Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  50 vyrocie statutu mesta 9.5.2015

  Pietny akt v parku 7.5.2015

  Výzva pre držiteľov Janského plakiet


  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža mesto Lipany v spolupráci s MS SČK organizuje vždy v máji stretnutie dobrovoľných darcov krvi. Vzhľadom k skutočnosti, že naši občania a študenti darujú svoju krv nielen v Prešove, ale aj v rámci celého Slovenska, dochádza k opomenutiu na týchto dobrovoľných darcov. Preto vyzývame držiteľov Janského plakiet (roky 2012, 2013, 2014), ktorí darujú krv mimo NTS Prešov, aby v priebehu mesiaca apríl 2015 doniesli preukaz držiteľa Janského plakiet na Mestský úrad Lipany, oddelenie kultúry a športu, Krivianska 3, t. č. 051 / 488 11 77 alebo elektronicky zaslali na e-mail: kultura@lipany.sk. Vzájomnou spoluprácou doplníme databázu oceňovaných darcov mestom Lipany a predídeme možným nepríjemnostiam. Zároveň upozorňujeme, že na týchto preukazoch je potrebné vo vlastnom záujme si skontrolovať správnosť osobných údajov. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  Blížiaci sa DEŇ ZEME


  Už tradične si 22. apríl pripomíname ako Svetový deň Zeme. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si ho pripomíname ako je dôležité chrániť prírodu, a že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná. V našom meste sa pri príležitosti dňa zeme konajú viaceré aktivity. V rámci aktivít vyzývame organizácie, kolektívy i jednotlivcov, aby sa zapojili do čistenia verejných priestranstiev, plôch okolo svojich domov, chodníkov a priestorov pri bytových domoch, výsledkom čoho bude čisté a príjemné životné prostredie. Dúfame, že sa do týchto akcií zapojí čo najširšia verejnosť. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Komisia pre životné prostredie si pre občanov pripravila dotazníkový prieskum o nakladaní s biologickým rozložiteľným odpadom v rodinných domoch a záhradách. Prieskum bude realizovaný prostredníctvom študentov zo Strednej odbornej školy v Lipanoch dňa 22. apríla na uliciach: Dubovická roveň, Tajovského, Janka Kráľa, Moyzesova a Rovinky. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nám i Vám pomôže zlepšiť kvalitu života v meste. Dotazník je anonymný a bude vyhodnotený komisiou. Nezabúdajte, že svojmu okoliu a hlavne životnému prostrediu nie je potrebné venovať pozornosť len v jeden deň, ale po celý rok. ĎAKUJEME.

  Komisia pre životné prostredie pri MsZ

  ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

  ZBERNÉ MIESTO - DUBOVICKÁ ROVEŇ
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 9.00 - 11.00 hod.
  Streda: 9.00 - 11.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod


  Vystava Evy Volosinovej v galerii od 1.4.

  Sutaz o najkrajsi balkon, zahradu 2015

  Loga MAS HORNÁ TORYSA


  Vážení občania,
  zaoberáme sa vypracovaním stratégie rozvoja územia pre občianske združenie MAS HORNÁ TORYSA, ktorého členom je aj Vaše mesto a ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestna akčná skupina. Našou úlohou je spoznať aktuálnu situáciu v meste a načrtnúť možnosti jeho rozvoja s vyhliadkou do roku 2020. Prosíme Vás o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, ktorý nám i Vám pomôže zlepšiť kvalitu života v meste a okolitom regióne. Dotazník je anonymný a bude vyhodnotený externou spoločnosťou.
  Vyplnený dotazník môžete vyplniť elektronicky a zaslať na adresu strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre občanov .rtf 489 KiB
  Kratší dotazník aj s popisom pre podnikateľov a podnikateľské subjekty v Lipanoch môžete zaslať na adresy uvedené v dotazníku alebo na strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre podnikateľský sektor .rtf 475 KiB
  Doručené dotazníky nam pomôžu s utvoreniu realnejšieho obrazu mesta a pripraveniu kvalitnejšej stratégie rozvoja.
Archív správ


  Podujatia:

  Kam za kultúrou a športom

  1.4. – 10.5. - PORTRÉT ZEME
  1.5. – 31.5. - FAREBNÉ IMPRESIE
  1.5. – U NAS NA VYCHODZE
  2.5. - TERYHO CHATA
  3.5. - MEMORIÁL JOZEFA ČECHA
  3.5. - VÝSTUP NA SMREKOVICU Z VYŠNÉHO SLAVKOVA
  4. - 7.5. - VODIČKA, VODIENKA
  5.5. - VLASTNÁ LITERÁRNA TVORBA
  5.5. - ROZPRÁVANIE SPOD KOŠATEJ LIPY
  7.5. - PIETNY AKT
  7.5. - HORNOTORYSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
  7.5. - NIE JE DOLEŽITÁ FARBA PLETI, ALE FARBA DRESU
  8. - 10.5. - POLONINY
  9.5. - 50. VÝROČIE UDELENIA ŠTATÚTU MESTA
  10.5. - MIESTNE PRETEKY V CHYTANÍ RÝB
  12. 5. - 31.5. - S O N D A
  13.5. - MAMIČKA, VĎAKA ZA ŽIVOT
  14.5. - FLORIÁNSKA KVAPKA KRVI
  15.5. - MAMULIENKA, MAMIČKA
  17.5. - MAMIČKA JEDINÁ – MAMIČKA ZLATÁ
  18.5. - ZLEPŠUJ PAMÄŤ KRÍŽOVKAMI
  21.5. - HUMANITA, NESTRANNOSŤ, DOBROVOĽNOSŤ, CELOSVETOVOSŤ
  22.5. - Z VALAŠEČKU ZA DRAŽEČKU
  24.5. - BENEFIČNÝ KONCERT ZBORU BYZANTION A HOSTÍ
  25.5. - DARUJ KRV, DARUJ ŽIVOT
  27.5. - 11.00 h - SUPER TRIČKO
  27.5. - VIACBOJ VŠESTRANNOSTI
  29. – 30.5. - 24 HODINOVÝ VOLEJBALOVÝ MARATÓN
  29.5. - KRÁĽ MODERNÉHO TANCA
  31.5. - MAMIČKE Z LÁSKY
  31.5. - BEH NA VRCHOL MINČOLA
  31.5. - SABINOVSKÁ MUHA


  podrobnejšie I podujatia v regióne
Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany


  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany (okr. Sabinov). V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312, kedy osada patrila k panstvu Kamenica. V minulosti požívalo kráľovské privilégiá na konanie výročných jarmokov na sviatky a na týždenný sobotný trh. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj, ako symbol slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta "de Septem Thiliis", "Siebenlinden" či "Héthárs". Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Najvzácnejšou a pamiatkovo chránenou je posledná zo starobylých líp rastúca na námestí sv. Martina. Jej vzácnosť potvrdilo víťazstvo v celoslovenskej ankete Strom roka 2011. Dominantou mesta je gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Martina z Tours z prvej polovice 14. storočia. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou je drevorezba piety z druhej polovice 14. storočia, skvostom kostola je neskorogotický hlavný oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. K moderným sakrálnym stavbám v meste patrí gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. Nádherná príroda, lesy a pohoria ponúkajú zaujímavé možnosti na turistiku, cyklistiku a lyžovanie. V katastri mesta sú dva lesné masívy - Špárová a Balážka. Z centra mesta cez tunajšiu "krížovú cestu" vedie ponad mesto chodník na Balážku. Odtiaľ sa cez vybudovanú priehradu, tzv. suchý polder, dá prejsť do Špárovej. Trasy sú stredne náročné. Pre milovníkov rybárčenia sú zaujímavou ponukou štrkoviská, tzv. Rožkovianske rybníky. Mesto aktuálne pracuje na využití zdroja geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 3390m a má teplotu 90°C, vybudovaním aquaparku. Celoročne bohatý program je aj v oblasti kultúry, športu a spoločenských podujatí. Zimnému obdobiu dominujú vianočné koncerty, jasličková pobožnosť, lyžiarske a turistické prechody, v období fašiangov plesy miestnych spolkov a otvorenie rybárskej sezóny. Tradičným podujatím je Lipianska hudobná jar, koncerty pre širokú verejnosť. Leto a obdobie prázdnin je spojené s pravidelnými nedeľnými vystúpeniami kapiel a súborov na námestí, detskými tábormi, futbalovými a volejbalovými turnajmi, dožinkovými slávnosťami. V jeseni prevládajú podujatia zamerané na úctu k starším. Pre milovníkov umenia je celoročne obmieňaná expozícia výtvarných diel v mestskej galérii. V meste sa nachádza futbalový štadión s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, skatepark a detské ihriská. V susedstve mesta sa nachádza Kamenický hrad s náučným chodníkom, v lete sa tu konajú hradné slávnosti, v blízkosti hradu je ovčia farma. Ani ostatné susedné obce nezaostávajú svojou ponukou: v obci Lúčka pravidelne organizujú podujatie O gajdicu Andreja Mizeráka, v Rožkovanoch na nachádza konský jazdecký areál s farmou, obec Dubovica je obľúbené lyžiarske stredisko, obec Krivany usporadúva Hornotoryský folklórny festival s medzinárodnou účasťou. Mesto Lipany a jeho okolie je inšpiratívnym miestom na strávenie voľného času a na časté návraty.