Oficiálna stránka mesta Lipany

Priemyselný park

Priemyselný park Za traťou - Industrial Park Za traťou

Oznámenie
Ponuka prenájmu priestorov


Firma ICLA SR, s.r.o., Za traťou 1356/88, Lipany ponúka do prenájmu kancelárie na poschodí a skladovacie priestory na prízemí s možnosťou samostatného vstupu cez rampu (možnosť prenájmu celého skladu alebo jednotlivo):
kancelária /208/ o výmere 36,45m2
kancelária /204/ o výmere 16,70m2
kancelária /203/ o výmere 29,74m2
kancelária /201/ o výmere 24,07m2
kancelária /202/ o výmere 10,18m2
sklad /101/ o výmere 18,24m2
sklad /102/ o výmere 18,80m2
sklad /103/ o výmere 18,80m2
sklad /105/ o výmere 23,64m2
sklad /106/ o výmere 18,80m2
sklad /107/ o výmere 18,80m2

Kontaktná osoba: Dana Mrazová – konateľka
0905467935
icla@iclasr.sk, ekonomka@iclasr.sk


  Mesto Lipany
  štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor
  prednosta úradu: Mgr. Emil Jacko
  adresa: Mestský úrad v Lipanoch, Krivianska ulica č.1, 082 71 Lipany
  t.č. 00421 51 4881151, fax 00421 51 4881170, gsm 00421 908 893 884
  stránka: www.lipany.sk
  mail: sekretariat@lipany.sk, primator@lipany.sk, prednosta@lipany.sk

  Charakteristika podnikateľského prostredia:
  Lipany sa nachádzajú v severnej časti okresu Sabinov. Mesto má 6400 obyvateľov a je centrom regiónu so spádovou oblasťou asi 20 obcí s celkovým počtom obyvateľov asi 25 tisíc. Mesto sa nachádza 30 km severne od krajského mesta Prešov na ceste prvej triedy 1/68 v blízkosti hranice s Poľskom (cca 15 km), cez mesto prechádza medzinárodná železničná trať Prešov - Muszyna. Najbližšie medzinárodné letisko je v Košiciach (60 km). V blízkosti mesta sú lyžiarske svahy a možnosti na ubytovanie.
  Z významnejších firiem v súčasnosti pôsobia v meste spoločnosti zaoberajúce sa textilnou výrobou (Odeva s.r.o.), strojárenstvom (Team Industries s.r.o.), výrobou dekoratívnych predmetov (Orac Slovakia s.r.o), výrobou liečiv (Medic product k.s.), okrem toho v meste pôsobí množstvo drobných podnikateľov zaoberajúcich sa výrobou okien, stolárstvom, výrobou z plastov, kovov, poľnohospodárstvom, výrobou nití a ďalšie.
  V meste sa nachádzajú dve stredné školy - gymnázium a stredné odborné učilište, ktoré pripravujú absolventov pre prax. Na základe požiadaviek z praxe je možné v spolupráci s vyšším územným celkom upraviť učebné osnovy podľa potrieb praxe. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove je taktiež možné zabezpečiť rekvalifikáciu nezamestnaných pre potreby zamestnávateľov.
  Mesto má prijatý plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý má niekoľko priorít. Je to hospodársky rozvoj využitím potenciálu priemyselného parku, využitie geotermálneho zdroja vody a príprava podmienok na výstavbu domov a bytov.

  Priemyselný park Za traťou.
  Mestu Lipany bola schválená podpora zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu na projekt Priemyselný park Za traťou. Z príspevku bola vybudovaná infraštruktúra k zeleným plochám podľa technického projektu vypracovaného firmou WOONERF s.r.o. Celková výmera parku priamo určená na prenájom je cca 11 ha. V súčasnosti v parku pôsobia 6 firmy: Teprofa Slovakia s.r.o., Tecoma Travel Agency s.r.o., ICLA SR s.r.o., E&G EisenStahl, s.r.o., BioLipany, s.r.o., Repox, s.r.o. na ploche 5,8 ha. V súčasnosti mesto je v rokovaní s dvoma investormi na ostávajúcu plochu parku. Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch schválilo podmienky prenájmu a prípadného predaja pozemkov v priemyselnom parku. Pozemky je možné predať najskôr o 15 rokov. Hlavnou podmienkou prenájmu pozemku zo strany mesta je zaviazanie sa investora, že do určitého termínu zamestná určitý počet zamestnancov (minimálne 19 na 1 ha prenajatej plochy). Podmienka je odvodená od podmienok poskytnutia nenávratného príspevku, kde sa mesto zaviazalo, že v priemyselnom parku postupne vytvorí 136 pracovných miest. V prípade nesplnenia tejto podmienky poskytovateľ príspevku môže od mesta požadovať jeho vrátenie. Mesto ponúka pozemky na prenájom na dobu 15 rokov za 0.16€/m2/rok s ročnou indexáciou vo výške inflácie, s možnosťou po 15 rokoch odkúpenia predmetného pozemku za cenu 3,31€/m2 v prípade, že na 1 ha prenajatej plochy firma bude mať priemerný počet zamestnancov zamestnaných v priemyselnom parku 38 a viac, 6,62€/m2 (200 Sk/ m2) v prípade, že na 1 ha prenajatej plochy firma bude mať priemerný počet zamestnancov zamestnaných v priemyselnom parku od 19 do 37. Minimálny počet zamestnancov je odvodený z vyššie uvedených dôvodov.
  V prílohách je k dispozícii v grafickej podobe situačný výkres priemyselného parku, technická správa a fotografie z februára 2014.
  Bližšie informácie je možné získať mailom, prípadne u primátora a prednostu úradu.

  V Lipanoch, január 2015, Ing. Vladimír Jánošík, primátor

  Mesto Lipany - Lipany Town
  Town Mayor: Ing. Vladimír Jánošík
  Principal: Mgr. Emil Jacko
  Address: Mestský úrad v Lipanoch, Krivianska ulica č.1, 082 71 Lipany
  Phone: 00421 51 4881151, Fax: 00421 51 4881170, Mobile: 00421 908 893 884
  web: www.lipany.sk
  E-mail: sekretariat@lipany.sk, primator@lipany.sk, prednosta@lipany.sk

  Basic information about business facilities:
  Lipany is located in the north-east Slovakia in the northern part of Sabinov district. With the population of 6,400 it is the centre of the region of more than 20 villages with the total population of 30,000. The town is located on the first class road 1/68, in the close proximity (30 km) to the city of Prešov, the nearest international airports are in Košice (70 km) and Poprad (85 km). Lipany is crossed by international railway connection Košice - Prešov - Muszyna (Poland).
  The biggest companies in the town these days focus on cloth-making (Odeva ltd.), engineering and manufacturing (Team Industries ltd., Teprofa Slovakia ltd.), decorating (Orac Slovakia ltd.) and medicaments production (Medic product p. ltd.); small businesses are concerned with window production, carpentry, plastic and metal processing, agriculture, thread production and others. Some of them include foreign investment.
  There are two secondary schools in Lipany - Grammar School and Apprentice School, which prepare students for practice, two elementary schools and Art School. If necessary, it is possible to adjust secondary school curriculum to meet the market demands. In cooperation with the Office of Labour, Social affairs and family in Prešov it is possible to ensure re-qualification of the unemployed to meet the market demands.
  Local municipality has elaborated the strategic plan of the town development, which consists of several priorities. Some of them is business development, industrial park occupancy and usage of geothermal hot water source owned by the municipality and preparation for building houses and block of flats.

  Industrial Park Za traťou.
  Lipany town was approved support from Industry and Services Sector Operation Program by the Slovak Investment and Trade Development Agency to build Industrial Park Za traťou. The support covers building the infrastructure to the green areas as defined in the technical project elaborated by WOONERF ltd. The total area of the park directly for rent is 11 hectares. There are 6 companies working in the park: Teprofa Slovakia Ltd., Tecoma Travel Agency Ltd., Icla SR Ltd., E&G EisenStahl Ltd., BioLipany Ltd., Repox Ltd. using 5,8 hectares from total area. Nowadays, the town is in contact with two potential investors for total capacity. The municipal corporation has approved the conditions for rent or prospective sale of the premises in the industrial park. The premises can be sold in the first instance in 15 years, as amended by the subsidy rules. The town offers premises to rent for long term period (15 years) for 0.16€/m2/year with an annual indexation equal to inflation and with the possibility to purchase the premises after 15 years for 3,31€/m2 provided that the company will have employed average of 38 and more people per 1 hectar of rented area in the industrial park, 6,62€/m2 provided that the company will have employed an average of 19 to 37 people per 1 hectar of rented area. Minimum number of employees derives from further mentioned reasons.
  Attached you can find graphic situation plan of the industrial park, the technical report and photos from February 2014.
  For more information please contact our office, the mayor or principal.

  January 2015, Ing. Vladimír Jánošík, mayor


  Firmy pôsobiace v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

  Repox, s.r.o.
  Štefánikova 7
  058 01 Poprad
  IČO: 31 678 017
  Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Skoková
  Repox, s.r.o., rovnako ako firma BioLipany, s.r.o., plánuje vybudovať splyňovaciu stanicu s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.
  Termín investície a spustenia prevádzky: II. polovica roka 2014. Spoločnosť plánuje zamestnať 11 pracovníkov.

  Teprofa Slovakia, s.r.o.
  Za traťou 1279
  082 71 Lipany
  IČO: 36 314 277
  Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Sojka
  www.teprofa.sk
  Teprofa Slovakia, s.r.o., je strojárska spoločnosť zameraná na výrobu zvarencov a frem pre budúce stroje a zariadenia, výrobu strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu, opracovanie strojárskych dielov a súčiastok, lakovanie.

  Tecoma Travel Agency, s.r.o.
  Jantárova 30
  040 01 Košice
  IČO: 36 577 537
  Kontaktná osoba: Katarína Sopková
  Tecoma Travel Agency, s.r.o., je zameraná na prevádzku fotovoltaickej elektrárne.

  ICLA SR, s.r.o.
  Priemyselná štvrť 13
  083 01 Sabinov
  IČO: 34 152 920
  Kontaktná osoba: Dana Mrazová
  www.icla.sk
  ICLA SR, s.r.o., sa zameriava na miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výrobu brúsnych materiálov.

  E&G Eisen-Stahl , s.r.o.
  Sabinovská 65
  082 71 Lipany
  IČO: 44 321 198
  Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Elsner
  www.eisen-stahl.szm.com
  E&G Eisen-Stahl, s.r.o., je zameraná na strojársku výrobu.

  BioLipany, s.r.o.
  Priehradná 1690/30
  031 01 Liptovský Mikuláš
  IČO: 44 631 634
  Kontaktná osoba: Ing. Dušan Pohorelec
  BioLipany, s.r.o., splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.


  Nové plánované investície v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

  Krzysztof Machnik
  Przedsiebiorstwo Budownictwa Inžynieryjnego
  "MACHNIK"
  Mochnaczka Wyzna 59
  33-380 Krynica-Zdrój, Poľsko
  www.machnik.pl, biuro@machnik.pl
  Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Antol
  Firma je zameraná na produkciu asfaltových zmesí a činnosť s ňou súvisiacu.