Oficiálna stránka mesta Lipany

Čo sa dá vybaviť na MsÚ

Ekonomické oddelenie | Matričný úrad | Oddelenie kultúry a športu | Podateľňa MSÚ | Sociálne oddelenie | Referát pre bytové a nebytové priestory, ohlasovňu a voľby | Spoločný stavebný úrad | Referát výstavby | Spoločný obecný úrad pre sociálne služby

Zoznam predpisov

BEZÚROČNÁ SOCIÁLNA PÔŽIČKA
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA PSA
HLASOVACÍ LÍSTOK PRE VOLIČA
INZERCIA VO VÝVESNÝCH SKRINKÁCH, NA BETÓNOVÝCH STĹPOCH, V MESTSKÝCH NOVINÁCH
JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
KOLAUDAČNÉ KONANIE A VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA NA STAVBY, KTORÉ SI VYŽADOVALI STAVEBNÉ POVOLENIE
KONANIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPII LISTÍN
OZNÁMENIE O PRIJATÍ SKORŠIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
OZNÁMENIE O VZNIKU A ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
PLNÁ MOC
POKLADŇA - VŠETKY HOTOVOSTNÉ PLATBY
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ OBLASTI
POTVRDENIE O POBYTE,  ÚČASTI NA POHREBE
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY
POVOLENIE NA TERÉNNE ÚPRAVY, KTORÝMI SA PODSTATNE MENÍ VZHĽAD PROSTREDIA
POVOLENIE STAVIEB A ICH ZMIEN, POVOLENIE NA STAVEBNÉ KONANIE
POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
PRENÁJOM BYTU
PRENÁJOM PRIESTOROV PRE VEREJNOSŤ A ORGANIZÁCIE
PRIHLÁSENIE K TRVALÉMU RESP. PRECHODNÉMU POBYTU
RELÁCIA V MESTSKOM ROZHLASE
ROČNÝ ALEBO TROJROČNÝ RYBÁRSKY LÍSTOK
RODNÝ LIST
ROZHODNUTIE O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA
ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
ROZHODNUTIE O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY
SOBÁŠNY LIST
SPRIEVODY NA LEKÁRSKE VYŠETRENIE A SPRIEVOD NA KULTÚRNE PODUJATIA
ÚMRTNÝ LIST
ÚZEMNÉ KONANIE A ÚZEMNÉ ROZHODNUTIA VŠETKÝCH DRUHOV
ZAPOŽIČIAVANIE A PRENÁJOM TECHNIKY
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z. 
ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA
ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU NA POUŽITIE V CUDZINE
ŽIADOSŤ O ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBNEJ MATRIKY
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY PRI POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ A ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY