Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty podporené EÚ a ŠR

Kamerový_systém

Modernizácia a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Lipany

Mestu Lipany bola v rámci Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky schválená žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.


Základný cieľ: Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ako aj zvýšenie ochrany života, zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v meste, prostredníctvom modernizácie a doplnenia existujúceho kamerového systému. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať inštaláciu nového optického trasovania pre kamerový systém, čo zahŕňalo dodávku a montáž kabeláže vrátane príslušenstva a napojenie na existujúcu sieť. Inštalácia nového optického trasovania nám umožnila plnohodnotne využívať novú techniku a skvalitniť súčasný monitorovací kamerový systém.

MŠ_centrum

vystavba_detskeho_ihriska

Názov projektu: Výstavba detského ihriska

Mestu Lipany bol v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 schválený projekt „Výstavba detského ihriska“.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a rozvoj pohybových aktivít, zručností a predstavivosti detí a mládeže, čo dosiahneme naplnením čiastkových cieľov:

Čiastkové ciele sú:
1. Vytvorenie podmienok pre aktívne a užitočné trávenie voľného času.
2. Vytvorenie priestoru pre spoločenský kontakt a oddych pre deti a ich rodičov.


modernizácia_ihrísk

wifi_pre_lipany

lipanywifi

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Detail projektu nájdete na:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=15261b26-f3ff-4a14-a9c3-c29a47162c33

Centrálny koordinačný orgán:
www.eufondy.sk

Operačný program Integrovaná infraštruktúra:
www.opvai.sk


modernizácia_šatní

Názov projektu: Modernizácia šatní pre mládež
 
Mestu Lipany bol v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2019 schválený projekt „Modernizácia šatní pre mládež“.
Hlavným cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre ďalšie využívanie futbalového štadiónu v meste,
čo dosiahneme naplnením čiastkových cieľov:
1. Zabezpečenie zázemia pri futbalovom štadióne pre užitočné trávenie voľného času;
2. Zlepšenie hygieny v sociálnych zariadeniach – šatniach pre mládež.

výstavba_MŠ

 

.

 

proj122019

 

2018___1

 

Projekt09102019

 

 

greengang

Projekt  pre  politiky Integrovaného  manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-potraviny-energia-klíma

Tlačová správa,  GreenGang, Veľké Zálužie, 23. apríla 2019

OZ GreenGang, vďaka finančnej podpore z Operačnému programu Efektívna verejná správa, spustilo dňa 1. marca 2019  „Projekt pre politiky Integrovaného manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-energia-klíma“.  Partnermi projektu sú tri mestá  v Prešovskom kraji (Stará Ľubovňa, Lipany a Sabinov). Hlavnou aktivitou projektu je využitie zberu termovíznych dátzkrajiny pre potreby strategického plánovania a územného rozvoja miest a obcí.

Cieľom projektu je rozvinúť systém hodnotenia krajinného priestoru inovatívnymi IT technológiami pre potreby územného plánovania a samosprávam ponúknuť kvalitné podklady hodnotenia stavu prírodného prostredia, okamžitého teplotného režimu miest, hodnotenia sucha, stavu poškodenia krajiny a akotieto podklady použiť pre návrhy ozdravovania klímy miest v prebiehajúcej klimatickej zmene.

Ďalším cieľom je zvýšiť informovanosť o možnostiach využívania IT technológií pre navrhovanie riešení pre územné plánovanie. Navrhnúť súbor odporúčaní a opatrení pre samosprávy a správcom pozemkov na zmiernenie sucha, prevenciu pred povodňami a ako  efektívne využívať potenciál krajiny a dažďovú vodu pri správe pozemkov.

Úvodné pracovné workshopy k projektu sa uskutočnia v stredu 24.4.2019 na Mestských úradoch v Starej Ľubovni o 9-tej hodine a v Lipanoch o 14-tej hodine.  V Sabinove sa pracovný workshop uskutoční vo štvrtok 2. mája o 14-tej hodine. Na pracovných workshopoch budú odprezentované ciele a aktivity projektu, postupy a metódy na dosiahnutie cieľov, definovanie potrieb monitorovania krajiny pre plánovaie územného rozoja miest a obcí.Účastníci workshopu sa dozvedia ovplyve vody na lokálnu klímu v mestách a vidieckych oblastiach a úlohe správneho manažmantu krajiny a územného plánovania pre potreby zmiernenia klimatickej zmeny a extrémov počasia. Spätná väzba zainteresovaných strán bude získaná vďaka dotazníku a diskusii.

 

Vladimír Zaujec, Predseda o.z. GreenGang

0918 628 380, e-mail: vladimir.zaujec@greengang.eu

http://greengang.eu/projekt-pre-politiky-integrovaneho-manazmentu-krajiny-v-suvislosti-voda-poda-potraviny-energia-klima/

erbs

 

Untitled-02.jpgEU
 
 
 
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lipany

Kód projektu: 312041R785

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Ciele projektu:

Podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní, prostredníctvom udržania pracovných miest pre opatrovateľky. Zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí, čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.


mult_(1)


 

stojany

 

Výdajné stojany pitnej vody - lokalita Za traťou, Lipany

Kód projektu: 312061Q384

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1  Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Ciele projektu:

Zabezpečiť dostupnosť k pitnej vode všetkým príslušníkom MRK v meste Lipany prostredníctvom modernizácie výdajného systému vody.


Untitled-02IROP

 

 


stojiská_(1)

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Kód projektu: 312061I983

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1  Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je skvalitnenie bývania príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, prostredníctvom vybudovania 3 kontajnerových stojísk za účelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom.  

OHZ_lipany_(1)

Untitled-02

ZUS

 

MRK_Lipany_MOPS

Miestna občianska poriadková služba v meste Lipany

Do nášho mesta sa opäť po pauze vrátil úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadväzuje na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Mesto Lipany uspelo so svojím projektom Rómske hliadky v prostredí MRK a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 191 530,26 € na zriadenie MOPS. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Hliadky budú vo všeobecnosti akýmisi mediátormi medzi policajnými zložkami a rómskym obyvateľstvom. Členovia MOPS majú vo svojej náplni pôsobiť pri ochrane verejného poriadku, ochrane súkromného a verejného majetku, ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrane životného prostredia a pod.. Po dobu 36 mesiacov bude 8 pracovníkov v miestnej občianskej poriadkovej službe spolupracovať s mestskou políciou a budú koordinovaní mestským úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity. Príslušníci MOPS sú vybavení služobnou uniformou s označením Hliadka, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie náčelníka mestskej polície, jej členovia pracujú striedavo v rannej a popoludňajšej pracovnej zmene. Keďže z minulého obdobia má mesto pozitívne skúsenosti s občianskymi hliadkami, očakávame, že aj realizácia tohto projektu bude pre nás len prínosom.

Mária Grešová, sociálne oddelenie MsÚ

Fotografia_k_článku

komunitné_centum

Projekt Lipany – Komunitné centrum

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

 

Stručný popis projektu
 
Mesto Lipany sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Sabinov. V meste žije pomerne vysoký počet obyvateľov v sociálne vylúčenom spoločenstve (11,1%) sústredenom na jednom mieste, v lokalite „Za traťou“. V tejto lokalite žije rómska komunita, ktorá sa výrazne odlišuje od majoritného obyvateľstva mesta spôsobom života, ale aj úrovňou vzdelania a zamestnania. Preto tejto skupine občanov mesto venuje aj viac pozornosti. Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným sociálnym a komunitným službám zameraných hlavne na príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Pre riešenie rómskej otázky bolo v meste Lipany vytvorené rómske komunitné centrum, ktoré je však už v zlom technickom stave a je potrebná rekonštrukcia, aby sa zabezpečili vhodné podmienky pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Plánovaná je rekonštrukcia a zabezpečenie vybavenia komunitného centra v Lipanoch na ulici Kpt. Nálepku 19, tak aby boli zabezpečené vhodné podmienky pre sociálne a komunitné služby. Cieľovou skupinou sú sociálne znevýhodnení obyvatelia mesta, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia. Komunitné centrum je zamerané na starostlivosť a výchovu detí od 3 do 6 rokov, voľnočasové aktivity pre deti do 15 rokov, ale aj rôzne kurzy a poradenstvo pre dospelých. Vytvárajú priestor pre integráciu a rozvoj minoritnej skupiny, čím sa zlepší ich postavenie a sociálna situácia. Všetky naplánované aktivity v projekte sa budú realizovať v katastrálnom území Mesta Lipany, ktoré sa nachádza 12 km od okresného mesta Sabinov a 33 km od krajského mesta Prešov. Cez mesto Lipany prechádza cesta 1. triedy I/68 a do okresného a krajského mesta vedie dobrá cestná a železničná infraštruktúra. Mesto je prirodzeným kultúrny, vzdelávacím, priemyselným a spoločenským centrom severnej časti regiónu hornej Torysy. Tieto danosti vytvárajú predpoklady pre neustály rozvoj mesta. Mesto v posledných niekoľkých rokoch uskutočnila významné investičné a neinvestičné projekty, ktoré napomohli k zlepšeniu celkovej infraštruktúry v meste a prispeli tak k zlepšeniu podmienok pre obyvateľov mesta.
 
V meste Lipany žije 6413 obyvateľov (Zdroj: štatistický úrad r.2015). Podľa atlasu rómskych komunít (r.2013) predstavuje skupina rómskej komunity 11,1% (716 obyvateľov). Štatisticky je evidentná vyššia pôrodnosť u tohto spoločenstva, preto je predpoklad stále sa zvyšujúceho počtu rómskeho obyvateľstva a následnej zvyšujúcej sa potreby riešiť rómsku problematiku. Miera nezamestnanosti v meste Lipany je síce nižšia než miera nezamestnanosti v okrese Sabinov, ale vyššia než miera nezamestnanosti v rámci celej Slovenskej republiky (štatistické údaje z roku 2014: miera nezamestnanosti: SR: 12,29%, Okres Sabinov: 21,86%, Lipany: 14,89%). V roku 2015 podľa Štatistického úradu bolo v meste Lipany 530 evidovaných nezamestnaných. Vysoký podiel na nezamestnanosti mesta má rómske etnikum, kde je typická nízka vzdelanostná úroveň a dlhodobá absencia pracovných návykov.
 
Sociálne služby v meste Lipany sú zabezpečené verejnými (MPSVaR SR, ÚPSVaR Prešov, VÚC Prešov, mesto Lipany) aj neverejnými (ADCH Košice, Mimovládne organizácie SČK, Senior klub, KNMT) poskytovateľmi. V meste sa nachádzajú dve sociálne zariadenia: Dom pokojnej staroby Lipany (Zriaďovateľ: Arcidiecézna charita Košice) a Domov sociálnych služieb - Rehabilitačné stredisko pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím (Zriaďovateľ: VÚC Prešov). Na základe Dohody o spolupráci medzi Arcidiecéznou charitou Košice a mestom Lipany vzniklo v roku 2003 v meste Lipany Komunitné centrum. Toto komunitné centrum bolo založené s cieľom komplexne riešiť problém plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti, a to poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb. Úlohou aktivít komunitného centra je sociálne začlenenie osôb sociálne vylúčených, odstraňovať rozdiely medzi minoritou a majoritou, podporovať vzdelávanie a výchovu.
 
Na základe doterajšej práce boli identifikované nasledujúce základné potreby príslušníkov MRK:
• Potreba aktivizácie Rómov k riešeniu ich problémov ako aj širších otázok života v meste
• Potreba vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole,
• Poskytovanie poradenstva a podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti,
• Potreba vytvárania a zlepšovania vzťahov medzi príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity a komunitou celého mesta,
• Potreba spoločných sociálnych aktivít pre Rómov a komunitu celého mesta, vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých
• Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií
• Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
Práca s miestnou marginalizovanou rómskou komunitou na skupinovej aj individuálnej báze je zabezpečená tiež 3 terénnymi sociálnymi pracovníkmi.
Terénna sociálna služba je financovaná zo zdrojov mesta.

 

 

Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva 

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

.

 

VO_2015

 

Projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja
Prioritná os 02: Energetika

Opatrenie2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mesta a obce a poskytovanie    poradenstva v oblastí energetiky
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany
Názov  projektu: Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Popis: Výmena svietidiel 402 ks 30W,  75 ks 60W,  20 ks 90W,  obnova 14 ks rozvádzačov verejného osvetlenia, výmena vzdušného vedenia v dĺžke 5240m

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 05/2015-4/2016
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,  827 15 Bratislava
Výška poskytnutého príspevku:351 962,74€
Celková výška oprávnených výdavkov: 370 487,09€ 

.


splask1439973724eu2015-l_small1439973710eu2015-1l_small1439973716eu2015-2l_small

.

 8b

.7b

6b

 

Názov projektu: Vybudovanie systému preventívnych opatrení v katastri obce: Lipany pre zabezpečenie zníženia rizík povodní 
Objednávateľ : Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany 082 71 
Zhotoviteľ: Auriol spol. s r.o., Berlínska 2457/6, Košice 040 13 
Trvanie: máj - november 2011 
Poskytnutá dotácia: 89000€ Úrad vlády SR 
Náklady mesta: zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 
 
Projekt bol realizovaný v rámci projektu Úradu vlády SR s názvom "Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011". Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri mesta Lipany na ochranu pred prívalovými vodami. Vodozádržné prvky boli vybudované v častiach: Pod Balažkou, Stredné pole, Šparová a Mihalka o celkovom objeme 34773m3 zádržného odtoku prívalových vôd. 
Pod Balažkou boli vybudované prvky s celkovou zádržnou kapacitou o objeme 6521m3 zadržaného odtoku prívalových vôd. Použité prvky: drevené odrážky z guľatiny zbavenej kôry upevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme a oceľovým drôtom, drevené hrádzky, drevená hrádzka vyplnená sypaným lomovým kameňom a zasekávacie pásy. 
Stredné pole bolo urobené hrádzkami zo sypanej zeminy a lomového kameňa a upevnených drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladanej na seba, upevnenej dreveným kolom zarazeným do zeme, oceľovým drôtom, ďalšiu časť tvorí zasekávací pás. Celkový objem zadržaného odtoku je 22260m3 prívalových vôd. 
Šparová zadrží v celkovom objeme 5525,3m3 prívalových vôd. V tejto časti boli použité drevené hrádzky tvorené drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladaných na seba a zviazane oceľovým drôtom, spevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme. 
Mihálka zadrží celkový objem zádržného odtoku 466,7m3 prívalových vôd. Sú tam vybudované drevené odrážky tvorené drevenými kolmi upevnenými oceľovým drôtom a drevenými kolmi zarazených do zeme. 
 
1439974541hl-3_small1439974539hl-2_small1439974537hl-1_small
1439974545hl-6_small1439974544hl-5_small1439974542hl-4_small

Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany

5_nad_text_EUERB_(1)

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja 
Prioritná os 02: Energetika 
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany 
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany 
Popis: Výmena svietidiel -116 ks typ LED 60 W, z toho 36 ks aj podperné body, výmena RVO 3 ks, 
 
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany 
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 04/2011-01/2012 
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR 
Výška poskytnutého príspevku:232 158,34 € 
Celková výška oprávnených výdavkov:244 377,20€ 
Internetová stránka : www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk 
 
Počas letných mesiacov boli realizované práce v rámci projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste. V lokalite IBV Gľace boli nahradené staré stĺpy a svietidlá za nové - spolu 36 ks. Nové svietidlá sú typu LED s výkonom 60 W. Tie isté svietidlá boli použité aj pri výmene svietidiel v časti IBV Hija na uliciach Jánošíková, Odbojárska, Janka Kráľa Poľná a Kollárova, kde sa vymenilo v celkom 50 svietidiel a časti Dubovická roveň na uliciach Mlynská, Dubovická roveň a na Ul. Kpt. Nálepku sa vymenilo celkom 30 svietidiel. 
 
Na uvedený projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 236 982,06 Eur. Projekt bol predložený v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 249 454,80 Eur. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. 
5_____osvetlenie
 
4b
3b
2b1b