Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Dátum: 12.10.2021
Autor: Mesto Lipany
Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 34,00 m² a podiel na spoločných priestoroch zodpovedá výmere 19,72 m². Nebytový priestor sa nachádza v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 718, orientačným číslom 39, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 909/2 ako druh stavby iná budova, popis stavby: administratívna budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý Ing. Tomášovi Čorňákovi, Komenského 1463/60, 082 71 Lipany, ktorý je evidovaný Okresným úradom Prešov v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, číslo živnostenského registra: 750-44470, IČO: 48067377 na kancelárske účely.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Iné spôsoby výberu nájomcu predmetného nebytového priestoru neboli úspešné. Prenajatím nebytového priestoru Ing. Tomášovi Čorňákovi, Komenského 1463/60, 082 71 Lipany, IČO: 48067377 dôjde k zhodnoteniu majetku mesta.