Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 08.06.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 459
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor s výmerou 65,60 m² sa nachádza na prízemí v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, označená súpisným číslom 720, orientačným číslom 51, postavená na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 925/30. Podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je výlučným vlastníkom uvedeného nebytového priestoru v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 2171 Mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti Optika Expert, s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 4876/7, 080 01 Prešov, IČO: 53 578 562, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vl. č. 41830/P.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor so zachovaným účelom využitia a mať z jeho nájmu príjem. Využitie tohto nebytového priestoru na účel poskytovania služieb v oblasti očnej optiky je v záujme obyvateľov mesta.

V Lipanoch 8.6.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.