Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne služby

Sociálne služby sú obyvateľom mesta poskytované formou poskytovateľov VÚC, ADCH Košice, MVO a samosprávou. Nachádzajú sa tu dve sociálne zariadenia – Dom pokojnej staroby Lipany, kde zriaďovateľom je Arcidiecézna charita Košice a Domov sociálnych služieb – Rehabilitačné stredisko (RhS) pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, kde zriaďovateľom je VÚC Prešov. 

Mesto Lipany na základe žiadosti klienta o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  vykonáva sociálne šetrenie, alebo predvolá klienta za účelom zistenia sociálnej situácie žiadateľa o sociálnu službu, vyhotovuje sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári alebo odkázanosti  na opatrovateľskú službu. Zdravotný posudok, ktorý je tiež podkladom  k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu spracováva posudkový lekár.

Sociálne služby taktiež poskytuje aj samotné mesto, resp. spoločná úradovňa pre mikroregión formou opatrovateľskej služby. Zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Opatrovateľskú službu zabezpečuje MsÚ Lipany prostredníctvom terénnych opatrovateliek priamo v byte občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 

Pri mestskom úrade pre pomoc marginalizovaným občanom v sociálnej oblasti pôsobia 4 sociálni pracovníci (2 terénni sociálni pracovníci a 2 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov). Z hľadiska obsahu je ťažisko TSP v sociálnom, sociálno - právnom poradenstve klientom, ktorí o to požiadajú a chcú aktívne riešiť svoj sociálny problém. Terénna sociálna práca je rozdelená do 4 oblastí :

1. Individuálna pomoc a základné poradenstvo pri vybavovaní záležitostí občana

2. Individuálna sociálna práca s jednotlivcami

3. Individuálna práca s problémovými neprispôsobivými rodinami

4. Spolupráca s organizáciami