Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obyvateľstvo, budovy

Hlásenie trvalého pobytu

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí

- platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením 

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

Hlásenie prechodného pobytu

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

-platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí

-platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením 

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: § 8 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz,

- písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návh musia podať všetci spoluvlastníci),

- doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Lipany. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli mesta Lipany po dobu 15 dní. 

Zákonná úprava: § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz

- písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu

- dohodu o ukončení nájmu

Poplatok: bez  poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní

Zákonná úprava: § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ukončenie ohlasujete osobne,

- vyplnený odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom, ak ukončenie ohlasujete prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo splnomocneného zástupcu v SR

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie ( po splnení zákonom stanovených podmienok )

Zákonná úprava: § 6 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o  určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla)

Vybavuje: Katarína Bačová

Ohlasovňa a voľby

Tel. 051 4881170

K vybaveniu potrebujete:

- kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) - na budovy postavené od 1.10.1976

- stavebné povolenie na budovy postavené do 1.10.1976

- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby (ak chcete vydať rozhodnutie, ktorým sa  súpisné číslo ruší)

- kópia katastrálnej mapy (alebo geometrický plán v prípade, že ide o nové stavby alebo dodatočne skolaudované)

- zameranie adresného bodu

- čestné vyhlásenie (v prípade, že žiadateľ nevlastní stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie 

- vyplnenú žiadosť 

Upozornenie: v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie stavebný úrad MsÚ

Poplatok: za obstaranie a vydanie tabuľky s určeným orientačným číslom 

Lehota na vybavenie: do 30 dní

 

Právna úprava: 

§ 2c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v znení Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 141/2015 Z.z.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Súhlas s prihlásením občana na pobyt - TP, PP Veľkosť: 29.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 48.4 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Písomný návrh na zrušenie PP Veľkosť: 43.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Veľkosť: 47 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 38 kB Formát: doc Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného/orientačného čísla budove Veľkosť: 109.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Čestné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa žiadosť o určenie súpisného/orientačného čísla stavbe Veľkosť: 53.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o potvrdenie súpisného/orientačného čísla na stavbu Veľkosť: 75 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020