Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Turák
hlavný kontrolór mesta, 50% pracovný úväzok
Tel.: 051/488 11 53, e-mail: 

tu33@centrum.sk

Náplň práce:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým, (v meste Lipany na informačných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta),
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Úradné hodiny:
Streda a Štvrtok: 07:30 - 11:30 hod. 12:00 - 16:30 hod.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra mesta je upravená v §§ 18 -18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca mestského zastupiteľstva,
 • primátora mesta,
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
 • iného zamestnanca mesta,
 • podľa osobitného zákona.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.

 

Rozsah kontrolnej činnosti
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

 • mestský úrad,
 • rozpočtové (základné a materské školy a školské jedálne a ostatné rozpočtové organizácie mesta) a príspevkové organizácie zriadené mestom ( v súčasnosti mesto nemá príspevkovú organizáciu),
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán činnosti Hl. kontrolóra na 2. polrok 2015 Veľkosť: 49.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020