Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

Aktuálne


  5-7.9. dni mesta Lipany

  Výstava fotografii v galerii - DOTYKY ZIVOTA od 11.8 do 30.9.

  Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

  zastúpené Ing. Eduardom Vokálom, primátorom mesta, vyhlasuje
  v ý b e r o v é k o n a n i e
  na obsadenie funkcie odborného lesného hospodára.

  Mesto Lipany vlastní a obhospodaruje prostredníctvom TS, s.r.o. Lipany 443,05 ha lesa v k.ú. Lipany, Lúčka a Kamenica. Odborný lesný hospodár bude prijatý do pracovného pomeru alebo s ním bude uzatvorená zmluva na základe živnostenského oprávnenia.

  •Kvalifikačné predpoklady:
  -ukončené vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 47 a 48 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov po dosiahnutí príslušného vzdelania.

  •Iné kritériá a požiadavky:
  -odborná spôsobilosť - držiteľ osvedčenia OLH,
  -samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a komunikačné schopnosti,
  -počítačová gramotnosť, vodičské oprávnenie najmenej B skupiny,
  -živnostenský list /ak ho vlastníte/.

  •Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
  -písomná prihláška do výberového konania, v ktorej uchádzač uvedie požiadavku na svoju odmenu /plat/ na 1 ha obhospodarovanej plochy,
  -profesijný životopis,
  -motivačný list,
  -doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  -fotokópia osvedčenia OLH,
  -písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
  -čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a dokladov.

  •Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
  Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20. augusta 2014 do 15.00 na adresu Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany s označením obálky: "NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – odborný lesný hospodár". Dokumenty je potrebné doručiť poštovou prepravou alebo osobne. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania sa stanovuje na 26.08.2014 (utorok) o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Metského úradu v Lipanoch /I. poschodie/. Pozvánka na výberové konanie sa jednotlivým uchádzačom nebude zasielať.

  Mesto Lipany
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Lipany


  Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch uznesením č. 34/2014/XIII v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje

  voľbu hlavného kontrolóra Mesta Lipany, ktorá sa uskutoční dňa 28. 08. 2014 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lipany sa uskutoční tajným hlasovaním, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie pred hlasovaním v trvaní maximálne 5 minút.


  Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Pracovný úväzok je stanovený na 50 %.
  Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Lipany:
  1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón),
  2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  3. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  4. profesijný štruktúrovaný životopis,
  5. súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve.
  Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 14. 08. 2014 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu:
  Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany Zn.: "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA LIPANY - NEOTVÁRAŤ!"

  Otvorenie kúpaliska 7.7

  Plázovy vovejbal na kupalisku - cele leto

  Primestske tabory v lete 2014 - kontakt

  Výstava žiakov ZUŠ v galerii od 9.6.-do 31.6.

  Územne rozhodnutie
  "Inžinierske siete a technická vybavenosť IBV Lipany – ul. Jarková"

 • Rozhodnutie .rtf 137 kB
ň
  Oznam


  Po novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7b ods. 4 zákona:
  (4) Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým.

  Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.:

  - boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)
  - ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)
  - pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria)
  - slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)
  - netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)
  - zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)
  - zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)

  Ing. Anna Bučková, v.r.
  tajomníčka komisie pre životné prostredie

  Štatistický výskum

  Vážení občania,
  v termíne od 14. apríla do 30. júna 2014 realizujú pracovníci Štatistického úradu SR v našom meste zisťovanie zamerané na príjmy a životné podmienky domácností. Pracovník poverený funkciou opytovateľa je povinný sa preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory poskytnuté v rámci zisťovania sú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č.: 051/7735323.

  Súťaž o najkrajši balkon, zahradu zacina v aprili

   ZMENA OTVARACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA - Štúrova

   Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
   Prevádzkové hodiny:
   Pondelok, utorok, streda: 8.00 - 13.00 hod.
   štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
   Nepárna sobota: 10.00 - 15.00 hod.

   List opatrovatelkam

  DVB-T vysielanie - Homôlka


  Prinášame Vám informácie ohľadom spustenia digitálneho DVB-T vysielača Torysa - kóta Homôľka, ktorý pokrýva aj mesto Lipany a okolie. Z vysielača je šírený Multiplex 2 na 55. kanáli UHF: TV Markíza, TV Doma, TV Joj, TV Joj Plus a Multiplex 3 - verejnoprávny na 24. kanáli UHF: RTVS - Jednotka, RTVS - Dvojka, RTVS - Jednotka HD + všetkých 9 rozhlasových okruhov RTVS. Vysielač má vertikálnu (zvislú) polarizáciu antény - diváci musia umiestniť anténu vertikálne. Vysielač bol spustený pred Vianocami v 51. kalendárnom týždni. Informácie o DVB-T nájdete aj na stránke o frekvenciách, vysielačoch a staniciach: http://www.power.szm.sk/ (pozerajte cez prehliadač Internet Explorer) a zoznam rozhlasových FM vysielačov je aj na Teletexte TV Markiza - stranky 897 + 898.

  Stiahnite si mapu pokrytia:
 • Pokrytie - Homôlka 3,7 Mb

  Oznamovacia povinnosť

  V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatník povinný za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznámiť mestu prevzatie plnenia povinností poplatníka za ostatných členov domácnosti. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich, tzn., že vlastník domu, vlastník bytu alebo nájomca bytu, ktorých vlastníkom je mesto Lipany, určí v oznamovacej povinnosti tých členov domácnosti, za ktorých chce poplatok platiť. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony (deti do 18 rokov), plní povinnosti jeho zákonný zástupca - rodič. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo je nezvestná. Poplatník, ktorý nechce prevziať povinnosť platiť poplatok za iných (iba za seba), tiež vyplní oznamovaciu povinnosť. Nižšie je tlačivo na oznamovaciu povinnosť na stiahnutie. Vyplnenú oznamovaciu povinnosť je potrebné doručiť do 31. januára 2013 osobne alebo poštou na Mestský úrad Lipany, ekonomické oddelenie - referát daní a poplatkov.

  Tlačivo oznamovacej povinnosti PDF 129 kB

  V meste pribudlo dalšie zberné miesto na Hviezdoslavovej ulici
  Zberné miesto - Hviezdoslavova ulica


  Prevádzkové hodiny:
  Utorok: 15.00 - 17.00 hod
  Piatok: 15.00 - 17.00 hod.
  Sobota: 15.00 - 17.00 hod.

  Zberné miesto - Dubovická roven

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 8.00 - 10.00 hod.
  Streda: 8.00 - 10.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod.

  Zberné miesto - za mestským úradom

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.


  Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

  Druhy odoberaných odpadov na zberných miestach: - biologický rozložitelný odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, textil, papier a lepenka (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica), kovy (len zberné miesto - za mestským úradom a Hviezdoslavova ulica),

  Postupne budú v meste dopĺňané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Jánošíkova a na Petrovenci.
  Zberný dvor v Lipanoch - Štúrova c. 32 (bývalý areál Technických služieb)
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok, utorok, streda: 10.00 - 15.00 hod.
  štvrtok: 12.00 - 17.00 hod.
  Nepárna sobota: 10.00 - 12.00 hod.


  Druhy odoberaných odpadov v zbernom dvore:
  - papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, nebezpecný odpad, biologický rozložitelný odpad, objemný odpad (nadrozmerný odpad), drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

  Kontakty: Ing. Jaroslav Zacher, jaroslav.zacher@avesk.sk (AVE, s.r.o., - vývoz odpadu, zberný dvor) - 0918 994 554,
  Ing. Dávid Lelák (AVE, s.r.o., - vývoz odpadu, zberný dvor) - 0903 900 591,
  Ing. Anna Bucková, revicka@lipany.sk (tajomnícka komisie pre životné prostredie) - 0915 476 932,
  Milan Slaminka (mesto Lipany) - 0907 928 805
  Zberné miesto – Dubovická roven

  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 8.00 – 10.00 hod.
  Streda: 8.00 – 10.00 hod. 15.00 – 17.00 hod.
  Párna Sobota: 10.00 – 14.00 hod.
  Zbern é miesto – za Mestským úradom
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.


  Na uvedených zberných miestach môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne odovzdat vytriedený komunálny odpad po preukázaní sa obcianskym preukazom pracovníkovi mesta.

  Druhy odoberaných odpadov na Zberných miestach:

  - Biologický rozložitelný odpad (odpad z verejných priestranstiev, záhrad, parkov, cintorínov, napr. pokosená tráva zo záhrad a parkov, lístie, konáre, seno, pri jesenných prácach v záhradkách, vyschnuté pozostatky po pestovaní vlastnej úrody, kvety,...). Odpad do kontajnerov nevhadzujte spolu s igelitovými vrecami a iným druhov odpadu!

  - Objemný odpad (nábytok, koberce, matrace, stolicky, WC, kreslá, dvere, okná, radiátory,...)

  - Drobný stavebný odpad (odpad, ktorý vznikne pri stavebných úpravách, t.j. zmes betónu, tehál, obkladaciek, dlaždíc, keramiky a kameniva)

  - Sklo (všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabulové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, …)

  - Plasty (STLACENÉ plastové flaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, cistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...)

  - Textil (obuv, kabelky, tašky, hracky, šatstvo, bytový textil - záclony, návliecky, periny, vankúše, obrusy),

  - Papier a lepenka (len Zberné miesto – za Mestským úradom, noviny, casopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...)

  - Kovy (len Zberné miesto – za Mestským úradom, kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealko nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súciastky, zámky, klúce, náradie a nástroje), kovové casti domácich spotrebicov, hliníkové viecka z jogurtov,...)

  Postupne budú v meste doplnané dalšie Zberné miesta a to na uliciach Hviezdoslavova, Jánošíkova a na Petrovenci.
  Separovaný zber rozšírený o dalšiu komoditu


  Mesto sa neustále snaží hladat nové spôsoby minimalizácie komunálneho odpadu, preto sa už dlho „pohrávalo“ s myšlienkou, ako v meste zaviest recykláciu textilu. Nakolko v našej republike je zatial skoro nemožné likvidovat šatstvo, resp. neexistujú firmy, ci organizácie, priamo sa venujúce separovaniu a likvidácii tejto komodity, rozhodlo sa nadviazat spoluprácu s polskou firmou. Tá bezplatne zaistila špeciálne kontajnery, ktoré boli následne rozmiestnené v meste. V uvedených kontajneroch sa môžu obyvatelia mesta zbavit nepotrebného šatstva, textílií (bytového textilu - záclon, návliecok, perín, vankúšov, obrusov), obuvi, kabeliek, tašiek a dokonca i hraciek. Nie sú žiadne požiadavky na kvalitu zbieranej komodity. Kontajnery budú pravidelne vyprázdnované a po dotriedení a precistení v Polsku ich obsah „poputuje“ prostredníctvom charitatívnych organizácií v Európskej únii ludom, ktorí to najviac potrebujú. Pevne veríme, že aj takýmto spôsobom sa podarí v našom meste znížit množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý nemusí skoncit na skládke, ale pomôže niekomu, kto to potrebuje. Kontaktná osoba: Dávid Olejník, t.c. 0944 562 005, e-mail: dejvid690@azet.sk.
  Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov v meste:
  - Zberné miesto za Mestským úradom
  - Zberné miesto Dubovická roven
  - Na ulici Pod kopaninou
  - Na ulici Štúrova
  - Za OD Tilia
  - Pri Charitnom dome
  - Na Námestí sv. Martina (pri bytovom dome c. 22, 24)
  - Na ulici Komenského

  Zmena otvorenia zberneho dvora
  EURÓPSKY STROM ROKA

  Ďakujeme všetkým, ktorí poslali hlas našej lipe.


  Lipa

  Výsledky hlasovania v ankete Európsky strom roka 2011:
  1. miesto - lipa vo Felsőmocsoláde, Maďarsko,
  2. miesto - brest hrabolistý v Köpeci, Rumunsko,
  3. miesto - brest (strom želaní) v Ruse, Bulharsko,
  4. miesto - lipa malolistá v Lipanoch, Slovensko,
  5. miesto - dub letný v Debline, Poľsko,
  6. miesto - dubová a lipová alej v Skaličke, ČR,
  7. miesto - pistácia v Ghisonaccii na Korzike, Francúzsko.
  Stromom roka 2011 sa stala naša LIPA


  20.októbra sa zúčastnili členovia komisie pre životné prostredie v Bratislave na vyhlásení výsledkov ankety strom roka. Poslaním tejto ankety bolo upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety Strom roka 2011 sa stala naša 320-ročná lipa malolistá. Získala 1699 hlasov. Bude súčasne reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste, s počtom 1384, skončila ďalšia lipa malolistá z Kameničian, okres Ilava, ktorá má korunu v tvare srdca. Tretie miesto patrí jarabine oskorušovej z Bošáce, okres Nové Mesto nad Váhom, ktorej hlasujúci poslali 1303 hlasov.
  Prvé tri stromy získali finančný príspevok 333 eur, ktorý môže byť použitý na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Odborný posudok víťazovi sponzorsky poskytne ISA Slovensko.
  "Vždy znova a znova nás prekvapí hlboký a úprimný vzťah mnohých účastníkov ankety k stromom. Často je to vzťah podobný vzťahom k rodine. Je v tom láska, úcta, obava o zdravie, obdiv, potreba chrániť, ale aj potreba utiekať sa niekam, kde je nám príjemne, až očisťujúco ."

  Ďakujeme za Vaše hlasy.

  Fotografia z odovzdávania ceny STROM ROKA
  Program dodávok potravinovej pomoci pre občanov mesta Lipany


  Mesto Lipany sa zaradilo medzi samosprávy, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch aktívne zapájajú do európskeho programu potravinovej pomoci určenej osobám v núdzi a znevýhodneným občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

  Táto potravinová pomoc, financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, spočíva v distribúcii základných potravín zdarma - pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín.

  Mesto Lipany v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, o.z., Lipany bude tieto potraviny bezodplatne vydávať v priestoroch MsÚ.

  Táto dodávka potravín je určená pre:
  " deti v náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradný rodičia, pestúnska starostlivosť)- právoplatné rozhodnutie súdu a platný občiansky preukaz
  " fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke - aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v HN a príspevkov k dávke a platný občiansky preukaz
  " osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) - aktuálne potvrdenie ÚPSVaR a platný občiansky preukaz
  " poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) - aktuálny výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne od 1.1.2011 a platný občiansky preukaz

  Potraviny budú dodávané v skupinových obaloch. Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
  V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné, aby ste sa telefonicky, mailom alebo osobne nahlásili na odber týchto potravín, ak spĺňate jednu z uvedených podmienok.

  Kontakty:
  Sociálne oddelenie MsÚ Lipany - denne v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 do 15:30 hod.
  Potrebné údaje pri nahlásení: meno a priezvisko, adresa a telefóny kontakt.

  Pevná linka: 051/488 11 75, 051/488 11 65, 051/488 11 79
  Mobil: 0905/853 274, 0917/237 896
  Mail: terenacky@lipany.sk

  Podotýkame, že odvoz potravín je potrebné si zabezpečiť osobne. Na výdaj potravín budete vyzvaní. Po Vašom nahlásení na uvedené telefónne čísla. Výdaj potravín sa uskutoční v priestoroch MsÚ Lipany.
  Mária Reištetterová - vedúca sociálneho oddelenia
  Zber drobných elektrozariadení, batérii a akumulátorov

  Naše mesto sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL rozhodlo uľahčiť občanom triedenie vyradených drobných elektrozariadení. Každý občan má teraz možnosť zaniesť starý mobil, kalkulačku, telefón, žehličku, varnú kanvicu, sušič, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač, DVD prehrávač a zadarmo sa ho zbaviť vyhodením do pripravenej nádoby, tzv. E-boxu, ktorý je umiestnený v administratívnej budove na prízemí (kde sídli aj mestská polícia, matrika...,). Rozmery zariadení môžu byť maximálne 27x28 cm. Súčasťou E-boxu je aj B-box na zber batérií a akumulátorov (drobné tužkové, alkalické či iné batérie, drobné akumulátory, ako napr. batérie z mobilných telefónov a pod.).
  Do nádoby NEPATRIA žiarovky a žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče, autobatérie, batérie nadštandardných rozmerov a komunálne odpady!!!

  Využitím E-boxu deklarujete Vašu ekologickú zodpovednosť, prispejete k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov.

  Odišiel pedagóg hornej Torysy
  (Ján Olekšák 1934 - 2011)


  7. februára sme sa rozlúčili s učiteľom, nositeľom tradícií, v Lipanoch uznávaným občanom, človekom otvoreného srdca a priateľom Jánom Olekšákom. Prívlastok učiteľ hornej Torysy mu právom patrí, aj keď odtiaľ nepochádzal. Nášmu regiónu zasvätil podstatnú časť svojho tvorivého života (Ďačov, Krivany, Lúčka a v dôchodku ešte aj Milpoš a Tichý Potok).

  Rozlúčky so zosnulým sa zúčastnil aj vzácny smútočný hosť Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, žiak pána Olekšáka. Otec biskup vo svojom príhovore ocenil jeho učiteľské kvality: "Mal som to šťastie, že našu triedu učil takmer šesť rokov a z toho tri roky nám bol triednym učiteľom. Som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že sme ho mali, že sme ho mali tak dlho a že sme v ňom našli neobyčajného učiteľa. Mal vynikajúcu učiteľskú charizmu. Mal ešte mnoho schopností, ktoré boli akousi pridanou hodnotou v jeho povolaní. Vedel hrať na hudobných nástrojoch a mal šikovné ruky, že svojich žiakov vedel obdarovať nielen vedomosťami, ale aj mnohými zručnosťami. Mám od neho jeden prekrásny košíček, ktorý uplietol vlastnými rukami." k tejto učiteľskej osobnosti sa hlásime aj my, jeho súčasníci.

  Z rodnej obce manželky Viktórie (Lacková, okr. Stará Ľubovňa, 164 obyvateľov) do nášho kraja preniesol rodinnú tradíciu košikárstva a v Lipanoch ju plno rozvinul. To preto otec biskup spomenul práve košíček. Jeho košikárske výrobky pozná široké okolie, skrášľujú mnohé príbytky, využívame ich pri rôznych praktických činnostiach. Košikárstvu priúčal aj školskú mládež v záujmových krúžkoch, výrobky i svoju zručnosť predvádzal pri mnohých príležitostiach. Vďaka pani Viktórii, že mu odovzdala užitočnú tradíciu svojej rodiny a v jej rozvíjaní ho podporovala. Len tak medzi nami zostávajú plody jeho obdivuhodnej zručnosti a ľudového umenia.

  Na záver opäť slová otca biskupa: "Preto chcem voči nášmu pánu učiteľovi prejaviť veľký obdiv a veľkú vďaku. Pane Bože, zvelebujeme Ťa za to, že si nás obdaril takým skvelým učiteľom, Ty sám sa ho vo večnosti ujmi a Ty mu buď odmenou za všetko."

  Za lipiansku učiteľskú a občiansku verejnosť
  Rudolf Bucko, učiteľ dôchodca a kronikár mesta


  Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

  Na XXXV. zasadnutí Msz v Lipanoch dňa 26.11.2009 ste prezentovali podporený projekt organizácie ZOHT, ktorý sa týka aj mesta Lipany. ZOHT pôsobí v oblasti regionálneho rozvoja. Patrí problematika komunálnych odpadov do Vašej činnosti?
  ZOHT (Zduženie obcí hornej Torysy) pôsobí v regióne už siedmy rok a mesto Lipany patrí k jeho zakladajúcim členom. Má 25 členov (Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Milpoš, Olejníkov, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká a Vyšný Slavkov. Poslaním ZOHT je koordinácia činností v záujme všestranného rozvoja obcí a miest regiónu. Predmetom činnosti je okrem cestovného ruchu, školstva, kultúry, športu, rozvoja podnikania, sociálnej oblasti aj starostlivosť o životné prostredie, napríklad - zhromažďovanie, separácia, odvoz, spracúvanie a likvidácia komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.

  Prečo sa ZOHT rozhodlo podať spoločný projekt?
  Vzhľadom k tomu, že členmi ZOHT sú samosprávy, problematika komunálnych odpadov sa ich bezprostredne týka. Podstatným dôvodom bolo naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, kde je stanovená zákonnú povinnosť separovať 5 základných druhov odpadu, do ktorých patrí aj biologicky rozložiteľný odpad.

  Kde ste podávali projekt?
  Projekt bol predkladaný v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorej cieľom je podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podporiť dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

  Mohli by ste nám podporený projekt bližšie predstaviť?
  Zámerom projektu "ZOHT - Zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov" je:

 • zvýšenie kvality separovaného zberu komunálnych odpadov,
 • rozšírenie už existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov, keďže obce neseparujú všetky zložky komunálnych odpadov ako aj zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov - zakúpenie kontajnerov na BRO
 • zvýšenie propagácie a informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých obciach združenia
 • zakúpenie zariadení úpravu zložiek komunálnych odpadov - traktor s čelným nakladačom, biorezací stroj, štiepkovač a tandemový príves
  Projekt bude realizovaný na katastrálnom území jednotlivých obcí združených v ZOHT.
  Zvoz a manipulácia s komunálnym odpadom bude zabezpečená prostredníctvom zmlúv, ktoré majú obce uzatvorené s vývozcami odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad bude využívaný v jednotlivých obciach ZOHT v existujúcich kompostoviskách a priamo spotrebovaný v obciach, prípadne na energetické účely.  Mohli by ste informovať o výške podporeného projektu?
  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 549 543,49 EUR
  Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 522 066,32 EUR
  Spolufinancovanie: 27477,17 EUR
  Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a zdrojov ZOHT.
  Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia SR.

  Aký význam má projekt pre obyvateľov mesta a aj obcí regiónu ?
  Projektom sa zvýši množstvo separovaného odpadu, čo znamená zníženie množstva komunálneho odpadu a v konečnom dôsledku to môže priniesť aj zníženie poplatkov za odpady. Taktiež nezanedbateľná je aj osveta a zvýšenie informovanosti občanov o význame separácie odpadov.

  Aký význam má projekt pre jednotlivé obce?
  Významov je niekoľko. Veľmi dôležitým je už spomínané naplnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa Zákona o odpadoch, ďalším je finančný efekt, pretože obce za 5% spolufinancovanie získajú kontajnery a špičkovú techniku, ktorá im bude slúžiť v nasledujúcich rokoch a nemenej podstatným je dlhodobý finančný efekt, ktorý prinesie zníženie poplatkov za odpady.

  Odkedy začínate projekt realizovať?
  Projekt začíname realizovať v marci 2010 do októbra 2010. Prvou aktivitou projektu je organizácia konferencie dňa 25.3.2010 o 15.30 hod. v priestoroch Galérie v Lipanoch, na ktorú pozývame všetkých, ktorí sa chcú o projekte dozvedieť viac.

  Ing. Daniela Bednárová
  Projektový manažér
  ZOHT Lipany  Odkaz na stránku 700eho výročia mesta

  Podujatia:


  Kam za kultúrou a športom

  1. - 30. 9. - DOTYKY ŽIVOTA
  1. 9. - UKÁŽKY ZÁCHRANY TOPIACEHO SA V DRAVEJ VODE
  1. 9. - VÝZNAMNÉ VRCHOLY SLOVENSKA
  4. 9. - ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKY ROK
  5. - 6. - 7. 9. - DNI MESTA LIPANY A 15 ROKOV DOMU POKOJNEJ STAROBY
  11. 9. - VÝJAZDOVÝ ODBER KRVI
  12. 9. - DNI NEZÁBUDIEK 2014
  15. 9. - STRETNUTIE 4 OKRESOV NA MINČOLE
  15. 9. - PODMINČOLSKÉ ZASTAVENIE PRI KRÍŽI
  16. - 24. 9. - MEDŽUGORIE
  22. 9. - ĽUTINSKÁ BAZILIKA A DREVENÉ KOSTOLÍKY
  22. - 26. 9. - MÁŠ RÁD OVOCIE A ZELENINU?
  27. 9. - MICHALSKÝ VOLEJBAL
  27. - 28. 9. - HREBEŇOM ČERGOVA V JESENI
  28. 9. - HOSŤOVANIE BRAZÍLSKEHO ZBORU CANTILENA


podrobnejšie I podujatia v regióne

Vitajte v meste Lipany

  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.