy stiahnuť [59.46K]
10.09.2019 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka, ŠK ODEVA Lipany 0,-€ Zmluvy stiahnuť [118.58K]
09.09.2019 D1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ŠK ODEVA Lipany 0,-€ Zmluvy stiahnuť [49.41K]
09.09.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov, KOREKTING s.r.o. Lipany 1857,60€ Zmluvy stiahnuť [172.20K]
06.09.2019 Zmluva o prenájme reklamnej plochy, MUSIC s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [37.50K]
06.09.2019 Zmluva o prenájme reklamnej plochy, Vahoprojekt s.r.o. Prešov 100,-€ Zmluvy stiahnuť [37.50K]
06.09.2019 Dohody o poskytnutí stravy (súkromné osoby) V dohodách Zmluvy stiahnuť [121.94K]
06.09.2019 Zmluva o umeleckom výkone, Dni mesta Lipany, Buckingham Entertainment Group, Bratislava 5000,-€ Zmluvy stiahnuť [85.00K]
05.09.2019 Zmluva o prenájme reklamnej plochy, Dni mesta Lipany 2019 V zmluvách Zmluvy stiahnuť [32.76K]
03.09.2019 Zmluvy o prenájme reklamnej plochy na podujatí "Dni mesta Lipany" (viacero prenajímateľov) V zmluvách Zmluvy stiahnuť [32.66K]
03.09.2019 Zmluvu o dielo, Cyklochodník Moyzesová – Všivavec, so zhotoviteľom VAKERT VIA s.r.o., Košice 104 436,50€ Zmluvy stiahnuť [890.80K]
02.09.2019 Zmluva o poskytnutí stravy, ZŠ s MŠ Nižný Slavkov, Školská jedáleň, Komenského 14 Lipany V zmluve Zmluvy stiahnuť [50.50K]
02.09.2019 Dohoda o poskytnutí stravných lístkov, ZŠ Komenského 113 Lipany V dohode Zmluvy stiahnuť [46.36K]
02.09.2019 Dohoda o poskyt. stravy pre ZŠ Komenského 113, (súkromné osoby) V dohode Zmluvy stiahnuť [70.25K]
01.09.2019 Dohody o poskytnutí stravy (súkromné osoby) V dohodách Zmluvy stiahnuť [592.52K]
30.08.2019 Zmluvy o prenájme reklamnej plochy na podujatí "Dni mesta Lipany" (viacero prenajímateľov) V zmluvách Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.08.2019 Poistenie Školák pre MŠ Kpt.7 Lipany, Generali Poisťovňa Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [291.96K]
30.08.2019 Poistenie Školák pre MŠ Centrum 80 Lipany, Generali Poisťovňa Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [273.94K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.09.2019 Faktúry 1.9.-10.9.2019 Faktúry stiahnuť [427.40K]
02.09.2019 Faktúry 21.8.-31.8.2019 Faktúry stiahnuť [397.32K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.09.2019 Objednávky 1.-10.9.2019 Objednávky stiahnuť [385.71K]
02.09.2019 Objednávky 21.-31.8.2019 Objednávky stiahnuť [397.32K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia