Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady SR 2020

VOLBY2020n

Voľba poštou voličom,

ktorý nemá trvalý pobyt na území  Slovenskej republiky

Volič, ktorý

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

môže požiadať o voľbu poštou :

 • písomne na adrese:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

Najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 10.1.2020.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

 • elektronicky na e-mailovú adresu: volby@minv.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.01.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia

c) adresu miesta pobytu v cudzine.

Prílohy žiadosti:

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR
 • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov)

Žiadosť na stiahnutie nájdete v dolnej časti stránky.

 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po splnení zákonom ustanovených náležitostí zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25.01.2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:

 

a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky MVSR (ďalej len „obálka“),

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku

označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, s uvedenou adresou sídla MVSR ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

Volič odovzdá svoj hlas len jednému subjektu (jeden hlasovací lístok). Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, najviac zakrúžkuje štyroch kandidátov.

Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Volič vkladá tento jeden hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom pečiatky MVSR a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky (s označením VOĽBA POŠTOU), na ktorej je uvedená adresa sídla Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku zasiela volič na vlastné náklady.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020).


4.11.2019

Voľba poštou voličom,

ktorý má trvalý pobyt na území mesta Lipany

a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky

Volič, ktorý

má trvalý pobyt na území mesta Lipany a v čase volieb do NRSR

(ďalej len „voľby“) sa zdržiava mimo územia SR,

môže požiadať mesto Lipany o voľbu poštou :

 • písomne na adresu:

Mesto Lipany

Krivianska 557/1

082 71 Lipany

 • elektronicky na e-mailovú adresu: ohlasovna@lipany.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.01.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého pobytu,

d) adresu miesta pobytu v cudzine.

Žiadosť na stiahnutie nájdete v dolnej časti stránky.

 Mesto Lipany zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25.01.2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:

 

a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Lipany (ďalej len „obálka“),

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku

označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Mestského úradu v Lipanoch ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

Volič odovzdá svoj hlas len jednému subjektu (jeden hlasovací lístok). Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, najviac zakrúžkuje štyroch kandidátov.

Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Lipany najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020).

Návratné obálky doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb odovzdáva mesto Lipany príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu mesta Lipany zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok vkladá obálky s hlasovacím lístkami zástupca mesta Lipany do volebnej schránky.

 

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý

má trvalý pobyt na území mesta Lipany

a v čase volieb do NRSR sa zdržiava mimo mesta,

môže požiadať mesto Lipany o vydanie hlasovacieho preukazu :

 • osobne

Najneskôr 28.02.2020 v úradných hodinách na ohlasovni pobytu MsÚ Lipany. Po vyplnení žiadosti sa hlasovací preukaz vydá bezodkladne.

 • písomne na adresu: 

Mesto Lipany

Krivianska 557/1

082 71 Lipany

 • elektronicky na e-mailovú adresu: ohlasovna@lipany.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.02.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu
 • korešpondenčná adresa, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz (HP)
 • údaje o splnomocnenej osobe, ktorú splnomocní žiadateľ

(meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba potvrdí prevzatie HP svojím podpisom)

Žiadosť na stiahnutie nájdete v dolnej časti stránky.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výsledky hlasovania do volieb NRSR 2020 za mesto Lipany Veľkosť: 37.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Preferenčné hlasy pre kandidátov do NRSR 2020 Veľkosť: 2.14 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie člena a náhradníka do komisií Veľkosť: 23.2 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2020
Rozhodnutie o utvorení volebných okrskov v meste Lipany Veľkosť: 58.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o voľbu poštou do NRSR 2020 bez TP Veľkosť: 17.3 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o voľbu poštou do NRSR 2020 s TP Veľkosť: 17.1 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR 2020 Veľkosť: 23 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2020
Informácie pre voliča - oznam Veľkosť: 20.2 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2020
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NRSR 2020 Veľkosť: 142.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020