Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia


Ing. Jozefína Tomašková
č. dverí 3
Tel.: 051/488 11 62, e-mail: 

ekon@lipany.sk

jozefina.tomaskova@lipany.sk

 • Koordinácia, metodické usmerňovanie a organizovanie ekonomických činností
 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • Komplexná príprava a koordinácia činnosti súvisiacich so zostavovaním, plnením, kontrolou finančného rozpočtu, monitorovaním a hodnotením programového rozpočtu, vypracovaním záverečného účtu mesta
 • Súčinnosť pri externom audite a externej finančnej kontrole
 • Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie v oblasti financovania
 • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
 • Príprava podkladov koncepcií, projektov a programov rozvoja mesta
 • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov, príprava a spracovanie podkladov k žiadostiam a k zúčtovaniu finančných prostriedkov
 • Koordinácia a kontrola dodržiavania účelovosti, doby návratnosti poskytnutých dotácií, úverov, pôžičiek a prechodných finančných výpomoci
 • Zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vyúčtovaním nájmov, kontrola splácania nedoplatkov, vymáhanie pohľadávok
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát účtovníctva

Č.dverí 2, kancelária vľavo
Mgr.Anna Kušnírová, tel: 051/488 11 61, 

anna.kusnirova@lipany.sk


Marta Lipovská, tel: 051/488 11 61, 

marta.lipovska@lipany.sk


Iveta Kovaľová, tel: 051/488 11 61,

iveta.kovalova@lipany.sk

 • Komplexná samostatná odborná práca v oblasti vedenia účtovnej agendy mesta
 • Samostatná odborná práca vo vedení účtovníctva školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vo vedení účtovnej agendy podnikateľskej činnosti
 • Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania školských zariadení
 • Metodická a koordinačná činnosť v oblasti účtovníctva pre subjekty zriadené mestom
 • Spracovanie prehľadov, štatistík, výkazov z oblasti účtovníctva
 • Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov
 • Príprava a spracovanie podkladov pre tvorbu vnútorných usmernení, predpisov a všeobecne záväzných nariadení
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát personálny a mzdový

č. dverí 2, kancelária vpravo
Ing. Ján Feltovič, tel: 051/488 11 60, e-mail: 

jan.feltovic@lipany.sk


Ing. Anna Ištoňová, tel: 051/488 11 60, e-mail: 

anna.istonova@lipany.sk

 • Komplexné zabezpečovanie personálnej a mzdovej agendy mestského úradu
 • Samostatné odborné činnosti pri spracovaní požiadaviek trhu práce,
 • Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce
 • Súčinnosť pri poskytovaní podkladov k projektom Európskej únie
 • Spracúvanie prehľadov, výkazov, štatistík v personálnej a mzdovej oblasti
 • Komplexné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, škôl a školských zariadení v rámci spoločného úradu na úseku administratívnej agendy v školstve a v rámci spoločného úradu pre sociálne služby
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy /spracovanie podkladov a zhotovovanie odoslaných faktúr/
 • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

 

Referát správy daní a poplatkov


Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Bc.Ľudmila Vargová, tel: 051/488 11 58, e-mail:

dane@lipany.sk

 • Komplexné odborné zabezpečovanie správy dane z nehnuteľností
 • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy /vedenie pokladne a pokladničnej agendy, bezhotovostné platby/
 • Zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vymáhaním nedoplatkov vzniknutých na dani z nehnuteľnosti

Mgr.Mária Majná, tel: 051/488 11 58, e-mail: 

poplatky@lipany.sk

 • Samostatné odborné zabezpečovanie správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane za psa, dane za verejné priestranstvá
 • Zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vymáhaním nedoplatkov vzniknutých u miestnych daní a poplatkov
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy /vedenie pokladne a pokladničnej agendy, evidencia cenín, evidencia faktúr, záväzkov, pohľadávok, jednorazové prenájmy verejných plôch v meste/
 • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

 

Spoločný úrad na úseku administratívnej agendy školstva

Budova MsÚ - kancelária z dvora
Magdaléna Čechová, tel: 051/488 11 74, 

magdalena.cechova@lipany.sk


Mária Veľká, tel: 051/488 11 74, 

maria.velka@lipany.sk

 • Komplexné zabezpečenie účtovnej agendy pre školy a školské zariadenia v rámci spoločnej úradovne
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy

 

Pracovný čas:
Pondelok - Štvrtok: 8:15 - 11:30 hod. 12:15 - 15:15 hod.
Piatok: 8:15 - 11:30 hod. 12:15 - 14:00 hod.

 

Referát pre aktiváciu nezamestnaných, MOS

Jana Miková,

tel: 051/488 11 78,

 jana.mikova@lipany.sk

 • Koordinovanie a organizovanie MOS a aktivačných prác
 • Zabezpečenie kompletnej agendy súvisiacej so znižovaním nezamestnanosti
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy
 • Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce
 
 
Pracovný čas:
Pondelok-Piatok: 6:45 – 11:30 hod. 12:15 – 15:00 hod.

 

Referát pre evidenciu majetku mesta

Ing. Mária Majirošová,

tel: 051/488 11 63, 

maria.majirosova@lipany.sk

·         Komplexné zabezpečenie evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku

·         Koordinácia činnosti súvisiacich s inventarizáciou majetku mesta a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

·         Vedie evidenciu majetku mesta, vykonáva inventarizáciu hospodárskych prostriedkov

·         Spolupôsobí pri predaji alebo likvidácii prebytočného neupotrebiteľného majetku

 

Mgr. Viktória Molnárová

tel: 051/488 11 63, 

viktoria.molnarova@lipany.sk

·         Podieľa sa na príprave zmlúv pre potreby MsÚ –majetok mesta

·         Spravuje evidenciu nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

·         Pripravuje nájomné zmluvy na nebytové priestory

·         Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy súvisiace so zabezpečením zmlúv o nájme pozemkov

·         Aktualizuje VZN mesta Lipany a interné normy podliehajúce schváleniu MsZ

·         Zastupuje mesto v súdnych konaniach

·         Spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok mesta

 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.