Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lipianske školy sú pripravené

Dátum: 13.09.2016
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 2764
Lipianske školy sú pripravené

Materská škola, Nám. sv. Martina 80, Lipany


Materská škola na Námestí sv. Martina v Lipanoch je päťtriedna, s počtom detí 124. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou poldenného pobytu deťom  od dva a pol roka do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Výchovu  a vzdelávanie detí materskej školy zabezpečuje  11 pedagogických zamestnancov.

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 s  názvom Rok s lipkou, ktorý je obohatený o environmentálnu výchovu a regionálnu výchovu. Špecifikom materskej školy je poskytovanie individuálnych logopedických terapií a pedagogicko-psychologického poradenstva priamo v škole. V novom školskom roku ponúkame predplaveckú prípravu,  školu v prírode, cvičenie s  fitloptou pod vedením fyzioterapeutky a kurzy anglického jazyka pre deti od troch rokov.

Počas letných prázdnin škola zrealizovala  1. etapu revitalizácie školského dvora, výmenu okien v telocvični, opravu časti oplotenia školy, maľbu niektorých priestorov školy a výmenu podlahy v 5. triede.

Mária Urbanová, riaditeľka školy


Materská škola, Ul. kpt. Nálepku 7, Lipany

Materská škola kpt. Nálepku 7, Lipany prijala na školský rok 2016/2017 124 detí z mesta aj blízkeho okolia. Kapacita je plne obsadená. V materskej škole pracuje 11 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov a štyria prevádzkoví zamestnanci. Materská škola bude pracovať podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu Zvedavé slniečko.

Počas leta sme urobili nátery tried, spálne, zakúpili sme nový nábytok, stoly a stoličky,  čím sme ukončili plánovanú modernizáciu interiéru tried materskej školy. Osadili sme drevené okno na výdaj stravy, drevené pulty do každej triedy, renovovala sa riaditeľna a opravilo sa zábradlie na schodisku. Plánujeme rekonštrukciu toaliet, renováciu školského dvora, obnovenie detského dopravného ihriska. Na nový školský rok sme pripravení a na všetky deti sa tešíme 5. septembra 2016.

Ivana Verbovská, riaditeľka MŠ


Základná škola  Lipany,  Komenského 113, 082 71 Lipany

Školu v školskom roku 2016/2017 bude navštevovať spolu 838 žiakov (244 na 1. stupni a 594 na 2. stupni), čo je o 49 žiakov viac ako v školskom roku 2015/2016. Žiaci budú rozdelení celkove do 36 tried ( 12 na 1. stupni a 24 na 2. stupni), zvýšil sa počet tried na prvom stupni o jednu triedu. Súčasťou  školy je aj ŠKD a CVČ.

Zameraním školy, ktoré sa nemení, sú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal na 2. stupni.

Cez prázdniny sme vymaľovali triedy v pavilóne A a v hospodárskej budove A, vynovili sa priestory v sociálnych zariadeniach v pavilóne A. Opravili sme žalúzie na oknách, do tried sme doplnili nové lavice a stoličky, nový nábytok do jedného kabinetu a počítačovej učebne. 

V školskom roku 2016/2017 budeme pokračovať vo vyučovaní podľa inovovaných školských vzdelávacích programov, kde sme  posilnili vyučovanie prírodovedných predmetov.

Marcel Polomský, riaditeľ školy


Základná škola, Hviezdoslavova 1

Školský rok 2016/2017 začíname s 15 triedami. V prvom ročníku bude jedna trieda s počtom 22 žiakov. Súčasťou školy sú aj 3 oddelenia ŠKD pod vedením skúsených vychovávateliek a CVČ, ktoré bude zabezpečovať kvalitnú mimoškolskú činnosť. V CVČ ponúkneme aktivitu pre všetkých žiakov našej školy, ako je lyžiarsky a plavecký výcvik, exkurzie a školy v prírode.

Zameranie našej školy sa nemení. Aj naďalej pokračujeme v rozšírenej výuke cudzích jazykov a športovej prípravy zameranej na florbal. V deviatom ročníku sme posilnili výuku matematiky aj slovenčiny o jednu hodinu, čo sa premieta na veľmi dobrých výsledkoch našej školy v Testovaní 9, kde sme nad celoslovenským priemerom. Pri škole pracuje aj Školský športový klub, kde mladých florbalistov zapájame do ligy, aby získané zručnosti vyskúšali a zlepšovali v zápasoch s rovesníkmi. Cez prázdniny sme estetizovali priestory našej školy, opravovali jednotlivé triedy, dopĺňali lavice, obnovili naše učebne a wifi pripojenie.

Pavol Palenčár, riaditeľ školy


Gymnázium, Komenského 13, Lipany

V novom školskom roku bude na gymnáziu študovať vyše 400 študentov v 16 triedach, z toho je  9 tried gymnázia so štvorročným štúdiom a 7 tried s osemročným štúdiom. Školský vzdelávací program ponúka študentom naozaj kvalitné vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov aj cudzích jazykov. V ponuke sú aj zaujímavé voliteľné predmety, ktoré umožňujú žiakom profiláciu na štúdium na rôznych vysokých školách.

Počas prázdnin bola v rámci projektu vybavená novými pomôckami a zariadením telocvičňa, dokončuje sa výmena elektroinštalácie a svietidiel,  boli sme úspešní aj v Enviroprojekte 2016, ktorý budeme v nasledujúcich mesiacoch realizovať. Začala sa aj rozsiahla oprava tried na prízemí a ostatných priestorov školy, ktorá by mala byť ukončená v mesiacoch október – november. Hlavným cieľom pedagógov a žiakov školy bude udržať si popredné postavenie a veľmi dobré študijné výsledky medzi gymnáziami v Prešovskom kraji.   

Viera Urdová, riaditeľka školy


Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany

V tomto školskom roku otvárame 21 tried - 5 maturitných, z toho jedna externá, 6 trojročných, 4 nadstavbové, z toho jedna externá a 6 dvojročných, z toho jedna externá.

V databáze máme momentálne 405 žiakov.

Počas letných mesiacov sa nám podarilo zatepliť a zrekonštruovať dielne pre odbory inštalatér, murár, stavebníctvo a stavebná výroba, a tým zlepšiť a skvalitniť podmienky na odborný výcvik v týchto odboroch.

 Karol Tkáč, riaditeľ školy


Spojená škola v Lipanoch

Škola je pripravená privítať žiakov v školskom roku 2016/2017. Počas prázdnin sa podarilo pripraviť nové špecializované učebne pre žiakov praktickej školy, bola zrealizovaná estetizácia interiéru a exteriéru školy. 

5. septembra sa otvoria brány našej školy pre 212 žiakov, a to v špeciálnej základnej škole pre 168 žiakov, čo je 21 tried,  a v praktickej škole pre 44 žiakov, čo je 5 tried.

Spolu s kolegami sa tešíme na nový školský rok.

Anna Lepáková, riaditeľka školy


Základná umelecká škola v Lipanoch

Počet žiakov v školskom roku 2016/2017 bude 1 020, počet tried 36, učiteľov spolu 50. Zaniklo elokované pracovisko v Šarišskom Jastrabí. V hudobnom odbore otvárame výuku hry na vilončele.

Upravili sme akustický strop v koncertnej sále a zrekonštruovala sa sála, bolo zriadené nahrávacie štúdi.

V pláne ostáva zateplenie budovy a ďalšie úpravy, ako je kanalizácia a odizolovanie budovy,

pretože v suterénnych priestoroch, kde prebieha výuka, je vlhko. Plánujeme aj výmenu zostávajúcich okien a montáž žalúzií.

Gabriela Pintérová, riaditeľka školy

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.