Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chronológia 1919-2000

Medzivojnové obdobie

 

r.1919 - sčítanie domov a ľudu, zverejnené v roku 1922. V Lipanoch sa nachádza 303 domov,

1383 obyvateľov, z toho 1088 Čechov a Slovákov, 17 Maďarov, 6 Nemcov, 252 Židov a

20 iných

 

r.1924 - zánik lipianskeho okresu

 

r.1928 - zriadenie mestských parkov na námestí a odhalenie pomníka padlým v 1.svetovejvojne,

dolný park vysádzaný v rokoch 1937-1938

 

r.1929 - postavenie obecnej budovy určenej pre administratívne účely (terajší mestský úrad)

- postavenie židovskej synagógy na terajšej Sabinovskej ulici

 

r.1931 - zakúpenie vežových hodín, ich inštalácia aj s opravou strechy kostola v rokoch

1936-1937

 

r.1932 - zriadenie poradne pre matky a kojencov

 

r.1933 - zavedenie obecnej pamätnej knihy /kroniky/,kronikár Anton Jančáry, učiteľ a zriadenie

letopiseckej komisie v zložení dp. Jozef Zlatohlavý, farár a Štefan Miko, člen obecného

zastupiteľstva

 

r.1935 - súhlas obecného zastupiteľstva so zriadením jednej triedy /III.B/ štátnej meštianskej školy

/elokovanej zo Sabinova/ v bývalej detskej opatrovni

- uznesenie obecného zastupiteľstva č.43/1935 dňa 18.8. - rozhodnutie o menovaní

Andreja Hlinku, pápežského protonotára a poslanca Národného zhromaždenia za

čestného občana obce Lipany

 

r.1937 - vznik štátnej meštianskej školy premenou dovtedajšej expozitúry štátnej meštianskej školy

Sabinov v Lipanoch na samostatnú školu

- zriadenie súkromnej zverolekárskej praxe MVDr. Jozefom Grančaim

- zriadenie súkromnej osobnej a nákladnej autodopravy Imrichom Majtnerom

 

 

Obdobie II. svetovej vojny

 

r.1939 - vyhlásenie Slovenského štátu (14.3.)

- určenie dôverníkov a správcov v židovských priemyselných a iných podnikoch

- zverejnenie výsledkov zo sčítania ľudu z roku 1938, Lipany majú 303 domov, 1806

obyvateľov, k židovskému náboženstvu sa hlási 298 obyvateľov

 

r.1940 - posvätenie základného kameňa kultúrneho domu (v súčasnosti časť mestského úradu,

obradná sieň, knižnica a kino)

- zákaz vykonávania praxe židovskými lekármi

- epidémia týfu, rozhodnutie o výstavbe prešovského vodovodu

 

r.1941 - zriadenie odbočky Ústredne Židov v Lipanoch

- zákaz zamestnávania židov v štátnych službách

- likvidácia židovských obchodov

 

r.1942 - inštalácia busty čestného občana obce Andreja Hlinku v priestore parku pri terajšom

mestskom úrade

- sústreďovanie židov a transporty (máj)

- dražby židovských hnuteľných vecí prešlých na štát (u 90 rodín)

- nedostatky v zásobovaní, hlavne múkou

 

r.1943 - ukončenie arizácie židovského majetku

 

r.1944 - vyhlásenie stanného práva - štatária - 12.8.

- zamínovanie koľajníc partizánmi, vyhodenie motorového vlaku na Balážke(30.8.), 

8 matvych, 25 zranených osôb

 

r.1945 - vyhlásenie nútenej evakuácie občanov obce

- Nemci zničili železničnú trať (január)

- obec Lipany je vo frontovom pásme (január)

- oslobodenie obce 22.1.1945

- začiatok práce revolučného miestneho národného výboru, predseda Štefan Sedlák

- ukončenie 2. svetovej vojny 9.5.

 

 

Povojnové obdobie

 

r.1946 - uskutočnenie prvých povojnových volieb - predseda Štefan Sedlák

 

r.1948 - zapojenie obce na elektrorozvodnú sieť východoslovenských elektrární

- voľby (máj) v súlade s Ústavou 9. mája - predseda MNV Ladislav Vološin

 

r.1949 - dokončenie výstavby hasičskej zbrojnice (stará hasičská zbrojnica bola nad horným

parkom v centre mesta)

- zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy z Lipian do Brezovice (neskôr do Nižného

Slavkova, Tichého Potoka a do Šarišských Draviec)

 

r.1950 - založenie Jednotného roľníckeho družstva v Lipanoch, predseda Mikuláš Židovský

 

r.1952 - dokončenie výstavby školy na Šejbe (dnešné gymnázium)

 

r.1953- - kolektivizácia poľnohospodárstva, predseda družstva Štefan Vargay

 

r.1954 - voľby do národných výborov, predseda MNV Ján Petruš

- zriadenie obvodného zdravotného strediska v požiarnej zbrojnici

 

r.1955 - zriadenie pôrodnice v Lipanoch

- zmena predsedu MNV, predseda Alexej Liščinský

- začiatok výstavby rozvodnej sekundárnej siete miestneho vodovodu

- začiatky poľnohospodárskeho školstva v budove bývalého kaštieľa na Petrovenci

(dnes SOUP)

 

r.1957 - voľby do národných výborov, predseda MNV Alexej Liščinský

 

r.1958 - začiatky umeleckého školstva - Ľudová škola umenia (dnes ZUŠ)

- začiatok činnosti Odevných závodov kpt. Jána Nálepku

- povodeň, rozvodnenie Torysy a strhnutie dubovického mosta

- začiatok výstavby športovej tribúny na ihrisku

 

r.1959 - novostavba ústavu národného zdravia (na Šejbe)

- vznik jedenásťročnej strednej školy (pôvodne osemročná stredná škola)

 

r.1960 - zriadenie komunálnych služieb

- vznik štátneho majetku, zánik JRD

- novým predsedom MNV je Jozef Sýkora 

 

r.1961 - zriadenie stáleho kina

 

r.1962 - založenie bytového družstva, výstavba prvých dvanástich družstevných bytov

- sčítanie ľudu v celej republike, obec má 2 337 obyvateľov

 

 

r.1963 - rozdelenie pôvodnej jedenásťročnej strednej školy na základnú deväťročnú školu (ZDŠ) a 

strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ)

 

r.1964 - voľby do všetkých stupňov národných výborov, predseda MNV Ján Gira

 

r.1965 - pri príležitosti 20.výročia oslobodenia bol našej obci priznaný štatút mesta, v meste začal 

pôsobiť mestský národný výbor

 

r.1966 - ukončenie výstavby kúpaliska

 

r.1967 - začiatok výstavby novej poštovej budovy, ukončenie 1971

- vznik prvého sídliska na Štúrovej ulici (výstavba 72 bytov a kotolne)

- otvorenie novej materskej školy a detských jaslí OZKN

 

r.1968 - augustové udalosti, prechod vojsk Varšavskej zmluvy mestom

 

r.1969 - zavedenie kanalizácie v Lipanoch

- výstavba nového dubovického mosta

 

r.1970 - slávnostné odovzdanie novostavby poľnohospodárskeho odborného učilišťa s moderným

internátom do užívania

- odovzdanie do užívania novostavieb ZDŠ, rozdelenie pôvodnej ZDŠ na dve - ZDŠ Tehelná 

610, ZDŠ Tehelná 611 (dnes ZŠ Komenského 12 a ZŠ Komenského 14)

- sčítanie ľudu, stav obyvateľstva 3 016

 

r.1971 - zriadené Technické služby Lipany

- reštaurovanie gotickej piety z kostola

- voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza

 

r.1972 - schválenie podrobného územného plánu mesta

 

r.1973 - závod "Kovo", n.p. v Lipanoch priradený k Závodom valivých ložísk v Prešove

- individuálna bytová výstavba v hone "Hija"

- pripravuje sa výstavba v lokalite " Roveň "

 

r.1974 - odovzdanie do užívania obchodného domu a hotela JEDNOTY

 

r.1975 - začiatok prestavby centra mesta- 5.8.1975- položený základný kameň

- začiatok výstavby Domu smútku v akcii " Z " 

 

r.1976 - voľby do zastupiteľských orgánoch, predseda MsNV František Guza

- zrušenie pôrodnice v Lipanoch

 

r.1978 - položenie základného kameňa pre výstavbu administratívnej budovy MsNV, ukončenie v 

októbri 1981

r.1979 - dostavba Výrobného družstva invalidov Obzor na Mlynskej ulici

- odovzdané do užívania nové autobusové nástupište

- výstavby ubytovne, chatovej základne v rekreačnej oblasti Dubovica- Žliabky, ukončený 

lyžiarsky vlek

- v Lipanoch - Špárovej sa uskutočnil 26. turistický zjazd SNP s medzinárodnou účasťou

 

r.1981 - voľby do zastupiteľských orgánov, predseda MsNV František Guza

- odovzdanie novej budovy polície

- ukončenie výstavby vysokotlakového plynového radu Sabinov - Lipany

 

r.1982 - otvorenie nového nákupného strediska na Nám.sv.Martina (dnes Tília)

- október - otvorený nový dom služieb

- v časti " Gľace" bola ukončená kanalizácia a vodovodný rad

 

r.1983 - úprava priestranstva pred budovou MsNV, zriadenie parkoviska

 

r.1984 - Lipany majú nový znak mesta: v striebornom štíte sedem zelených líp, neskôr (1993) aj 

mestskú vlajku a koruhvu

- doplňujúce voľby do MsNV, predseda MsNV Karol Cvanciger

 

r.1985 - prietrž mračien nad chotárom Lipian a obcí Kamenica, Lúčka, Milpoš (august)

 

r.1986 - voľby do zastupiteľských zborov (máj), predseda MsNV Ing. Viliam Sopko

- vznik Základnej školy na Tehelnej ulici (v montovanej drevostavbe)

 

r.1987 - v doplňovacích voľbách do MsNV za predsedu MsNV zvolený Mgr. Miroslav Seman

- odovzdanie hotela Holcija vybudovaného v "akcii Z" mesta Lipany v lokalite Dubovické žliabky 

do užívania 

 

r.1988 - občianka mesta Margita Miková, rod. Sedláková, sa 1. januára dožila 100 rokov

 

 

Pád komunistického režimu, budovanie demokracie

 

r.1989 - rok zásadných politických a spoločenských premien - 17. november - "nežná revolúcia", 

27. november manifestačný štrajk aj v Lipanoch, vznik koordinačných výborov občianskych 

hnutí 

- odovzdanie trojobvodového zdravotníckeho strediska budovaného v "akcii Z" 

 

r.1990 - rekonštrukcia MsNV kooptovaním nových poslancov

- odstúpenie Mgr. Miroslava Semana z funkcie predsedu MsNV, novým predsedom MsNV sa 

stal Ing. Eduard Vokál

- prvé slobodné parlamentné voľby

- prvé slobodné komunálne voľby - voľby samosprávnych orgánov (november), Ing. Eduard

Vokál sa stal prvým primátorom mesta

- vznik prvého štátneho podniku (Komunálne služby) a obecného podniku (Prevádzkáreň) 

- premenovanie názvov ulíc mesta: Gottwaldovo námestie na Námestie sv. Martina, Leninova 

ulica na Kriviansku ulicu, Fučíkova ulica na pokračovanie Sabinovskej ulice

- zriadenie Domu detí a mládeže v Lipanoch v montovanej drevostavbe

 

r.1991 - začiatok pôsobnosti Mestského úradu v Lipanoch podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.

- začiatok pôsobnosti Obvodného úradu miestnej štátnej správy v Lipanoch podľa zákona SNR

č. 472/1990 Zb., prvý prednosta úradu Ing. Štefan Turlík

- začiatok pôsobnosti špecializovaných úradov štátnej správy: obvodný úrad životného 

prostredia, pracovisko obvodného úradu práce, (nový sociálno-ekonomický pojem 

"nezamestnanosť")

- vznik Mestskej polície v Lipanoch

- zmena vlastníckych vzťahov, na základe zákona o obecnom majetku na mesto Lipany prešiel 

majetok štátu v hodnote asi 166,3 milióna korún

- nový ekonomický pojem "privatizácia" v zmysle zákona č. 474/1990 Zb. 

- prvé verejné dražby a prenajímanie priestorov

- začiatok výstavby Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici

- plynofikácia priemyselnej časti mesta

- premeny v podnikoch na území mesta - rozpad Štátneho majetku, Závodov valivých ložísk a 

Výrobného družstva invalidov

- sčítanie ľudu , domov a bytov (3. marec): počet v Lipanoch bývajúcich obyvateľov 5519, 

mesto Lipany sa absolútnym prírastkom 996 trvalo bývajúcich obyvateľov za desať rokov

posunulo do veľkostnej skupiny 5000-9999 obyvateľov, 609 trvalo obývaných domov a 1387

trvalo obývaných bytov, z toho 1172 bytov 1. kategórie 

 

r.1992 - parlamentné voľby: poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia sa stal občan 

Lipian - MUDr. Milan Gaľa, lekár, stomatológ

- vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl)

- vyhlásenie Ústavy Slovenskej republiky (1. september)

 

r.1993 - vznik samostatnej Slovenskej republiky po pokojnom rozpade Českej a Slovenskej

Federatívnej Republiky (1. január) 

- po 59 rokoch sa v lipianskej farnosti uskutočnili ľudové misie

 

r.1994 - parlamentné voľby, občan mesta MUDr. Milan Gaľa zvolený za poslanca NR SR 

- komunálne voľby (30. september a 1. október), za primátora mesta opätovne zvolený Ing.

Eduard Vokál

- začína sa predaj mestských bytov (predtým tzv. štátnych bytov)

- odovzdanie prvých učební ZŠ na Hviezdoslavovej ulici do užívania pre obidve ZŠ a ZUŠ

- lipianski turisti na Mont Blancu

 

r.1995 - rekonštrukcia bývalej kotolne v centre mesta (zrušenej po plynofikácii) na tržnicu

- prvé kontakty so švajčiarskou farnosťou Birmensdorf, ktorá neskôr dopomohla ukončiť

Charitný dom pokojnej staroby v Lipanoch

- otvorenie jednej triedy prvého ročníka osemročného gymnázia

- lipianski turisti postavili mohutný kríž /výška 8 m/ na predvrchole Minčola, posviacka 

16. septembra 

 

r.1996 - nové územné a správne usporiadanie SR, Lipany sa nachádzajú v Sabinovskom okrese a

Prešovskom kraji

- slávnostné otvorenie elektrickej trakcie železničnej trate Prešov - Lipany (október), príchod 

mimoriadneho vlaku - pantografu s elektrickou lokomotívou (výstavba pokračuje až do Plavča)

- vznik zdravotníckej obchodnej spoločnosti Medicum spol. s r. o.

- prechod "Slnečného vlaku" zdravotne postihnutých z Viedne s krátkou zastávkou v Lipanoch

 

r.1997 - začiatok spolupráce Lipian s poľským prihraničným mestom Piwniczna 

- zriadenie detašovaného pracoviska Okresného úradu Sabinov v Lipanoch

- ukončenie prvej časti rekonštrukcie Námestia sv. Martina

- odovzdanie prvých podkrovných bytov nad nákupným strediskom Tília

- Lipany majú 4 držiteľov zlatej plakety prof. MUDr. Janského za bezpríspevkové darovanie 

krvi, 11 držiteľov striebornej a viac ako štyridsať držiteľov bronzovej plakety

- primície novokňaza Dp.Daniela Bečavera (po 31 rokoch od primícií Daniela Kuruca a Andreja 

Štroncera) - 29. jún

- záplavy na Toryse, najviac postihnutá obec Tichý Potok, v Lipanoch ohrození obyvatelia 

Mlynskej ulice

 

r.1998 - parlamentné voľby (september), do NR SR ako náhradník postúpil občan mesta MUDr. Milan 

Gaľa

- vznik v poradí už tretej Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici

- posviacka prvej časti Charitného domu pokojnej staroby v Lipanoch (apríl)

- veľký zahraničný dar na dofinancovanie výstavby charitného domu (10 miliónov korún,

darkyňa Jeanine Hostettler zo Švajčiarska)

- občan Lipian Stanislav Varga (26), futbalista, "bodoval" v ankete "Futbalista 1998" a v 

"jedenástke roka"

- prietrž mračien, "supercela" nad Bachurňou, následne povodeň na Dubovickom potoku s 

katastrofálnymi následkami, v Lipanoch na Dubovickej rovni a priemyselnej časti sú škody na

majetku asi 77,5 milióna korún (20. júl)

- komunálne voľby (december), primátorom je Ing. Eduard Vokál

 

r 1999 - otvorenie činnosti "denného stacionára"- zariadenia sociálnej starostlivosti – rehabilitačného

strediska v Lipanoch pre mentálne postihnuté deti v priestoroch bývalých detských jaslí 

(január)

- čestnými občanmi Lipian sa stali: páter Hubert Zimmermann, in memoriam, kňaz farnosti 

Birmensdorf a pani Jeanine Hostettler, darkyňa finančných prostriedkov na dostavbu

charitného domu (14. august, slávnostné zasadanie mestského zastupiteľstva)

- ukončenie výstavby charitného domu, posviacka, konsekrácia kaplnky sv. Mikuláša z Flue

(švajčiarskeho národného svätca) - 15. august 

- návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a sídelného biskupa Košickej arcidiecézy

Mons.Alojza Tkáča v Lipanoch pri vyššie uvedenej príležitosti

- prvé priame voľby prezidenta SR: v druhom kole bol zvolený Rudolf Šuster /v Lipanoch získal 

54,32 % hlasov/

- vznik Špeciálnej /osobitnej/ školy v Lipanoch v budove drevostavby na Tehelnej ulici s 10

triedami a 12 pedagógmi

- vznik nadácie "Modrá Torysa"

- ukončenie trojročnej duchovnej prípravy (1997 - 2000) na slávenie Veľkého jubilea 2000 v

katechizačných skupinách

 

r.2000 - Jubilejný /Svätý/ rok 2000 vyhlásený bulou Jána Pavla II. "Incarnationis mysterium" 

/Tajomstvo vtelenia/

- chrám sv. Martina, biskupa, je privilegovaným chrámom pre získanie jubilejných odpustkov

/dekrétom Arcidiecézy Košice, Prot. č. 1271/99b/

- farská jubilejná púť na trase Benátky - Padova - Rím - Assisi

- odhalenie pamätnej tabule významných udalostí na podstavci novej sochy sv. Júdu Tadeáša 

/kópie pôvodnej sochy/ na nádvorí farského kostola /31.december/

- posviacka Krížovej cesty - minikalvárie v bývalých ovocných sadoch pod starým cintorínom 

/29. október/

- vznik Grantového programu mesta Lipany /doplnkový zdroj financovania projektov na 

zveľaďovanie mesta/

- výstavba rodinných domov v lokalite Pod hájom, príprava radovej výstavby v lokalite Rovinky

- v Lipanoch pracujú dve nové umelecké telesá: folklórny súbor Šarišská Lipa a Tanečný klub

Tilia

- 20. ročník memoriálu Antona Repľa /dorastenecký turnaj vo futbale/, víťazom sa stali starší 

dorastenci Slovana Bratislava

- podujatie Jedenástka roka III. ligy vo futbale v kinosále, medzi najlepšími sa umiestnil aj hráč

FK Odeva Dukla Lipany Maroš Smetanka

- futbalista Stanislav Varga /teraz aj hráč anglického klubu Sunderland/ opäť medzi futbalistami

roka /druhý v poradí, 334 bodov/

- prvá pešia púť lipianských turistov Lipany - Czestochova /Poľsko/ v dňoch 13.-27. augusta na 

počesť Jubilejného roku 2000 /360km/ - na konci roku 2000 /aj storočia/ mesto má 6 135

obyvateľov

- nadmerné snehové zrážky /mesačný úhrn za január 100cm/, najvyššia denná teplota 34oC 

/20. júna/

- ocenenie kroniky mesta /2. miesto/ v regionálnej súťaži kroník "Čorbove Hanušovce"

- 31.12.2000 sa obyvatelia mesta Lipian stretli na námestí a spoločne privítali vstup do nového

tisícročia