Mesto Lipany panoráma
 

Úradná tabuľa

Oznam o odklade posudzovania projektov pre Grantový program mesta Lipany

31.3.2020

Vážení občania,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 nebude komisia pre Grantový program mesta Lipany posudzovať projekty predložené v GPML k 30. marcu 2020. Projekty budú posúdené dodatočne do 2 týždňov po skončení mimoriadnej situácie alebo v ďalšom plánovanom termíne uzávierky t.j. 30. mája 2020. Projekty je momentálne možné zasielať aj elektronicky na modratorysa@gmail.com a pri posudzovaní všetkých projektov budú zohľadnené zmeny v realizácii projektov (časové posuny) vzhľadom na vzniknutú situáciu. 

Mgr. Soňa Šuhajová
správkyňa Komunitnej nadácie Modrá Torysa


Na pripomienkovanie

30.3.2020


Oznámenie o náleze finančnej hotovosti

23.3.2020

Tunajšie OO PZ v Lipanoch vykonáva šetrenie vo veci vypátrania neznámeho majiteľa finančnej hotovosti, konkrétne 1 ks bankovky nominálnej hodnoty 100 eur a 1 ks bankovky nominálnej hodnoty 100 eur, ktoré boli nájdené dňa 09.03.2020 v čase o 09.30 hod. na ul. Komenského v meste Lipany, okr. Sabinov. Pokiaľ sa zistí majiteľ spomínanej veci, je potrebné, aby sa hlásil na tunajšie OO PZ Lipany.

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 16/2020/II/2 zo dňa 23.1.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-predaj pozemku p.č. 1319/17 o výmere 63 m2-orná pôda  a p.č. 1319/25 o výmere 56 m2- orná pôda  za znalcom stanovenú cenu v zmysle znaleckého posudku  č. 9/2020 znalca Ing. Jozefa Majtnera  vo výške 13,80 EUR/m2  pre Ing. Mariána Ružbarského, bytom Lipany, Dubovická  roveň 26  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné parcely boli a sú oplotené tak, ako ich pred troma rokmi v dobrej viere kúpil spolu s rodinným domom  avšak pri terajšej jeho rekonštrukcii zistil, že  neboli predmetom kúpy a sú v majetku mesta Lipany.  

V Lipanoch 10.3.2020


Zámer predaja pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa.

 Dňa 16.12.2019 MsZ v Lipanoch na svojom XV. zasadnutí schválilo zámer predaja pozemku p.č. 672/27 o výmere 350 m2 – ostatná plocha spoločnosti ESMI-elektrospoločnosť, s.r.o. Lipany na výstavbu 15 parkovacích miest a vonkajších ihrísk pridružených k interiérovému detskému ihrisku v komplexe Trója z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť vybuduje na tejto ploche parkoviská, ktoré sú potrebné k využívaniu novopostavenej budovy detského zábavného centra. 

V Lipanoch 10.3.2020


Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 2020, zmena č. 13 ÚPN Lipany

5.3.2020

Novela VZN o prideľovaní nájomných bytov a o určení výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Lipany

28.02.2020


VZN o hazardných hrách

28.02.2020Zverejnené VZN na pripomienkovanie

11.02.2020


Zverejnené VZN o hazardných hrách

11.02.2020


Výsledok obchodnej verejnej súťaže

27.1.2020

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Domu služieb – Luníka

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (Dom služieb - Luník) je:

Titul, meno a priezvisko: Bc. Viera Bujňačková

Adresa: --------------- 082 71 Lipany

V súlade s ustanovením bodu 11. OVS kritériami hodnotenia súťažných návrhov na nájom nebytového priestoru boli výška ponúknutého nájomného, podnikateľský zámer a nedostatkové služby v meste.

Podľa ustanovenia bodu 5. OVS ponúkaná cena nájomného za m² plochy nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako minimálna cena za nájom nebytového priestoru uvedená v bode 2. vyhlásenia OVS pre daný typ prevádzky v súlade s ustanovením článku 4, bodom 3 pre lokalitu II. Zásad nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Lipany v znení účinnom od 1.1.2020.

Úspešný uchádzač ponúkol využitie nebytového priestoru (prevádzky) na účel prevádzkovania služieb v oblasti fyzioterapie na základe riešenia porúch pohybového aparátu. Za priestor prevádzky ponúkol úspešný uchádzač nájomné vo výške 29,50 EUR za 1 m² výmery prevádzky ročne.

V Lipanoch 27.1.2020


Oznámenie

24.1.2020


Na pripomienkovanie

24.1.2020


Zverejnenie OVS Luník - Dom služieb

2.1.2020


Zverejnené VZN 

15.12.2019


Zverejnené VZN 

10.12.2019


Oznámenie

29.11.2019


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.11.2019

Mesto Lipany zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer prenájmu pozemku o výmere 8021 m2 na parcele  č. 752/31 v priemyselnom parku Za traťou pri dodržaní podmienok platných pre priemyselný park Za traťou pre firmu TATRAMEX s r.o., Kamenica 639, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že firma TATRAMEX s.r.o., Kamenica 639 zriadi na predmetnom pozemku Stanicu technickej kontroly, ktorej služby budú využívať obyvatelia mesta a blízkeho okolia, pričom zabezpečí zamestnanosť 13 pracovných miest.

V Lipanoch 28. 11. 2019

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer predaja pozemku p.č. 1235/59 - zast. plocha o výmere 140 m2 pre p. Ľubomíra Feltoviča, bytom Lipany, Jánošíkova 102 za 1,00 EUR a náklady potrebné na realizáciu zmluvy /GP, návrh na vklad/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 2, písm. a.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok odkúpil v roku 1949 jeho dedo Jozef Kušnír ako roľu, ktorá bola ohradená, rodina ju do dnešných dní v dobrej viere užíva a miestna komunikácia vedie po iných pozemkoch od jej realizácie v rokoch 1970-1980.


V Lipanoch 28. 11. 2019


Na pripomienkovanie

29.11.2019

Na pripomienkovanie


13.11.2019


Návrh rozpočtu mesta na rok 2020

13.11.2019


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy IBV POD HÁHOM


31.10.2019

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor v budove Domu služieb – Luníku

25.10.2019


Verejne vyhlášky

18.10.2019


Oznámenie

15.10.2019


Verejne vyhlášky

13.9.2019


Na pripomienkovanie

21.8.2019


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

21.8.2019


Verejne vyhlášky

16.7.2019


Verejne vyhlášky

28.6.2019


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Lipany schválené MsZ

14.6.2019


Na pripomienkovanie

30.5.2019


Na pripomienkovanie

29.5.2019

[PRH-704]


Oznámenie o strategickom dokumente

22.5.2019


Oznámenie o prerokovaní ÚPN- M Lipany

22.5.2019


Oznámenie o začatí obstarávania

15.5.2019


Na pripomienkovanie

7.5.2019

  


Verejná vyhláška

16.4.2019


Oznámenie o strategickom dokumente

11.4.2019


Verejné vyhlášky

26.3.2019


Výsledky OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

18.3.2019

VÝSLEDKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor,  ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (v OD Tilia).

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (OD Tilia) je:

Obchodné meno: LUxxx s.r.o.

Sídlo: Kobyly 85, Kľušov 086 22

IČO: 51 019 418

(obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 35098/P).

V súlade s ustanovením bodu 4.9. OVS jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola výška ponúknutého nájomného. Podľa ustanovenia bodu 4.2. OVS ponúkaná výška nájomného za m² prenajatého nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako je stanovená v Zásadách mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov platných od 1.1.2006 pre daný typ prevádzky.       

Úspešný uchádzač ponúkol za 1 m² prenajatého nebytového priestoru (prevádzky) nájomné vo výške 44,00 EUR.


Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom

14.3.2019


Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č.11“

13.3.2019

Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta, Krivianska 1, 082 71 Lipany, doručil dňa 7.2.2019 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11“.


Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

1.3.2019


Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

27.2.2019


Oznamenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Lipany

22.2.2019

Oznámenie o prerokovaní  zmien a doplnkov 2019 , zmena č. 11  územného plánu mesta Lipany:

[PRH-655]


OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

22.2.2019

MESTO LIPANY so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379

konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 5/2019/VII.4 z 21.2.2019

vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany za nasledovných podmienok:


Oznámenie o oprave čísla zmeny č.1 - Zmien a doplnkov 2019 ÚPN-O Lipany

21.2.2019

V súlade s Metodickým usmernením k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č.0 6708/2019/SV/01006 zo dňa 7.1.2019, v Oznámení  o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 2019, zmena č.1 územného plná mesta Lipany , číslo oznámenia č.Li-2019/097695-MsÚ zo dňa 25.1.2019 Vám oznamujeme, že sa mení číslovanie uvedenej zmeny z pôvodného označenia Lipany, Územný plán obce Zmeny a doplnky 2019 Zmena č.1 na Lipany, na Územný plán obce Zmeny a doplnky 2019, Zmena č.11.


Na pripomienkovanie

6.2.2019


Na pripomienkovanie

5.2.2019


Zverejnenie zámerov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4.2.2019

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/IV.3 zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto kupujúcim:

 a./ Mgr. Gabriela NXXXXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXX, p.č. 1194/71  o výmere 731 m2-záhrada,

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MsZ v Lipanoch na svojom zasadaní dňa 30.1.2018 schválilo Zásady predaja pozemkov v IBV Pod hájom, ktoré v bode 1./ stanovujú podmienky ich predaja. Menovaná  tieto podmienky splnila.


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/VII/5.b zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-prevodu pozemku p.č. 1419/18 o výmere 22496m2 –vodná  plocha  SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica,  za cenu 33,19 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou Úprava verejných plôch a priestranstiev –vodného toku  a vybudovanie vodnej plochy Lipany, ktorú mesto dovzdáva do majetku SR a správy SVP, š.p. na základe nájomnej zmluvy č. D1/18/412/GR 08/41 zo dňa 2.4.2008. Prevod vlastníckeho práva a odovzdanie správy k stavebným objektom bude predmetom samostatného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

29.1.2019


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Informácie o registrácii k stiahnutiu:


Zverejnenie VZN

25.1.2019


Oznámenie

25.1.2019


Na pripomienkovanie

10.1.2019


Na pripomienkovanie

9.1.2019


Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

7.1.2019

Obec Pečovská Nová Ves, ako orgán ochrany prírody podľa §64 ods.1 písm. e) a §69 ods.1
písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, začala dňa 11.12.2018 na základe žiadosti Mesta Lipany, Mestský úrad Lipany,
Krivianska 1, 082 71 Lipany, správne konanie vo veci vydania súhlas na výrub drevín podľa
§47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť sa týka 1 ks Lipa malolistá s obvodom O130 = 98 cm a 5 ks tuja s obvodom
O130 = 27; 42; 39; 48; 46 cm rastúce na pozemku parc. č. KN-C 1006/1 v katastrálnom
území Lipany.


Výberové konanie - Terénny pracovník 1 miesto

2.1.2019


Na pripomienkovanie

14.11.2018


Výsledky OVS

13.11.2018

Výsledok OVS na predaj garáží s podielom na pozemku na Komenského ulici.

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1. Marek M. a manž. Mgr. Mária M., Lipany, garáž s orientačným číslom 44

2. Mgr. Jana G.,Lipany, garáž s orientačným číslom 43


OVS - bytový dom B4

5.11.2018

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 49/2018/IV/1. zo dňa 11.10.2018

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod nehnuteľnosti – časti pozemku, ktorý bude geometrickým plánom odčlenený od oboch nižšie uvedených nehnuteľností v predpokladanej výmere do 600m², ktorý sa bude nachádzať pod bytovým domom B4 podľa podkladov z územného rozhodnutia:

  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/34, vo výmere 8543 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1375, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany,
  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/35, vo výmere 891 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 613, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany.

Dokumenty .zip 64kBOVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

12.10.2018

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 11.10.2018 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici


Zverejnenie žiadosti o dotácie na rok 2019

8.10.2018

 

Na pripomienkovanie

26.9.2018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.9.2018


Na základe uznesenia MsZ v Lipanoch č. 48/2018/VII/2 zo dňa 13.9.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
-zámenu  pozemku vedeného  v k.ú. Lipany,   medzi Mestom Lipany a Ing. Ľudovítom Bakoňom,  bytom Prešov. Ide o novovytvorený pozemok p.č. 1241/110 o výmere 2728 m2 – orná pôda vo vlastníctve Mesta Lipany  za pozemok p.č. 1253 o výmere 2728 m2 vo vlastníctve  Ing. Ľudovíta Bakoňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Z.z. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre štandardné zabezpečenie územia a potrebnej cestnej a technickej infraštruktúry pre činnosť aquaparku / rozšírenie cesty III. triedy Lipany-Lúčka, rozšírenie účelovej komunikácie a výstavba chodníka do aquaparku/ potrebuje uvedený pozemok. Pozemok na zámenu nenaruší plánovanú koncepciu poskytovania služieb cestovného ruchu v danej lokalite.  

V Lipanoch, 24.9.23018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.9.2018


Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 48/2018/VII/3 zo dňa 13.9.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
prevodu pozemku p.č. 560/68 o výmere 59m2 –zastavaná plocha  Františkovi Bohoveckému, bytom Lipany,  za cenu 10,00 EUR/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Bohovecký  predal mestu podiel na svojom pozemku vo výmere 59 m2 na projekt rozšírenia cesty III. triedy a zariadenie križovatky Lipany-Lúčka  za 10,00 EUR/m2. 

V Lipanoch, 24.9.2018


Verejná vyhláška

3.9.2018


Oznámenie o strategickom dokumente

17.8.2018


Oznámenie o strategickom dokumente

20.7.2018


Oznámenie zámeru Prodining, s.r.o.

26.6.2018

Navrhovateľ spoločnosť Prodining, s.r.o. Námestie osloboditeľov 29, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručil Okresnému úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako  príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov“

Zámer je zverejnený na webovom sídlo MŽP SR http://www.enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA  a na stránke http://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-na-zivotne-prostredie-3.

Mesto Lipany v súlade s §23 ods.3 zákona ako dotknutá obec týmto informuje verejnosť o tomto zámere navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko  doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia. Stanoviská žiadame zaslať aj v elektronickej podobe  na e-mail: jana.stieberová@minv.sk

Dokumenty k oznámeniu


OVS - úspešní uchádzači

13.6.2018

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1.Radovan Ch., Lipany, garáž s orientačným číslom 41

2. Benedikt P.,Lipany, garáž s orientačným číslom 45

3. Jozef S. a Sylvia S., Lipany, garáž s orientačným číslom 42


Na pripomienkovanie

5.6.2018

 

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5.6.2018

Na základe uznesenia MsZ v Lipanoch č. 42/2018/II/2 zo dňa 25.4.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-zámenu pozemkov vedených  v k.ú. Lipany,  v registri C KN na LV č. 3829 - medzi Mestom Lipany a Ing. Jozefom a Ing. Ľudmilou Saxovou, obaja bytom Lipany, Sládkovičova 589/13 ul.  a Mestom Lipany a Ing. Jaroslavom Saxom, bytom Lipany, Sládkovičova 589/13. Ide o novovytvorený pozemok p.č. 430/3 o výmere 17 m2 – záhrada vo vlastníctve Mesta Lipany  za pozemok p.č. 430/8 o výmere 18 m2 vo vlastníctve  Ing. Jozefa a Ing. Ľudmily Saxovej do vlastníctva mesta Lipany. Ďalej zámenu novovytvorených  pozemkov p.č. 430/7-  o výmere 3m2 a p.č. 429/3 o výmere 14 m2 vo vlastníctve Jaroslava Saxu za p.č. 426/6  o výmere 18 m2 vo vlastníctve mesta Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Z.z. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany v rámci NFP z Nórskeho finančného mechanizmu  zrealizovalo stavbu a porealizačné zameranie ukázalo reálny stav v teréne. Realizáciou tejto zámeny bez finančnej náhrady sa vysporiadajú pozemky podľa reálneho užívania v prírode.


Vyhlásenie OVS

26.4.2018

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.4.2018 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Na pripomienkovanie

11.4.2018


Na pripomienkovanie

10.4.2018

[PRH-535]


Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

14.3.2018


Oznámenie o výrube drevín

8.3.2018


Oznámenie o výrube drevín

21.2.2018


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7.2.2018

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 38/2018/III/2.b) zo dňa 30.01.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

zámena majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedeného v k.ú. Lipany,  v registri C KN na LV č. 467, p.č. 199/3 o výmere 138 m2 s ovocnými stromami a kríkmi vo vlastníctve Jozefa a Františka Vandžuru, každý v podiele po ½,  bytom Lipany, Jánošíkova 106 za pozemok vedený v k.ú. Lipany, v registri C KN na LV č. 1375-p.č. 1194/36 o výmere 304 m2 - záhrada vo vlastníctve Mesta Lipany v zmysle GP č. 80/2017 vyhotoveného  Ing. Milošom Kožuškom a overeného OÚ Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-674/2017. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre zabezpečenie územia a potrebnej cestnej infraštruktúry (rozšírenie účelovej komunikácie a výstavba chodníka) potrebuje pozemok v zmysle predloženého GP č. 80/2017.Výberové konanie

2.2.2018

Oznámenie o výberovom konaní na 1 pracovné miesto terénneho pracovníkaOznámenie

30.1.2018


Oznámenie pre verejnosť

11.1.2018


Na pripomienkovanie

9.1.2018


Výberové konanie

4.1.2018

Mesto Lipany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Viac informácií:


Zverejnenie zámeru

3.1.2018

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/1a zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu vlastníctva majetku v zmysle kúpnej zmluvy č. 5467/36/2017  organizácii SVP, š.p. Žilina za cenu 33,19 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že v zmysle nájomnej zmluvy č. D1/18/412-R/08/41 zo dňa 2.4.2008 medzi mesto Lipany a SVP, š.p. Žilina  odovzdá mesto najskôr 5 rokov po  kolaudácii stavby túto správcovi za cenu 33,19 EUR. Prevodom tejto stavby preberá kupujúci na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva a správcovstva vodnej stavby.


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/2 zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku p.č. 1240/66 o výmere 55 m2 –ostatná plocha  Karolovi Semanovi, bytom Lipany, Kollárova 136 za cenu 1,00 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Seman v roku 2004 súhlasil so zápisom P v ktorom bola p.rč. 1437/6 o výmere 52 m2 priradená k p.č. 1437/1 ako mestská komunikácia na Kollárovej ulici bez náhrady.


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 37/2017/IV/3 zo dňa 14.12.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku p.č. 1319/2 o výmere 89 m2-orná pôda za 1,00 EUR a p.č. 1319/14 o výmere 26 m2- zastavaná plocha za 1,00 pre Alojza Baču a Martu Bačovu rod. Miženkovú, bytom Lipany, Dubovická roveň 42 do BSM z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že menovaní užívajú uvedené parcely od roku 1978, sú oplotené a boli im vyčlenené z pozemku reg. v kN E č. 520/1 po starom otcovi a tete Rozálii Miženkovej pri parcelácii pozemkov na rodinné domy. Oznámenie o strategickom dokumente

2.1.2018


Oznam

11.12.2017


Obchodno verejná súťaž

1.12.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


NA PRIPOMIENKOVANIE

29.11.2017Oznámenie o začatí správneho konania

2.11.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany

Obrázok oznámenia


NA PRIPOMIENKOVANIE

25.10.2017


Obchodno verejná súťaž

17.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Oznámenie o začatí správneho konania

4.10.2017

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

o vydaní súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Lipany


Obchodno verejná súťaž

3.10.2017

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.9.2017

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 34/2017/V/5 zo dňa 5.9.2017 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

prevodu pozemku registrovaného v k.ú. Lipany, KN-C, p.č. 1193/2 o výmere 685m2 – ostatná plocha, p. Petrovi Pollákovi, bytom Lipany, Hviezdoslavova 10 za cenu 14780,00 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že p. Peter Pollák predal mestu v lokalite IBV Rovinky pozemok a v zmysle platných zásad mal nárok na kúpu stavebného pozemku, čo bolo aj schválené MsZ dňa 11.01.2008 s doplatkom kúpnej ceny vo výške 5316,22 eur.


NA PRIPOMIENKOVANIE

15.8.2017

Návrh novely VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Lipany, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1, lokalita č.1,2 . Prílohy: dôvodová správa, Záväzná časť a Schéma z.č.


Aktuality a oznamy
Región Šariš

vložené: 07.04.2020
COVID-19

Pozrite si prehľad odporúčaní pre ochranu zdravia v aktuálnej situácii.

vložené: 24.03.2020
Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

vložené: 21.02.2020
Aplikácia ROZaNA

vložené: 11.02.2020
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa