Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhodnotenie činnosti OR HaZZ v Prešove za rok 2016

Dátum: 24.01.2017
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 1218
Vyhodnotenie činnosti OR HaZZ v Prešove za rok 2016

Najviac dopravných nehôd v piatok, požiare dominujú v sobotu, najkritickejšia je 17,00 hodina najviac výjazdov v mesiaci júl, najviac požiarov v mesiaci marec. 

    Uvedené   údaje  sú  z  celoslovenskej  bilancie  hasičov  za rok  2016,   ktoré  odzrkadľujú   dianie v jednotlivých   krajoch  a okresoch. Svoju činnosť  za rok 2016 vyhodnotilo aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove .

     Zo spracovanej analýzy zásahovej činnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove za rok 2016 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 bolo o 35 menej výjazdov   k rôznym ohláseným udalostiam, pričom celkom spolu za rok 2016 ich bolo 1081. Z tohto počtu  bolo 776 výjazdov  v zásahovom obvode Hasičskej stanice Prešov a 305 v zásahovom obvode Hasičských staníc Sabinov a Lipany.  V Prešovskom zásahovom obvode dominovali zásahy k dopravným nehodám 317 výjazdov, technických zásahov bolo 233. K požiarom hasiči vychádzali 206 krát, k ekologickým zásahom 11 krát. Zaznamenaných bolo 5 planých poplachov.     
     V zásahovom obvode Sabinov a Lipany, prevládali výjazdy taktiež k dopravným nehodám  ktorých bolo 111. Počet výjazdov k požiarom bol 108, technických zásahov  75 a 4 ekologické zásahy.  Aj v tomto regióne nedisciplinovaní občania nahlásili  2 plané poplachy.   

          Okrem zásahovej činnosti prešovskí hasiči  vyhodnotili aj požiarovosť v roku 2016.

     V roku 2016 vzniklo v okrese Prešov 187 požiarov čo je  o 27 menej ako v roku 2015. Výška priamych škôd dosiahla hodnotu 298 905,- € a výška uchránených hodnôt dosiahla hodnotu 4 673 940,- €. Následné škody neboli vyčíslené. Pri požiaroch došlo k zraneniu 8 osôb, usmrtená nebola žiadna osoba.  Je potrebné  vyzdvihnúť  spoluprácu s príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorá taktiež prispieva k úspešnej objasnenosti príčin vzniku požiarov.  Počet neobjasnených prípadov (nezistených) v minulom  roku bolo17 požiarov čo predstavuje 90,9 percentnú úspešnosť objasnenosti.

V okrese Sabinov vzniklo 81 požiarov čo je  o 89 menej ako v roku 2015. Výška priamych škôd dosiahla hodnotu 75 855,- € a výška uchránených hodnôt dosiahla hodnotu 540 545,- €.      V porovnaní s rokom 2015 sa škody spôsobené požiarmi zvýšili  o 20 010,- €. Následné škody neboli vyčíslené. Pri požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb. Úspešnosť objasňovania príčin vzniku požiarov v okrese Sabinov bola taktiež na požadovanej úrovni. Počet neobjasnených prípadov (nezistených) v minulom roku bol len 1 požiar čo predstavuje 98,8 percentnú úspešnosť objasnenosti.

    Ďalšou hodnotenou oblasťou bol výkon štátneho požiarneho dozoru. V rámci tejto činnosti vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Prešove  246 protipožiarnych kontrol z toho 54 komplexných, 73 tematických a 119 následných protipožiarnych kontrol.  Pri týchto protipožiarnych  kontrolách bolo zistených  celkom 1867 nedostatkov,  za ktoré bolo uložených právnickým osobám 13 pokút v celkovej  výške  6 650, €. Je potrebne zdôrazniť že cieľom kontrolnej činnosť nie je za každú cenu sankcionovať, ale napomôcť pri predchádzaní vzniku požiarov  a v konečnom dôsledku chrániť životy, zdravie  a majetok kontrolovaných subjektov, čo si málokedy tieto subjekty uvedomujú. Uloženie sankcie je až posledným nástrojom na vykonanie nápravy na odstránenie  zistených závažných požiarnych nedostatkov.

    Za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,  bola fyzickým osobám  uložená 1 bloková pokuta, rozkazným konaním  bolo vyriešených 14 priestupkov. Pri ústnom pojednávaním boli vyriešené 2 priestupky, pričom tri priestupky boli uzatvorené pokarhaním. V hodnotovom vyjadrení uložené pokuty predstavovali 560,- €  a 80,- € tvorili trovy konania.

    V oblasti stavebnej prevencie   bolo vydaných 132 súhlasných stanovísk pre územné konanie a 24 nesúhlasných, 388 súhlasných stanovísk pre  stavebné konanie a 65 nesúhlasných a ku kolaudáciám z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb bolo vydaných 293 súhlasných stanovísk a 32 nesúhlasných. Pri všetkých konaniach v oblasti stavebnej prevencie bolo zistených celkom 654 nedostatkov.  V porovnaní s predchádzajúcim rokom konštatujeme oživenie stavebnej činnosti v regióne o čom svedčí počet všetkých vydaných stanovísk v počte 934, čo je nárast o 56 vydaných  stanovísk viac ako v roku 2015.  

     Na   úseku   preventívno  -  výchovnej  činnosti  dominovala spolupráca a metodická pomoc 130 obciam a  4 mestám, kde najdôležitejšie úlohy tvorili,   ochrana lesov pred požiarmi, preventívno-výchovné opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v jarnom období. V čase vykurovacieho obdobia   dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri obsluhe a manipulácii s palivovými spotrebičmi a v závere roka opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia, dekoračných svietidiel, elektrospotrebičov  a odporúčania pri používaní zábavnej pyrotechniky.

   Hasiči vykonali 24 stacionárnych ukážok a 41 ukážok zo zásahovej činnosti, uskutočnili sa 4 prezentácie spojené s besedou pre žiakov  základných škôl, 1 beseda so seniormi a dve besedy s vlastníkmi bytov. Nechýbali však ani  kultúrno-spoločenské a športové podujatia, pravidelne organizované v spolupráci s mestami, obcami, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, či inými zložkami.     Medzi  najvýznamnejšie akcie v roku 2016  patrili „Deň otvorených dverí Hasičskej stanice v Prešove a Sabinove“, ukážky zásahovej činnosti hasičov počas osláv sviatku sv. Floriána  na pešej zóne v Prešove, a Dňoch zložiek IZS v Sabinove a Lipanoch pre deti a mládež.

      Za rečou čísel hodnoteného obdobia, je však potrebné vidieť každodennú mravenčiu prácu kolektívu vysoko kvalifikovaných, odborne,  fyzicky  ale aj psychicky  dobre pripravených ľudí, ktorých hlavnou náplňou je zachraňovať životy, zdravie a majetok k čomu napomáha ich celoročná príprava v rámci plánovaných výcvikov a odborných zamestnaní.

    V rámci okresu Prešov bolo  vykonaných 9 cvičení, ktoré boli zamerané na hasenie požiarov v ťažko dostupnom teréne, v budovách a priestoroch kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí.  V areáli spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. – Elektrická stanica Lemešany bolo vykonané cvičenie so zameraním na riešenie mimoriadnej udalosti.  Najväčšie cvičenie  sa uskutočnilo dňa13. septembra 2016 v katastrálnom území obce Rožkovany, lokalite vodná nádrž Rožkovany. Taktické cvičenie bolo zamerané na nácvik spolupráce príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  v Prešove  a členov Dobrovoľných hasičských zborov z 18 obcí okresu Sabinov. Cieľom cvičenia bolo vykonávanie protipovodňových opatrení za použitia výstroje a výzbroje protipovodňových prívesných vozíkov zakúpených z projektu  „Aktívne protipovodňové opatrenia“ pre dobrovoľné hasičské zbory. Profesionáli nasadili  veľkokapacitné čerpadlá, vozidlo s protipovodňovým kontajnerom, kontajner na dlhodobé zásahy, vozidlo určené na ekologické havárie, plávajúce  ponorné motorové a elektrické čerpadlá, elektrocentrály a osvetľovacie agregáty. 

   Nie všetci príslušníci plnia svoje úlohy pri zásahoch priamo v teréne. Nemalý počet príslušníkov zabezpečuje činnosti v odborných službách, zabezpečením akcie schopnosti hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, analytickej činnosť či spisovú agendu. V neposlednom rade sú to aj príslušníci na Krajskom operačnom stredisku integrovaného a záchranného systému v Prešove.  

    Včasný zásah ale aj správne vydané rozhodnutie, neraz rozhoduje o tom najcennejšom, ľudskom živote. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Prešove  aj touto cestou apelujú na všetkých občanov,  aby  sa v roku 2017 vyvarovali nedisciplinovaného konania a prispeli tak k zníženiu počtu zásahov, tak ako je to uvedené v úvode.

Spracoval: mjr. Ing. Jiří Velička, vedúci oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ
 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.