Mesto Lipany panoráma
 
 • Prieskum Šatistického úradu SR

  Štatistický úrad SR oznamuje, že v aj v našom meste prebiehať prieskum v období:

  1.2.2017 - 30.4.2017

  Viac informácií v dokumente.

  vložené: 23.01.2017
 • Pozvánka na zasadnutie MsZ

  Pozývame Vás na XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

  26.01.2017 (štvrtok) o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

  Navrhovaný program rokovania:

  1. Úvod
  2. Nakladanie s majetkom mesta
  3. Správa o činnosti hl. kontrolóra za 2. polrok 2016
  4. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017
  5. Plán investícií mesta na roky 2017-2018
  6. Novela VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
  7. Zaradenie Súkromnej materskej školy, Kuzmányho 566/11, 082 71 Lipany od 01.09.2017 do siete škôl a školských zariadení
  8. Nájom mestských bytov
  9. Plán údržby mestských nájomných bytov na rok 2017
  10. Priemyselný park Za traťou – informácia
  11. Rôzne
  12. Záver

              Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

  vložené: 16.01.2017
 • OZNAM

  Mesto Lipany oznamuje, že na najbližšom zasadaní MsZ  bude schvaľovať predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., §9a, ods. 8, písm. e:

  a) pozemok p.č. 2680/124 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C  o výmere 135 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č. 2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375 a  p.č. 2680/86 záhrada, registrovaná v KN C o výmere 43 m2, vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375  za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Bystríkovi Filičkovi, bytom Kyjov 170.  Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Filičko má uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č 2680/11 o výmere 670 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcely KN C č. 2680/127 o výmere 135 m2 a KN C p.č. 2680/86 o výmere 43 m2  sú pre mesto neupotrebiteľné,

  b) pozemok p.č. 2680/125 záhrada, k. ú. Lipany, registrovaný v KN C, o výmere 137 m2 odčlenený geometrickým plánom č. 84/2016 z p. č.2680/9 záhrada, registrovanej v KN C o celkovej výmere 344 m2 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€ podľa zásad predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách a za náklady vynaložené na predaj Martinovi Kupčíkovi a manželke Ivete, bytom Za vodou 1247/10, 064 01 Stará Ľubovňa. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pán Kupčík  a manželka Iveta majú uzavretú Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na p.č. 2680/8 o výmere 679 m2, čo predstavuje susedný pozemok. Parcela KN C č. 2680/125 o výmere 137 m2 je pre mesto neupotrebiteľná.

   

  vložené: 04.01.2017
 • Harmonogram zberu ODPADOV 2017

  Harmonogram zberu odpadov na rok 2017 si môžete stiahnuť v ikone dokumentu vpravo alebo v sekcii odpady

  vložené: 03.01.2017
 • Vykurovacia sezóna
  Vykurovacia sezóna

  S   príchodom   prvých   mrazov  a chladného   počasia sa občania začínajú zaoberať tým, ako si svoje príbytky dostatočne vyhriať. Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti, či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve u fyzických osôb v  rodinných domoch,  bytových domoch, či v priestoroch ktoré  s nimi súvisia.

  Viac informácií      


  vložené: 19.10.2016

Pozvánky a podujatia

24.2.2017 -VII. benefičný Ples
24.2.2017 -VII. benefičný Ples
Rada rodičov a pedagogický kolektív ZUŠ Lipany
 
Vás srdečne pozývajú na VII. benefičný Ples
 
ktorý sa koná  24.FEBRUÁR 2017 o 18:00 hod.
V REŠTAURÁCII XXL
 
Bližšie informácie na vrátnici ZUŠ v Lipanoch alebo na tel.č.+421 51 4573 185
 
 


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Septemthillis v Bílovci
Septemthillis v Bílovci

Mesto Bílovec je partnerským mestom nášho mesta len krátko, ale už sa rozvinula celkom seriózna spolupráca, väčšinou v oblasti športu, ... čítaj ďalej »

Seniori pozor!
Seniori pozor!

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov. Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, ... čítaj ďalej »

ANALÝZA jesennej časti ...
ANALÝZA jesennej časti ŠK Odeva Lipany v II. LV

Mužstvo dospelých skončilo po jesennej časti ako nováčik 2. ligy Východ na 9. mieste, kde zo 16 zápasov získalo 9 ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 1.80°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 87%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Výstava
Výstava

vložené: 01.12.2016