Mesto Lipany panoráma
 

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Mesto Lipany ( verejný obstarávateľ podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
IČO: 327 379

Súhrné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Dokument
07.10.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky – technické vybavenie pre MŠ

Zákazka s nízkou hodnotou: Materiálovo – technické vybavenie pre MŠ

Výzva s prílohami .zip 500 kB

05.10.2020 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

Mesto Lipany vyhlasuje OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Lipany, registra KN C, č. 1194/64, druh pozemku: záhrada vo výmere 628 m2 zapísaného na LV č. 1375 pre okres: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany. 

Výzva s prílohami .zip 64 kB

17.09.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - technické vybavenie pre MŠ - ZRUŠENÉ

Zákazka s nízkou hodnotou: Materiálovo – technické vybavenie pre MŠ - ZRUŠENÉ.

Výzva s prílohami .zip 497 kB

29.06.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky CIZS Lipany – materiálno-technické vybavenie – nábytok

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Výzva s prílohami .zip 980 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov .zip 355 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov 2 .zip 356 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov 3 .PDF 358 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov 4 .zip 283 kB

17.06.2020 Zmena - Detské ihrisko

Zmena súťažných podkladov:

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov bola zmenená špecifikácia predmetu zákazky.  Zmena  špecifikácie  je označená -  text červená farba podčiarknuté. Zmena sa týka materiálu konštrukcia hernej zostavy pôvodne „oceľ“ na „oceľ a drevo“ a kovovej dvojhojdačky  pôvodne „oceľ“ na „oceľ a drevo“.

Špecifikácia - detské ihrisko -zmena .docx 2MB

 

16.06.2020 Výzva - Detské ihrisko

Výzva na predkladanie cenových ponúk Li/2020/08120- MsÚFB

Predmetom je výstavba nového destského ihriska.

Výzva s prílohami .zip 853kB

Vysvetlenie súťažných podkladov .pdf 400kB

21.05.2020 Nabíjacia stanica pre elektromobily

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 - Nabíjacia stanica pre elektromobily.

Výzva s prílohami .zip 2 MB

14.05.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky CIZS Lipany - ORL vyšetrovacia jednotka

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Výzva s prílohami .zip 990 kB

04.05.2020 Výzva OVS - uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemku

MESTO LIPANY

so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany

IČO: 00327379


konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 18/2020/VII.3. zo dňa 30.04.2020


vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnosti – pozemku p. č. 752/31 o výmere 8021 m 2 , ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 102/2019, vyhotoviteľ: Geograf Lipany, Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, rozdelením parcely registra „C“, p. č. 752/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere: 16042 m 2 ,zapísanej na LV č. 1375 nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Lipany, obec: Lipany, okres: Sabinov. Nehnuteľnosť je súčasťou Priemyselného parku Za traťou, kód projektu: 11110200039, KÚ Lipany, ktorý vznikol spolufinancovaním z rozpočtov ERDF, štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Lipany podľa zmluvy č. VS-06/2006-P39 medzi agentúrou SARIO a mestom Lipany zo dňa 27.04.2006.

Výzva s prílohami .zip 164 kB

17.03.2020 Výsledok OVS - Predaj drobného hmotného majetku

Výsledok OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy  k prebytočnému majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany:

1. Úspešným uchádzačom OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy  k prebytočnému majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany - malotraktor vrátane traktorovej vlečky je František M., ktorý ponúkol najvyššiu cenu 900.-€ za predmet kúpy.

2. O kúpu osobného motorového vozidla ŠKODA Octavia combi sa neuchádzal žiadny záujemca.

09.03.2020 Doplnenie výzvy

Doplnenie výzvy – Vypracovanie projektovej dokumentácie: Vybudovanie malej hokejovej haly.

PDF
04.03.2020 Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie: Vybudovanie malej hokejovej haly

Výzva na predloženie ponuky „Vypracovanie projektovej dokumentácie: Vybudovanie malej hokejovej haly“.

Výzva s prílohou .zip 185kB

28.02.2020 Výzva VOS - Predaj drobného hmotného majetku

MESTO LIPANY

so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany

IČO: 00327379


konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 17/2020/IX.2. zo dňa  27.2.2020


vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy k prebytočnému majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany

DOCX
28.02.2020 Výzva - OVS IBV Pod hájom - III. etapa

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Lipany


29.01.2020 Zápisnica - Modernizácia šatní pre mládež

Záznam a vyhodnotenie prieskumu trhu - Modernizácia šatní pre mládež

PDF
27.01.2020 Úspešný uchádzač - LUNÍK - Dom služieb

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Domu služieb – Luníka

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (Dom služieb - Luník) je:

Titul, meno a priezvisko: Bc. Viera Bujňačková

Adresa: --------------- 082 71 Lipany

V súlade s ustanovením bodu 11. OVS kritériami hodnotenia súťažných návrhov na nájom nebytového priestoru boli výška ponúknutého nájomného, podnikateľský zámer a nedostatkové služby v meste.

Podľa ustanovenia bodu 5. OVS ponúkaná cena nájomného za m² plochy nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako minimálna cena za nájom nebytového priestoru uvedená v bode 2. vyhlásenia OVS pre daný typ prevádzky v súlade s ustanovením článku 4, bodom 3 pre lokalitu II. Zásad nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Lipany v znení účinnom od 1.1.2020.

Úspešný uchádzač ponúkol využitie nebytového priestoru (prevádzky) na účel prevádzkovania služieb v oblasti fyzioterapie na základe riešenia porúch pohybového aparátu. Za priestor prevádzky ponúkol úspešný uchádzač nájomné vo výške 29,50 EUR za 1 m² výmery prevádzky ročne.

V Lipanoch 27.1.2020

24.01.2020 OVS - IBV pod Hájom

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Lipany

Výzva s prílohami .zip 1MB

 

16.01.2020 Výzva - Modernizácia šatní pre mládež

Výzva na predkladanie cenových ponúk

č.Li-2020/07747

na zákazku s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona 343/2015 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva s prílohami .zip 827 kB

 

02.01.2020 OVS - LUNÍK - Dom služieb

MESTO LIPANY

so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany

IČO: 00327379

konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Lipanoch č. 15/2019/IV.4 zo dňa 16.12.2019.

 vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany a nachádza sa na prízemí budovy Domu služieb – Luník, Sabinovská 596/2, na pozemku s parcelným číslom 637/1 

DOC
18.11.2019 Výzva - Správa a prevádzka cintorínov a domu smútku v meste Lipany

18.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Správa a prevádzka cintorínov a domu smútku v meste Lipany

Výzva vrátane príloh .zip 336 kB

31.10.2019 OVS - IBV POD HÁJOM
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy IBV POD HÁHOM
 
31.10.2019
25.10.2019 Výzva VOS - Nájom Luník

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor v budove Domu služieb – Luníku

DOC
25.09.2019 Výzva - Zimná údržba 2019

Stiahnuť: Zimná údržba . zip 355kB

30.07.2019 OPRAVA - Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku Cyklochodník Moyzesova – Všivavec

Žlto vyznačené opravené chyby písania – názov stavby a rok realizácie

PDF
24.07.2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku Cyklochodník Moyzesova – Všivavec

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku Cyklochodník Moyzesova – Všivavec .ZIP 7 MB

09.07.2019 Výsledky - OVS na nájom nebytového priestoru v Poliklinike Lipany

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor vo vlastníctve mesta Lipany na zriadenie ortopedickej ambulancie je:

Obchodné meno: ORTHON, s.r.o..

Sídlo: Štúrova 12/423, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 46 452 362

(obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 25191/P).

V súlade s ustanovením bodu 9. OVS jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola výška ponúknutého nájomného.

Úspešný uchádzač ponúkol za 1 m²/rok prenajatého nebytového priestoru (prevádzky) nájomné vo výške 25,00 EUR.

14.06.2019 OVS na nájom nebytového priestoru v Poliklinike Lipany

OVS na nájom nebytového priestoru v Poliklinike Lipany (Medicum)na zriadenie ortopedickej ambulancie

PDF
18.03.2019 Výsledky OVS - Nájom nebytových priestorov OD Tilia

VÝSLEDKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor,

ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (v OD Tilia).

 

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany (OD Tilia) je:

Obchodné meno: LUxxx s.r.o.

Sídlo: Kobyly 85, Kľušov 086 22

IČO: 51 019 418

(obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 35098/P).

V súlade s ustanovením bodu 4.9. OVS jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola výška ponúknutého nájomného. Podľa ustanovenia bodu 4.2. OVS ponúkaná výška nájomného za m² prenajatého nebytového priestoru nesmela byť nižšia ako je stanovená v Zásadách mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov platných od 1.1.2006 pre daný typ prevádzky.       

Úspešný uchádzač ponúkol za 1 m² prenajatého nebytového priestoru (prevádzky) nájomné vo výške 44,00 EUR.

22.02.2019 OVS - Nájom nebytových priestorov OD Tilia

MESTO LIPANY so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379

konajúce Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 5/2019/VII.4 z 21.2.2019

vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta Lipany za nasledovných podmienok:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na webovej stránke mesta Lipany: http://www.lipany.sk/obsah/uradna-tabula a na úradných tabuliach mesta Lipany dňa 22.2.2019 .

Predmet obchodnej verejnej súťaže – predmet zmluvy o nájme nebytového priestoru

Predmetom obchodnej verejnej súťaže a predmetom zmluvy o nájme nebytového priestoru je nájom nehnuteľností – nebytového priestoru:

nachádzajúceho sa v budove v katastrálnom území Lipany, obec Lipany, okres Sabinov zapísanej na LV č. 2171 - budova so súpisným číslom 720, orientačným číslom 51 na ulici Námestie sv. Martina v Lipanoch (budova OD Tília), postavenom na pozemku s parcelným číslom 925/30 (ďalej len budova):

  • nebytový priestor sa nachádza na 1. poschodí budovy, má výmeru 72,32 m²
DOCX
01.02.2019 Výzva - Vybudovanie stojísk pre zberné nádoby

Výzva na predloženie ponuky s prílohami na stavebné práce:

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Výzva s prílohami .zip 985kB

13.12.2018 Výsledky zámeru priameho predaja majetku mesta Lipany

Doručené najvýhodnejšie ponuky na odkúpenie motorových vozidiel:

1. Mgr. Matej K.., Banská Bystrica, ponúknutá cena za  motorové vozidlo Renault Kangoo  453.-EUR,

2. Ing. Pavol V, Vlkanová, ponúknutá cena za motorové vozidlo Piagio Maxxi  1 150.-EUR.

Na autobus Karosa nebola doručená žiadna ponúka.

26.11.2018 Úspešný uchádzač - OVS - Bytový dom B4

Úspešným uchádzačom OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti, časti pozemkov reg. KN C p.č.1240/34 a p.č.
1240/35 do výmery 600 m2, ktorý sa bude nachádzať pod bytovým domom B4
v lokalite Šejba  je firma STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany, ktorá
ponúkla cenu za pozemok vo výške 35,12€/m2.

 

DOCX
20.11.2018 Výzva - „Cestná komunikácia na parcele č.1241/59"

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: „Cestná komunikácia na parcele č.1241/59"

Výzva .zip 2MB

13.11.2018 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Lipany
Predmetom zámeru priameho predaja je:
1.1. motorové vozidlo: Renault Kangoo, KC0CBF, farba červená, rok výroby 1998, najazdené km
117 122, motorové vozidlo nepojazdné z dôvodu poruchy motora. STK platné do 1.12.2019
Minimálna predajná cena: 300€
1.2. motorové vozidlo: Piagio Maxxi, farba červená, rok výroby 2011, najazdené km 56 235,
motorové vozidlo nepojazdné z dôvodu poruchy riadiacej jednotky, STK platné do 6.10.2019.
Minimálna predajná cena: 400€
1.3. Autobus Karosa, typ LC 735/.00/, rok výroby 1991, počet miest na sedenie 45, zdvihový objem
valcov 11940 cm3. Autobus je nepojazdný, bez STK.
Minimálna predajná cena: 500€

 

DOCX
13.11.2018 Výsledok OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

Výsledok OVS na predaj garáží s podielom na pozemku na Komenského ulici.

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1. Marek M. a manž. Mgr. Mária M., Lipany, garáž s orientačným číslom 44

2. Mgr. Jana G.,Lipany, garáž s orientačným číslom 43

05.11.2018 OVS - Bytový dom B4

MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 49/2018/IV/1. zo dňa 11.10.2018

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod nehnuteľnosti – časti pozemku, ktorý bude geometrickým plánom odčlenený od oboch nižšie uvedených nehnuteľností v predpokladanej výmere do 600m², ktorý sa bude nachádzať pod bytovým domom B4 podľa podkladov z územného rozhodnutia:

  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/34, vo výmere 8543 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1375, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany,
  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/35, vo výmere 891 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 613, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany.

Dokumenty .zip 64kB

04.10.2018 ZRUŠENÉ! Výzva - "Cestná komunikácia na parcele č.1241/59"

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: „Cestná komunikácia na parcele č.1241/59

Výzva s prílohami

 

12.09.2018 Výzva - „Lipany – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade“

Výzva na predloženie ponuky na zákazku: „Lipany – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade“

Výzva s prílohami

11.09.2018 Výzva - Cyklochodník Odbojárska – Všivavec

Výzva na predkladanie cenových ponúk na stavebné práce: Cyklochodník Odbojárska – Všivavec, včítane príloh výzvy

Výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy

15.08.2018 Výzva - „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste Lipany“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste Lipany“

PDF
13.06.2018 OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

Úspešnými uchádzačmi OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici sú:

1.Radovan Ch., Lipany, garáž s orientačným číslom 41

2. Benedikt P.,Lipany, garáž s orientačným číslom 45

3. Jozef S. a Sylvia S., Lipany, garáž s orientačným číslom 42

26.04.2018 OVS - Pozemky Krivianska ulica

Úspešným uchádzačom OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta -  pozemku p.č. KN E 1598/2 – trvalé trávne porasty na Krivianskej ulici je  Marián Molnár, Šarišské Jastrabie 65, ktorý ponúkol cenu za pozemok  vo výške 16,10€/m2.

04.04.2018 Výzva - Nádoby na BIO odpad do domácnosti
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky dodanie tovarov – Nádoby na BIO odpad do domácnosti „ Kompostáreň na zhodnocovanie BRO v meste Lipany“
 

 

23.02.2018 OVS - Pozemky Krivianska ulica

MESTO  Lipany na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 22.2.2018 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 281 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje  Obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o prevode vlastníctva majetku mesta a to pozemku na p.č. KN E 1598/2- trvalé trávne porasty o výmere 692 m2 a p.č. KN E 1596/2 – trvalé trávne porasty o výmere 857 m2, vedený na LV 3829 (aj jednotlivo) na Krivianskej ulici na priemyselnú výstavbu.

DOCX
14.02.2018 Výzva - Stavebné práce "Cyklochodník Štúrova - Všivavec"
Výzva
na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov zákazky: Cyklochodník Štúrova - Všivavec
Druh zákazky: Stavebné práce
Hlavné miesto uskutočnenia prác: územie mesta Lipany
02.11.2017 ZMENA - OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

 

DOCX
18.10.2017 Výzva - OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

„ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

DOC
02.10.2017 Výzva - „Turistické informačné centrum Lipany - rekonštrukcia“

Výzva na predloženie cenovej ponuky (v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je „Turistické informačné centrum Lipany - rekonštrukcia“. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúcich verejných priestorov na 1.NP v administratívnej budove, kde po ich realizácii vznikne priestor pre „Turistické informačné centrum“. Stavebné úpravy sa týkajú výlučne nenosných výplňových konštrukcií, nosné konštrukcie (stĺpy, prievlaky, vodorovné nosné ŽB konštrukcie) zostávajú pri tomto riešení nedotknuté. Napojenia na inžinierske siete zostávajú pôvodné, zmena sa týka časti vnútorných rozvodov vodovodu, kanalizácie a elektroinštalácie, ktoré vyplývajú z navrhovaného dispozičného riešenia. Podrobný opis predmetu zákazky je vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

Informácie v prílohe:

Výzva s prílohou .zip 1 Mb

03.07.2017 Úspešný uchádzač - pozemok lúčka

Úspešný uchádzač na kúpu pozemku  Lúčka Potoky,  p.č. KN C 503/3 je Štefan Hurajt, ktorý ponúkol cenu na kúpu pozemku vo výške 5,61€/m2

03.07.2017 Úspešný uchádzač - prenájom pozemku

Úspešný uchádzač na prenájom časti pozemku p.č. KN C 1330/15 je Eduard Nistor, ktorý ponúkol cena za prenájom pozemku vo výške 9,00€/m2

25.05.2017 Výsledok VOS pozemok Hviezdoslavová

Víťazom OVS na  pozemok Hviezdoslavova,  p.č. 128/12 je Ing. Michal Petrík, ktorý ponúkol cenu 30,10€/m2

11.04.2017 Úspešný uchádzač - Vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia medziblokových priestorov – ľavá strana Nám. sv. Marti

Vypracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia medziblokových priestorov – ľavá strana Nám. sv. Martina Lipany

Úspešný uchádzač: A-typ, Architektonický ateliér s.r.o. , Strojnícka 1, 080 06 Prešov, cena : 15 960 Eur s DPH.

17.03.2017 OPRAVA Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

PDF
13.03.2017 Výzva - PD "Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana Námestia sv. Martina Lipany

Výzva na predloženie cenovej ponuky

PDF
09.02.2017 Úspešný uchádzač- štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

Úspešný uchádzač: EEB Projekt, s.r.o., Rosná 3, 040 01 Košice. Cena: 9 950,00 Eur

20.01.2017 Vzor zmluvy - štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Vzor zmluvy

Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

PDF
20.01.2017 Výzva - štúdia a PD „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany"

Mesto Lipany, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky  na predloženie ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 na Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu „Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“

PDF
17.10.2016 Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka a montáž vianočnej výzdoby
Dodávka a montáž vianočnej výzdoby
Predmetom zákazky je dodávka a prvá inštruktáž pre domácu firmu k montáži nových prvkov vianočnej výzdoby a úprava jestvujúcich prvkov vianočnej výzdoby. Presný opis je  v prílohe č.1 výzvy
 
Počty jednotlivých prvkov sú uvedené v bode 4.1. Špecifikácia ceny.
 
Možnosť predloženia variantných riešení : Neumožňujeme predloženie variantných riešení.

 

DOC
22.08.2016 Úspešný uchádzač - Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Víťazný návrh predložili: Ing.arch. Slavomír Černický a Ing.arch. Vladimír Ligus

10.08.2016 Úspešný uchádzač - PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 C

PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník

Úspešný uchádzač: Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, Prešov, cena: 3 960,00 Eur

10.08.2016 Úspešný uchádzač - Vypracovanie finančnej analýzy pro projekt „Muszyna-Kamenica-Lipany“

Vypracovanie finančnej analýzy pro projekt „Muszyna-Kamenica-Lipany“,

Úspešný uchádzač: Prešovská rozvojová agentúra PRORAG, Dubová 5, 080 01 Prešov, cena 2 500 Eur

 

10.08.2016 Úspešný uchádzač - „Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu: Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, čas

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu: Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany“

Úspešný uchádzač: Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, Prešov, cena: 5 400,00 Eur

29.07.2016 Výzva - Finančná analýza pre projekt :“Muszyna – Kamenica – Lipany“

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„Vypracovanie finančnej analýzy pre projekt :“Muszyna – Kamenica – Lipany“

PDF
22.07.2016 Výzva - PD na stavbu "Stavebné úpravy 1 NP AB - Turistické informačné centrum Lipany"

Výzva - PD na stavbu "Stavebné úpravy 1 NP AB - Turistické informačné centrum Lipany"

PDF
15.07.2016 Výzva - PD Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník

Zákazka s nízkou hodnotu, zadávaná podľa §117 :

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu:

Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník“

 

PDF
15.07.2016 Výzva - PD Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany

Zákazka s nízkou hodnotu, zadávaná podľa §117 :

„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu:

Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica, časť Lipany“

 

PDF
08.06.2016 Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Mení sa  bod 16.5 súťažných podmienok nasledovne:

Najneskorší termín odovzdávania súťažných návrhov sa stanovuje na 6.7.2016 do 14,00 hod.

27.05.2016 Verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov – Lipany – centrum – južná časť

Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov – Lipany – centrum – Južná časť

PDF
14.04.2016 Úspešná uchádzač - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nál

Úspešný uchádzač Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 12098/63, Prešov, cena s DPH: 10 380,00 Eur

29.03.2016 Výzva - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“ zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

PDF
29.03.2016 Návrh zmluvy o dielo - „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nál

Návrh zmluvy o dielo k predmetu zákazky s názvom „Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu: Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“ zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

DOC
19.02.2016 Zápisnica - Športoviská

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta a to časti pozemku p.č. 672/2- ostatné plochy, vedený na LV 1375 v areáli štadióna na výstavbu športovísk.

PDF
15.01.2016 Úspešný uchádzač - Poistenie majetku

Úspešný uchádzač ČSOB poisťovňa .a.s., Bratislava,  suma 9 355,37 eur

07.01.2016 Doplnenie - Kritéria - Poistenie majetku PDF
30.12.2015 Úspešný uchádzač - Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica

Úspešný uchádzač Milan Závacký, Inžinierska kancelária, Mirka Nešpora 10, 080 01 Prešov, cena 7600 Eur s DPH

30.12.2015 Úspešný uchádzač - Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica – externý manažment

Úspešný uchádzač Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov, cena 5800 Eur s DPH

29.12.2015 Výzva - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk

PDF
29.12.2015 Kritéria - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk - Kritéria

PDF
29.12.2015 Prílohy - Poistenie majetku

Výzva na predkladanie ponúk - Prílohy

PDF
17.12.2015 Úspešný uchádzač - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Lipany

Úspešný uchádzač: SPEX s.r.o., Baštová 34, 080 01 Prešov, cena 16 750,32 Eur s DPH.

17.12.2015 Úspešný uchádzač - Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Úspešný uchádzač: RS media, s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov, cena 9 600,00 Eur s DPH

14.12.2015 Úspešný uchádzač - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Úspešný uchádzač: Energetický klaster Prešovského kraja, Levočska 12, Prešov

Cena: 8846,60€

04.12.2015 Výzva - Externý manažment na projekt Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica

VO – §9 odst.9, poskytnutie služieb na Externý manažment na projekt Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica.

PDF
02.12.2015 Výzva - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Zákazka zadávaná podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany“.  

PDF
02.12.2015 Príloha 1 - návrh zmluvy - Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany

Zákazka zadávaná podľa §9 odst.9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb „Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia mesta Lipany“.  

DOC
02.12.2015 Úspešný uchádzač - Zimná údržba

Úspešný uchádzač: PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešo, cena:21 304,06 Eur s DPH.

30.11.2015 Výzva - Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ul.

Výzva na predloženie ponuky ( §9 odst.9) na službu. Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ul.

PDF
26.11.2015 Výzva - Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Výzva na predloženie ponuky – zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 na Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

PDF
23.10.2015 Výzva - Zimná údržba
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby:
„Zimná údržba“

PDF
10.09.2015 Výzva - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

Zákazka podľa §9 odst.9 na stavebné práce: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému. 

PDF
10.09.2015 Výkaz - výmer - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

Príloha k zákazke podľa §9 odst.9 na stavebné práce: Modernizácia a rozšírenie kamerového systému. 

PDF
18.05.2015 Úspešný uchádzač - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Úspešný uchádzač: Stanislav Bujňaček, AUTOSERVIS SB, Lipany, celková cena s DPH 7 204,80 Eur.

29.04.2015 Rámcova zmluva - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Príloha k "Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany"

PDF
29.04.2015 Výzva - Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Emil Jacko, tel: 051/4881150, E-mail: prednosta@lipany.sk 

PDF