Mesto Lipany panoráma
 

Projekty podporené EÚ a ŠR


 


 


Projekt  pre  politiky Integrovaného  manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-potraviny-energia-klíma

Tlačová správa,  GreenGang, Veľké Zálužie, 23. apríla 2019

OZ GreenGang, vďaka finančnej podpore z Operačnému programu Efektívna verejná správa, spustilo dňa 1. marca 2019  „Projekt pre politiky Integrovaného manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-energia-klíma“.  Partnermi projektu sú tri mestá  v Prešovskom kraji (Stará Ľubovňa, Lipany a Sabinov). Hlavnou aktivitou projektu je využitie zberu termovíznych dátzkrajiny pre potreby strategického plánovania a územného rozvoja miest a obcí.

Cieľom projektu je rozvinúť systém hodnotenia krajinného priestoru inovatívnymi IT technológiami pre potreby územného plánovania a samosprávam ponúknuť kvalitné podklady hodnotenia stavu prírodného prostredia, okamžitého teplotného režimu miest, hodnotenia sucha, stavu poškodenia krajiny a akotieto podklady použiť pre návrhy ozdravovania klímy miest v prebiehajúcej klimatickej zmene.

Ďalším cieľom je zvýšiť informovanosť o možnostiach využívania IT technológií pre navrhovanie riešení pre územné plánovanie. Navrhnúť súbor odporúčaní a opatrení pre samosprávy a správcom pozemkov na zmiernenie sucha, prevenciu pred povodňami a ako  efektívne využívať potenciál krajiny a dažďovú vodu pri správe pozemkov.

Úvodné pracovné workshopy k projektu sa uskutočnia v stredu 24.4.2019 na Mestských úradoch v Starej Ľubovni o 9-tej hodine a v Lipanoch o 14-tej hodine.  V Sabinove sa pracovný workshop uskutoční vo štvrtok 2. mája o 14-tej hodine. Na pracovných workshopoch budú odprezentované ciele a aktivity projektu, postupy a metódy na dosiahnutie cieľov, definovanie potrieb monitorovania krajiny pre plánovaie územného rozoja miest a obcí.Účastníci workshopu sa dozvedia ovplyve vody na lokálnu klímu v mestách a vidieckych oblastiach a úlohe správneho manažmantu krajiny a územného plánovania pre potreby zmiernenia klimatickej zmeny a extrémov počasia. Spätná väzba zainteresovaných strán bude získaná vďaka dotazníku a diskusii.

 

Vladimír Zaujec, Predseda o.z. GreenGang

0918 628 380, e-mail: vladimir.zaujec@greengang.eu

http://greengang.eu/projekt-pre-politiky-integrovaneho-manazmentu-krajiny-v-suvislosti-voda-poda-potraviny-energia-klima/


Podpora opatrovateľskej služby v meste Lipany

Kód projektu: 312041R785

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Ciele projektu:

Podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní, prostredníctvom udržania pracovných miest pre opatrovateľky. Zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí, čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.Výdajné stojany pitnej vody - lokalita Za traťou, Lipany

Kód projektu: 312061Q384

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1  Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Ciele projektu:

Zabezpečiť dostupnosť k pitnej vode všetkým príslušníkom MRK v meste Lipany prostredníctvom modernizácie výdajného systému vody.

 


Publicita IROP - ZS hviezdoslavova


Publicita projektu

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Kód projektu: 312061I983

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1  Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je skvalitnenie bývania príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, prostredníctvom vybudovania 3 kontajnerových stojísk za účelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom.  


Publicita dotácie 


Informačná tabuľa projektu MOPS . jpg

Miestna občianska poriadková služba v meste Lipany

Do nášho mesta sa opäť po pauze vrátil úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadväzuje na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Mesto Lipany uspelo so svojím projektom Rómske hliadky v prostredí MRK a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 191 530,26 € na zriadenie MOPS. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Hliadky budú vo všeobecnosti akýmisi mediátormi medzi policajnými zložkami a rómskym obyvateľstvom. Členovia MOPS majú vo svojej náplni pôsobiť pri ochrane verejného poriadku, ochrane súkromného a verejného majetku, ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrane životného prostredia a pod.. Po dobu 36 mesiacov bude 8 pracovníkov v miestnej občianskej poriadkovej službe spolupracovať s mestskou políciou a budú koordinovaní mestským úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity. Príslušníci MOPS sú vybavení služobnou uniformou s označením Hliadka, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie náčelníka mestskej polície, jej členovia pracujú striedavo v rannej a popoludňajšej pracovnej zmene. Keďže z minulého obdobia má mesto pozitívne skúsenosti s občianskymi hliadkami, očakávame, že aj realizácia tohto projektu bude pre nás len prínosom.

Mária Grešová, sociálne oddelenie MsÚ

MOPS .jpg


Informačná tabuľa projektu Lipany Komunitné centrum, LOGA MVSR, EU, OPLZ . JPG

Projekt Lipany – Komunitné centrum

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Ciele projektu:

Komunitné centrum v Lipanoch bolo založené s cieľom komplexne riešiť problém plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti, a to poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb. Pre naplnenie projektového cieľa „Zlepšiť prístup ku kvalitným sociálnym a komunitným službám zameraných hlavne na príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity“ je nevyhnutné, aby budova komunitného centra prešla rekonštrukciou. Modernizácia komunitného centa a zlepšenie materiálno-technického vybavenia napomôže k zabezpečeniu jeho hlavných úloh: 

  • sociálne začlenenie osôb,
  • odstraňovanie rozdielov medzi minoritou a majoritou,
  • podpora vzdelávania a výchovy.

Plánované aktivity:

Pre riešenie rómskej otázky a zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb bolo v meste Lipany vytvorené rómske komunitné centrum. V súčasnosti je však v zlom technickom stave a vyžaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu. Pre naplnenie projektového cieľa boli navrhnuté jednotlivé aktivity pozostávajúce zo stavebných rekonštrukčných prác a zabezpečenia interiérového vybavenia, čím sa vytvorí priestor, ktorý bude spĺňať všetky technické aj hygienické podmienky tak, aby mohli byť efektívne poskytované sociálne a komunitné služby. 

Hlavná aktivita Modernizácia a rekonštrukcia KC zahŕňa:

  • Stavebné práce - navrhovaná rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra bude realizovaná podľa rámcových požiadaviek na priestory a vybavenie komunitného centra 3. skupiny – Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory.
  • Obstaranie vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane IKT - kancelársky nábytok, IKT, kúpeľňový nábytok, iný nábytok, elektrospotrebiče.

Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva 

 

 


Projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany
 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja
Prioritná os 02: Energetika

Opatrenie2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mesta a obce a poskytovanie    poradenstva v oblastí energetiky
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany
Názov  projektu: Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Popis: Výmena svietidiel 402 ks 30W,  75 ks 60W,  20 ks 90W,  obnova 14 ks rozvádzačov verejného osvetlenia, výmena vzdušného vedenia v dĺžke 5240m

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 05/2015-4/2016
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,  827 15 Bratislava
Výška poskytnutého príspevku:351 962,74€
Celková výška oprávnených výdavkov: 370 487,09€ 


Informacna tabula projektu

 
Názov projektu: Vybudovanie systému preventívnych opatrení v katastri obce: Lipany pre zabezpečenie zníženia rizík povodní 
Objednávateľ : Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany 082 71 
Zhotoviteľ: Auriol spol. s r.o., Berlínska 2457/6, Košice 040 13 
Trvanie: máj - november 2011 
Poskytnutá dotácia: 89000€ Úrad vlády SR 
Náklady mesta: zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 
 
Projekt bol realizovaný v rámci projektu Úradu vlády SR s názvom "Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011". Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri mesta Lipany na ochranu pred prívalovými vodami. Vodozádržné prvky boli vybudované v častiach: Pod Balažkou, Stredné pole, Šparová a Mihalka o celkovom objeme 34773m3 zádržného odtoku prívalových vôd. 
Pod Balažkou boli vybudované prvky s celkovou zádržnou kapacitou o objeme 6521m3 zadržaného odtoku prívalových vôd. Použité prvky: drevené odrážky z guľatiny zbavenej kôry upevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme a oceľovým drôtom, drevené hrádzky, drevená hrádzka vyplnená sypaným lomovým kameňom a zasekávacie pásy. 
Stredné pole bolo urobené hrádzkami zo sypanej zeminy a lomového kameňa a upevnených drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladanej na seba, upevnenej dreveným kolom zarazeným do zeme, oceľovým drôtom, ďalšiu časť tvorí zasekávací pás. Celkový objem zadržaného odtoku je 22260m3 prívalových vôd. 
Šparová zadrží v celkovom objeme 5525,3m3 prívalových vôd. V tejto časti boli použité drevené hrádzky tvorené drevenou guľatinou zbavenej kôry ukladaných na seba a zviazane oceľovým drôtom, spevnené drevenými kolmi zarazenými do zeme. 
Mihálka zadrží celkový objem zádržného odtoku 466,7m3 prívalových vôd. Sú tam vybudované drevené odrážky tvorené drevenými kolmi upevnenými oceľovým drôtom a drevenými kolmi zarazených do zeme. 


 


Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lipany

  

 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionalného rozvoja 
Prioritná os 02: Energetika 
Miesto realizácie : Intravilán mesta Lipany 
Názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany 
Popis: Výmena svietidiel -116 ks typ LED 60 W, z toho 36 ks aj podperné body, výmena RVO 3 ks, 
 
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lipany, Krivianska č.1, 082 71 Lipany 
Informácia o dátume začatia realizácie a ukončenie: 04/2011-01/2012 
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR 
Výška poskytnutého príspevku:232 158,34 € 
Celková výška oprávnených výdavkov:244 377,20€ 
Internetová stránka : www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk 
 
Počas letných mesiacov boli realizované práce v rámci projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste. V lokalite IBV Gľace boli nahradené staré stĺpy a svietidlá za nové - spolu 36 ks. Nové svietidlá sú typu LED s výkonom 60 W. Tie isté svietidlá boli použité aj pri výmene svietidiel v časti IBV Hija na uliciach Jánošíková, Odbojárska, Janka Kráľa Poľná a Kollárova, kde sa vymenilo v celkom 50 svietidiel a časti Dubovická roveň na uliciach Mlynská, Dubovická roveň a na Ul. Kpt. Nálepku sa vymenilo celkom 30 svietidiel. 
 
Na uvedený projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 236 982,06 Eur. Projekt bol predložený v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 249 454,80 Eur. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. 
 
 

 

Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa