Mesto Lipany panoráma
 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ako samostatná funkčná jednotka patrí do siete zdravotníckych zariadení. Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovanými sestrami pacientom všetkých vekových skupín v ich prirodzenom domácom prostredí. Domácu starostlivosť indikuje prakticiký lekár alebo lekár špecialista na základe zdravotného stavu pacienta. 

Ilustračný obrázok ADOS

Hlavné ciele ADOS spočívajú v:

- zabezpečení komplexnej starostlivosti v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou

- v spolupráci rodiny a jej pozitívny vplyv na pacienta

- zabepečení dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti pre každého (spolupráca s nemocnicami, s ambulanciami)

- úspore nákladov na lôžka v nemocniciach

- výchove populácie k zodpovednosti za telesné a duševné zdravie svoje a svojich blízkych (edukačné aktivity sestry smerom k pacientovi, k rodine a ku komunite)

Náplň činnosti ADOS spočíva v :

- uskutočňovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacientov (najmä starostlivosť o doliečovanie po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých pacientov v terminálnych stavoch)

- úprave domáceho prostredia a životosprávy podľa povahy choroby

- aplikácii liekov; ošetrovaní pooperačných a chronických rán

- prevencii a ošetrovaní dekubitov

- odbere biologického materiálu na vyšetrenie a pod.

Výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami. Ďalšie úlohy ADOS spočívajú vo vedení ošetrovateľskej dokumentácie, administratívnych prácach, výkazníctve pre zdravotné poisťovne, koordinácii práce sestier, nákupe zdravotníckeho materiálu. Sústavne sa vzdelávame na konferenciách, seminároch a školeniach pre ADOS.

ADOS pod záštitou Arcidiecéznej charity v Košiciach pôsobí v Lipanoch od júla 2001.

      Len to, čo máme v sebe môžeme rozdávať ďalej. Platí to tiež o radosti a nádeji.V kontakte s ťažkými životnými skúškami sa pozná pravá radosť od radosti hranej a predstieranej. Prinášať pacientovi radosť nie je ľahká úloha. Je potrebné, aby táto práca prinášala aspoň kúsok radosti a nádeje do ťažkej situácie a doviedla pacienta k presvedčeniu, že nežil márne, že všetko malo svoj zmysel. 

     Prvým liekom, ktorý máme každý z nás k dispozícii je naša vlastná osobnosť a naše správanie. Je veľkou výzvou pre nás všetkých, ktorí prichádzame do kontaktu s pacientom v domácom prostredí, aby sme otvorili svoje srdce a vykonávali svoju prácu nie ako povolanie, ale ako poslanie. Vnútorné bohatstvo je tým väčšie, čím viac z neho rozdáme.

Mgr. Jana Vavreková

vedúca ADOS Lipany

 

Arcidiecézna charita Košice

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Hviezdoslavova 826, 082 71  Lipany

e-mail: ados.lipany(at)charita-ke.sk, jana.vavrekova(at)charita-ke.sk

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Vavreková, manažérka ADOS

 

tel.: 051/45 72 781

mob.: 0903 982 140

Aktuality a oznamy
Nariadenie vlády SR
Nariadenie vlády SR

Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

Aplikácia ROZaNA

Body záujmu v meste

Počasie v Lipanoch

Počasie hmla
Teplota: -2.20°C
vietor: 1km/h
vlhkosť: 92%
tlak: 1021kPa