Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


   302.4. v Galerii Krst knihy o muzikantoch

   Výstava obrazov p. Vicopvej v galerii cely apríl a maj

   Súťaž o najkrajši balkon, zahradu zacina v aprili

   Výstava fotografii v zasadacke MSU - FOTO TVOJHO MESTA

   Pozvanka na spievankovu sutaz deti do MS KPT.NALEPKU - Slavicek 2014 - 28.4.2014

   ZMENA OTVARACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA - Štúrova

   Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok, utorok, streda: 8.00 - 13.00 hod.
   štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
   Nepárna sobota: 10.00 - 15.00 hod.

   Oznam OOPZ Lipany - Nájdený kľúč

   Pri budove Slovenskej sporiteľne na Námestí sv. Martina na parkovisku motorových vozidiel bol na zemi nájdený kľúčik, ktorý má na plastovej časti vyobrazené logo VW a pri kľúči je kovový prívesok v tvare valca. Kľúč bol nájdený dňa 11.9.2013 o 18:00 hodine a je uložený na oddelení OOPZ Lipany.

   List opatrovatelkam

   Hlásenie Východoslovenskej energetiky a.s.


   Dnes a v najbližších dňoch Vás navštívi pracovník Východoslovenskej energetiky na základe doručenej zásielky vo vašej obci. Pracovník Vás bude kontaktovať na základe doručeného oznamu o návšteve.
   Buďte jej k dispozícii v čase od 14.30 do 19.30.

   Meno pracovníka: Margaréta Šmelková

   Totožnosť pracovníka si môžete overiť na zákazníckej linke VSE:
   ZÁKAZNICKA LINKA VSE: 0850 123 333
   LINKA NA OVERENIE PRACOVNÍKA VSE: 0800 123 532

   O Z N A M


   Obstarávateľ, Mesto LIPANY
   doručil Obvodnému úradu životného prostredia Prešov, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu podľa §5 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Lipany".

   Mesto Lipany v zmysle §6 odst.5 zákona, ako dotknutá obec, týmto informuje verejnosť o uvedenom strategickom dokumente a oznamuje, že strategický dokument "Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Lipany" je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Lipanoch v kancelárii referátu výstavby na poschodí, v pracovných dňoch:

   od 20.06.2013 do 4.07.2013
   v čase:
   od 8,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00 v Po, Ut, Št, Pia
   od 8,00 - 11,00 a 13,00 - 16,30 v Str.

   alebo stiahnuť tu: SEA2013.pdf .PDF 55kB
   a
   www.enviorportal.sk v časti EIA/SEA


   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené na adresu:
   Obvodný úrad životného prostredia Prešov
   Odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu
   Námestie mieru 2
   081 92 Prešov
   REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

   Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji.


   Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov v súvislosti so zhoršujúcou sa nákazovou situáciou vo výskyte besnoty na území Prešovského kraja si Vás dovoľuje požiadať o informovanie občanov prostriedkami obvyklými vo vašej obci/meste o aktuálnej situácii a povinnostiach chovateľov. V okrese Bardejov bolo k dnešnému dňu potvrdených 6 ohnísk besnoty u voľne žijúcich zvierat V poslednom prípade bola potvrdená besnota u nevakcinovaného psa, ktorý poranil človeka.

   Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji - celý dokument .PDF 1,4 Mb

   Uzávierky GP Mladých filantropov v komunitnej nadacii
   RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami


   RTVS 18.marca spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

   Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.

   RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.

   Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.
   Manuál pre úhrady .rtf 160 Kb
   Čestné vyhlásenie .rtf 18 Kb

   Vyhlásenie súťaže naj zahrada, naj balkon Od 1.apríla

   Získaj kondičku KARDIO ULTIMATUM od 11.3

   Miestne dane v roku 2013   Mesto Lipany vyberá na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného 13.12.2012 .PDF 150 Kb dve miestne dane daň z nehnuteľností a daň za psa.

   DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


   Kto je povinný podať daňové priznanie?
  • Daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť /kúpa, dedenie, darovanie / prípadne predal /alebo daroval / nehnuteľnosť.
  • alebo u ktorého došlo k zmenám skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností , napr.
   vydané právoplatné stavebné povolenie /právoplatnosť k 1.1.2013/
   vydané právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby /právoplatnosť k 1.1.2013/
   zmena vo výmere pozemkov, stavieb alebo bytov
   zmena druhu pozemku
   zmena užívania stavby, bytu

   Dokedy a ako je potrebné podať daňové priznanie
   Daňové priznanie podľa zákona č. 582/2004 Z.z. sú fyzické a právnické osoby povinní podať do 31. januára 2013, ostatní daňovníci, u ktorých nedošlo k zmene, daňové priznanie nepodávajú.
   Daňové priznanie je potrebné podať na tlačivách, ktorých vzor vydalo Ministerstvo financií SR
  • osobne na mestskom úrade /referát správy daní a poplatkov, kanc. na prízemí č.dv. 2/
  • alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania - 31. januára.

   Vzor tlačiva FO . PDF 1,9 Mb
   Vzor tlačiva PO . PDF 1,9 Mb

   Daňovník je povinný uviesť údaje rozhodujúce pre výpočet dane podľa daňového priznania a daň si nevypočítava /nové tlačivá na daň z nehnuteľností a daň za psa/.

   Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu daňového priznania:
  • rozhodnutie o povolení vkladu /kópia/ alebo Výpis z listu vlastníctva /kópia/
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie /kópia/
  • právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby /kópia/
  • právoplatné rozhodnutie o zmene užívania stavby /kópia/

   DAŇ ZA PSA   Kto je povinný podať daňové priznanie k dani za psa
  • daňovník , ktorý nadobudol psa v roku 2012 a v priebehu roku 2013

   Dokedy a ako je potrebné podať daňové priznanie
   Daňové priznanie k dani za psa je povinný podať daňovník do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
   Daňové priznanie možno podať na tlačivách, ktorých vzor vydalo Ministerstvo financií SR
  • osobne na mestskom úrade /správa daní a poplatkov, kanc. na prízemí č.dv. 2/
  • alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania

   Postup pri vyplňovaní daňového priznania
   Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive:
   Vzor tlačiva .PDF 1,4 Mb

   Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu daňového priznania:
  • fotokópiu dokladov z veterinárneho preukazu
   1. údaje o psovi a vlastníkovi psa
   2. očkovanie proti besnote
   3. číslo transpordera - mikročipu, čitateľné tetovanie (na psy, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné dvojročné obdobie, ktoré končí dňa 30.9.2013)
  • pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa - potvrdenie od veterinára o úhyne

   Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na Mestskom úrade, správe daní a poplatkov. Správca dane vydá vlastníkov alebo držiteľovi psa za úhradu 1,65 € /Čl. 3 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov/. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

   Kedy zaplatiť daň z nehnuteľností a daň za psa
  • termíny splátok dane z nehnuteľností a dane za psa budú uvedené v jednom (spoločnom) rozhodnutí, ktorým správca dane daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubí.

   SANKCIE ZA NEPODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA:
  • §154 a §155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
   § 154-Správne delikty
   1. Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
   a) nepodá daňové priznanie v
   1. ustanovenej lehote
   2. lehote určenej správcom dane vo výzve
   § 155-Pokuty
   1. správca dane uloží pokutu
   a) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu ak je správcom dane obec, uloží pokutu od 5 eur do 3000 eur.

   MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY   Kto je povinný platiť poplatok za odpad?
   Poplatková povinnosť vzniká:
   pre fyzickú osobu - občana
  • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
  • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou,nájmom, alebo podobne)
   pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a pre podnikateľa (PO alebo FO)
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie alebo na účel podnikania

   Dokedy a ako je potrebné podať oznamovaciu povinnosť?
   Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti a to do 31. januára 2013 alebo do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali.

   Oznamovaciu povinnosť podáva daňovník na predpísanom tlačive
   Vzor tlačiva FO . DOC 290 Kb
   Vzor tlačiva PO . DOC 70 Kb

   Doklady potrebné k odpusteniu a zníženiu poplatku
  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné výhlásenie,
  • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
  • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
  • potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v inej obci.
   Predložiťdo 31. januára príslušného roka.
   Kedy zaplatiť poplatok za odpad?


   Termíny splátok poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.
   O Z N Á M E N I E

   zámeru prevodu pozemku mesta


   Mesto Lipany v zmysle §9a, ods. 8 e , zákona SNR č. 138/1991 Z.z. oznamuje, že na svojom 20. zasadaní MsZ dňa 24. 1.2013 bude schvaľovať:

   1. prevod pozemku
   p.č. 1228/66 k.ú. Lipany o výmere 29 m2 vo vlastníctve mesta Lipany pre M. Miko, bytom _ Lipany z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko pozemok, na ktorom stojí garáž, ktorú má v osobnom vlastníctve odkúpil dňa 25.4.1996.

   Prípadné pripomienky k návrhu prevodu pozemku adresujte na sekretariát MsÚ v Lipanoch, tel. : 051/4881150, e-mail: sekretariat@lipany.sk, najneskôr do 24.1.2013

   V Lipanoch 10.1.2013

   DVB-T vysielanie - Homôlka


   Prinášame Vám informácie ohľadom spustenia digitálneho DVB-T vysielača Torysa - kóta Homôľka, ktorý pokrýva aj mesto Lipany a okolie. Z vysielača je šírený Multiplex 2 na 55. kanáli UHF: TV Markíza, TV Doma, TV Joj, TV Joj Plus a Multiplex 3 - verejnoprávny na 24. kanáli UHF: RTVS - Jednotka, RTVS - Dvojka, RTVS - Jednotka HD + všetkých 9 rozhlasových okruhov RTVS. Vysielač má vertikálnu (zvislú) polarizáciu antény - diváci musia umiestniť anténu vertikálne. Vysielač bol spustený pred Vianocami v 51. kalendárnom týždni. Informácie o DVB-T nájdete aj na stránke o frekvenciách, vysielačoch a staniciach: http://www.power.szm.sk/ (pozerajte cez prehliadač Internet Explorer) a zoznam rozhlasových FM vysielačov je aj na Teletexte TV Markiza - stranky 897 + 898.

   Stiahnite si mapu pokrytia:
  • Pokrytie - Homôlka 3,7 Mb

   Oznamovacia povinnosť

   V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatník povinný za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznámiť mestu prevzatie plnenia povinností poplatníka za ostatných členov domácnosti. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich, tzn., že vlastník domu, vlastník bytu alebo nájomca bytu, ktorých vlastníkom je mesto Lipany, určí v oznamovacej povinnosti tých členov domácnosti, za ktorých chce poplatok platiť. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony (deti do 18 rokov), plní povinnosti jeho zákonný zástupca - rodič. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo je nezvestná. Poplatník, ktorý nechce prevziať povinnosť platiť poplatok za iných (iba za seba), tiež vyplní oznamovaciu povinnosť. Nižšie je tlačivo na oznamovaciu povinnosť na stiahnutie. Vyplnenú oznamovaciu povinnosť je potrebné doručiť do 31. januára 2013 osobne alebo poštou na Mestský úrad Lipany, ekonomické oddelenie - referát daní a poplatkov.

   Tlačivo oznamovacej povinnosti PDF 129 kB

   V meste pribudlo dalšie zberné miesto na Hviezdoslavovej ulici
   Zberné miesto - Hviezdoslavova ulica


   Prevádzkové hodiny:
   Utorok: 15.00 - 17.00 hod
   Piatok: 15.00 - 17.00 hod.
   Sobota: 15.00 - 17.00 hod.

   Zberné miesto - Dubovická roven

   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok: 8.00 - 10.00 hod.
   Streda: 8.00 - 10.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
   Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod.

   Zberné miesto - za mestským úradom

   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.


   Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

   Druhy odoberaných odpadov na zberných miestach: - biologický rozložitelný odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, textil, papier a lepenka (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica), kovy (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica),

   Postupne budú v meste dopĺňané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Jánošíkova a na Petrovenci.
   Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok, utorok, streda: 10.00 - 15.00 hod.
   štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
   Nepárna sobota: 10.00 - 12.00 hod.


   Druhy odoberaných odpadov v zbernom dvore:
   - papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, nebezpecný odpad, biologický rozložitelný odpad, objemný odpad (nadrozmerný odpad), drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

   Kontakty: Ing. Jaroslav Zacher, jaroslav.zacher@avesk.sk (AVE, s.r.o., - vývoz odpadu, zberný dvor) - 0918 994 554,
   Ing. Dávid Lelák (AVE, s.r.o., - vývoz odpadu, zberný dvor) - 0903 900 591,
   Ing. Anna Bucková, revicka@lipany.sk (tajomnícka komisie pre životné prostredie) - 0915 476 932,
   Milan Slaminka (mesto Lipany) - 0907 928 805

   Ponuka jazykovych kurzov Oktober - marec 2013
   Zberné miesto – Dubovická roven

   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok: 8.00 – 10.00 hod.
   Streda: 8.00 – 10.00 hod. 15.00 – 17.00 hod.
   Párna Sobota: 10.00 – 14.00 hod.
   Zbern é miesto – za Mestským úradom
   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.


   Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

   Druhy odoberaných odpadov na Zberných miestach:

   - Biologický rozložitelný odpad (odpad z verejných priestranstiev, záhrad, parkov, cintorínov, napr. pokosená tráva zo záhrad a parkov, lístie, konáre, seno, pri jesenných prácach v záhradkách, vyschnuté pozostatky po pestovaní vlastnej úrody, kvety,...). Odpad do kontajnerov nevhadzujte spolu s igelitovými vrecami a iným druhov odpadu!

   - Objemný odpad (nábytok, koberce, matrace, stolicky, WC, kreslá, dvere, okná, radiátory,...)

   - Drobný stavebný odpad (odpad, ktorý vznikne pri stavebných úpravách, t.j. zmes betónu, tehál, obkladaciek, dlaždíc, keramiky a kameniva)

   - Sklo (všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabulové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, …)

   - Plasty (STLACENÉ plastové flaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, cistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...)

   - Textil (obuv, kabelky, tašky, hracky, šatstvo, bytový textil - záclony, návliecky, periny, vankúše, obrusy),

   - Papier a lepenka (len Zberné miesto – za Mestským úradom, noviny, casopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...)

   - Kovy (len Zberné miesto – za Mestským úradom, kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealko nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súciastky, zámky, klúce, náradie a nástroje), kovové casti domácich spotrebicov, hliníkové viecka z jogurtov,...)

   Postupne budú v meste doplnané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Hviezdoslavova, Jánošíkova a na Petrovenci.
   Separovaný zber rozšírený o dalšiu komoditu


   Mesto sa neustále snaží hladat nové spôsoby minimalizácie komunálneho odpadu, preto sa už dlho „pohrávalo“ s myšlienkou, ako v meste zaviest recykláciu textilu. Nakolko v našej republike je zatial skoro nemožné likvidovat šatstvo, resp. neexistujú firmy, ci organizácie, priamo sa venujúce separovaniu a likvidácii tejto komodity, rozhodlo sa nadviazat spoluprácu s polskou firmou. Tá bezplatne zaistila špeciálne kontajnery, ktoré boli následne rozmiestnené v meste. V uvedených kontajneroch sa môžu obyvatelia mesta zbavit nepotrebného šatstva, textílií (bytového textilu - záclon, návliecok, perín, vankúšov, obrusov), obuvi, kabeliek, tašiek a dokonca i hraciek. Nie sú žiadne požiadavky na kvalitu zbieranej komodity. Kontajnery budú pravidelne vyprázdnované a po dotriedení a precistení v Polsku ich obsah „poputuje“ prostredníctvom charitatívnych organizácií v Európskej únii ludom, ktorí to najviac potrebujú. Pevne veríme, že aj takýmto spôsobom sa podarí v našom meste znížit množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý nemusí skoncit na skládke, ale pomôže niekomu, kto to potrebuje. Kontaktná osoba: Dávid Olejník, t.c. 0944 562 005, e-mail: dejvid690@azet.sk.
   Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov v meste:
   - Zberné miesto za Mestským úradom
   - Zberné miesto Dubovická roven
   - Na ulici Pod kopaninou
   - Na ulici Štúrova
   - Za OD Tilia
   - Pri Charitnom dome
   - Na Námestí sv. Martina (pri bytovom dome c. 22, 24)
   - Na ulici Komenského

   Zmena otvorenia zberneho dvora
   EURÓPSKY STROM ROKA

   Ďakujeme všetkým, ktorí poslali hlas našej lipe.


   Lipa

   Výsledky hlasovania v ankete Európsky strom roka 2011:
   1. miesto - lipa vo Felsőmocsoláde, Maďarsko,
   2. miesto - brest hrabolistý v Köpeci, Rumunsko,
   3. miesto - brest (strom želaní) v Ruse, Bulharsko,
   4. miesto - lipa malolistá v Lipanoch, Slovensko,
   5. miesto - dub letný v Debline, Poľsko,
   6. miesto - dubová a lipová alej v Skaličke, ČR,
   7. miesto - pistácia v Ghisonaccii na Korzike, Francúzsko.

   Kalendár zvozu odpadu

   Stromom roka 2011 sa stala naša LIPA


   20.októbra sa zúčastnili členovia komisie pre životné prostredie v Bratislave na vyhlásení výsledkov ankety strom roka. Poslaním tejto ankety bolo upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety Strom roka 2011 sa stala naša 320-ročná lipa malolistá. Získala 1699 hlasov. Bude súčasne reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste, s počtom 1384, skončila ďalšia lipa malolistá z Kameničian, okres Ilava, ktorá má korunu v tvare srdca. Tretie miesto patrí jarabine oskorušovej z Bošáce, okres Nové Mesto nad Váhom, ktorej hlasujúci poslali 1303 hlasov.
   Prvé tri stromy získali finančný príspevok 333 eur, ktorý môže byť použitý na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Odborný posudok víťazovi sponzorsky poskytne ISA Slovensko.
   "Vždy znova a znova nás prekvapí hlboký a úprimný vzťah mnohých účastníkov ankety k stromom. Často je to vzťah podobný vzťahom k rodine. Je v tom láska, úcta, obava o zdravie, obdiv, potreba chrániť, ale aj potreba utiekať sa niekam, kde je nám príjemne, až očisťujúco ."

   Ďakujeme za Vaše hlasy.

   Fotografia z odovzdávania ceny STROM ROKA


  Milí Lipianci,

  nadácia Ekopolis vyhlásila 9. ročník ankety Strom roka 2011. Z 91 stromov z celého Slovenska komisia vybrala 12 stromov, ktoré postúpili do finále, medzi ktorými je aj naša 320 ročná LIPA. Teraz je to už len na Vás. Svoje hlasy posielajte do 30. septembra 2011, prostredníctvom sms správy v tvare: Strom medzera 12 na t.č. 7775, alebo hlasujte priamo na internete: ekopolis.sk za číslo 12.

  Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.


  Koncom októbra bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2011 a bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Súčasne dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste tiež získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo na úpravu okolia.

  Traja nominujúci budú odmenení hodnotnými knižnými darmi od Vydavateľstva Dajama, traja hlasujúci zase knižnými poukážkami vo výške 50 eur od kníhkupectva Artforum.

  Program dodávok potravinovej pomoci pre občanov mesta Lipany


  Mesto Lipany sa zaradilo medzi samosprávy, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch aktívne zapájajú do európskeho programu potravinovej pomoci určenej osobám v núdzi a znevýhodneným občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

  Táto potravinová pomoc, financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, spočíva v distribúcii základných potravín zdarma - pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín.

  Mesto Lipany v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, o.z., Lipany bude tieto potraviny bezodplatne vydávať v priestoroch MsÚ.

  Táto dodávka potravín je určená pre:
  " deti v náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradný rodičia, pestúnska starostlivosť)- právoplatné rozhodnutie súdu a platný občiansky preukaz
  " fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke - aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v HN a príspevkov k dávke a platný občiansky preukaz
  " osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) - aktuálne potvrdenie ÚPSVaR a platný občiansky preukaz
  " poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) - aktuálny výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne od 1.1.2011 a platný občiansky preukaz

  Potraviny budú dodávané v skupinových obaloch. Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
  V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné, aby ste sa telefonicky, mailom alebo osobne nahlásili na odber týchto potravín, ak spĺňate jednu z uvedených podmienok.

  Kontakty:
  Sociálne oddelenie MsÚ Lipany - denne v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 do 15:30 hod.
  Potrebné údaje pri nahlásení: meno a priezvisko, adresa a telefóny kontakt.

  Pevná linka: 051/488 11 75, 051/488 11 65, 051/488 11 79
  Mobil: 0905/853 274, 0917/237 896
  Mail: terenacky@lipany.sk

  Podotýkame, že odvoz potravín je potrebné si zabezpečiť osobne. Na výdaj potravín budete vyzvaní. Po Vašom nahlásení na uvedené telefónne čísla. Výdaj potravín sa uskutoční v priestoroch MsÚ Lipany.
  Mária Reištetterová - vedúca sociálneho oddelenia
  V Lipanoch je SUPERTRIEDA 2011


  Top triedou je III.T (tercia) z nášho gymnázia, ktorá v rámci celoslovenskej súťaže SUPERTRIEDA zvíťazila. Podrobne o tejto súťaži čítajte v správe TA SR a na supertrieda.sk.
  Zber drobných elektrozariadení, batérii a akumulátorov

  Naše mesto sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL rozhodlo uľahčiť občanom triedenie vyradených drobných elektrozariadení. Každý občan má teraz možnosť zaniesť starý mobil, kalkulačku, telefón, žehličku, varnú kanvicu, sušič, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač, DVD prehrávač a zadarmo sa ho zbaviť vyhodením do pripravenej nádoby, tzv. E-boxu, ktorý je umiestnený v administratívnej budove na prízemí (kde sídli aj mestská polícia, matrika...,). Rozmery zariadení môžu byť maximálne 27x28 cm. Súčasťou E-boxu je aj B-box na zber batérií a akumulátorov (drobné tužkové, alkalické či iné batérie, drobné akumulátory, ako napr. batérie z mobilných telefónov a pod.).
  Do nádoby NEPATRIA žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče, autobatérie, batérie nadštandardných rozmerov a komunálne odpady!!!

  Využitím E-boxu deklarujete Vašu ekologickú zodpovednosť, prispejete k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov.

  Odišiel pedagóg hornej Torysy
  (Ján Olekšák 1934 - 2011)


  7. februára sme sa rozlúčili s učiteľom, nositeľom tradícií, v Lipanoch uznávaným občanom, človekom otvoreného srdca a priateľom Jánom Olekšákom. Prívlastok učiteľ hornej Torysy mu právom patrí, aj keď odtiaľ nepochádzal. Nášmu regiónu zasvätil podstatnú časť svojho tvorivého života (Ďačov, Krivany, Lúčka a v dôchodku ešte aj Milpoš a Tichý Potok).

  Rozlúčky so zosnulým sa zúčastnil aj vzácny smútočný hosť Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, žiak pána Olekšáka. Otec biskup vo svojom príhovore ocenil jeho učiteľské kvality: "Mal som to šťastie, že našu triedu učil takmer šesť rokov a z toho tri roky nám bol triednym učiteľom. Som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že sme ho mali, že sme ho mali tak dlho a že sme v ňom našli neobyčajného učiteľa. Mal vynikajúcu učiteľskú charizmu. Mal ešte mnoho schopností, ktoré boli akousi pridanou hodnotou v jeho povolaní. Vedel hrať na hudobných nástrojoch a mal šikovné ruky, že svojich žiakov vedel obdarovať nielen vedomosťami, ale aj mnohými zručnosťami. Mám od neho jeden prekrásny košíček, ktorý uplietol vlastnými rukami." k tejto učiteľskej osobnosti sa hlásime aj my, jeho súčasníci.

  Z rodnej obce manželky Viktórie (Lacková, okr. Stará Ľubovňa, 164 obyvateľov) do nášho kraja preniesol rodinnú tradíciu košikárstva a v Lipanoch ju plno rozvinul. To preto otec biskup spomenul práve košíček. Jeho košikárske výrobky pozná široké okolie, skrášľujú mnohé príbytky, využívame ich pri rôznych praktických činnostiach. Košikárstvu priúčal aj školskú mládež v záujmových krúžkoch, výrobky i svoju zručnosť predvádzal pri mnohých príležitostiach. Vďaka pani Viktórii, že mu odovzdala užitočnú tradíciu svojej rodiny a v jej rozvíjaní ho podporovala. Len tak medzi nami zostávajú plody jeho obdivuhodnej zručnosti a ľudového umenia.

  Na záver opäť slová otca biskupa: "Preto chcem voči nášmu pánu učiteľovi prejaviť veľký obdiv a veľkú vďaku. Pane Bože, zvelebujeme Ťa za to, že si nás obdaril takým skvelým učiteľom, Ty sám sa ho vo večnosti ujmi a Ty mu buď odmenou za všetko."

  Za lipiansku učiteľskú a občiansku verejnosť
  Rudolf Bucko, učiteľ dôchodca a kronikár mesta


  Vykurovacie obdobie - zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru  Vykurovacie obdobie je považované za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich. Zo štatistík požiarovosti vyplýva, že k najčastejším príčinám požiarov patria: nevyhovujúci technický stav komínov, neodborná inštalácia a obsluha vykurovacích telies, ponechanie detí bez dozoru, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob.
  Hasiči občanom radia :
  - vykurovacie telesá neprekurujte, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
  - nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či lieh,
  - spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo, určený na pripojenie, musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču,
  - dajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  - popol z vykurovacích telies odkladajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
  - dodržujte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály,
  - komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl. 401/2007 Z.z., ktorá hovorí o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

  Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách :
  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za :
  4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za :
  2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

  O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.
  V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.

  Dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch a prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.  Za OR HaZZ v Prešove :
  kpt. Mgr. Milena Glosiková - samostatný inšpektor


  Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

  Na XXXV. zasadnutí Msz v Lipanoch dňa 26.11.2009 ste prezentovali podporený projekt organizácie ZOHT, ktorý sa týka aj mesta Lipany. ZOHT pôsobí v oblasti regionálneho rozvoja. Patrí problematika komunálnych odpadov do Vašej činnosti?
  ZOHT (Zduženie obcí hornej Torysy) pôsobí v regióne už siedmy rok a mesto Lipany patrí k jeho zakladajúcim členom. Má 25 členov (Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Milpoš, Olejníkov, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká a Vyšný Slavkov. Poslaním ZOHT je koordinácia činností v záujme všestranného rozvoja obcí a miest regiónu. Predmetom činnosti je okrem cestovného ruchu, školstva, kultúry, športu, rozvoja podnikania, sociálnej oblasti aj starostlivosť o životné prostredie, napríklad - zhromažďovanie, separácia, odvoz, spracúvanie a likvidácia komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.

  Prečo sa ZOHT rozhodlo podať spoločný projekt?
  Vzhľadom k tomu, že členmi ZOHT sú samosprávy, problematika komunálnych odpadov sa ich bezprostredne týka. Podstatným dôvodom bolo naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, kde je stanovená zákonnú povinnosť separovať 5 základných druhov odpadu, do ktorých patrí aj biologicky rozložiteľný odpad.

  Kde ste podávali projekt?
  Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

  Mohli by ste nám podporený projekt bližšie predstaviť?
  Zámerom projektu "ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov" je:

 • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
 • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov - zakúpenie kontajnerov na BRO
 • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
 • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov - traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves
  Projekt bude realizovaný na katastrálnom území jednotlivých obcí združených v ZOHT.
  Zvoz a manipulácia s komunálnym odpadom bude zabezpečená prostredníctvom zmlúv, ktoré majú obce uzatvorené s vývozcami odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad bude využívaný v jednotlivých obciach ZOHT v existujúcich kompostoviskách a priamo spotrebovaný v obciach, prípadne na energetické účely.  Mohli by ste informovať o výške podporeného projektu?
  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 549 543,49 EUR
  Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 522 066,32 EUR
  Spolufinancovanie: 27477,17 EUR
  Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a zdrojov ZOHT.
  Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia SR.

  Aký význam má projekt pre obyvateľov mesta a aj obcí regiónu ?
  Projektom sa zvýši množstvo separovaného odpadu, čo znamená zníženie množstva komunálneho odpadu a v konečnom dôsledku to môže priniesť aj zníženie poplatkov za odpady. Taktiež nezanedbateľná je aj osveta a zvýšenie informovanosti občanov o význame separácie odpadov.

  Aký význam má projekt pre jednotlivé obce?
  Významov je niekoľko. Veľmi dôležitým je už spomínané naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, ďalším je finančný efekt, pretože obce za 5% spolufinancovanie získajú kontajnery a špičkovú techniku, ktorá im bude slúžiť v nasledujúcich rokoch a nemenej podstatným je dlhodobý finančný efekt, ktorý prinesie zníženie poplatkov za odpady.

  Odkedy začínate projekt realizovať?
  Projekt začíname realizovať v marci 2010 do októbra 2010. Prvou aktivitou projektu je organizácia konferencie dňa 25.3.2010 o 15.30 hod. v priestoroch Galérie v Lipanoch, na ktorú pozývame všetkých, ktorí sa chcú o projekte dozvedieť viac.

  Ing. Daniela Bednárová
  Projektový manažér
  ZOHT Lipany  Odkaz na stránku 700eho výročia mesta

  Podujatia:


  Kam za kultúrou a športom

  1.4. - 30.4. - FOTO TVOJHO MESTA
  1.4. - 30.9. - NAJKRAJŠÍ BALKÓN, NAJKRAJŠIA ZÁHRADKA
  3.4. - 30.5. - ŽIVOT OČAMI INSITNÉHO UMELCA MIROSLAVA POTOMU A INÉ SVETY alebo... SNÍVAJTE S NAMI V PODANÍ LUCIE VICOVEJ
  7.4. - 11.4. - FESTIVAL PRIATEĽOV ZEME
  9.4. - TEŠÍME SA NA VEĽKÚ NOC
  9.4. - MEDUŠKA
  10.4. - TURNAJ FLORBALOVEJ PRÍPRAVKY
  11.4. - DEŇ NARCISOV
  14.4. - VEĽKONOČNÉ ZVYKY
  14.4. - ...ZBAV NÁS OD ZLÉHO
  14.4. - 25.4. - VEĽKONOČNÁ KRASLICA
  15.4. - VEĽKONOČNÝ TURNAJ VO VYBÍJANEJ
  16.4. - DEŇ ZEME - ENVIRO LIPANY 2013
  23.4. - DEŇ ZEME
  23.4. - KRÁSA ŽIVOTA UKRYTÁ V KNIHÁCH
  23.4. - 25.4. - VODA KOLÍSKA ŽIVOTA
  24.4. - ZA HOKEJOM
  25.4. - DEŇ ZEME
  29.4. - SLÁVIČEK 2014
  30.4. - MINI PLAYBACK SHOW


podrobnejšie I podujatia v regióne

Vitajte v meste Lipany

  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.