Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História

history2

Prvýkrát sa mesto Lipany spomína v listinách zo začiatku 14. storočia, keď sa lipiansky farár Henrich zúčastnil ako člen delegácie „Fraternity hornotorysských plebánov“ rokovania s ostrihomským arcibiskupom Tomášom v Levoči. V najstaršej listine z roku 1312 sa osada nazýva Sedem líp. Lipany mali výhodnú polohu na starej obchodnej ceste z Potisia do Poľska a boli poddanským subjektom kamenického hradného panstva. V 16. storočí patrili medzi najväčšie šarišské mestečká. V roku 1880 mestečko postihol veľký požiar a spolu s pretrvávajúcim vysťahovalectvom to ovplyvnili jeho demografický vývoj.

V roku 1909 sa Lipany stali sídlom okresu, ktorý bol v roku 1924 premiestnený do Sabinova ( do roku 1960).

Až do päťdesiatych rokov devätnásteho storočia sa obyvatelia venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a drobnému remeslu. V ďalších rokoch tu vzniklo niekoľko priemyselných podnikov, čím sa zmenila sociálna štruktúra mestečka.

Najväčší hospodársky rast zaznamenalo mesto po 2. svetovej vojne. Postupne sa rozvinula textilná a strojárenská výroba a zintenzívnila sa poľnohospodárska výroba. S hospodárskym rastom sa rozvíjalo aj zdravotníctvo a školstvo.

V roku 2012 mesto si pripomenulo 700. výročie svojej prvej písomnej zmienky.

Pozri aj Zaujímavosti, história, osobnosti

Chronológia významných okamihov v rokoch 1919 - 2000

Medzivojnové obdobie

r.1919 - sčítanie domov a ľudu, zverejnené v roku 1922. V Lipanoch sa nachádza 303 domov,
1383 obyvateľov, z toho 1088 Čechov a Slovákov, 17 Maďarov, 6 Nemcov, 252 Židov a
20 iných

r.1924 - zánik lipianskeho okresu

r.1928 - zriadenie mestských parkov na námestí a odhalenie pomníka padlým v 1.svetovejvojne,
dolný park vysádzaný v rokoch 1937-1938

r.1929 - postavenie obecnej budovy určenej pre administratívne účely (terajší mestský úrad)
- postavenie židovskej synagógy na terajšej Sabinovskej ulici

r.1931 - zakúpenie vežových hodín, ich inštalácia aj s opravou strechy kostola v rokoch
1936-1937

r.1932 - zriadenie poradne pre matky a kojencov

r.1933 - zavedenie obecnej pamätnej knihy /kroniky/,kronikár Anton Jančáry, učiteľ a zriadenie
letopiseckej komisie v zložení dp. Jozef Zlatohlavý, farár a Štefan Miko, člen obecného
zastupiteľstva

r.1935 - súhlas obecného zastupiteľstva so zriadením jednej triedy /III.B/ štátnej meštianskej školy
/elokovanej zo Sabinova/ v bývalej detskej opatrovni
- uznesenie obecného zastupiteľstva č.43/1935 dňa 18.8. - rozhodnutie o menovaní
Andreja Hlinku, pápežského protonotára a poslanca Národného zhromaždenia za
čestného občana obce Lipany

r.1937 - vznik štátnej meštianskej školy premenou dovtedajšej expozitúry štátnej meštianskej školy
Sabinov v Lipanoch na samostatnú školu
- zriadenie súkromnej zverolekárskej praxe MVDr. Jozefom Grančaim
- zriadenie súkromnej osobnej a nákladnej autodopravy Imrichom Majtnerom


Obdobie II. svetovej vojny

r.1939 - vyhlásenie Slovenského štátu (14.3.)
- určenie dôverníkov a správcov v židovských priemyselných a iných podnikoch
- zverejnenie výsledkov zo sčítania ľudu z roku 1938, Lipany majú 303 domov, 1806
obyvateľov, k židovskému náboženstvu sa hlási 298 obyvateľov

r.1940 - posvätenie základného kameňa kultúrneho domu (v súčasnosti časť mestského úradu,
obradná sieň, knižnica a kino)
- zákaz vykonávania praxe židovskými lekármi
- epidémia týfu, rozhodnutie o výstavbe prešovského vodovodu

r.1941 - zriadenie odbočky Ústredne Židov v Lipanoch
- zákaz zamestnávania židov v štátnych službách
- likvidácia židovských obchodov

r.1942 - inštalácia busty čestného občana obce Andreja Hlinku v priestore parku pri terajšom
mestskom úrade
- sústreďovanie židov a transporty (máj)
- dražby židovských hnuteľných vecí prešlých na štát (u 90 rodín)
- nedostatky v zásobovaní, hlavne múkou

r.1943 - ukončenie arizácie židovského majetku

r.1944 - vyhlásenie stanného práva - štatária - 12.8.
- zamínovanie koľajníc partizánmi, vyhodenie motorového vlaku na Balážke(30.8.), 
8 matvych, 25 zranených osôb

r.1945 - vyhlásenie nútenej evakuácie občanov obce
- Nemci zničili železničnú trať (január)
- obec Lipany je vo frontovom pásme (január)
- oslobodenie obce 22.1.1945
- začiatok práce revolučného miestneho národného výboru, predseda Štefan Sedlák
- ukončenie 2. svetovej vojny 9.5.


Povojnové obdobie

r.1946 - uskutočnenie prvých povojnových volieb - predseda Štefan Sedlák

r.1948 - zapojenie obce na elektrorozvodnú sieť východoslovenských elektrární
- voľby (máj) v súlade s Ústavou 9. mája - predseda MNV Ladislav Vološin

r.1949 - dokončenie výstavby hasičskej zbrojnice (stará hasičská zbrojnica bola nad horným
parkom v centre mesta)
- zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy z Lipian do Brezovice (neskôr do Nižného
Slavkova, Tichého Potoka a do Šarišských Draviec)

r.1950 - založenie Jednotného roľníckeho družstva v Lipanoch, predseda Mikuláš Židovský

r.1952 - dokončenie výstavby školy na Šejbe (dnešné gymnázium)

r.1953- - kolektivizácia poľnohospodárstva, predseda družstva Štefan Vargay

r.1954 - voľby do národných výborov, predseda MNV Ján Petruš
- zriadenie obvodného zdravotného strediska v požiarnej zbrojnici

r.1955 - zriadenie pôrodnice v Lipanoch
- zmena predsedu MNV, predseda Alexej Liščinský
- začiatok výstavby rozvodnej sekundárnej siete miestneho vodovodu
- začiatky poľnohospodárskeho školstva v budove bývalého kaštieľa na Petrovenci
(dnes SOUP)

r.1957 - voľby do národných výborov, predseda MNV Alexej Liščinský

r.1958 - začiatky umeleckého školstva - Ľudová škola umenia (dnes ZUŠ)
- začiatok činnosti Odevných závodov kpt. Jána Nálepku
- povodeň, rozvodnenie Torysy a strhnutie dubovického mosta
- začiatok výstavby športovej tribúny na ihrisku

r.1959 - novostavba ústavu národného zdravia (na Šejbe)
- vznik jedenásťročnej strednej školy (pôvodne osemročná stredná škola)

r.1960 - zriadenie komunálnych služieb
- vznik štátneho majetku, zánik JRD
- novým predsedom MNV je Jozef Sýkora 

r.1961 - zriadenie stáleho kina

r.1962 - založenie bytového družstva, výstavba prvých dvanástich družstevných bytov
- sčítanie ľudu v celej republike, obec má 2 337 obyvateľov


r.1963 - rozdelenie pôvodnej jedenásťročnej strednej školy na základnú deväťročnú školu (ZDŠ) a 
strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ)

r.1964 - voľby do všetkých stupňov národných výborov, predseda MNV Ján Gira

r.1965 - pri príležitosti 20.výročia oslobodenia bol našej obci priznaný štatút mesta, v meste začal 
pôsobiť mestský národný výbor

r.1966 - ukončenie výstavby kúpaliska

r.1967 - začiatok výstavby novej poštovej budovy, ukončenie 1971
- vznik prvého sídliska na Štúrovej ulici (výstavba 72 bytov a kotolne)
- otvorenie novej materskej školy a detských jaslí OZKN

r.1968 - augustové udalosti, prechod vojsk Varšavskej zmluvy mestom

r.1969 - zavedenie kanalizácie v Lipanoch
- výstavba nového dubovického mosta

r.1970 - slávnostné odovzdanie novostavby poľnohospodárskeho odborného učilišťa s moderným
internátom do užívania
- odovzdanie do užívania novostavieb ZDŠ, rozdelenie pôvodnej ZDŠ na dve - ZDŠ Tehelná 
610, ZDŠ Tehelná 611 (dnes ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14)
- sčítanie ľudu, stav obyvateľstva 3 016

r.1971 - zriadené Technické služby Lipany
- reštaurovanie gotickej piety z kostola
- voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza

r.1972 - schválenie podrobného územného plánu mesta

r.1973 - závod "Kovo", n.p. v Lipanoch priradený k Závodom valivých ložísk v Prešove
- individuálna bytová výstavba v hone "Hija"
- pripravuje sa výstavba v lokalite " Roveň "

r.1974 - odovzdanie do užívania obchodného domu a hotela JEDNOTY

r.1975 - začiatok prestavby centra mesta- 5.8.1975- položený základný kameň
- začiatok výstavby Domu smútku v akcii " Z " 

r.1976 - voľby do zastupiteľských orgánoch, predseda MsNV František Guza
- zrušenie pôrodnice v Lipanoch

r.1978 - položenie základného kameňa pre výstavbu administratívnej budovy MsNV, ukončenie v 
októbri 1981
r.1979 - dostavba Výrobného družstva invalidov Obzor na Mlynskej ulici
- odovzdané do užívania nové autobusové nástupište
- výstavby ubytovne, chatovej základne v rekreačnej oblasti Dubovica- Žliabky, ukončený 
lyžiarsky vlek
- v Lipanoch - Špárovej sa uskutočnil 26. turistický zjazd SNP s medzinárodnou účasťou

r.1981 - voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza
- odovzdanie novej budovy polície
- ukončenie výstavby vysokotlakového plynového radu Sabinov - Lipany

r.1982 - otvorenie nového nákupného strediska na Nám.sv.Martina (dnes Tília)
- október - otvorený nový dom služieb
- v časti " Gľace" bola ukončená kanalizácia a vodovodný rad

r.1983 - úprava priestranstva pred budovou MsNV, zriadenie parkoviska

r.1984 - Lipany majú nový znak mesta: v striebornom štíte sedem zelených líp, neskôr (1993) aj 
mestskú vlajku a koruhvu
- doplňujúce voľby do MsNV, predseda MsNV Karol Cvanciger

r.1985 - prietrž mračien nad chotárom Lipian a obcí Kamenica, Lúčka, Milpoš (august)

r.1986 - voľby do zastupiteľských zborov (máj), predseda MsNV Ing. Viliam Sopko
- vznik Základnej školy na Tehelnej ulici (v montovanej drevostavbe)

r.1987 - v doplňovacích voľbách do MsNV za predsedu MsNV zvolený Mgr. Miroslav Seman
- odovzdanie hotela Holcija vybudovaného v "akcii Z" mesta Lipany v lokalite Dubovické žliabky 
do užívania 

r.1988 - občianka mesta Margita Miková, rod. Sedláková, sa 1. januára dožila 100 rokov


Pád komunistického režimu, budovanie demokracie

r.1989 - rok zásadných politických a spoločenských premien - 17. november - "nežná revolúcia", 
27. november manifestačný štrajk aj v Lipanoch, vznik koordinačných výborov občianskych 
hnutí 
- odovzdanie trojobvodového zdravotníckeho strediska budovaného v "akcii Z" 

r.1990 - rekonštrukcia MsNV kooptovaním nových poslancov
- odstúpenie Mgr. Miroslava Semana z funkcie predsedu MsNV, novým predsedom MsNV sa 
stal Ing. Eduard Vokál
- prvé slobodné parlamentné voľby
- prvé slobodné komunálne voľby - voľby samosprávnych orgánov (november), Ing. Eduard
Vokál sa stal prvým primátorom mesta
- vznik prvého štátneho podniku (Komunálne služby) a obecného podniku (Prevádzkáreň) 
- premenovanie názvov ulíc mesta: Gottwaldovo námestie na Námestie sv. Martina, Leninova 
ulica na Kriviansku ulicu, Fučíkova ulica na pokračovanie Sabinovskej ulice
- zriadenie Domu detí a mládeže v Lipanoch v montovanej drevostavbe

r.1991 - začiatok pôsobnosti Mestského úradu v Lipanoch podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
- začiatok pôsobnosti Obvodného úradu miestnej štátnej správy v Lipanoch podľa zákona SNR
č. 472/1990 Zb., prvý prednosta úradu Ing. Štefan Turlík
- začiatok pôsobnosti špecializovaných úradov štátnej správy: obvodný úrad životného 
prostredia, pracovisko obvodného úradu práce, (nový sociálno-ekonomický pojem 
"nezamestnanosť")
- vznik Mestskej polície v Lipanoch
- zmena vlastníckych vzťahov, na základe zákona o obecnom majetku na mesto Lipany prešiel 
majetok štátu v hodnote asi 166,3 milióna korún
- nový ekonomický pojem "privatizácia" v zmysle zákona č. 474/1990 Zb. 
- prvé verejné dražby a prenajímanie priestorov
- začiatok výstavby Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici
- plynofikácia priemyselnej časti mesta
- premeny v podnikoch na území mesta - rozpad Štátneho majetku, Závodov valivých ložísk a 
Výrobného družstva invalidov
- sčítanie ľudu , domov a bytov (3. marec): počet v Lipanoch bývajúcich obyvateľov 5519, 
mesto Lipany sa absolútnym prírastkom 996 trvalo bývajúcich obyvateľov za desať rokov
posunulo do veľkostnej skupiny 5000-9999 obyvateľov, 609 trvalo obývaných domov a 1387
trvalo obývaných bytov, z toho 1172 bytov 1. kategórie 

r.1992 - parlamentné voľby: poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia sa stal občan 
Lipian - MUDr. Milan Gaľa, lekár, stomatológ
- vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl)
- vyhlásenie Ústavy Slovenskej republiky (1. september)

r.1993 - vznik samostatnej Slovenskej republiky po pokojnom rozpade Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky (1. január) 
- po 59 rokoch sa v lipianskej farnosti uskutočnili ľudové misie

r.1994 - parlamentné voľby, občan mesta MUDr. Milan Gaľa zvolený za poslanca NR SR 
- komunálne voľby (30. september a 1. október), za primátora mesta opätovne zvolený Ing.
Eduard Vokál
- začína sa predaj mestských bytov (predtým tzv. štátnych bytov)
- odovzdanie prvých učební ZŠ na Hviezdoslavovej ulici do užívania pre obidve ZŠ a ZUŠ
- lipianski turisti na Mont Blancu

r.1995 - rekonštrukcia bývalej kotolne v centre mesta (zrušenej po plynofikácii) na tržnicu
- prvé kontakty so švajčiarskou farnosťou Birmensdorf, ktorá neskôr dopomohla ukončiť
Charitný dom pokojnej staroby v Lipanoch
- otvorenie jednej triedy prvého ročníka osemročného gymnázia
- lipianski turisti postavili mohutný kríž /výška 8 m/ na predvrchole Minčola, posviacka 
16. septembra 

r.1996 - nové územné a správne usporiadanie SR, Lipany sa nachádzajú v Sabinovskom okrese a
Prešovskom kraji
- slávnostné otvorenie elektrickej trakcie železničnej trate Prešov - Lipany (október), príchod 
mimoriadneho vlaku - pantografu s elektrickou lokomotívou (výstavba pokračuje až do Plavča)
- vznik zdravotníckej obchodnej spoločnosti Medicum spol. s r. o.
- prechod "Slnečného vlaku" zdravotne postihnutých z Viedne s krátkou zastávkou v Lipanoch

r.1997 - začiatok spolupráce Lipian s poľským prihraničným mestom Piwniczna 
- zriadenie detašovaného pracoviska Okresného úradu Sabinov v Lipanoch
- ukončenie prvej časti rekonštrukcie Námestia sv. Martina
- odovzdanie prvých podkrovných bytov nad nákupným strediskom Tília
- Lipany majú 4 držiteľov zlatej plakety prof. MUDr. Janského za bezpríspevkové darovanie 
krvi, 11 držiteľov striebornej a viac ako štyridsať držiteľov bronzovej plakety
- primície novokňaza Dp.Daniela Bečavera (po 31 rokoch od primícií Daniela Kuruca a Andreja 
Štroncera) - 29. jún
- záplavy na Toryse, najviac postihnutá obec Tichý Potok, v Lipanoch ohrození obyvatelia 
Mlynskej ulice

r.1998 - parlamentné voľby (september), do NR SR ako náhradník postúpil občan mesta MUDr. Milan 
Gaľa
- vznik v poradí už tretej Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici
- posviacka prvej časti Charitného domu pokojnej staroby v Lipanoch (apríl)
- veľký zahraničný dar na dofinancovanie výstavby charitného domu (10 miliónov korún,
darkyňa Jeanine Hostettler zo Švajčiarska)
- občan Lipian Stanislav Varga (26), futbalista, "bodoval" v ankete "Futbalista 1998" a v 
"jedenástke roka"
- prietrž mračien, "supercela" nad Bachurňou, následne povodeň na Dubovickom potoku s 
katastrofálnymi následkami, v Lipanoch na Dubovickej rovni a priemyselnej časti sú škody na
majetku asi 77,5 milióna korún (20. júl)
- komunálne voľby (december), primátorom je Ing. Eduard Vokál

r 1999 - otvorenie činnosti "denného stacionára"- zariadenia sociálnej starostlivosti – rehabilitačného
strediska v Lipanoch pre mentálne postihnuté deti v priestoroch bývalých detských jaslí 
(január)
- čestnými občanmi Lipian sa stali: páter Hubert Zimmermann, in memoriam, kňaz farnosti 
Birmensdorf a pani Jeanine Hostettler, darkyňa finančných prostriedkov na dostavbu
charitného domu (14. august, slávnostné zasadanie mestského zastupiteľstva)
- ukončenie výstavby charitného domu, posviacka, konsekrácia kaplnky sv. Mikuláša z Flue
(švajčiarskeho národného svätca) - 15. august 
- návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a sídelného biskupa Košickej arcidiecézy
Mons.Alojza Tkáča v Lipanoch pri vyššie uvedenej príležitosti
- prvé priame voľby prezidenta SR: v druhom kole bol zvolený Rudolf Šuster /v Lipanoch získal 
54,32 % hlasov/
- vznik Špeciálnej /osobitnej/ školy v Lipanoch v budove drevostavby na Tehelnej ulici s 10
triedami a 12 pedagógmi
- vznik nadácie "Modrá Torysa"
- ukončenie trojročnej duchovnej prípravy (1997 - 2000) na slávenie Veľkého jubilea 2000 v
katechizačných skupinách

r.2000 - Jubilejný /Svätý/ rok 2000 vyhlásený bulou Jána Pavla II. "Incarnationis mysterium" 
/Tajomstvo vtelenia/
- chrám sv. Martina, biskupa, je privilegovaným chrámom pre získanie jubilejných odpustkov
/dekrétom Arcidiecézy Košice, Prot. č. 1271/99b/
- farská jubilejná púť na trase Benátky - Padova - Rím - Assisi
- odhalenie pamätnej tabule významných udalostí na podstavci novej sochy sv. Júdu Tadeáša 
/kópie pôvodnej sochy/ na nádvorí farského kostola /31.december/
- posviacka Krížovej cesty - minikalvárie v bývalých ovocných sadoch pod starým cintorínom 
/29. október/
- vznik Grantového programu mesta Lipany /doplnkový zdroj financovania projektov na 
zveľaďovanie mesta/
- výstavba rodinných domov v lokalite Pod hájom, príprava radovej výstavby v lokalite Rovinky
- v Lipanoch pracujú dve nové umelecké telesá: folklórny súbor Šarišská Lipa a Tanečný klub
Tilia
- 20. ročník memoriálu Antona Repľa /dorastenecký turnaj vo futbale/, víťazom sa stali starší 
dorastenci Slovana Bratislava
- podujatie Jedenástka roka III. ligy vo futbale v kinosále, medzi najlepšími sa umiestnil aj hráč
FK Odeva Dukla Lipany Maroš Smetanka
- futbalista Stanislav Varga /teraz aj hráč anglického klubu Sunderland/ opäť medzi futbalistami
roka /druhý v poradí, 334 bodov/
- prvá pešia púť lipianských turistov Lipany - Czestochova /Poľsko/ v dňoch 13.-27. augusta na 
počesť Jubilejného roku 2000 /360km/ - na konci roku 2000 /aj storočia/ mesto má 6 135
obyvateľov
- nadmerné snehové zrážky /mesačný úhrn za január 100cm/, najvyššia denná teplota 34oC 
/20. júna/
- ocenenie kroniky mesta /2. miesto/ v regionálnej súťaži kroník "Čorbove Hanušovce"
- 31.12.2000 sa obyvatelia mesta Lipian stretli na námestí a spoločne privítali vstup do nového
tisícročia