Mesto Lipany panoráma
 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Mesto Lipany ( verejný obstarávateľ podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
IČO: 327 379

Súhrné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Dokument
03.07.2017 Úspešný uchádzač - pozemok lúčka

Úspešný uchádzač na kúpu pozemku  Lúčka Potoky,  p.č. KN C 503/3 je Štefan Hurajt, ktorý ponúkol cenu na kúpu pozemku vo výške 5,61€/m2

03.07.2017 Úspešný uchádzač - prenájom pozemku

Úspešný uchádzač na prenájom časti pozemku p.č. KN C 1330/15 je Eduard Nistor, ktorý ponúkol cena za prenájom pozemku vo výške 9,00€/m2

25.05.2017 Výsledok VOS pozemok Hviezdoslavová

Víťazom OVS na  pozemok Hviezdoslavova,  p.č. 128/12 je Ing. Michal Petrík, ktorý ponúkol cenu 30,10€/m2

11.04.2017 Úspešný uchádzač - Vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia medziblokových priestorov – ľavá strana Nám. sv. Marti

Vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia medziblokových priestorov – ľavá strana Nám. sv. Martina Lipany

Úspešný uchádzač: A-typ, Architektonický ateliér s.r.o. , Strojnícka 1, 080 06 Prešov, cena : 15 960 Eur s DPH.

17.03.2017 OPRAVA Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

PDF
13.03.2017 Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

Výzva na predloženie cenovej ponuky

PDF
09.02.2017 Úspešný uchádzač- štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

Úspešný uchádzač: EEB Projekt, s.r.o., Rosná 3, 040 01 Košice. Cena: 9 950,00 Eur

20.01.2017 Vzor zmluvy - štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Vzor zmluvy

Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

PDF
20.01.2017 Výzva - štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Mesto Lipany, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky  na predloženie ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 na Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

PDF
17.10.2016 Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka a montáž vianočnej výzdoby
Dodávka a montáž vianočnej výzdoby
Predmetom zákazky je dodávka a prvá inštruktáž pre domácu firmu k montáži nových prvkov vianočnej výzdoby a úprava jestvujúcich prvkov vianočnej výzdoby. Presný opis je  v prílohe č.1 výzvy
 
Počty jednotlivých prvkov sú uvedené v bode 4.1. Špecifikácia ceny.
 
Možnosť predloženia variantných riešení : Neumožňujeme predloženie variantných riešení.

 

DOC
22.08.2016 Úspešný uchádzač - Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Víťazný návrh predložili: Ing.arch. Slavomír Černický a Ing.arch. Vladimír Ligus

10.08.2016 Úspešný uchádzač - PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 C

PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník

Úspešný uchádzač: Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, Prešov, cena: 3 960,00 Eur

10.08.2016 Úspešný uchádzač - Vypracovanie finančnej analýzy pro projekt „Muszyna-Kamenica-Lipany“

Vypracovanie finančnej analýzy pro projekt „Muszyna-Kamenica-Lipany“,

Úspešný uchádzač: Prešovská rozvojová agentúra PRORAG, Dubová 5, 080 01 Prešov, cena 2 500 Eur

 

10.08.2016 Úspešný uchádzač - „Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu: Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, čas

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu: Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany“

Úspešný uchádzač: Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, Prešov, cena: 5 400,00 Eur

29.07.2016 Výzva - Finančná analýza pre projekt :“Muszyna – Kamenica – Lipany“

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„Vypracovanie finančnej analýzy pre projekt :“Muszyna – Kamenica – Lipany“

PDF
22.07.2016 Výzva - PD na stavbu "Stavebné úpravy 1 NP AB - Turistické informačné centrum Lipany"

Výzva - PD na stavbu "Stavebné úpravy 1 NP AB - Turistické informačné centrum Lipany"

PDF
15.07.2016 Výzva - PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník

Zákazka s nízkou hodnotu, zadávaná podľa §117 :

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu:

Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník“

 

PDF
15.07.2016 Výzva - PD Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany

Zákazka s nízkou hodnotu, zadávaná podľa §117 :

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu:

Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany“

 

PDF
08.06.2016 Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Mení sa  bod 16.5 súťažných podmienok nasledovne:

Najneskorší termín odovzdávania súťažných návrhov sa stanovuje na 6.7.2016 do 14,00 hod.

27.05.2016 Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov – Lipany – centrum – Južná časť

PDF
14.04.2016 Úspešná uchádzač - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nál

Úspešný uchádzač Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 12098/63, Prešov, cena s DPH: 10 380,00 Eur

29.03.2016 Výzva - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“ zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

PDF
29.03.2016 Návrh zmluvy o dielo - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nál

Návrh zmluvy o dielo k predmetu zákazky s názvom „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“ zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

DOC
19.02.2016 Zápisnica - Športoviská

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta a to časti pozemku p.č. 672/2- ostatné plochy, vedený na LV 1375 v areáli štadióna na výstavbu športovísk.

PDF
15.01.2016 Úspešný uchádzač - Poistenie majetku

Úspešný uchádzač ČSOB poisťovňa .a.s., Bratislava,  suma 9 355,37 eur

07.01.2016 Doplnenie - Kritéria - Poistenie majetku PDF
30.12.2015 Úspešný uchádzač - Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica

Úspešný uchádzač Milan Závacký, Inžinierska kancelária, Mirka Nešpora 10, 080 01 Prešov, cena 7600 Eur s DPH

30.12.2015 Úspešný uchádzač - Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica – externý manažment

Úspešný uchádzač Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov, cena 5800 Eur s DPH

29.12.2015 Výzva - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk

PDF
29.12.2015 Kritéria - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk - Kritéria

PDF
29.12.2015 Prílohy - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk - Prílohy

PDF
17.12.2015 Úspešný uchádzač - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Lipany

Úspešný uchádzač: SPEX s.r.o., Baštová 34, 080 01 Prešov, cena 16 750,32 Eur s DPH.

17.12.2015 Úspešný uchádzač - Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Úspešný uchádzač: RS media, s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov, cena 9 600,00 Eur s DPH

14.12.2015 Úspešný uchádzač - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Úspešný uchádzač: Energetický klaster Prešovského kraja, Levočska 12, Prešov

Cena: 8846,60€

04.12.2015 Výzva - Externý manažment na projekt Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica

VO – §9 odst.9, poskytnutie služieb na Externý manažment na projekt Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica.

PDF
02.12.2015 Výzva - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Zákazka zadávaná podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany“.  

PDF
02.12.2015 Príloha 1 - návrh zmluvy - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Zákazka zadávaná podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany“.  

DOC
02.12.2015 Úspešný uchádzač - Zimná údržba

Úspešný uchádzač: PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešo, cena:21 304,06 Eur s DPH.

30.11.2015 Výzva - Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ul.

Výzva na predloženie ponuky ( §9 odst.9) na službu. Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ul.

PDF
26.11.2015 Výzva - Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Výzva na predloženie ponuky – zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 na Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

PDF
23.10.2015 Výzva - Zimná údržba
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby:
„Zimná údržba“

PDF
10.09.2015 Výzva - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

Zákazka podľa §9 odst.9 na stavebné práce: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému. 

PDF
10.09.2015 Výkaz - výmer - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

Príloha k zákazke podľa §9 odst.9 na stavebné práce: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému. 

PDF
18.05.2015 Úspešný uchádzač - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Úspešný uchádzač: Stanislav Bujňaček, AUTOSERVIS SB, Lipany, celková cena s DPH 7 204,80 Eur.

29.04.2015 Rámcova zmluva - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Príloha k "Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany"

PDF
29.04.2015 Výzva - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Emil Jacko, tel: 051/4881150, E-mail: prednosta@lipany.sk 

PDF