Mesto Lipany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor má výmeru 43,93 m² a podiel na spoločných priestoroch 8,34 m², nachádza sa na prízemí v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavenej na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2. Podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je výlučným vlastníkom uvedeného nebytového priestoru v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 Mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti PROTETIKA, a.s., so sídlom Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 428/B na jeden deň v týždni.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor spoločnosti PROTETIKA, a.s., pre ortopedického technika a tak zlepšiť dostupnosť výroby zdravotníckych pomôcok pre obyvateľov mesta.

V Lipanoch 9.6.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek