Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 29.11.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 545
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Predmetný nebytový priestor má výmeru 36,00 m² a podiel na spoločných
priestoroch zodpovedá výmere 20,88 m². Nebytový priestor sa nachádza na 1.
poschodí v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená
súpisným číslom 718, orientačným číslom 39, postavená je na pozemku parcela
registra C, parcelné číslo 909/2 ako druh stavby iná budova, popis stavby:
administratívna budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho
odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto
Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý JUDr. Valérii Greššovej, IČO: 55023819
za účelom vytvorenia priestorových podmienok pre notárku so sídlom v Lipanoch.
Menovaná osoba bola s účinnosťou od 11. novembra 2022 vymenovaná ministrom
spravodlivosti Slovenskej republiky za notárku do sídla v Lipanoch, v obvode
Okresného súdu Prešov.


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem
v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho
nájmu príjem. Nebytový priestor je prispôsobený pre potreby notárskeho úradu.
Prenajatím nebytového priestoru JUDr. Valérii Greššovej, IČO 55023819 za účelom
zriadenia a ďalšej činnosti notárskeho úradu dôjde k lepšej dostupnosti služieb a
činností, ktorých výkon je osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
zverený do pôsobnosti a kompetencie notárskeho úradu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.