Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

Dátum: 08.09.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 1035
Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta.

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja vodovodu, ATS, splaškovej kanalizácie a predaja pozemku pod ATS v súvislosti so stavbou kanalizácie a vodovodu v lokalite „Lipany, IBV Pod Hájom“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 43/2022/IV.7 zo dňa 25.08.2022

zámer predaja majetku mesta - diela v rámci stavby „Lipany – lokalita IBV Pod Hájom“, a to SO 06a Vodovod a ATS

- Rad 2 PEHD DN 100 o dĺžke 551,40 m
- ATS (automatická tlaková stanica, podzemná) – 1 ks
- Strojná časť ATS – pozostáva z 3 ks čerpadiel – Wilp-Control C-Booster
- NN prípojka k ATS
- Podzemné hydranty v počte – 6 ks, ako kalníky a vzdušníky

SO 07a Splašková kanalizácia

- Stoka „B“ PVC DN 300                            o dĺžke 201,42 m
- Stoka „B-1“ PVC DN 300                         o dĺžke 55,56 m
- Stoka „B-2“ PVC DN 300                        o dĺžke 55,79 m
- Stoka „C“ PVC DN 300                            o dĺžke 141,08 m
- Stoka „C-1“ PVC DN 300                         o dĺžke 56,25 m
- Stoka „C-2“ PVC DN 300                        o dĺžke 55,91 m
- Stoka „C-3“ PVC DN 300                        o dĺžke 72,78 m
- Stoka „C-4“ PVC DN 300                        o dĺžke 55,95 m
- Stoka „C-5“ PVC DN 300                        o dĺžke 74,88 m
- Stoka „C-6“ PVC DN 300                        o dĺžke 57,18 m
Kanalizácia PVC DN 300        spolu        o dĺžke 826,80 m

Predmetom predaja sú tiež nehnuteľnosti:

ATS (automatická tlaková stanica – zemná) – (bez súpisného čísla), ktorá stojí na parcele KNC č. 1194/115 o výmere 31 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV č. 1375 odčlenený na základe Geometrického plánu č. 94/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2332 od parcely KNC č. 1194/76.

Pozemok pod ATS – parcela KNC č. 1194/115 o výmere 31 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV č. 1375 odčlenený na základe Geometrického plánu č. 94/2022, vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341 dňa 05.08.2022, záznam podrobného merania 2332 od parcely KNC č. 1194/76.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že predmet kúpy je vybudovaný, skolaudovaný a ku dňu kúpy v správe VVS, a.s. na základe uzatvorených Zmlúv o výkone správy majetku pre vodovod a kanalizáciu. Mesto Lipany, vzhľadom na finančnú, technickú a personálnu náročnosť spojenú s vlastníctvom majetku, sa rozhodlo pre najvhodnejšiu možnosť odpredaja majetku práve do vlastníctva VVS, a.s. Košice. Odpredaj majetku – vodovodu a kanalizácie a nehnuteľností do vlastníctva VVS, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom mesta Lipany. V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa predávajúci Mesto Lipany predáva uvedený majetok za 217.413,61 Eur bez DPH, z toho Vodovod + ATS 119.760,- Eur bez DPH (SO 06a), Splašková kanalizácia 97.652,61 Eur bez DPH (SO 07a) a nehnuteľnosti – ATS + pozemok pod ATS 1,00 Eur bez DPH.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.