Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 12.10.2021
Autor: Mesto Lipany
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 28,20 m² a podiel na spoločných priestoroch zodpovedá výmere 12,00 m². Nebytový priestor sa nachádza v budove, ktorá je v meste Lipany, na Sládkovičovej, je označená súpisným číslom 590, orientačným číslom 11, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 426/3 ako druh stavby iná budova, popis stavby: budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Tento nebytový priestor má byť prenajatý Mgr. Petrovi Krajčovičovi a Mgr. Martinovi Vološinovi za účelom šachových stretnutí
a prípravy hudobných vystúpení na kultúrne podujatia.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Prenajatím nebytového priestoru Mgr. Petrovi Krajčovičovi a Mgr. Martinovi Vološinovi za účelom šachových stretnutí a prípravy hudobných vystúpení na kultúrne podujatia dôjde k podpore kultúry a športu v meste Lipany.