Mesto Lipany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sociálne oddelenie

Vedúca oddelenia

Mgr. Mária Grešová

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 65, fax: 051/488 11 70, e-mail: 

 

Náplň práce:

 • spravuje agendu súvisiacu s evidenciou žiadateľov o mestské nájomné byty,
 • spravuje agendu nájmu a opakovaného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipany,
 • pôsobí v oblasti poradenstva na úseku starostlivosti o rodinu a dieťa, občanom postihnutých na zdraví, o seniorov a o spoločensky neprispôsobených občanov,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci,
 • pripravuje správy a charakteristiky občanov pre potreby orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, vedie evidenciu občanov,
 • mesto v spolupráci s ÚPSVaR pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje  rodine, maloletému  dieťaťu a mladému dospelému ochranu  a starostlivosť.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát terénnej sociálnej práce

Mgr. Irena Blichárová

Tel.: 0905 853 274, email: irena.blicharova@lipany.skterenacky@lipany.sk


Mgr. Marcela Kormošová

Tel.: 0917 237 896, email: marcela.kormosova@lipany.skterenacky@lipany.sk


Mgr. Radoslav Harčarik

Tel.: 0905 853 274, email: radoslav.harcarik@lipany.skterenacky@lipany.sk


Darina Rakašová

Tel.: 0917 237 896, email: darina.rakasova@lipany.skterenacky@lipany.sk

 

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie

Náplň práce:

 • pôsobí v oblasti poradenstva na úseku starostlivosti v rómskej komunite,
 • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
 • vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov,
 • poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb,
 • pripravuje stretnutia s rodinami klientov.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Osobitný príjemnca sociálnych dávok

Michal Šuťák

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 75, fax: 051/488 11 70, email: michal.sutak@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • vykonáva agendu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k nej,
 • vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavku na dieťa.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát sociálneho oddelenia

Ing. Ingrida Olejníková

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/3810748 email: ingrida.olejnikova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • spracovanie administratívnej agendy finančnej zábezpeky v mestských nájomných bytoch,
 • vykonáva agendu občanov pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony, spracováva agendu súvisiacu s opatrovníctvom občana,
 • spolupráca pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb občanom, ktorí potrebujú poskytovanie sociálnej služby v zariadení (napr: útulok, nocľaháreň, domov na polceste a iné),
 • vypracovanie správ o povesti na občanov mesta pre inštitúcie,
 • spracováva a spolupracuje so zabezpečením sociálnych pohrebov občanov mesta v zmysle zákona
 • zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier v zmysle zákona 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Mgr. Miroslava Kolcunová

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 75, email: miroslava.kolcunova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • príprava podkladov k agende osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, príspevkov k nej, prídavku na dieťa a admistratívne spracovanie týchto dávok,
 • spolupráca pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb občanom, ktorí potrebujú poskytovanie sociálnej služby v zariadení (napr. zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár)
 • spolupráca pri organizovaní poskytovania opatrovateľskej služby,
 • asistencia pri realizácii projektov v sociálnej oblasti,
 • tvorba a aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb mesta.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Spoločný úrad pre sociálne služby

Mgr. Cecília Ondková

Budova MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie 
Tel.: 051/488 11 79, email: cecilia.ondkova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • vykonáva administratívnu agendu a posudkovú činnosť na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre mesto Lipany a pre okolité obce združené v spoločnom obecnom úrade,
 • poradenstvo v oblasti zabezpečovania poskytovania sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár) a zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby pre mesto Lipany a pre okolité obce združené v spoločnom obecnom úrade.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek