Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri MsZ

1.Komisia finančná a pre správu majetku

Komisia prerokováva a predkladá zastupiteľstvu návrhy na kúpy a predaje majetku. Prerokováva finančné otázky mesta, návrhy mestských zásad, nariadení a koncepcií týkajúcich sa podnikania a nakladania s majetkom mesta.

 • Predseda: Ing. Miloš Kožuško, poslanec MsZ.
 • Tajomník: Ing. Ján Baňas, zamestnanec mesta.
 • Členovia: Vladimír Babjak, poslanec MsZ, Peter Kandráč, poslanec MsZ, Bc. Jozef Kanuščák MBA, poslanec MsZ, Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ, PaedDr. Dušan Majerčák, z radov občanov, Ľuboš Čorňák, z radov občanov, PhDr. Jozef Križalkovič, z radov občanov, Ján Kocúrko, z radov občanov, Ing. Jozefína Tomašková, zamestnankyňa mesta.

2. Komisia sociálna, zdravotnícka a bytová

Komisia je poradným orgánom primátora a zastupiteľstva pri presadzovaní sociálnej a zdravotníckej politiky mesta. V bytovej oblasti predkladá zastupiteľstvu návrhy na nájom mestských bytov, zabezpečuje realizáciu Partnerského sociálneho programu mesta, kontroluje a zabezpečuje plnenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta.

 • Predseda: Vladimír Babjak, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Mgr. Mária Grešová, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslankyňa MsZ, Mgr. Soňa Šuhajová, správkyňa KNMT, Anna Sekeráková, z radov občanov, Ing. Ingrida Olejníková, zamestnankyňa mesta, Igor Sladkovský, z radov občanov, PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., z radov občanov, Antónia Kožušková, z radov občanov, Mgr. Cecília Ondková, zamestnankyňa mesta, Mgr. Miroslava Kolcunová, zamestnankyňa mesta.

3. Komisia pre rómsku komunitu

Komisia je určená na zlepšenie spolupráce s marginalizovanou rómskou komunitou prevažne sústredenou v lokalite Za traťou. Úlohou komisie je hlavne  zapojenie rómskych lídrov pri riešení zlepšenia povinnej školskej dochádzky, starostlivosti o deti a mládež, zlepšení životných podmienok, kontroly využívania sociálnych dávok, organizovaní verejných prác a celkovom pozdvihnutí kultúrnej a sociálnej úrovne tohto etnika. Komisia pri plnení týchto úloh bude úzko spolupracovať s MsÚ, komunitným centrom, školami, 3. sektorom, so splnomocnencom  vlády pre rómske komunity a cirkvou.

 • Predseda: Ing. Eduard Vokál, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Mgr. Marcela Kormošová, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: Mgr. Marko Urdzík, RKC,  Mgr. Ján Pták, OO PZ Lipany, Ing. Zuzana Sladkovská, z radov občanov, Ľudovít Surgent, náčelník MsP, Mgr. Irena Blichárová, TSP, Mgr. Eva Michalíková, z radov občanov, PaedDr. Mária Lašová, SŠ, Mgr. Adriána Bencová, MŠ, Mgr. Erika Angelovičová, ZŠ Komenského, Roman Červeňák, z radov občanov, Róbert Pumpa, z radov občanov.

4. Komisia pre kultúru

Komisia zabezpečuje kultúrny  život v meste, kultúrne kontakty so zahraničnými partnermi, pripravuje podujatia väčšieho významu, spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v meste, podieľa sa na prezentácii mesta v oblasti kultúry. Jej úlohou je skvalitňovanie podmienok pre rozvoj kultúry v meste. Komisia pri svojej činnosti spolupracuje s klubmi a organizáciami pôsobiacimi v meste v oblasti kultúry a spoločenského života.

 • Predsedníčka: PaedDr. Gabriela Mochňáková, poslankyňa MsZ.
 • Tajomníčka: Mgr. Iveta Hrabčáková, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: Mgr. Mária Kmecová, z radov občanov, Mgr. Ivica Molnárová, z radov občanov, Mgr. Andrea Semanová, z radov občanov, JUDr. Janka Toporcerová, z radov občanov, Mgr. Mária Vološinová, z radov občanov, PaedDr. Lenka Murínová, z radov občanov, Mgr. Sylvia Andrašková, z radov občanov, Mgr. Katarína Pacindová, z radov občanov, Mgr. Martina Slaninová, z radov občanov.

5. Komisia pre šport

Komisia zabezpečuje športový život v meste, vytvára dobré podmienky pre šport.  Jej úlohou je monitorovanie a zabezpečia skvalitnenia priestorov, plôch, prostredia určeného na šport a rekreáciu, spropagovanie športových podujatí, organizovanie a spolupodieľanie sa na športových podujatiach mestského, regionálneho významu a v rámci medzinárodnej spolupráce. Komisia pri svojej činnosti spolupracuje so športovými klubmi a organizáciami pôsobiacimi v meste v oblasti športu.

 • Predseda: Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Marcela Tomková, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: PaedDr. Jozef Sobota, poslanec MsZ, Mgr. Lukáš Višňovský, z radov občanov, JUDr. Radoslav Fedurco, z radov občanov, JUDr. Bohuslav Toporcer, z radov občanov, JUDr. Ján Michňák, z radov občanov, Štefan Jacko, zamestnanec mesta, Anna Černická, z radov občanov, Mgr. Emil Jacko, z radov občanov, Mário Jacko, z radov občanov, Ing. Vladimír Jánošík ml., z radov občanov.

6. Komisia pre výstavbu a územný plán

Komisia je iniciatívnym a poradným orgánom primátora a zastupiteľstva v oblasti výstavby a územného plánu. Prerokováva návrhy štúdií, projektov, zámerov mesta a iných subjektov v oblasti výstavby, jej vybraní členovia sa zúčastňujú ako členovia vo výberových komisiách pre výber dodávateľov stavieb a prác. Komisia koordinuje a kontroluje zámery zastupiteľstva v oblasti výstavby.

 • Predseda: Bc. Jozef Kanuščák MBA, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Ing. Anna Bučková, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: JUDr. Peter Pella, poslanec MsZ, Ing. Michal Petrík, z radov občanov, Jozef Kanuščák st., z radov občanov, Peter Pariľák, z radov občanov, Slavomír Reištetter, z radov občanov, Ing. Peter Tejbus, zamestnanec mesta, Ján Mindek, zamestnanec mesta, Ing. Peter Vandžura, z radov občanov, Ing. Daniel Urda, z radov občanov.

7. Komisia pre životné prostredie

Komisia pre životné prostredie zabezpečuje politiku mesta v oblasti životného prostredia, hlavne v odpadovom hospodárstve, mestskej zeleni a čistote vôd a ovzdušia.

 • Predseda: Peter Kandráč, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Ing. Gabriela Angelovičová, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: Pavol Kordiak, z radov občanov, Jana Angelovičová, z radov občanov, Mgr. Mária Majná, zamestnankyňa mesta,  Milan Slaminka, zamestnanec mesta, Matej Kožuško, z radov občanov.

8. Komisia informačná

Komisia zabezpečuje po obsahovej stránke vydávanie mestských novín, monitoruje webovú stránku a podľa podnetov navrhuje a zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti samosprávy.

 • Predsedníčka: PhDr. Viera Urdová, poslankyňa MsZ.
 • Tajomníčka: Mgr. Martina Čekanová, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: PhDr. Iveta Sekeráková, z radov občanov, Mgr. Daniela Babjaková, z radov občanov, Ing. Michal Višňovský, zamestnanec mesta, Mgr. Miroslav Tutoky, z radov občanov,  Mgr. Alžbeta Štroncerová, z radov občanov, Ing. Marianna Mertinková, z radov občanov, Richard Scholtés, z radov občanov.

9. Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisia je zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Túto komisiu mestské zastupiteľstvo musí zo zákona zriadiť, komisia musí mať aspoň troch členov a musí mať zastúpenie všetkých politických strán, hnutí a nezávislých poslancov zastúpených v miestnom zastupiteľstve a musí byť zložená len z poslancov.

 • Predsedníčka: Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslankyňa MsZ.
 • Členovia: Ing. Miloš Kožuško, poslanec MsZ, Bc. Jozef Kanuščák MBA, poslanec MsZ, PaedDr. Gabriela Mochňáková, poslankyňa MsZ.

10. Komisia pre Grantový program mesta Lipany

Grantová komisia pracuje v zmysle VZN o Grantovom programe mesta Lipany. Mesto do komisie deleguje 5 zástupcov. Troch zástupcov deleguje do komisie Komunitná nadácia Modrá Torysa.

 • Členovia: PaedDr. Jozef Sobota, poslanec MsZ, Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ, Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslanec MsZ, PhDr. Viera Urdová, poslankyňa MsZ, PaedDr. Gabriela Mochňáková, poslankyňa MsZ, Mgr. Soňa Šuhajová, správkyňa KNMT, Marcela Tomková, revízorka KNMT, Katarína Dulinová, dobrovoľníčka KNMT.

11. Komisia pre Partnerský grantový program

Komisia  je zriadená na zabezpečenie partnerského programu spolu s Komunitnou nadáciou Modrá Torysa. Zaoberá sa motivačným, štipendijným programom a programom cezhraničnej spolupráce kolektívov. Mesto do programu deleguje troch zástupcov.

 • Členovia: Ing. Eduard Vokál, poslanec MsZ, JUDr. Peter Pella, poslanec MsZ, Bc. Jozef Kanuščák MBA, poslanec MsZ, Mgr. Soňa Šuhajová, správkyňa KNMT, Katarína Dulinová, dobrovoľníčka KNMT.

12. Mestská školská rada

Mestská školská rada je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky. Je zriadená v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24 odst. 6.

 • Členovia za zriaďovateľa: JUDr. Jana Triščíková Reištetterová, PaedDr. Jozef Sobota.

13. Komisia pre cestovný ruch

Komisia je iniciatívnym orgánom v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Jej hlavnou úlohou je propagácia mesta a regiónu v oblasti turizmu, vytváranie vhodných podmienok na jeho rozvoj, pripravuje, prerokováva a predkladá zastupiteľstvu koncepčné materiály týkajúce sa tejto oblasti. Prerokováva podnety, požiadavky a návrhy fyzických osôb a právnických osôb v oblasti cestovného ruchu.

 • Predseda: PaedDr. Jozef Sobota, poslanec MsZ.
 • Tajomníčka: Mgr. Anna Polomská, zamestnankyňa mesta.
 • Členovia: Vladimír Kocúrek, z radov občanov, Ing. Zuzana Urdová, z radov občanov, Mgr. Štefan Antol, Machjan Slovakia s.r.o., Ing. Peter Máthé, z radov občanov, Ing. Ján Feltovič.

14. Komisia dopravy

Komisia je iniciatívnym a poradným orgánom MsZ v oblasti statickej a dynamickej dopravy v meste. Komisia je zriadená za účelom návrhu systémových zmien v oblasti dopravy, bude sa vyjadrovať k žiadostiam fyzických osôb a subjektov k požiadavkám v oblasti dopravy.

 • Predseda: JUDr. Peter Pella, poslanec MsZ.
 • Tajomník: Ing. Peter Tejbus, zamestnanec mesta.
 • Členovia: Dušan Haborák, zamestnanec mesta, Ján Mindek, zamestnanec mesta, Mgr. Slavomír Verešpej, z radov občanov.