Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  Prerušenie distribúcie elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany - ul. Záhradná, ul. Komenského, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, časť ul. Kollárova - párne č.d. 2 až 28, Kollárova 1 Lipany ČOM: 0000225170, EIC: 24ZVS00000537230,
  Komenského 1 Lipany ČOM: 0000224953, EIC: 24ZVS0000053134J,
  Komenského 14 Lipany ČOM: 0000336108, EIC: 24ZVS00000129752,
  Štúrova 1 Liany ČOM: 0000225175, EIC: 24ZVS0000053745R,
  Štúrova 30 Lipany ČOM: 0000228488, EIC: 24ZVS0000061582X
  bude v termíne 7. november 2014 od 7.40 h do 16.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  Prerušenie distribúcie elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany - ul. Záhradná, ul. Komenského, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, časť ul. Kollárova - párne č.d. 2 až 28, Kollárova 1 ČOM: 0000225170, EIC: 24ZVS00000537230,
  Komenského 1 ČOM: 0000224953, EIC: 24ZVS0000053134J,
  Komenského 14 ČOM: 0000336108, EIC: 24ZVS00000129752,
  Štúrova 1 ČOM: 0000225175, EIC: 24ZVS0000053745R,
  Štúrova 30 ČOM: 0000228488, EIC: 24ZVS0000061582X,
  bude v termíne 31. október 2014 od 8.00 h do 17.00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  7. novembra poruarnicka sutaz o pohar primatora mesta

  16. Novebra šachový turnaj na gymnáziu od 8.45
  O Z N Á M E N I E
  zámeru predaja majetku mesta

  Mesto Lipany v zmysle § 9a, ods. 8, písm.e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku mesta oznamuje, že na svojom 39. zasadaní MsZ dňa 4.11.2014 bude schvaľovať predaj verejného vodovodu a spláškovej kanalizácie v IBV Rovinky za cenu 1,00 EUR pre VVS, a.s Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  V Lipanoch 21.10.2014

  od 6.10 UMENIE V OBRAZOCH Marian Gagnia - výstava v galérii

  od 10.10. Krehka krasa z hliny- zasadačka MsU
Archív správ


  Podujatia:

  Kam za kultúrou a športom
  29.9. - 1.10. pondelok - streda
  - ČARO A MOC LIEČIVÝCH BYLÍN
  30.9. utorok o 9.30 h
  - VYCHÁDZKA DO PRÍRODY
  3.10. piatok
  - JABĹČKO, JABĹČKO VOŇAVÉ A SLADKÉ
  4.-5.10. sobota - nedeľa
  - PIENINY 2014
  6.10. - 30.10. pondelok
  - piatok od 8.00 hod. - 15.00 hod.
  - UMENIE V OBRAZOCH
  10.10. piatok o 9.30 hod.
  - AJ STAROBA MÁ SVOJE KÚZLO
  10.10. piatok o 16.30 hod.
  - KREHKÁ KRÁSA HLINY
  12.10. nedeľa o 15.00 hod.
  - STAROBOU SA ŽIVOT NEKONČÍ
  12.10. nedeľa o 9.00 hod.
  - JESENNÝ PRECHOD DEMJANKOU
  14.10. utorok
  - DEŇ ÚCTY K STARŠÍM SPOJENÝ S DŇOM VÝŽIVY
  15.10. streda o 9.30 hod.
  - KYTIČKA POTEŠÍ
  20.10. pondelok o 14.00 hod.
  - JESEŇ ŽIVOTA
  21.10. utorok o 9.30 hod.
  - TURNAJ FLORBALOVEJ PRÍPRAVKY
  25.10. sobota o 7.00 hod.
  - VYSOKÉ TATRY - SYMBOLICKÝ CINTORÍN
  27.- 31.10. pondelok - piatok o 9.30
  - ŠARKANIÁDA
  27.10. pondelok o 14.00 hod.
  - RIEŠIME KRÍŽOVKY, HLAVOLAMY A SÚŤAŽÍME
  29.10. streda o 16.30 hod.
  - ŠKOLSKÝ KONCERT ZUŠ


  podrobnejšie I podujatia v regióne
Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany

  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.