Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chronológia školstvo

1945 – „Po vyčistení škôl a ich obsadení učiteľmi bolo započaté vyučovanie, a to 3.

marca na ľudovej škole a 15. marca na meštianskej škole“ /záznam z Kroniky 

obce- autor Viliam Hrehorčák/

 

1946 – v obci bola zriadená Materská škola. Boli v nej umiestnené deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Dochádzalo tu priemerne 50 detí, preto boli zriadené dve oddelenia. 

 

1951 – začalo sa so stavbou školy na Šejbe. Stavba bola ukončená v jeseni r. 1952, vyučovať sa

začalo v polovici októbra. Bola to nová stredná škola, navštevovalo ju vyše 800 žiakov.

 

1952 – zriadenie detských jaslí. Boli v nich umiestnené deti zamestnaných matiek do veku 3 rokov

v celodennom zaopatrení.

– zriadenie družiny mládeže v budove osemročnej strednej školy

 

1955 – vznik Pôdohospodárskej učňovskej školy /taký bol pôvodný názov/ v Lipanoch na Petrovenci,

ako elokovanej triedy Pôdohospodárskej učňovskej školy Fričovce /1. september/.

Navštevovalo ju 26 žiakov, pôsobili tu štyria pedagogický pracovníci.

 

1956 – vznikla už samostatná škola s názvom Poľnohospodárska majstrovská škola v Lipanoch.

V školskom roku 1959/ 60 bola premenovaná na Poľnohospodársku učňovskú školu. V roku

1960 bolo zriadené Poľnohospodárske odborné učilište a od 1. septembra 1978 bolo zriadené

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Lipanoch /tento názov platí dodnes/.

 

1957 – dochádza k vzniku prvých elokovaných tried zo sabinovského gymnázia v Lipanoch 

 

1959 – Osemročná stredná škola je premenovaná na Jedenásťročnú strednú školu v Lipanoch. Od

roku 1961 niesla škola názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola. Prví maturanti ukončili túto

školu o rok neskôr.

 

1961 – zriadená jediná trieda večernej školy pri OZKN v Lipanoch. Vyučovanie zabezpečujú učitelia

zo ZDŠ a SVŠ v Lipanoch.

 

1963 – osamostatnenie strednej všeobecnovzdelávacej školy. Od 1. 9. 1963 bola táto škola po

zrušení jedenásťročnej strednej školy riadená spoločným riaditeľstvom so základnou

deväťročnou školou. Neskôr sa tieto školy oddelili i pokiaľ ide o riaditeľstvá. Na SVŠ bolo

zriadených 5 tried riadneho štúdia 2 triedy večerného štúdia. Obe školy však používali tie isté

priestory a naďalej sa pokračovalo v dvojzmennej prevádzke. ZDŠ mala 29 tried a 1050 žiakov.

V roku 1964 sa zvyšuje počet tried na SVŠ o 2, t.j. 7 tried denného a 1 trieda večerného štúdia. 

 

1966 – začalo sa s výstavbou školy a internátu poľnohospodárskeho odborného učilišťa

 

1967 – začalo sa s výstavbou dvoch 14 – triednych (teda 28 tried) základných deväťročných škôl.

Začiatkom októbra 1970 boli tieto školy odovzdané do užívania, čím sa odstránila

dvojzmennosť vo vyučovaní

– boli zriadené závodné detské jasle a materská škola ako účelové zariadenie OZKN v Lipanoch.

Sú umiestnené pri ihrisku, oproti OZKN a majú komfortné vybavenie.

 

1976 – miestne školy navštevujú žiaci z mesta a okolia. ZDŠ – okolo 1100 žiakov, gymnázium, ktoré

je v meste od roku 1970 – 150 žiakov, Poľnohospodárske odborné učilište – okolo 200 žiakov.

 

1980 – tento rok priniesol zmenu pre poľnohospodárske odborne učilište, zriadilo sa stredné odborné

učilište s maturitou

 

1986 – bola otvorená nová, tretia základná škola v montovanej drevostavbe na Tehelnej ulici č. 23, 

bola organizovaná ako jedenásťtriedna. Navštevovalo ju 300 žiakov, pôsobilo tam 16

pedagogických pracovníkov, jej zriadením sa čiastočne riešila vysoká zmennosť vyučovania.

Rozhodnutím okresného hygienika bol vyučovací proces 6. 11. 1989 zastavený. 17. 11. škola

skončila svoju činnosť, pretože na výstavbu bol použitý nevyhovujúci materiál v konštrukcii

IMPAKO, a tým neboli zabezpečené zdravé životné podmienky pre dlhodobí pobyt žiakov. 

Budovu po určitých opatreniach bolo možné používať iba na krátkodobú mimoškolskú činnosť, 

1. 3. 1990 v nej bol zriadený Dom detí a mládeže. 

– zriadená jedna trieda MŠ v II. MŠ kpt. Nálepku (kúpalisko), ktorá ma slúžiť pre deti rómskych 

spoluobčanov.

 

1995 – 9. januára sa pre žiakov 6 tried začalo vyučovanie v časti dokončených a upravených

učebných priestoroch budovy budúcej ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Týmto bola odstránená

dvojzmennosť vo vyučovaní v základných školách.

– bolo zriadené osemročné gymnázium a do prímy nastúpilo 34 žiakov

 

Záujmovo-umelecký život v Lipanoch sa rozvíjal paralelne s vývojom školstva. 

 

1958 – v Lipanoch bola zriadená pobočka Hudobnej školy v Sabinove s klavírnym a husľovým

oddelením. 

 

1960 – Hudobná škola v Lipanoch sa stáva pobočkou ĽŠU v Prešove spolu s HO v Sabinove

 

1968 – dochádza k reorganizácii hudobného školstva v okrese, čo prináša kvantitatívny a kvalitatívny

rozvoj aj pre HŠ v Lipanoch

 

1972 – 1. septembra sa v Lipanoch vytvorila samostatná ĽŠU.

 

1978 – bol založený spevokol, ktorý bol pokračovaním speváckeho zboru. Mal 36 členov, neskôr sa

rozrástol na 52 členov.