Mesto Lipany panoráma
 

Dokumenty

Mesto Lipany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.07.2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné od 21.10.2014 VZN stiahnuť [84.59K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o dani za ubytovanie Platné od 1.1.2014 VZN stiahnuť [330.34K]
26.07.2015 VZN, ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť UPN-O, Zmeny a doplnky 2014 Platné od 19.11.2014 VZN stiahnuť [351.03K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o Mestskej polícii v Lipanoch Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [49.43K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o školských obvodoch základných škôl Platné od 1.1.2016 VZN stiahnuť [46.45K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o zriadení Materskej školy, Kpt. Nálepku 19, Lipany Platné od 22.8.2014 VZN stiahnuť [48.32K]
26.07.2015 VZN o určení čiastočných úhrad v školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Platné od 1.9.2014 VZN stiahnuť [82.98K]
26.07.2015 VZN o predaji mestských bytov Platné od 30.12.2005 VZN stiahnuť [53.27K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o určení výšky nájmu v mestských nájomných bytoch v meste Lipany Platné od 1.1.2014 VZN stiahnuť [98.71K]
26.07.2015 VZN Mesta Lipany o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované služby Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [76.80K]
26.07.2015 VZN o Grantovom programe mesta Lipany Platné od 30.6.2011 VZN stiahnuť [66.87K]
26.07.2015 VZN o podmienkach poskytovania dotacií v meste Lipany Platné od 19.7.2014 VZN stiahnuť [53.81K]
26.07.2015 VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Lipany Platné od 10.11.2013 VZN stiahnuť [73.20K]
26.07.2015 VZN o čistote mesta Lipany Platné od 4.4.2014 VZN stiahnuť [63.09K]
26.07.2015 VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti FO a PO v podmienkach samosprávy Mesta Li Platné od 14.2.2014 VZN stiahnuť [57.74K]
26.07.2015 VZN o nakladaní s odpadmi na území mesta Lipany Platné od 19.7.2014 VZN stiahnuť [212.29K]
26.07.2015 VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Lipany Platné od 5.4.2013 VZN stiahnuť [69.99K]
26.07.2015 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Platné od 4.4.2014 VZN stiahnuť [66.84K]
26.07.2015 VZN mesta Lipany o určení názvu ulice v lokalite Rovinky Platné od 12.12.2008 VZN stiahnuť [43.98K]
26.07.2015 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb Platné od 17.10.2014 VZN stiahnuť [54.48K]
26.07.2015 VZN Mesta Lipany o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach Platné od 1.6.2013 VZN stiahnuť [73.03K]
26.07.2015 VZN o podmienach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Platné od 14.2.2014 VZN stiahnuť [61.52K]
26.07.2015 VZN o trhovom poriadku v meste Lipany Platné od 15.2.2014 VZN stiahnuť [47.68K]
26.07.2015 VZN o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách Platné od 17.10.2014 VZN stiahnuť [45.24K]
26.07.2015 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Lipany Platné od 6.6.2014 VZN stiahnuť [73.88K]
25.01.2019 VZN c. 3_2019_IV o určení čiastočných úhrad v školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Účinné od 8.2.2019 VZN stiahnuť [114.23K]
26.11.2015 VZN o zrušení VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia Platné od 26.11.2015, účinné do ... VZN stiahnuť [194.10K]
14.12.2015 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Platné od 1.1.2016 do 31.12.2016 VZN stiahnuť [501.27K]
14.12.2015 Novela VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné od 1.1.2016 VZN stiahnuť [288.64K]
25.10.2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných Platné od 6.11.2015 VZN stiahnuť [55.16K]
01.04.2016 Novela VZN o urceni vysky najmu v mestskych najomných bytoch v meste Lipany ZRUŠENÉ 27.3.2017 VZN stiahnuť [90.69K]
27.05.2016 VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku zeleninového a kvetinového trhu v Meste Lipany Platné od 27.5.2016 VZN stiahnuť [197.12K]
25.01.2019 VZN c. 2_2019_IV o určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi nestatného školského zariadenia Účinné dňa 8.2.2019 VZN stiahnuť [91.33K]
05.12.2016 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady Platné od 1.1.2017 VZN stiahnuť [381.22K]
05.12.2016 VZN o organizacii miestneho referenda Platné od 16.12.2016 VZN stiahnuť [533.60K]
24.03.2017 VZN o pridelovani najomnych bytov a o urceni vysky najmu v najomnych bytoch vo vlastnictve mesta Lipany Platné od 24.3.2017 VZN stiahnuť [51.09K]
09.06.2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia Účinné od 23.6.2017 VZN stiahnuť [89.33K]
25.01.2019 VZN c. 1_2019_IV o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Účinné dňa 8.2.2019 VZN stiahnuť [0.00B]
07.09.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2017 Účinné od 20.9.2017 VZN stiahnuť [910.32K]
01.02.2018 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komeptencií na úseku školstva Účinné od 15.02.2018 VZN stiahnuť [160.78K]
22.11.2017 Novela VZN o pridelovani najomnych bytov a o urceni vysky najmu v najomnych bytoch vo vlastnictve mesta Lipany Účinné od 24.11.2017. VZN stiahnuť [100.87K]
10.05.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky 2017, zmena č.2 ÚPN-O Lipany Účinné od 10.5.2018 VZN stiahnuť [2.26M]
25.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinný Účinné od 8.3.2019 VZN stiahnuť [41.00K]
25.02.2019 Novela - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá Účinné od 1.4.2019 VZN stiahnuť [32.00K]
14.06.2019 VZN č. 7/2019/VII ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2019, zmena č. 11 Územného plánu mesta Lipany Účinné od 28.6.2019 VZN stiahnuť [0.00B]
17.06.2019 VZN č. 6/2019/II o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany Príspevok v materských školách účinnosť ... VZN stiahnuť [269.76K]
06.09.2019 VZN č. 8/2019/II ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2019, zmena č. 12 Územného plánu mesta Lipany Účinné od 21.9.2019 VZN stiahnuť [3.13M]
10.12.2019 VZN mesta Lipany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [164.58K]
15.12.2019 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriadovateľovi základnej uš, neštátnej jš, neštátnej mš a neštátneho šz Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [207.97K]
15.12.2019 VZN o určení výšky fin. prostriedkov na fin. original. kompetencii na úseku školstva Účinné od 1.1.2020 VZN stiahnuť [269.79K]
28.02.2020 Novela VZN o prideľovaní nájomných bytov a o určení výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Lipany Účinné od 13.3.2020 VZN stiahnuť [40.22K]
28.02.2020 VZN o hazardných hrách Účinné od 1.1.2021 VZN stiahnuť [248.16K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia