Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  O Z N A M


  Na základe zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach
  od 01. 07. 2015 sa bude vykonávať revízia knižného fondu.
  Z tohto dôvodu bude knižnica z a t v o r e n á

  Otvorenie kúpaliska 1.7

  Sutaz v chytani ryb 4.7 na jazerach

  Plázovy volejbal kazdy pondelok na kupialisku od 6.7

  Výluka vlakov 6.7 a 8.7

  Podujatie 11.7

  Podujatie 12.7

  Podujatie 18.7

  Podujatie 22.7

  Podujatie 26.7

  Primátor mesta Lipany

  vyhlasuje
  podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Komenského 14, Lipany


  Výberové konanie .rtf 101 KiB

  Mesto Lipany, Mestský úrad , Krivianska 1, 082 71 Lipany

  OZNAM


  Mesto Lipany oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že dňa 6. 7. 2015 o 9.00 hod. sa uskutoční pohovor na miesto pedagogického zamestnanca Materskej školy, Kpt. Nálepku 19, Lipany, na 80 % úväzok - zástup počas rodičovskej dovolenky s nástupom 1.9.2015.

  Pohovor sa uskutoční zasadačke Mestského úradu Lipany.

  Kvalifikačné predpoklady:


  Požadovaný stupeň vzdelania podľa zákona NR SR č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďalšie požiadavky na pohovor:
  " doklad o vzdelaní - fotokópia dokladu o vzdelaní;
  " profesijný životopis;
  " občianska bezúhonnosť;
  " súhlas na použitie osobných údajov pre potreby pohovorov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť s označením
  "Pedagogický zamestnanec MŠ Kpt. Nálepku 19, Lipany" do 1. 7. 2015 na adresu:
  Mestský úrad, Školský úrad, Krivianska , 082 71 Lipany

  Jazykove kurzy na gymnaziu

  Sútaž o najlepšiu metlu

  16.6.2015 Výstava v galérii

  1.6.2015 Výstava farebných impresii v galérii

  Detský tabor ZS HViezdoslavova

  Vystava ziakov umeleckej skoly v galerii 11.5.2015

  Výzva pre držiteľov Janského plakiet


  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža mesto Lipany v spolupráci s MS SČK organizuje vždy v máji stretnutie dobrovoľných darcov krvi. Vzhľadom k skutočnosti, že naši občania a študenti darujú svoju krv nielen v Prešove, ale aj v rámci celého Slovenska, dochádza k opomenutiu na týchto dobrovoľných darcov. Preto vyzývame držiteľov Janského plakiet (roky 2012, 2013, 2014), ktorí darujú krv mimo NTS Prešov, aby v priebehu mesiaca apríl 2015 doniesli preukaz držiteľa Janského plakiet na Mestský úrad Lipany, oddelenie kultúry a športu, Krivianska 3, t. č. 051 / 488 11 77 alebo elektronicky zaslali na e-mail: kultura@lipany.sk. Vzájomnou spoluprácou doplníme databázu oceňovaných darcov mestom Lipany a predídeme možným nepríjemnostiam. Zároveň upozorňujeme, že na týchto preukazoch je potrebné vo vlastnom záujme si skontrolovať správnosť osobných údajov. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

  ZBERNÉ MIESTO - DUBOVICKÁ ROVEŇ
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 9.00 - 11.00 hod.
  Streda: 9.00 - 11.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod

  Sutaz o najkrajsi balkon, zahradu 2015

  Loga MAS HORNÁ TORYSA


  Vážení občania,
  zaoberáme sa vypracovaním stratégie rozvoja územia pre občianske združenie MAS HORNÁ TORYSA, ktorého členom je aj Vaše mesto a ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestna akčná skupina. Našou úlohou je spoznať aktuálnu situáciu v meste a načrtnúť možnosti jeho rozvoja s vyhliadkou do roku 2020. Prosíme Vás o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, ktorý nám i Vám pomôže zlepšiť kvalitu života v meste a okolitom regióne. Dotazník je anonymný a bude vyhodnotený externou spoločnosťou.
  Vyplnený dotazník môžete vyplniť elektronicky a zaslať na adresu strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre občanov .rtf 489 KiB
  Kratší dotazník aj s popisom pre podnikateľov a podnikateľské subjekty v Lipanoch môžete zaslať na adresy uvedené v dotazníku alebo na strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre podnikateľský sektor .rtf 475 KiB
  Doručené dotazníky nam pomôžu s utvoreniu realnejšieho obrazu mesta a pripraveniu kvalitnejšej stratégie rozvoja.
Archív správ

Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany


  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany (okr. Sabinov). V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312, kedy osada patrila k panstvu Kamenica. V minulosti požívalo kráľovské privilégiá na konanie výročných jarmokov na sviatky a na týždenný sobotný trh. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj, ako symbol slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta "de Septem Thiliis", "Siebenlinden" či "Héthárs". Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Najvzácnejšou a pamiatkovo chránenou je posledná zo starobylých líp rastúca na námestí sv. Martina. Jej vzácnosť potvrdilo víťazstvo v celoslovenskej ankete Strom roka 2011. Dominantou mesta je gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Martina z Tours z prvej polovice 14. storočia. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou je drevorezba piety z druhej polovice 14. storočia, skvostom kostola je neskorogotický hlavný oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. K moderným sakrálnym stavbám v meste patrí gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. Nádherná príroda, lesy a pohoria ponúkajú zaujímavé možnosti na turistiku, cyklistiku a lyžovanie. V katastri mesta sú dva lesné masívy - Špárová a Balážka. Z centra mesta cez tunajšiu "krížovú cestu" vedie ponad mesto chodník na Balážku. Odtiaľ sa cez vybudovanú priehradu, tzv. suchý polder, dá prejsť do Špárovej. Trasy sú stredne náročné. Pre milovníkov rybárčenia sú zaujímavou ponukou štrkoviská, tzv. Rožkovianske rybníky. Mesto aktuálne pracuje na využití zdroja geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 3390m a má teplotu 90°C, vybudovaním aquaparku. Celoročne bohatý program je aj v oblasti kultúry, športu a spoločenských podujatí. Zimnému obdobiu dominujú vianočné koncerty, jasličková pobožnosť, lyžiarske a turistické prechody, v období fašiangov plesy miestnych spolkov a otvorenie rybárskej sezóny. Tradičným podujatím je Lipianska hudobná jar, koncerty pre širokú verejnosť. Leto a obdobie prázdnin je spojené s pravidelnými nedeľnými vystúpeniami kapiel a súborov na námestí, detskými tábormi, futbalovými a volejbalovými turnajmi, dožinkovými slávnosťami. V jeseni prevládajú podujatia zamerané na úctu k starším. Pre milovníkov umenia je celoročne obmieňaná expozícia výtvarných diel v mestskej galérii. V meste sa nachádza futbalový štadión s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, skatepark a detské ihriská. V susedstve mesta sa nachádza Kamenický hrad s náučným chodníkom, v lete sa tu konajú hradné slávnosti, v blízkosti hradu je ovčia farma. Ani ostatné susedné obce nezaostávajú svojou ponukou: v obci Lúčka pravidelne organizujú podujatie O gajdicu Andreja Mizeráka, v Rožkovanoch na nachádza konský jazdecký areál s farmou, obec Dubovica je obľúbené lyžiarske stredisko, obec Krivany usporadúva Hornotoryský folklórny festival s medzinárodnou účasťou. Mesto Lipany a jeho okolie je inšpiratívnym miestom na strávenie voľného času a na časté návraty.