Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výstavba a územné rozhodovanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu

Doklady: Žiadosť, geometrický plán - porealizačné zameranie stavby, kópia stavebného povolenia, projekt skutočného vyhotovenia, výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny v projektovej dokumentácii, doklady o výsledkoch predpísaných a realizovaných skúšok, revízie, atesty, tlakové skúšky, certifikáty, osvedčenia, stavebný denník, doklad o preberacom konaní, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (RÚVZ, ORHaZZ,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších noviel (položka 62a). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk 
 

Povolenie na odstránenie stavby

Doklady: Žiadosť, originál list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace), originál kópia z katastrálnej mapy (nie staršia ako 3 mesiace), 2x technologický postup búracích prác vypracovaný stavebným dozorom, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších noviel (položka 62). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny (prístavba, nadstavba a stavebné úpravy)

Doklady: Žiadosť, kópia územného rozhodnutia, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), 2x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí, 2x projekt stavby podpísaný projektantom, súčasťou projektu sú statické posúdenie PD stavby, požiarno bezpečnostné riešenie stavby, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, pečiatka a podpis stavebného dozora, doklad o vyňatí pôdy, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 60). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby

Doklady: Žiadosť, kópia stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), 2x projekt stavby podpísaný projektantom - nový stav, súčasťou projektu sú statické posúdenie PD stavby, požiarno bezpečnostné riešenie stavby, 1x projekt starý stav, pečiatka a podpis stavebného dozora, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 60). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (začatej bez povolenia stavebného úradu)

Doklady: Žiadosť, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), 2x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí, 2x projekt skutočného realizovania stavby podpísaný projektantom, súčasťou projektu sú statické posúdenie PD stavby, požiarno bezpečnostné riešenie stavby, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, pečiatka a podpis stavebného dozora, doklad o vyňatí pôdy, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel, položka 60. 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (na ktorú bolo vydané stavebné povolenie)

Doklady: Žiadosť, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), 1x pôvodný projekt stavby overený stavebným úradom pri stavebnom konaní, 2x projekt stavby podpísaný projektantom, súčasťou projektu je situácia osadenia stavby ak sa mení vonkajšie pôdorysné usporiadanie stavby, súhrnná technická správa obsahujúca údaje v rozsahu navrhovanej zmeny, stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny, statické posúdenie navrhovanej zmeny (ak ide o zásah do nosnej konštr.), pečiatka a podpis stavebného dozora, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 60). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o predĺženie doby výstavby

Doklady: Žiadosť, kópia stavebného povolenia. 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 60). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Žiadosť o zmenu stavebného dozora

Doklady: Žiadosť, kópia stavebného povolenia, dohoda s novým stavebným dozorom, vyjadrenie pôvodného stavebného dozora. 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 60). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk
 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Doklady: Žiadosť, list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace (originál), kópia katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace (originál), situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu úz. rozhodnutia, 2x dokumentácia pre územné rozhodnutie, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií (VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., RÚVZ, ORHaZZ, OÚ ŽP, EIA,...). 
Poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších noviel (položka 59). 
Lehota: V jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní. 
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo). 
Vybavuje: Ján Mindek, Ing. Anna Bučková, Ing. Marta Filipová, 051/488 11 72, stavurad@lipany.sk

 

Vyjadrenie k ohlásenie drobnej stavby

Doklady: Ohlásenie drobnej stavby, doklad, ktorým sa preukazuje právo žiadateľa k pozemku, jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje umiestnenie stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a výkres stavebného riešenia stavby s jednoduchým technickým popisom stavby, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Správny poplatok: 10 € pre fyzické osoby, 30 € pre právnické osoby
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo)
Vybavuje: Ján Mindek, 051 4881172, jan.mindek@lipany.sk
Predpis: §57 Stavebného zákona (č. 50/1976 Z. z.) v znení neskorších predpisov, §5 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
 

Vyjadrenie k ohlásenie stavebných úprav

Doklady: Ohlásenie stavebných úprav doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo žiadateľa k stavbe, písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca, stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
Správny poplatok: 10 € pre fyzické osoby, 30 € pre právnické osoby
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo)
Vybavuje: Ján Mindek, 051 4881172, jan.mindek@lipany.sk
Predpis: §57 Stavebného zákona (č. 50/1976 Z. z.) v znení neskorších predpisov, §6 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
 

Povolenie prekopávky- pretláčania miestnych komunikácii

Doklady: Žiadosť o povolenie prekopávky – pretláčania MK, Návrh obchádzky – situačný náčrt
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, odd.výstavby č.d. 7
Vybavuje: Ing. Peter Tejbus, 051/488 11 73, vystavba@lipany.sk
Poplatok: podľa rozsahu prekopávky
Predpis: Vyhl. č.35/1984 Zb.

 

Ohlásenie reklamnej stavby

(na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2)
Doklady:
Doklad o vlastníctve, list vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace. V prípade, že stavebník nemá vlastnícky vzťah k pozemku, resp. k stavbe je povinný doložiť doklad, ktorým preukáže iné právo k pozemku, resp. k stavbe zmluva o nájme
Kópiu z katastrálnej mapy
jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach , ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia reklamnej stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a zariadení a stavebné riešenie stavby vypracované kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním /doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/
Jednoduchý technický opis uskutočnenia reklamnej stavby
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy , posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.
Vyjadrenie - súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú použité
Správny poplatok podľa položky 60a písm. d/ zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
Správny poplatok: 30 €
Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (vchod do galérie MsÚ, poschodie vpravo)
Vybavuje: Ján Mindek, 051 4881172, jan.mindek@lipany.sk
Predpis: §55 odst.2 písm.h) Stavebného zákona (č. 50/1976 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby Veľkosť: 29.2 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na vydanie rozhodnutia povolení stavby Veľkosť: 34 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2024
Žiadosť - výrub drevín Veľkosť: 41.5 kB Formát: doc Dátum: 7.9.2022
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Veľkosť: 53.9 kB Formát: pdf Dátum: 16.4.2021
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Veľkosť: 68.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2021
Ohlásenie reklamnej stavby Veľkosť: 66.1 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o povolenie prekopávky Veľkosť: 50.9 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 59.5 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 57.1 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o zmenu stavebného dozoru Veľkosť: 16.1 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie Veľkosť: 14.2 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o výstavbu garáže Veľkosť: 21.4 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Veľkosť: 29.5 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu RD Veľkosť: 28.8 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby Veľkosť: 29 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - plynofikácia bytu Veľkosť: 12.8 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní Veľkosť: 632.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o predĺženie doby výstavby Veľkosť: 14.6 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Veľkosť: 28.9 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o povolenie terénnych úprav Veľkosť: 19.3 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o odstránenie stavby Veľkosť: 25.3 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Žiadosť o obnovu, prístavbu a nadstavbu RD Veľkosť: 27.9 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Zápis o skúške vodotesnosti žumpy Veľkosť: 12.9 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Vyhlásenie stavebného dozora Veľkosť: 10.1 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby - žiadosť o jej povolenie - plynofikácia bytu Veľkosť: 14.9 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia Veľkosť: 34.5 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia - nie jednoduché stavby Veľkosť: 28.4 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia - líniová stavby Veľkosť: 40.6 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia - jednoduché stavby Veľkosť: 34.1 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020
Návrh na vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti úz. rozhodnutia Veľkosť: 24.7 kB Formát: rtf Dátum: 21.12.2020