Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky, pokladňa

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Tlačivo: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje

 

Poplatok: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Ing. Anna Ištoňová, tel.: 051/ 488 11 58, e-mail: dane@lipany.sk 
Predpis: Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Mesto Lipany vyberá na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dve miestne dane - daň z nehnuteľností a daň za psa.


Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť /kúpa, dedenie, darovanie/ alebo predal/prípadne daroval/ nehnuteľnosť, alebo u ktorého došlo k zmenám skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, napr. 

 • vydané právoplatné stavebné povolenie
 • vydané právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby
 • zmena vo výmere pozemkov, stavieb alebo bytov 
 • zmena druhu pozemku 
 • zmena užívania stavby, bytu 


Dokedy a ako je potrebné podať priznanie ?

Priznanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. sú povinní podať do 31. januára  zdaňovacieho obdobia daňovníci osobne na mestskom úrade (Administratívna budova - Nám. sv. Martina 39), elektronicky na adrese www.slovensko.sk alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie priznania - 31. januára. 

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

 • rozhodnutie o povolení vkladu /kópia/ alebo výpis z listu vlastníctva /kópia/
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie /kópia/
 • právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby /kópia/
 • právoplatné rozhodnutie o zmene užívania stavby /kópia/ 
 • právoplatné stavebné povolenie /kópia/

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (uznesenie z dedičského konania).

DAŇ ZA PSA

Tlačivo: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje

Poplatok: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Ing. Anna Ištoňová, tel.: 051/ 488 11 58, e-mail: dane@lipany.sk
Predpis: Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 Kto je povinný podať priznanie k dani za psa?

 • vlastník alebo držiteľ psa

Predmet dane

 • pes starší ako 6 mesiacov chovaný právnickou osobou (PO) alebo fyzickou osobou (FO)
 • predmetom nie je
  • pes chovaný na vedecko-výskumné účely
  • pes v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ŤZP alebo ŤZPS

Vznik daňovej povinnosti

 • prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane

Zánik daňovej povinnosti

 • posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

  Priznanie možno podať na tlačivách osobne na mestskom úrade (Administratívna budova - Nám. sv. Martina 39) alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie priznania 

  Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:
 • fotokópia dokladov z veterinárneho preukazu -  údaje o psovi 
 • pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa - potvrdenie od veterinára o úhyne psa

Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na Mestskom úrade, správe daní a poplatkov. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 1,65 € /Čl. 1 všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Lipany/.

Povinnosťou vlastníka je pri zániku daňovej povinnosti evidenčnú známku psa vrátiť. 

Kedy zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa? 
Termíny splátok daní budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane vyrubí. 

SANKCIE ZA PORUŠENE POVINNOSTÍ

(§154 a §155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

– správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá  priznanie v ustanovenej lehote (do 31. januára-daň z nehnuteľnosti)

– pokuta najviac do výšky vyrubenej  dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Ďalej ten kto nepodá priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6000 eur. Správneho deliktu sa dopustí aj ten, kto nepodá priznanie k dani za psa v ustanovenej lehote (pri dani za psa 30 dňová lehota pri vzniku aj zániku dane za psa) – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Ďalej ten, kto zapríčiní svojím konaním určenie dane podľa pomôcok alebo nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 1500 eur.

Úrok z omeškania

– nedodržanie daňovej disciplíny sa sankcionuje. Ak daňovník nezaplatí daň alebo splátku dane ani v posledný deň jej splatnosti, je v omeškaní a správca dane  je povinný vyrubiť úrok z omeškania podľa daňového poriadku. Povinnosť zaplatenia úroku z omeškania je konštruovaná ako vznik novej povinnosti z dôvodu nesplnenia pôvodnej daňovej povinnosti, ktorá sa mala zaplatiť včas a v plnej výške. Správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania za každý deň omeškania dlžnej sumy. Úrok  z omeškania sa nevyrubí, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 3 eurá.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Tlačivo: tlačivo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poplatok: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Ing. Anna Ištoňová, tel.: 051/ 488 11 58, e-mail: dane@lipany.sk

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatok: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Mgr. Mária Majná, tel.: 051/488 11 58, e-mail: poplatky@lipany.sk
Predpis: Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Kto je povinný platiť poplatok za odpad? 
Poplatková povinnosť vzniká:

 • pre fyzickú osobu - občana 
  • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, 
  • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom, alebo podobne)         
 • pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a pre podnikateľa (PO alebo FO) 
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie alebo na účel podnikania 

Dokedy a ako je potrebné podať oznámenie? 
Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti a to do 31. januára zdaňovacieho obdobia alebo do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali. 
 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1. Správca poplatku poplatok zníži o 50%, ak poplatník preukáže, že  sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta na základe nasledujúcich podkladov:.

 • potvrdenie o ubytovaní mimo mesta, prípadne preukázaním iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou zmluvou),
 • potvrdenie alebo pracovnú zmluvu od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru.

2. Správca poplatku poplatok odpustí osobe, ak poplatník preukáže, že sa  viac ako 90  dní  v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta na základe nasledujúcich podkladov:

 • potvrdenie alebo pracovnú zmluvu od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva dlhodobo prácu v zahraničí,
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, resp. doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 • potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci, resp. dane za odpad v zahraničí,
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 • nájomná zmluva, v ktorej je zahrnutý poplatok za komunálne odpady pre nájomcu.

3. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením

Kedy zaplatiť poplatok za odpad? 
Termíny splátok poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca poplatok vyrubí. 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Tlačivo: tlačivo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poplatok: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Mgr. Mária Majná, tel.: 051/488 11 58, e-mail: poplatky@lipany.sk

POKLADŇA - všetky hotovostné platby

Doklady: príjmový doklad
Poplatok za platbu: žiadny
Miesto: Administratívna budova na adrese Námestie sv. Martina 39
Vybavuje: Mgr. Mária Majná, tel.: 051/488 11 58, e-mail: poplatky@lipany.sk
Ing. Anna Ištoňová, tel.: 051/ 488 11 58, e-mail: dane@lipany.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie PO Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 21.12.2020
Tlačivo FO Veľkosť: 195.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psov platné do 31. 8. 2023 Veľkosť: 1023.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.1.2023
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psov platné od 1. 9. 2023 Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 27.11.2023
Poučenie Veľkosť: 404 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2023
dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností Veľkosť: 53.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023
Potvrdenie_o_podani_priznania Veľkosť: 128 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2023