Mesto Lipany panoráma
 

Úradná tabuľa

Návrh novely VZN - na pripomienkovanie

27.11.2020


Oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti „Rekreačná zóna Lipany“

24.11.2020

Navrhovateľ – Mesto Lipany doručil Okresnému úradu  Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 a podľa §29 odst.1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Rekreačná zóna Lipany“ vypracovaný podľa Prílohy č.9 k zákonu.
Uvedený zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR https://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie-3 a na stránke https://www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Mesto Lipany ako dotknutá obec v súlade s §23 ods.3 zákona týmto informuje verejnosť o zámere navrhovanej činnosti „Rekreačná zóna Lipany“. Verejnosť môže do predmetného zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť na uvedenej internetovej stránke.


Výrub stromov - Lipany

19.11.2020


Na pripomienkovanie

11.11.2020


Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11.11.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 24/2020/VI/2 zo dňa 22. 10. 2020 zámer predaja pozemku v k.ú. Lipany, reg. pozemky C-KN č. 1194/85 o výmere 134 m2 za 14,00 EUR/m2 pre Milana Kriša, bytom Šarišské Dravce 138 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený uchádzač je vlastníkom pozemku na Jánošíkovej ulici, na ktorý sa vzťahuje možnosť využiť predkupné právo v zmysle dohody súvisiacej s pracovnými stretnutiami s obyvateľmi pri výstavbe novej IBV v lokalite Pod hájom. Predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a je priľahlým k pozemku uchádzača.


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lipany na 1. polrok 2021

11.11.2020


Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aktualizovaná 16.9.2020

28.10.2020


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 19,20 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)

23.10.2020


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 17,00 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)

23.10.2020


Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

4.11.2020


Rozhodnutie a vyhláška

16.10.2020Výsledok OVS – nebytový priestor 47,20 m²- Nám. sv. Martina 51 (Tília)

14.10.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)

14.10.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)

14.10.2020


Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

9.10.2020


Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer prevodu

7.10.2020

Na základe novovytvorenej lokality Pod hájom, kde je naplánovaná nová IBV bolo vytvorených 12 menších pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto prebytočné. Uznesením č.23/2020/IV.7 zo dňa 24.9.2020 bol schválený zámer a spôsob predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto má za to, že ich môžu zmysluplne využiť obyvatelia na Jánošíkovej ulici, ktorých pozemky sú priľahlé k týmto novovytvoreným pozemkom reg. C-KN č. 1194/79 o výmere 175 m2, 1194/80 o výmere 168 m2, 1194/81 o výmere 161 m2, 1194/82 o výmere 154 m2, 1194/83 o výmere 148 m2, 1194/84 o výmere 141 m2, 1194/86 o výmere 127 m2, 1194/87 o výmere 127 m2, 1194/88 o výmere 139 m2, 1194/89 o výmere 152 m2, 1194/90 o výmere 166 m2 v k.ú. Lipany. Cena predmetných pozemkov je 14,- EUR/m2.
Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitého zreteľa v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí sú pozemky v k.ú. Lipany pre týchto uchádzačov:

a) Petrovi Križalkovičovi, bytom Jánošíková 1102/110 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/79 o výmere 175 m2 za cenu 2450,- EUR,
b) Pavlovi Hrebeňárovi a Mariane Hrebeňárovej, bytom Jánošíková 1103/112 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/80 o výmere 168 m2 za cenu 2352,- EUR,
c) Stanislavovi Hrabčákovi a Antónii Hrabčákovej, bytom Jánošíková 1104/114 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/81 o výmere 161 m2 za cenu 2254,- EUR,
d) Márii Ištoňovej, bytom Jánošíková 118 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/83 o výmere 148 m2 za cenu 2072,- EUR,
e) Jozefovi Gergelčíkovi a Márii Gergelčíkovej, bytom Jánošíková 1105/116 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/82 o výmere 154 m2 za cenu 2156,- EUR,
f) Františkovi Bohoveckému a Anne Bohoveckej, bytom Jánošíková 1107/120 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/84 o výmere 141 m2 za cenu 1974,- EUR,
g) Milanovi Genčurovi a Márii Genčurovej, bytom Jánošíková 124 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/86 o výmere 127 m2 za cenu 1778,- EUR,
h) Ľudovítovi Surgentovi a Magdaléne Surgentovej, bytom Jánošíková 126 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/87 o výmere 127 m2 za cenu 1778,- EUR,
i) Stanislavovi Imrichovi a Mgr. Viere Imrichovej, bytom Jánošíková 1111/128 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/88 o výmere 132 m2 za cenu 1848,- EUR,
j) Jánovi Molčanovi a Márii Molčanovej, bytom Ďačov 119 pozemok p. č. 1194/89 o výmere 152 m2 za cenu 2128,- EUR,
k) Jozefovi Skladanému a Monike Skladanej, bytom Jánošíková 132 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/90 o výmere 166 m2 za cenu 2324,- EUR.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obyvatelia Jánošíkovej ulice majú na predmetné pozemky možnosť využiť predkupné právo v zmysle dohody súvisiacej s pracovnými stretnutiami s obyvateľmi pri výstavbe novej IBV v lokalite Pod hájom, pozemky sú pre mesto prebytočné a sú priľahlými k pozemkom spomínaných obyvateľov Jánošíkovej ulice.


Na pripomienkovanie

6.10.2020

Materiály na pripomeinkovanie - územný plán .zip 3MB


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5.10.2020

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 22/2020/III/1 zo dňa 27.8.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

- predaj pozemkov register KN C, p.č. 128/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, vo vlastníctve mesta Lipany a p.č. 128/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej z p.č. 128/1 - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Lipany, vedené na LV 1375 podľa GP č. 31/2020 vyhotoveného Ing. Milošom Kožuškom dňa 13.5.2020 Ing. Michalovi Petríkovi, bytom Tajovského 18, 082 71 Lipany za znalcom stanovenú cenu vo výške 15,13€/m2 v zmysle Znaleckého posudku vypracovaného Ing. K. Kurucovou, Lada 160 a náklady spojené s prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8, písm. e. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sa nachádzajú pred garážou, ktorej vlastníkom je pán Ing. Michal Petrík a slúžia na prístup do garáže.


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

5.10.2020

Mesto Lipany vyhlasuje OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Lipany, registra KN C, č. 1194/64, druh pozemku: záhrada vo výmere 628 m2 zapísaného na LV č. 1375 pre okres: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany. 


Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aktualizovaná 16.9.2020

29.9.2020


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 19,20 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)

18.9.2020


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 17,00 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)

18.9.2020


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v budove na Námestí sv. Martina  51 v Lipanoch (Tília) s výmerou 47,20 m²

18.9.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor - OC Tília

16.9.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 - AB Nám. sv. Martina

16.9.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 - AB Nám. sv. Martina

16.9.2020


Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.8.2020

Na základe žiadosti p.Jany Dlugošovej, rod. Križalkovičovej,  bytom Lipany, Dub.roveň 22  MsZ v Lipanoch schválilo podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí na svojom 22. zasadaní dňa 27.8.2020 zámer predaja pozemku p.č. 1319/19 ostatná plocha o výmere 37 m2  za 1,00 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľka vo svojej žiadosti uvádza a doložila to relevantnými dokladmi, že uvedený pozemok jej rodičia mestu Lipany zaplatili v roku 1993 na základe kúpnej zmluvy č.781/93. K tomuto priložila aj návrh na vklad a čestné prehlásenie mamky, že pozemok zaplatili. O tomto nemôže nájsť doklad a podobne z tohto obdobia už nie sú účtovné doklady ani v archívoch MsÚ. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že podľa predložených dokladov bol uvedený pozemok kupujúcimi  zaplatený, ale z neznámych dôvodov nebol na katastri nehnuteľností zrealizovaný návrh na vklad.


Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.8.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –predaj nehnuteľného  majetku podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 22/2020 zo dńa 27.8.2020

Mesto Lipany pripravuje v lokalite HBV Šejba pozemky  na výstavbu bytových domov s komerčným využitím. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe ešte nevieme naplniť podmienky podpísaného Memoranda o spolupráci ... s farnosťou Lipany navrhujeme v rámci prípravy územia pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na výstavbu dvoch bytových domov B1 a B2 s infraštruktúrou, kúpu a predaj predmetných pozemkov tak, aby bola čo najmenšia administratívna náročnosť transakcie. Z tohto dôvodu navrhujeme  kúpiť pozemok p.č. 1240/63 o výmere 2285 m2 od farnosti za cenu 1,00 EUR/m2 a predať farnosti pozemok p.č. 1240/64 v tej istej výmere  z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR/m2.  Týmto riešením môže mesto pokračovať v príprave územia na spomínanú bytovú výstavbu.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v záujme prípravy územia pre hromadnú bytovú výstavbu Šejba mestu Lipany recipročne predá RKF Lipany pozemok p.č. 1240/63 o výmere 2285 m2 za 1,00 EUR/m2.


Zverejnenie zámeru nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.8.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 22/2020/VI/6 zo dňa 27.8.2020

Zámer prevodu- podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ide o predlženie nájomnej zmluvy na nájom poľnohospodárskych pozemkov v celkovej výmere 209109,21 m2 na obdobie od 1.1.2021 – 31.12.2026 pre Agrodružstvo Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je : 

  • Podľa zákona č. 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov ak si doterajší nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré nájomca doteraz užíval za nájomné v obvyklej výške
  • Obvyklá výška nájomného zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR je v katastri Lipany 23,38 EUR/ha. Doterajšia výška v nájomnej zmluve bola  35,00  EUR/ha. Družstvo ponúka cenu 37,00 EUR/ha.
  • Za obdobie doterajšej spolupráce má mesto Lipany dobré vzťahy s Agrodružstvom pri obhospodarovaní pôdy v k.ú. Lipany a celkovému pôsobeniu firmy na území mesta. V kontexte rozvoja cestovného ruchu došlo k dohode o útlme chovu hospodárskych zvierat a výrobe poľ. produktov na hornom dvore ŠM na Moyzesovej ulici. Firma reaguje promptne  na podnety mesta vo vzťahu hlavne k zadržiavaniu dažďovej vody, ktorá ohrozuje občanov hlavne v oblastiach  IBV.
  • Na niektorých parcelách je už na LV firma vedená ako spoluvlastník, resp. má uzavreté nájomné zmluvy s inými vlastníkmi a k obhospodarovaniu iného subjektu by mala právo vyjadriť sa.Výzva - OVS nebytový priestor OC Tília Nám. sv. Martina

28.8.2020


Výzva - OVS nebytový priestor AB Nám. sv. Martina

28.8.2020


Výzva - OVS nebytový priestor AB Nám. sv. Martina

28.8.2020


Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

28.8.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 22/2020/III.2. zo dňa 27. 08. 2020 podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 72,15 m² a tomu zodpovedajúci pomer na
spoločných priestoroch v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv.
Martina, je označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavená je na
pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2 ako budova sociálneho
a zdravotníckeho zariadenia a podľa údajov Okresného úradu Sabinov,
katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č.
1375 mesto Lipany spoločnosti Takmar s.r.o., 17.novembra 3743/138, 080 01
Prešov, IČO: 53 186 133.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem
zabezpečiť poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia
pre obyvateľov mesta Lipany, pričom spoločnosť Takmar s.r.o, so sídlom 17.
novembra 3743/138, 080 01 Prešov, IČO 53 186 133 prejavila vôľu zabezpečiť
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v uvedenom odbore.


Výberové konanie - pedagogický asistent

19.8.2020


Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

11.8.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor - OC Tília

24.7.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor - AB Nám. sv. Martina

24.7.2020


Výsledok OVS - nebytový priestor - MŠ Kpt. Nálepku

24.7.2020


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Lipany

17.7.2020


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.6.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer – prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 20/2020/VI/5 zo dňa 25.6.2020. Zámer - nájom pozemku reg. C KN na LV 1375 p.č. 97/2 o výmere 132 m2 – ostatná plocha pre Vladimíra Gladiša s manž., bytom Kamenica na výstavbu 6
parkovacích miest v zmysle predloženej PD. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že realizáciou tohto zámeru bude môcť investor splniť podmienky pri stavebnom konaní a nebude to mať žiadny negatívny dosah na majetok mesta Lipany a obyvateľov tam bývajúcich.


Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.6.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 20/2020/VI/6 zo dńa 25.6.2020 Zámer prevodu-zámeny pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predmetom zámeny sú pozemky reg. C KN na LV 1375 p.č. 1196/18 - orná pôda o výmere 106 m2 a pozemok reg. C KN na LV 3829 p.č. 1196/10 – zast. plocha o výmere 24 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany za pozemky reg. C KN na LV 618 p.č. 1196/17 o výmere 115m2 – zast. plocha v BSM Jozefa Škapuru a manž. Terézii rod. Bencovej a pozemok reg. C KN na LV 2261 p.č. 1196/16 – orná pôda o výmere 63 m2, ktorý je v spoluvlastníctve Jozefa Škapuru pod B2 v podiele ½ bytom Lipany, Odbojárska 64, Aleny Škapurovej rod. Šejirmanovej pod B1 v podiele 1/6, Simony Škapuroverj pod B3 v podiele 1/6 a Diany Škapurovej
pod B4 v podiele 1/6 všetci bytom Lipany, Odbojárska 66. Mesto Lipany doplatí čiastku 13,30 EUR/m2 čo činí 418,95 EUR /každému po 139,65 EUR/ Alene Škapurovej, Simone Škapurovej a Diane Škapurovej.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov v križovatke ulíc Jánošíkova a Odbojárska.


Výzva - OVS nebytový pristor Kpt. Nálepku

26.6.2020


Výzva - OVS nebytový pristor Námestie sv. Martina

26.6.2020


Výzva - OVS nebytový pristor OC Tília

26.6.2020


Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta – nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

26.6.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 20/2020/VI.7. zo dňa 25. 06. 2020

zámer nájmu nebytového priestoru s výmerou 172,21 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Sabinovskej, je označená súpisným číslom 596, orientačným číslom 2, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 637/1 ako druh stavby iná budova, popis stavby: Rehabilitačné pracovisko a podľa
údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany Ľubovnianskej nemocnici, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 37886851, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Ľubovnianska nemocnica, n.o., zabezpečí prevádzkovanie špecializovanej ambulancie v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a prevádzkovanie spoločných vyšetrovacích zložiek v tomto odbore.


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

22.6.2020

Plán rozvoja


Na pripomienkovanie

18.6.2020

Územné rozhodnutie INS_FTTH_SB_LIPY_00_Lipany_Hviezdoslavova


Zverejnenie zámeru prevodu – zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.6.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu – zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 19/2020/III/3 zo dňa 28. 05. 2020.

zámer prevodu - zámeny pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí Predmetom zámeny je pozemok vedený na LV 1375 reg. C KN p.č.2680/142 o výmere 93 m2 – záhrada vo vlastníctve mesta Lipany v cene 23,00 EUR/m2. za pozemok v k.ú. Lipany reg. E KN na LV č. 2687 - p.č. 465 o výmere 8320 m2 - orná pôda vo vlastníctve Ing. Vladimíra Reistettera, bytom Lipany pod B25 v podiele 6/240 /208m2/ v cene 13,30 EUR/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Lipany plánuje v lokalite Šejba HBV a priebežne zabezpečuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lipany na 2. polrok 2020

10.6.2020


Na pripomienkovanie

9.6.2020


Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.5.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 18/2020/VII/6 zo dňa 30. 04. 2020 

zámer prevodu - zámeny pozemku dielu č. 3 p.č. 560/34 o výmere 9m2 - zast. plocha vo vlastníctve p. Marka Želinského za diel č. 1 p.č. 560/33 o výmere 9 m2 - zast. plocha vo vlastníctve mesta Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8, písm. e. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že realizáciou tohto zámeru bude môcť p. Želinský splniť podmienky SPP pri stavebnom konaní čo nebude mať žiadny dosah na majetok mesta Lipany. 


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11.5.2020

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 18/2020/VII/1 zo dňa 30.4.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-predaj pozemku register KN C, p.č. 560/60 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, vedený na LV 1375 Patrikovi Škovrankovi za znalcom stanovenú cenu vo výške 42,72€/m2 v zmysle Znaleckého posudku č. 33/2020 zo dňa 25.3.2020 vypracovaného Ing. Jánom Gregom, Prešov a náklady spojené s prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok sa nachádza pri byte na prízemí, ktorého vlastníkom je pán Patrik Škovranko.


Na pripomienkovanie

5.5.2020

Predĺženie lehoty umiestnenia pre líniovú stavbu, Slovak Telekom, a.s.


Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č.13

4.5.2020

Odkaz s prílohami .zip 9MB


Oznámenie o prerokovaní návrhu aktualizácie územného plánu mesta Lipany, Zmeny a doplnky 2020, zmena č.13

27.4.2020

Akualizácia územného plánu - ZaD č. 13 .rar 36MB


Výzva - OVS IBV Pod hájom - III. etapa

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Lipany

IBV Pod hájom - III. etapa


Zverejnenie zámeru prevodu – zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14.4.2020

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu – zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 17/2020/IX/3 zo dňa 27. 02. 2020

zámer prevodu - zámeny pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí vedeného v k.ú. Lipany, v registri C KN na LV č.4282 - pozemkov p.č. 1421/18 o výmere 556 m2, p.č. 1421/16 o výmere 348 m2 p.č., 1421/15 o výmere 378 m2, p.č. 1421/20 o výmere 414 m2, p.č. 1421/21 o výmere 66 m2 a p.č. 1421/19 o výmere 12 m2 všetko zastavaná plocha vo vlastníctve SSC Bratislava za pozemok p.č. 1426/30 o výmere 1762 m2 vo vlastníctve mesta Lipany na základe predloženého návrhu GP č. 102/2020. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto po súhlase vlastníka pozemkov vybudovalo chodník na Hviezdoslavovej ulici a ponúklo na výmenu pozemok pod štátnou cestou I/68 v prieťahu mestom Lipany vo výmere 1762 m2 bez náhrady.


Oznam o odklade posudzovania projektov pre Grantový program mesta Lipany

31.3.2020

Vážení občania,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 nebude komisia pre Grantový program mesta Lipany posudzovať projekty predložené v GPML k 30. marcu 2020. Projekty budú posúdené dodatočne do 2 týždňov po skončení mimoriadnej situácie alebo v ďalšom plánovanom termíne uzávierky t.j. 30. mája 2020. Projekty je momentálne možné zasielať aj elektronicky na modratorysa@gmail.com a pri posudzovaní všetkých projektov budú zohľadnené zmeny v realizácii projektov (časové posuny) vzhľadom na vzniknutú situáciu. 

Mgr. Soňa Šuhajová
správkyňa Komunitnej nadácie Modrá Torysa


Na pripomienkovanie

30.3.2020


Oznámenie o náleze finančnej hotovosti

23.3.2020

Tunajšie OO PZ v Lipanoch vykonáva šetrenie vo veci vypátrania neznámeho majiteľa finančnej hotovosti, konkrétne 1 ks bankovky nominálnej hodnoty 100 eur a 1 ks bankovky nominálnej hodnoty 100 eur, ktoré boli nájdené dňa 09.03.2020 v čase o 09.30 hod. na ul. Komenského v meste Lipany, okr. Sabinov. Pokiaľ sa zistí majiteľ spomínanej veci, je potrebné, aby sa hlásil na tunajšie OO PZ Lipany.

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 16/2020/II/2 zo dňa 23.1.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-predaj pozemku p.č. 1319/17 o výmere 63 m2-orná pôda  a p.č. 1319/25 o výmere 56 m2- orná pôda  za znalcom stanovenú cenu v zmysle znaleckého posudku  č. 9/2020 znalca Ing. Jozefa Majtnera  vo výške 13,80 EUR/m2  pre Ing. Mariána Ružbarského, bytom Lipany, Dubovická  roveň 26  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné parcely boli a sú oplotené tak, ako ich pred troma rokmi v dobrej viere kúpil spolu s rodinným domom  avšak pri terajšej jeho rekonštrukcii zistil, že  neboli predmetom kúpy a sú v majetku mesta Lipany.  

V Lipanoch 10.3.2020


Zámer predaja pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 Dňa 16.12.2019 MsZ v Lipanoch na svojom XV. zasadnutí schválilo zámer predaja pozemku p.č. 672/27 o výmere 350 m2 – ostatná plocha spoločnosti ESMI-elektrospoločnosť, s.r.o. Lipany za 30,00 eur/m2 na výstavbu 15 parkovacích miest a vonkajších ihrísk pridružených k interiérovému detskému ihrisku v komplexe Trója z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť vybuduje na tejto ploche parkoviská, ktoré sú potrebné k využívaniu novopostavenej budovy detského zábavného centra. 

V Lipanoch 10.3.2020


Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 2020, zmena č. 13 ÚPN Lipany

5.3.2020

Novela VZN o prideľovaní nájomných bytov a o určení výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Lipany

28.02.2020


VZN o hazardných hrách

28.02.2020Zverejnené VZN na pripomienkovanie

11.02.2020


Zverejnené VZN o hazardných hrách

11.02.2020


Výsledok obchodnej verejnej súťaže

27.1.2020

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Domu služieb – Luníka

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (Dom služieb - Luník) je:

Titul, meno a priezvisko: Bc. Viera Bujňačková

Adresa: --------------- 082 71 Lipany

V súlade s ustanovením bodu 11. OVS kritériami hodnotenia súťažných návrhov na nájom nebytového priestoru boli výška ponúknutého nájomného, podnikateľský zámer a nedostatkové služby v meste.

Podľa ustanovenia bodu 5. OVS ponúkaná cena nájomného za m² plochy nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako minimálna cena za nájom nebytového priestoru uvedená v bode 2. vyhlásenia OVS pre daný typ prevádzky v súlade s ustanovením článku 4, bodom 3 pre lokalitu II. Zásad nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Lipany v znení účinnom od 1.1.2020.

Úspešný uchádzač ponúkol využitie nebytového priestoru (prevádzky) na účel prevádzkovania služieb v oblasti fyzioterapie na základe riešenia porúch pohybového aparátu. Za priestor prevádzky ponúkol úspešný uchádzač nájomné vo výške 29,50 EUR za 1 m² výmery prevádzky ročne.

V Lipanoch 27.1.2020


Oznámenie

24.1.2020


Na pripomienkovanie

24.1.2020


Zverejnenie OVS Luník - Dom služieb

2.1.2020


Zverejnené VZN 

15.12.2019


Zverejnené VZN 

10.12.2019


Oznámenie

29.11.2019


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.11.2019

Mesto Lipany zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer prenájmu pozemku o výmere 8021 m2 na parcele  č. 752/31 v priemyselnom parku Za traťou pri dodržaní podmienok platných pre priemyselný park Za traťou pre firmu TATRAMEX s r.o., Kamenica 639, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že firma TATRAMEX s.r.o., Kamenica 639 zriadi na predmetnom pozemku Stanicu technickej kontroly, ktorej služby budú využívať obyvatelia mesta a blízkeho okolia, pričom zabezpečí zamestnanosť 13 pracovných miest.

V Lipanoch 28. 11. 2019

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer predaja pozemku p.č. 1235/59 - zast. plocha o výmere 140 m2 pre p. Ľubomíra Feltoviča, bytom Lipany, Jánošíkova 102 za 1,00 EUR a náklady potrebné na realizáciu zmluvy /GP, návrh na vklad/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 2, písm. a.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok odkúpil v roku 1949 jeho dedo Jozef Kušnír ako roľu, ktorá bola ohradená, rodina ju do dnešných dní v dobrej viere užíva a miestna komunikácia vedie po iných pozemkoch od jej realizácie v rokoch 1970-1980.


V Lipanoch 28. 11. 2019


Na pripomienkovanie

29.11.2019

Na pripomienkovanie


13.11.2019


Návrh rozpočtu mesta na rok 2020

13.11.2019


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy IBV POD HÁHOM


31.10.2019

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor v budove Domu služieb – Luníku

25.10.2019


Verejne vyhlášky

18.10.2019


Oznámenie

15.10.2019


Verejne vyhlášky

13.9.2019


Na pripomienkovanie

21.8.2019


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

21.8.2019


Verejne vyhlášky

16.7.2019


Verejne vyhlášky

28.6.2019


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Lipany schválené MsZ

14.6.2019


Na pripomienkovanie

30.5.2019


Na pripomienkovanie

29.5.2019

[PRH-704]


Oznámenie o strategickom dokumente

22.5.2019


Oznámenie o prerokovaní ÚPN- M Lipany

22.5.2019


Oznámenie o začatí obstarávania

15.5.2019


Na pripomienkovanie

7.5.2019

  


Verejná vyhláška

16.4.2019


Oznámenie o strategickom dokumente

11.4.2019


Verejné vyhlášky

26.3.2019


Výsledky OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

18.3.2019

VÝSLEDKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor,  ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (v OD Tilia).

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (OD Tilia) je:

Obchodné meno: LUxxx s.r.o.

Sídlo: Kobyly 85, Kľušov 086 22

IČO: 51 019 418

(obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 35098/P).

V súlade s ustanovením bodu 4.9. OVS jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola výška ponúknutého nájomného. Podľa ustanovenia bodu 4.2. OVS ponúkaná výška nájomného za m² prenajatého nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako je stanovená v Zásadách mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov platných od 1.1.2006 pre daný typ prevádzky.       

Úspešný uchádzač ponúkol za 1 m² prenajatého nebytového priestoru (prevádzky) nájomné vo výške 44,00 EUR.


Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom

14.3.2019


Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č.11“

13.3.2019

Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta, Krivianska 1, 082 71 Lipany, doručil dňa 7.2.2019 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11“.


Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

1.3.2019


Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

27.2.2019


Oznamenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Lipany

22.2.2019

Oznámenie o prerokovaní  zmien a doplnkov 2019 , zmena č. 11  územného plánu mesta Lipany:

[PRH-655]


OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

22.2.2019

MESTO LIPANY so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379

konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 5/2019/VII.4 z 21.2.2019

vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany za nasledovných podmienok:


Oznámenie o oprave čísla zmeny č.1 - Zmien a doplnkov 2019 ÚPN-O Lipany

21.2.2019

V súlade s Metodickým usmernením k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č.0 6708/2019/SV/01006 zo dňa 7.1.2019, v Oznámení  o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 2019, zmena č.1 územného plná mesta Lipany , číslo oznámenia č.Li-2019/097695-MsÚ zo dňa 25.1.2019 Vám oznamujeme, že sa mení číslovanie uvedenej zmeny z pôvodného označenia Lipany, Územný plán obce Zmeny a doplnky 2019 Zmena č.1 na Lipany, na Územný plán obce Zmeny a doplnky 2019, Zmena č.11.


Na pripomienkovanie

6.2.2019


Na pripomienkovanie

5.2.2019


Zverejnenie zámerov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4.2.2019

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/IV.3 zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto kupujúcim:

 a./ Mgr. Gabriela NXXXXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXX, p.č. 1194/71  o výmere 731 m2-záhrada,

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MsZ v Lipanoch na svojom zasadaní dňa 30.1.2018 schválilo Zásady predaja pozemkov v IBV Pod hájom, ktoré v bode 1./ stanovujú podmienky ich predaja. Menovaná  tieto podmienky splnila.


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/VII/5.b zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-prevodu pozemku p.č. 1419/18 o výmere 22496m2 –vodná  plocha  SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica,  za cenu 33,19 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou Úprava verejných plôch a priestranstiev –vodného toku  a vybudovanie vodnej plochy Lipany, ktorú mesto dovzdáva do majetku SR a správy SVP, š.p. na základe nájomnej zmluvy č. D1/18/412/GR 08/41 zo dňa 2.4.2008. Prevod vlastníckeho práva a odovzdanie správy k stavebným objektom bude predmetom samostatného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

29.1.2019


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Informácie o registrácii k stiahnutiu:


Zverejnenie VZN

25.1.2019


Oznámenie

25.1.2019

Aktuality a oznamy
Nariadenie vlády SR
Nariadenie vlády SR

Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

Aplikácia ROZaNA

Body záujmu v meste

Počasie v Lipanoch

Počasie hmla
Teplota: -1.80°C
vietor: 1km/h
vlhkosť: 92%
tlak: 1020kPa