Mesto Lipany panoráma
 

Dokumenty

Mesto Lipany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.07.2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné od 21.10.2014 VZN stiahnuť [84.59K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o dani za ubytovanie Platné od 1.1.2014 VZN stiahnuť [330.34K]
26.07.2015 VZN, ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť UPN-O, Zmeny a doplnky 2014 Platné od 19.11.2014 VZN stiahnuť [351.03K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o Mestskej polícii v Lipanoch Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [49.43K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl Platné od 1.1.2016 VZN stiahnuť [46.45K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o zriadení Materskej školy, Kpt. Nálepku 19, Lipany Platné od 22.8.2014 VZN stiahnuť [48.32K]
26.07.2015 VZN o určení čiastočných úhrad v školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Platné od 1.9.2014 VZN stiahnuť [82.98K]
26.07.2015 VZN o predaji mestských bytov Platné od 30.12.2005 VZN stiahnuť [53.27K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o určení výšky nájmu v mestských nájomných bytoch v meste Lipany Platné od 1.1.2014 VZN stiahnuť [98.71K]
26.07.2015 VZN Mesta Lipany o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované služby Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [76.80K]
26.07.2015 VZN o Grantovom programe mesta Lipany Platné od 30.6.2011 VZN stiahnuť [66.87K]
26.07.2015 VZN o podmienkach poskytovania dotacií v meste Lipany Platné od 19.7.2014 VZN stiahnuť [53.81K]
26.07.2015 VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Lipany Platné od 10.11.2013 VZN stiahnuť [73.20K]
26.07.2015 VZN o čistote mesta Lipany Platné od 4.4.2014 VZN stiahnuť [63.09K]
26.07.2015 VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti FO a PO v podmienkach samosprávy Mesta Li Platné od 14.2.2014 VZN stiahnuť [57.74K]
26.07.2015 VZN o nakladaní s odpadmi na území mesta Lipany Platné od 19.7.2014 VZN stiahnuť [212.29K]
26.07.2015 VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Lipany Platné od 5.4.2013 VZN stiahnuť [69.99K]
26.07.2015 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Platné od 4.4.2014 VZN stiahnuť [66.84K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o určení názvu ulice v lokalite Rovinky Platné od 12.12.2008 VZN stiahnuť [43.98K]
26.07.2015 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb Platné od 17.10.2014 VZN stiahnuť [54.48K]
26.07.2015 VZN Mesta Lipany o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [73.03K]
26.07.2015 VZN o podmienach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Platné od 14.2.2014 VZN stiahnuť [61.52K]
26.07.2015 VZN o trhovom poriadku v meste Lipany Platné od 15.2.2014 VZN stiahnuť [47.68K]
26.07.2015 VZN o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách Platné od 17.10.2014 VZN stiahnuť [45.24K]
26.07.2015 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Lipany Platné od 6.6.2014 VZN stiahnuť [73.88K]
26.07.2015 PHSR mesta Lipany (Aktualizácia 31.3.2015 na roky 2015 ... Základné dokumenty stiahnuť [2.91M]
26.07.2015 Štatút mesta Lipany Základné dokumenty stiahnuť [67.50K]
26.07.2015 Štatút Mestskej polície v Lipanoch Základné dokumenty stiahnuť [71.50K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci FAJSLAWICE Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [411.35K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci CHUST Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [413.51K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci JASLO Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [856.87K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci MUSZYNA Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.96M]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci PIWNICZNA Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.96M]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci STRYZOWSKI Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [248.95K]
26.07.2015 Domový poriadok mestských nájomných bytov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [114.15K]
26.07.2015 Partnerský sociálny program Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [61.84K]
26.07.2015 Rómske Komunitné Centrum Dohoda o spolupráci Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [71.22K]
26.07.2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [70.47K]
26.07.2015 Zásady mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [93.17K]
26.07.2015 Zásady mesta o určení podmienok nájmu pozemkov Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [54.81K]
26.07.2015 Zásady nakladania s prebytočným hnuteľným majetkom mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [65.95K]
26.07.2015 Zásady rozpočtového procesu mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [152.66K]
26.07.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Rovinky Zmluva IBV Rovinky Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [105.81K]
26.07.2015 Kolektívna zmluva Základné dokumenty stiahnuť [616.66K]
07.11.2017 Organizačný poriadok mestského úradu v Lipanoch Organizačný poriadok MsÚ v Lipanoch Základné dokumenty stiahnuť [243.91K]
26.07.2015 Plán činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.66K]
26.07.2015 Poriadok odmeňovania mestskej samosprávy Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [60.23K]
25.01.2019 Rokovaci poriadok MsZ v Lipanoch Rokovací poriadok - Platný od ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [0.00B]
26.07.2015 Štatút Rómskej občianskej hliadky Štatút Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [242.32K]
26.07.2015 Štatút udeľovania verejných ocenení mesta Lipany Ocenenia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.13K]
26.07.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných podľa zákona č. 307 2014 Z.z. Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [322.62K]
12.07.2015 Schválený rozpočet mesta na roky 2013 - 2015 2013 Rozpočet stiahnuť [701.24K]
26.07.2015 Záverečný účet mesta 2014 2014 Rozpočet stiahnuť [1.28M]
05.07.2015 Plnenie príjmov za rok 2013 2013 Rozpočet stiahnuť [352.01K]
05.07.2015 Čerpanie výdavkov za rok 2013 2013 Rozpočet stiahnuť [436.75K]
26.07.2015 Záverečný účet mesta 2013 2013 Rozpočet stiahnuť [4.44M]
26.07.2015 Programový rozpočet 2015-2017 2014 Rozpočet stiahnuť [364.63K]
26.07.2015 Programový rozpočet 2014 2014 Rozpočet stiahnuť [517.93K]
26.07.2015 Čerpanie výdavkov za rok 2014 2014 Rozpočet stiahnuť [452.27K]
26.07.2015 Plnenie príjmov za rok 2014 2014 Rozpočet stiahnuť [395.55K]
26.07.2015 Výkaz FIN1-12 k 30.6.2014 2014 Rozpočet stiahnuť [646.94K]
26.07.2015 Sumárne plnenie výdavkov k 30.6.2014 2014 Rozpočet stiahnuť [444.78K]
26.07.2015 Sumárne plnenie príjmov k 30.6.2014 2014 Rozpočet stiahnuť [348.75K]
26.07.2015 Monitorovanie programového rozpočtu mesta k 30.6.2014 2014 Rozpočet stiahnuť [588.77K]
26.07.2015 Monitorovanie PR-návrh na uznesenie 2014 Rozpočet stiahnuť [61.92K]
19.07.2015 Výročná správa za rok 2013 2013 Rozpočet stiahnuť [2.63M]
23.09.2015 Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.47K]
19.10.2015 Partnerská zmluva BÍLOVEC Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [81.35K]
30.11.2015 Rozpočet mesta 2016 2016 Rozpočet stiahnuť [1.06M]
25.01.2019 VZN c. 3_2019_IV o určení čiastočných úhrad v školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Účinné od 8.2.2019 VZN stiahnuť [114.23K]
26.11.2015 VZN o zrušení VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia Platné od 26.11.2015, účinné do ... VZN stiahnuť [194.10K]
11.12.2015 Dotácie mesta z rozpočtu mesta 2016 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [132.55K]
14.12.2015 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Platné od 1.1.2016 do 31.12.2016 VZN stiahnuť [501.27K]
14.12.2015 Novela VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné od 1.1.2016 VZN stiahnuť [288.64K]
20.01.2016 Smernica pre výkon financnej kontroly Smernica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [348.40K]
25.10.2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných Platné od 6.11.2015 VZN stiahnuť [55.16K]
22.02.2016 Zásady predaja pozemkov v II. b etape na Rovinkách Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [116.69K]
26.02.2016 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Základné dokumenty stiahnuť [142.18K]
28.12.2015 Výročná správa za rok 2014 2014 Rozpočet stiahnuť [5.70M]
01.04.2016 Novela VZN o urceni vysky najmu v mestskych najomných bytoch v meste Lipany ZRUŠENÉ 27.3.2017 VZN stiahnuť [90.69K]
01.05.2018 Územný plán mesta Lipany – Komplexný urbanistický návrh máj 2018 Základné dokumenty stiahnuť [6.73M]
01.02.2016 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Lipany na roky 2016-2020 2016-2020 Základné dokumenty stiahnuť [1.13M]
18.04.2016 Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Lipany Platné od 18.4.2016 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [411.29K]
27.05.2016 VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku zeleninového a kvetinového trhu v Meste Lipany Platné od 27.5.2016 VZN stiahnuť [197.12K]
29.12.2015 Program rozvoja mesta Lipany 2016 - 2023 2016 Základné dokumenty stiahnuť [974.17K]
01.06.2016 Záverečný účet mesta 2015 2015 Rozpočet stiahnuť [3.48M]
25.01.2019 VZN c. 2_2019_IV o určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi nestatného školského zariadenia Účinné dňa 8.2.2019 VZN stiahnuť [91.33K]
03.11.2016 Zasady odmenovania poslancov a clenov komisii pri MsZ v Lipanoch Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [208.76K]
05.12.2016 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady Platné od 1.1.2017 VZN stiahnuť [381.22K]
05.12.2016 VZN o organizacii miestneho referenda Platné od 16.12.2016 VZN stiahnuť [533.60K]
06.12.2016 Rozpočet mesta 2017 2017 Rozpočet stiahnuť [241.24K]
19.08.2016 Smernica pre zostavenie KÚZ konsolidovaného celku mesta Lipany Smernica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [362.66K]
15.12.2016 Konsolidovaná výr.správa za r.2015 2015 Rozpočet stiahnuť [3.43M]
24.03.2017 VZN o pridelovani najomnych bytov a o urceni vysky najmu v najomnych bytoch vo vlastnictve mesta Lipany Platné od 24.3.2017 VZN stiahnuť [51.09K]
09.06.2017 Záverečný účet mesta Lipany 2016 Rozpočet stiahnuť [1.94M]
09.06.2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia Účinné od 23.6.2017 VZN stiahnuť [89.33K]
25.01.2019 VZN c. 1_2019_IV o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Účinné dňa 8.2.2019 VZN stiahnuť [0.00B]
07.09.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2017 Účinné od 20.9.2017 VZN stiahnuť [910.32K]
13.11.2017 Rozpočet mesta na rok 2018 2018 Rozpočet stiahnuť [6.47M]
15.12.2017 Konsolidovaná výročná správa 2016 Rozpočet stiahnuť [4.73M]
01.02.2018 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komeptencií na úseku školstva Účinné od 15.02.2018 VZN stiahnuť [160.78K]
22.11.2017 Novela VZN o pridelovani najomnych bytov a o urceni vysky najmu v najomnych bytoch vo vlastnictve mesta Lipany Účinné od 24.11.2017. VZN stiahnuť [100.87K]
10.05.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 2017, zmena č.2 ÚPN-O Lipany Účinné od 10.5.2018 VZN stiahnuť [2.26M]
01.12.2016 Komunitný plán mesta Lipany Dodatok 1 Základné dokumenty stiahnuť [117.90K]
14.12.2017 Komunitný plán mesta Lipany - Dodatok č. 2 Základné dokumenty stiahnuť [70.30K]
21.06.2018 Záverečný účet mesta Lipany 2017 Rozpočet stiahnuť [856.76K]
12.10.2018 Rozpočet mesta na rok 2019 2019 Rozpočet stiahnuť [3.28M]
25.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinný Účinné od 8.3.2019 VZN stiahnuť [41.00K]
25.01.2019 Cenník v školských jedálňach Platné od 1.3.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [91.54K]
30.01.2019 Rozpočet mesta na rok 2019 - I. zmena 2019 Rozpočet stiahnuť [643.54K]
25.02.2019 D1 k Zasadam odmenovania poslancov a clenov komisii pri MsZ v Lipanoch Účinné od 1.3.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.92K]
25.02.2019 Novela - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá Účinné od 1.4.2019 VZN stiahnuť [32.00K]
29.11.2018 Plnenie KPSS dodatok č. 3 Základné dokumenty stiahnuť [63.00K]
26.03.2019 Program odpadového hospodárstva mesta Lipany na roky 2016 - 2020 03/2019 Základné dokumenty stiahnuť [1.63M]
31.01.2019 Zásady predaja pozemkov IBV Pod hájom Platné od 30.1.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [179.73K]
25.05.2019 Záverečný účet mesta Lipany 2018 Rozpočet stiahnuť [8.86M]
14.06.2019 VZN č. 7/2019/VII ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2019, zmena č. 11 Územného plánu mesta Lipany Účinné od 28.6.2019 VZN stiahnuť [0.00B]
17.06.2019 Smernica pre poskytovanie dotácie pri diétnom stravovaní od 10.6.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [930.50K]
17.06.2019 Žiadosť poskytovanie dotácie pri diétnom stravovaní od 10.6.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [36.34K]
17.06.2019 VZN č. 6/2019/II o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Príspevok v materských školách účinnosť ... VZN stiahnuť [269.76K]
06.09.2019 VZN č. 8/2019/II ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2019, zmena č. 12 Územného plánu mesta Lipany Účinné od 21.9.2019 VZN stiahnuť [3.13M]
27.11.2019 Žiadosť o poskytnutie dodacie na rok 2020 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [306.49K]
10.12.2019 VZN mesta Lipany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [164.58K]
15.12.2019 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriadovateľovi základnej uš, neštátnej jš, neštátnej mš a neštátneho šz Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [207.97K]
15.12.2019 VZN o určení výšky fin. prostriedkov na fin. original. kompetencii na úseku školstva Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [269.79K]
14.01.2020 Konsolidačná výročná správa mesta Lipany za rok 2018 2018 Rozpočet stiahnuť [2.14M]
24.02.2020 Etický kódex - zamestnanec Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [300.19K]
24.02.2020 Etický kódex - hlavný kontrolór Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [445.53K]
28.02.2020 Novela VZN o prideľovaní nájomných bytov a o určení výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Lipany Účinné od 13.3.2020 VZN stiahnuť [40.22K]
28.02.2020 VZN o hazardných hrách Účinné od 1.1.2021 VZN stiahnuť [248.16K]
17.04.2020 Rozpočet mesta na rok 2020 2020 Rozpočet
04.05.2020 Novela VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach Účinné od 15.5.2020 VZN stiahnuť [241.21K]
04.05.2020 Novela VZN o určení výšky dotácie neštátnemu zriaďovateľovi Účinné od 15.5.2020 VZN stiahnuť [132.15K]
04.05.2020 Novela VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Účinné od 15.5.2020 VZN stiahnuť [137.32K]
18.06.2020 Smernica č. 1/2020 o pridelení vyhradeného parkoviska pre osobu so zdravotným postihnutím Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [84.11K]
26.06.2020 Záverečný účet mesta Lipany 2019 Rozpočet stiahnuť [11.33M]
14.07.2020 Zásady nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [310.77K]
23.10.2020 VZN č. 17/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2020, zmena č. 13 Územného plánu mesta Lipany Účinné od 7.11.2020 VZN stiahnuť [1.24M]
27.10.2020 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 2020, zmena č.13 ÚPN-M Účinné od 27.10.2020 VZN stiahnuť [94.04K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
06.02.2015 Zápisnica z 1. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [153.51K]
31.03.2015 Zápisnica z 2. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [154.63K]
23.04.2015 Zápisnica z 3. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [47.42K]
05.05.2016 Zápisnica z 11 zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [235.42K]
21.05.2015 Zápisnica zo 4. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [224.32K]
10.09.2015 Zápisnica z 5. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [325.61K]
15.10.2015 Zápisnica zo 6. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [325.12K]
19.11.2015 Zápisnica zo 7. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [325.37K]
21.01.2016 Zápisnica z 8. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [233.65K]
10.03.2016 Zápisnica z 10 zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [237.02K]
22.02.2016 Zápisnica z 9 zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [234.76K]
23.06.2016 Zápisnica z 12 zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [330.08K]
17.08.2016 Zápisnica z 13 zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [332.96K]
03.10.2016 Zápisnica zo 14. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [388.84K]
21.11.2016 Zápisnica z 15. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [393.36K]
23.01.2017 Zápisnica zo 16. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [392.83K]
17.02.2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [59.44K]
21.03.2017 Zápisnica z 18. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [389.61K]
04.05.2017 Zápisnica z 19. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [388.04K]
02.06.2017 Zápisnica z 20. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [390.66K]
25.08.2017 Zápisnica z 21. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [236.94K]
12.10.2017 Zápisnica z 22. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [59.31K]
14.11.2017 Zápisnica z 23. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [240.69K]
12.12.2017 Zápisnica z 24. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [59.41K]
24.01.2018 Zápisnica z 25. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [239.07K]
20.02.2018 Zápisnica z 26. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [97.48K]
03.04.2018 Zápisnica z 27. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [96.07K]
02.05.2018 Zápisnica z 28. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [95.88K]
19.06.2018 Zápisnica z 29. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [96.87K]
10.09.2018 Zápisnica z 30. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [94.42K]
11.10.2018 Zápisnica z 31. zasadnutia mestskej rady Zápisy stiahnuť [96.45K]
28.12.2018 Zápisnica z 1. zasadnutia mestskej rady 13.12.2018 Zápisy stiahnuť [89.16K]
25.01.2019 Zápisnica z 2. zasadnutia mestskej rady 17.1.2019 Zápisy stiahnuť [92.57K]
20.02.2019 Zápisnica z 3. zasadnutia mestskej rady 14.2.2019 Zápisy stiahnuť [94.38K]
01.04.2019 Zápisnica zo 4. zasadnutia mestskej rady 14.3.2019 Zápisy stiahnuť [93.62K]
11.09.2019 Zápisnica zo 5. zasadnutia mestskej rady 23.5.2019 Zápisy stiahnuť [119.00K]
21.10.2019 Zápisnica zo 6. zasadnutia mestskej rady 19.9.2019 Zápisy stiahnuť [113.17K]
22.10.2019 Zápisnica zo 7. zasadnutia mestskej rady 17.10.2019 Zápisy stiahnuť [114.62K]
05.12.2019 Zápisnica z 8. zasadnutia mestskej rady 28.11.2019 Zápisy stiahnuť [111.39K]
21.01.2020 Zápisnica z 9. zasadnutia mestskej rady 16.1.2020 Zápisy stiahnuť [395.29K]
09.03.2020 Zápisnica z 10. zasadnutia mestskej rady 27.2.2020 Zápisy stiahnuť [403.29K]
08.07.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia mestskej rady 21.5.2020 Zápisy stiahnuť [363.59K]
08.07.2020 Zápisnica z 12. zasadnutia mestskej rady 18.6.2020 Zápisy stiahnuť [363.40K]

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
04.12.2014 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ Uznesenie Uznesenia stiahnuť [118.16K]
04.12.2014 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ Zápisnica Zápisnice stiahnuť [137.54K]
04.12.2014 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ Materiály Materiály poslancov stiahnuť [71.87K]
08.01.2015 2. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.05M]
08.01.2015 2. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [59.73K]
08.01.2015 2. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [181.98K]
08.01.2015 2. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [244.95K]
16.01.2015 3. mimoriadne zasadnutie MsZ 1/1 Uznesenia stiahnuť [118.84K]
21.01.2015 3. mimoriadne zasadnutie MsZ 2/2 Uznesenia stiahnuť [149.71K]
21.01.2015 3. mimoriadne zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [171.22K]
21.01.2015 3. mimoriadne zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [7.58K]
12.02.2015 4. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [38.89K]
12.02.2015 4. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [151.14K]
12.02.2015 4. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [368.42K]
31.03.2015 5. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [255.21K]
31.03.2015 5. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [138.09K]
07.05.2015 6. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [134.13K]
07.05.2015 6. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [222.95K]
09.05.2015 7. slávnostné zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [86.74K]
18.06.2015 8. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [352.46K]
18.06.2015 8. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [312.60K]
06.05.2016 20. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [196.43K]
22.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Doplnené materiály stiahnuť [24.15K]
23.07.2015 9. mimoriadne zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [131.59K]
23.07.2015 9. mimoriadne zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [169.06K]
07.05.2015 6. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.94M]
31.03.2015 5. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.20M]
12.02.2015 4. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.39M]
20.08.2015 10. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.95M]
27.08.2015 10. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [289.46K]
23.07.2015 9. mimoriadne zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [276.45K]
18.09.2015 11. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [5.49M]
18.06.2015 8. zasadnutie MsZ 1 Materiály poslancov stiahnuť [7.83M]
02.10.2015 11. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [389.98K]
16.10.2015 12. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.35M]
22.10.2015 12. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [287.38K]
24.09.2015 11. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [43.55K]
27.08.2015 10. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [447.47K]
24.09.2015 11. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [334.29K]
27.08.2015 10. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [42.15K]
22.10.2015 12. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [43.61K]
22.10.2015 12. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [139.89K]
20.11.2015 13. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.89M]
26.11.2015 13. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [79.52K]
04.12.2015 14. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.23M]
06.12.2015 14. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [974.17K]
10.12.2015 14. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [211.96K]
08.01.2016 15. mimoriadne zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [141.71K]
12.02.2016 17. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [3.11M]
14.01.2016 15. mimoriadne zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [125.13K]
14.01.2016 15. mimoriadne zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [195.44K]
21.01.2016 16. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.89M]
26.01.2016 16. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [65.95K]
26.11.2015 13. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [257.28K]
10.12.2015 14. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [161.70K]
27.01.2016 16. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [239.09K]
27.01.2016 16. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [134.83K]
18.02.2016 17 zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [234.28K]
04.03.2016 17 zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [370.51K]
08.03.2016 17 zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [33.68K]
11.03.2016 18. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.05M]
14.03.2016 18. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [81.44K]
24.03.2016 19. mimoriadne zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [204.07K]
23.03.2016 18. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [80.76K]
31.03.2016 19. mimoriadne zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [213.65K]
20.05.2016 21. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [5.48M]
01.06.2016 21. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [453.77K]
23.06.2016 22. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [2.26M]
24.06.2016 22. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [123.32K]
07.07.2016 22. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [322.40K]
20.03.2016 18. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [457.64K]
04.05.2016 20. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [337.64K]
18.08.2016 23. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [4.95M]
04.04.2016 19. mimoriadne zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [232.36K]
26.08.2016 23. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [219.05K]
15.07.2016 22. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [428.61K]
30.09.2016 24. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [4.29M]
30.08.2016 23. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [578.46K]
25.03.2016 19. mimoriadne zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [322.76K]
20.01.2016 15. mimoriadne zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [339.51K]
07.10.2016 24. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [412.24K]
31.05.2016 21. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [547.60K]
28.11.2016 25. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [5.47M]
12.10.2016 24. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [331.90K]
01.12.2016 25. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [87.76K]
09.12.2016 26. slávnostné zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [826.59K]
12.12.2016 25. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [394.90K]
15.12.2016 26. slávnostné zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [22.02K]
20.12.2016 26. slávnostné zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [214.64K]
15.12.2016 25. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [250.42K]
04.01.2017 26. slávnostné zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [249.78K]
20.01.2017 27. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [288.91K]
26.01.2017 27. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [11.88K]
30.01.2017 27. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [401.68K]
02.02.2017 27. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [395.06K]
06.02.2017 27. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [300.90K]
17.02.2017 28. zasazdnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [3.01K]
27.02.2017 28. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [272.20K]
17.03.2017 29. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [3.07M]
02.03.2017 28. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [341.36K]
02.03.2017 28. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [416.68K]
28.03.2017 29. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [232.07K]
28.03.2017 29. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [406.86K]
31.03.2017 29. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [365.09K]
28.04.2017 30. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.67M]
09.05.2017 30. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [401.59K]
15.05.2017 30. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [294.29K]
24.05.2017 30. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [393.96K]
02.06.2017 31. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.44M]
09.06.2017 31. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [29.12K]
09.06.2017 31. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [240.75K]
12.06.2017 31. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [19.47K]
16.06.2017 31. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [483.55K]
29.06.2017 32. mimoriadné zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [299.31K]
06.07.2017 32. mimoriadné zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [123.45K]
06.07.2017 32. mimoriadné zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [63.43K]
10.07.2017 32. mimoriadné zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [214.11K]
12.07.2017 32. mimoriadné zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [138.46K]
04.08.2017 33. mimoriadné zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [418.08K]
11.08.2017 33. mimoriadné zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [84.82K]
11.08.2017 33. mimoriadné zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [250.04K]
11.08.2017 33. mimoriadné zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [224.07K]
14.08.2017 33. mimoriadné zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [178.64K]
28.08.2017 34. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.79M]
05.09.2017 34. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [100.68K]
13.09.2017 34. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [152.91K]
13.09.2017 34. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [256.85K]
21.09.2017 34. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [306.65K]
06.10.2017 35. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.86M]
12.10.2017 35. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [356.60K]
18.10.2017 35. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [288.10K]
18.10.2017 35. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [260.26K]
03.11.2017 36. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.85M]
08.11.2017 36. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [6.49M]
14.11.2017 36. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [366.67K]
14.11.2017 36. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [249.26K]
21.11.2017 36. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [408.14K]
24.10.2017 35. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [251.85K]
08.12.2017 37. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [0.97M]
18.12.2017 37. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [140.61K]
18.12.2017 37. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [200.31K]
18.12.2017 37. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [256.32K]
24.01.2018 38. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [475.59K]
22.02.2018 39. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [231.77K]
07.02.2018 38. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [344.21K]
07.02.2018 38. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [270.85K]
07.02.2018 38. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [151.97K]
16.02.2018 39. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [5.52M]
01.03.2018 39. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [70.17K]
01.03.2018 39. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [76.26K]
01.03.2018 39. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [116.46K]
16.03.2018 40. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.85M]
03.04.2018 40. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [197.40K]
03.04.2018 40. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [103.04K]
03.04.2018 40. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [155.77K]
20.04.2018 41. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [85.85K]
20.04.2018 41. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [71.65K]
20.04.2018 41. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [81.64K]
20.04.2018 42. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [3.71M]
23.04.2018 42. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [170.79K]
25.04.2018 42. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [240.52K]
25.04.2018 42. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [126.07K]
02.05.2018 42. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [130.23K]
02.05.2018 42. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [153.94K]
02.05.2018 42. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [108.44K]
04.05.2018 42. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [203.50K]
07.05.2018 43. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [22.00B]
15.05.2018 43. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [78.41K]
15.05.2018 43. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [87.31K]
15.05.2018 43. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [67.22K]
30.05.2018 44. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [637.90K]
12.06.2018 44. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [121.92K]
12.06.2018 44. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [78.93K]
12.06.2018 44. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [111.87K]
12.06.2018 44. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [939.65K]
18.06.2018 45. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [1.54M]
28.06.2018 45. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [226.43K]
28.06.2018 45. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [108.00K]
28.06.2018 45. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [147.34K]
28.06.2018 45. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [25.14K]
04.07.2018 46. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [150.90K]
17.07.2018 46. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [77.81K]
18.07.2018 46. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [62.32K]
17.08.2018 47. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [622.85K]
30.08.2018 47. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [67.09K]
30.08.2018 47. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [55.57K]
30.08.2018 47. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [60.24K]
07.09.2018 48. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [3.55M]
05.10.2018 49. zasadnutie MsZ Materiály poslancov stiahnuť [4.28M]
24.09.2018 48. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [132.89K]
24.09.2018 48. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [78.05K]
24.09.2018 48. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [121.92K]
09.10.2018 49. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [17.86K]
11.10.2018 49. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [336.26K]
11.10.2018 49. zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [116.22K]
18.10.2018 49. zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [161.46K]
18.10.2018 49. zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [185.95K]
18.10.2018 49. zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [272.49K]
18.10.2018 50. slávnostné zasadnutie MsZ Doplnené materiály stiahnuť [17.78K]
22.10.2018 50. slávnostné zasadnutie MsZ Uznesenia stiahnuť [81.95K]
22.10.2018 50. slávnostné zasadnutie MsZ Hlasovania MsZ stiahnuť [90.85K]
22.10.2018 50. slávnostné zasadnutie MsZ Zápisnice stiahnuť [116.26K]
13.11.2018 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ 20.11.2018 Materiály poslancov stiahnuť [87.00K]
23.11.2018 2. zasadnutie MsZ 29.11.2018 Materiály poslancov stiahnuť [241.31K]
23.11.2018 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ 20.11.2018 Hlasovania MsZ stiahnuť [75.93K]
23.11.2018 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ 20.11.2018 Uznesenia stiahnuť [82.78K]
23.11.2018 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ 20.11.2018 Zápisnice stiahnuť [81.56K]
06.12.2018 2. zasadnutie MsZ 29.11.2018 Zápisnice stiahnuť [116.32K]
13.12.2018 2. zasadnutie MsZ 29.11.2018 Hlasovania MsZ stiahnuť [113.36K]
13.12.2018 2. zasadnutie MsZ 29.11.2018 Uznesenia stiahnuť [116.49K]
14.12.2018 3. zasadnutie MsZ 20.12.2018 Materiály poslancov stiahnuť [229.50K]
28.12.2018 3. zasadnutie MsZ 20.12.2018 Uznesenia stiahnuť [129.70K]
28.12.2018 3. zasadnutie MsZ 20.12.2018 Hlasovania MsZ stiahnuť [103.00K]
31.12.2018 3. zasadnutie MsZ 20.12.2018 Zápisnice stiahnuť [110.15K]
02.01.2019 3. zasadnutie MsZ 20.12.2018 Doplnené materiály stiahnuť [64.90K]
18.01.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Materiály poslancov stiahnuť [1.03M]
24.01.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Doplnené materiály stiahnuť [534.88K]
25.01.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Hlasovania MsZ
25.01.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Uznesenia stiahnuť [208.22K]
25.01.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Uznesenia stiahnuť [82.22K]
01.02.2019 4. zasadnutie MsZ 24.1.2019 Zápisnice stiahnuť [248.31K]
15.02.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
22.02.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Doplnené materiály stiahnuť [21.16K]
25.02.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Uznesenia stiahnuť [139.82K]
25.02.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Uznesenia stiahnuť [77.37K]
25.02.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [143.09K]
01.03.2019 5. zasadnutie MsZ 21.2.2019 Zápisnice stiahnuť [159.63K]
22.03.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Materiály poslancov stiahnuť [11.69M]
26.03.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Doplnené materiály stiahnuť [926.41K]
26.03.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Doplnené materiály stiahnuť [29.65K]
01.04.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Uznesenia stiahnuť [152.29K]
01.04.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [146.20K]
08.04.2019 6. zasadnutie MsZ 28.3.2019 Zápisnice stiahnuť [225.17K]
18.04.2019 7. zasadnutie MsZ 25.4.2019 Materiály poslancov stiahnuť [516.25K]
25.04.2019 7. zasadnutie MsZ 25.4.2019 Doplnené materiály stiahnuť [18.26K]
02.05.2019 7. zasadnutie MsZ 25.4.2019 Uznesenia stiahnuť [85.77K]
30.04.2019 7. zasadnutie MsZ 25.4.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [74.58K]
15.05.2019 7. zasadnutie MsZ 25.4.2019 Zápisnice stiahnuť [167.58K]
17.05.2019 8. zasadnutie MsZ 23.5.2019 Materiály poslancov stiahnuť [4.35M]
23.05.2019 8. zasadnutie MsZ 23,5,2019 Doplnené materiály stiahnuť [135.63K]
27.05.2019 8. zasadnutie MsZ 23.5.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [141.81K]
27.05.2019 8. zasadnutie MsZ 23.5.2019 Uznesenia stiahnuť [220.53K]
07.06.2019 9. zasadnutie MsZ 13.6.2019 Materiály poslancov stiahnuť [13.67M]
17.06.2019 9. zasadnutie MsZ 13.6.2019 Doplnené materiály stiahnuť [406.39K]
18.06.2019 8. zasadnutie MsZ 23.5.2019 Zápisnice stiahnuť [309.99K]
09.07.2019 10. zasadnutie MsZ 12.7.2019 Materiály poslancov stiahnuť [156.27K]
10.07.2019 10. zasadnutie MsZ 12.7.2019 Doplnené materiály stiahnuť [87.74K]
18.07.2019 10. zasadnutie MsZ 12.7.2019 Zápisnice stiahnuť [113.73K]
18.07.2019 10. zasadnutie MsZ 12.7.2019 Uznesenia stiahnuť [133.84K]
18.07.2019 10. zasadnutie MsZ 12.7.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [127.83K]
12.08.2019 9. zasadnutie MsZ 13.6.2019 Uznesenia stiahnuť [140.12K]
12.08.2019 9. zasadnutie MsZ 13.6.2019 Zápisnice stiahnuť [158.04K]
26.08.2019 11. zasadnutie MsZ 28.8.2019 Materiály poslancov stiahnuť [328.36K]
28.08.2019 11. zasadnutie MsZ 28.8.2019 Doplnené materiály stiahnuť [68.71K]
30.08.2019 11. zasadnutie MsZ 28.8.2019 Uznesenia stiahnuť [101.44K]
30.08.2019 11. zasadnutie MsZ 28.8.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [100.37K]
30.08.2019 11. zasadnutie MsZ 28.8.2019 Zápisnice stiahnuť [120.38K]
30.08.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Materiály poslancov stiahnuť [4.52M]
04.09.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Doplnené materiály stiahnuť [443.02K]
05.09.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Doplnené materiály stiahnuť [30.00K]
11.09.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Uznesenia stiahnuť [190.66K]
11.09.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [183.82K]
23.09.2019 12. zasadnutie MsZ 5.9.2019 Zápisnice stiahnuť [200.95K]
18.10.2019 13. zasadnutie MsZ 24.10.2019 Materiály poslancov stiahnuť [1.92M]
04.11.2019 13. zasadnutie MsZ 24.10.2019 Zápisnice stiahnuť [237.23K]
04.11.2019 13. zasadnutie MsZ 24.10.2019 Uznesenia stiahnuť [266.92K]
04.11.2019 13. zasadnutie MsZ 24.10.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [262.96K]
22.11.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Materiály poslancov stiahnuť [2.34M]
27.11.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Doplnené materiály stiahnuť [48.18K]
05.12.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Uznesenia stiahnuť [292.41K]
05.12.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Uznesenia stiahnuť [90.12K]
05.12.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [237.57K]
11.12.2019 14. zasadnutie MsZ 28.11.2019 Zápisnice stiahnuť [290.24K]
11.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Materiály poslancov stiahnuť [106.05K]
12.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Doplnené materiály stiahnuť [102.75K]
13.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Doplnené materiály stiahnuť [404.36K]
18.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Uznesenia stiahnuť [82.58K]
18.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Uznesenia stiahnuť [163.34K]
18.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Hlasovania MsZ stiahnuť [172.71K]
20.12.2019 15. zasadnutie MsZ 16.12.2019 Zápisnice stiahnuť [174.35K]
20.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Materiály poslancov stiahnuť [252.22K]
21.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Doplnené materiály stiahnuť [62.50K]
31.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Doplnené materiály stiahnuť [442.82K]
31.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [367.94K]
31.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Uznesenia stiahnuť [371.00K]
31.01.2020 16. zasadnutie MsZ 23.01.2020 Zápisnice stiahnuť [439.71K]
21.02.2020 17. zasadnutie MsZ 27.2.2020 Materiály poslancov stiahnuť [2.44M]
09.03.2020 17. zasadnutie MsZ 27.2.2020 Uznesenia stiahnuť [425.90K]
09.03.2020 17. zasadnutie MsZ 27.2.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [445.26K]
09.03.2020 17. zasadnutie MsZ 27.2.2020 Uznesenia stiahnuť [282.36K]
11.03.2020 17. zasadnutie MsZ 27.2.2020 Zápisnice stiahnuť [494.53K]
24.04.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Materiály poslancov stiahnuť [1.39M]
07.05.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [460.83K]
07.05.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Uznesenia stiahnuť [374.91K]
07.05.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Uznesenia stiahnuť [449.33K]
07.05.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Zápisnice stiahnuť [352.64K]
07.05.2020 18. zasadnutie MsZ 30.04.2020 Doplnené materiály
22.05.2020 19. zasadnutie MsZ 28.05.2020 Materiály poslancov stiahnuť [4.67M]
08.06.2020 19. zasadnutie MsZ 28.05.2020 Doplnené materiály
08.06.2020 19. zasadnutie MsZ 28.05.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [463.23K]
08.06.2020 19. zasadnutie MsZ 28.05.2020 Uznesenia stiahnuť [463.90K]
08.06.2020 19. zasadnutie MsZ 28.05.2020 Zápisnice stiahnuť [716.89K]
20.06.2020 20. zasadnutie MsZ 25.06.2020 Materiály poslancov stiahnuť [3.47M]
08.07.2020 20. zasadnutie MsZ 25.06.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [472.42K]
08.07.2020 20. zasadnutie MsZ 25.06.2020 Uznesenia stiahnuť [541.48K]
08.07.2020 20. zasadnutie MsZ 25.06.2020 Zápisnice stiahnuť [653.98K]
08.07.2020 20. zasadnutie MsZ 25.06.2020 Doplnené materiály
10.07.2020 21. zasadnutie MsZ 16.07.2020 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
30.07.2020 21. zasadnutie MsZ 16.07.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [398.14K]
30.07.2020 21. zasadnutie MsZ 16.07.2020 Uznesenia stiahnuť [413.03K]
30.07.2020 21. zasadnutie MsZ 16.07.2020 Zápisnice stiahnuť [292.62K]
21.08.2020 22. zasadnutie MsZ 27.08.2020 Materiály poslancov stiahnuť [639.94K]
14.09.2020 22. zasadnutie MsZ 27.08.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [413.91K]
14.09.2020 22. zasadnutie MsZ 27.08.2020 Uznesenia stiahnuť [429.35K]
14.09.2020 22. zasadnutie MsZ 27.08.2020 Zápisnice stiahnuť [291.64K]
18.09.2020 23. zasadnutie MsZ 24.9.2020 Materiály poslancov stiahnuť [2.19M]
02.10.2020 23. zasadnutie MsZ 24.9.2020 Doplnené materiály stiahnuť [367.31K]
02.10.2020 23. zasadnutie MsZ 24.9.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [434.34K]
02.10.2020 23. zasadnutie MsZ 24.9.2020 Uznesenia stiahnuť [439.69K]
06.10.2020 23. zasadnutie MsZ 24.9.2020 Zápisnice stiahnuť [349.31K]
16.10.2020 24. zasadnutie MsZ 22.10.2020 Materiály poslancov stiahnuť [9.82M]
27.10.2020 24. zasadnutie MsZ 22.10.2020 Hlasovania MsZ stiahnuť [483.47K]
27.10.2020 24. zasadnutie MsZ 22.10.2020 Uznesenia stiahnuť [302.77K]
04.11.2020 24. zasadnutie MsZ 22.10.2020 Zápisnice stiahnuť [336.51K]
20.11.2020 25. zasadnutie MsZ 26.11.2020 Materiály poslancov stiahnuť [7.51M]