Mesto Lipany panoráma
 
 • Oznámenie vyhlásení obchodno verejnej súťaže

  MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

  zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

  obchodnú verejnú súťaž

  o najvhodnejší návrh na výstavbu „Geotermálneho parku Lipany“.

  Podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete na ÚRADNEJ TABULI tejto stránky, alebo priamo na Mestskom úrade v Lipanoch. Súťažné návrhy je možné predložiť v lehote najneskôr do 29.4.2016.

  vložené: 01.02.2016
 • Oznam o zámere mesta

  Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom XVI. zasadnutí dňa 27.01.2016schválilozámerpredajastavebných pozemkov v II.b etape IBV Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách týmto žiadateľom:

  1. p. č. 2680/90 o výmere 438 m2 – záhrada a p. č. 2680/89 o výmere 198 m2 – záhrada Alešovi Ševčovičovi z Lipian,

  2. p. č. 2680/109 o výmere 709 m2 – záhrada Ing. Veronike Petríkovej z Lipian,

  3. p. č. 2680/11 o výmere 670 m2 – záhrada Bystríkovi Filičkovi z Kyjova,

  4. p. č. 2680/103 o výmere 558 m2 – záhrada a p. č. 2680/104 o výmere 42 m2 – záhrada Martine Reľovskej z Čirča.

  vložené: 01.02.2016
 • Obchodná verejná súťaž

  Mesto  Lipany na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 27.1.2016 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 281 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

  Obchodnú verejnú súťaž

  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o prevode vlastníctva majetku mesta a to časti pozemku na p.č. 672/1 – ostatné plochy, vedený na LV 1375 v areáli štadióna na výstavbu športovísk.

  vložené: 28.01.2016
 • Oznam - zmena termínu zápisu do materských škôl

  Zápis detí do materských škôl v meste Lipany

  na školský rok 2016/2017

  sa uskutoční v dňoch

  od 02. 05. 2016 do 31. 05. 2016

  vložené: 28.01.2016
 • Ponuka práce

  Firma ORAC SLOVAKIA, s.r.o. Lipany

  ponúka prácu na tieto pracovné pozície:

  • Operátor – nastavovač drevoobrábacieho stroja  - 5 pracovných miest
  • Operátor stroja na výrobu polyuretánových výrobkov – 2 pracovné miesta
  • Lakýrnik – 1 pracovná pozícia

  vložené: 25.01.2016

Pozvánky a podujatia

Do 12.2.2016 - Požičovňa karnevalových masiek
Do 12.2.2016 - Požičovňa karnevalových masiek

otvorená pondelok až piatok

od 14.00 do 17.00 hod.

v klube mladých v budove MsÚ» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Všetko má svoj ...
Všetko má svoj kolobeh

Pravidelný pohyb našej Zeme a s tým súvisiace striedanie ročných období, ako i dňa a noci, neustály zrod nového a zánik starého a v neposlednom ... čítaj ďalej »

Oplátkové koncerty v ...
Oplátkové koncerty v Lubline

Spevácky zbor Septemthillis sa vrátil z koncertov v Poľsku. Už 11 rokov pretrváva spolupráca nášho zboru so zborom La Musica v Lubline, ... čítaj ďalej »

Mladý cestovateľ z ...
Mladý cestovateľ z Lipian si plní svoje sny

Ako dieťa mal rôzne záľuby podobné záľubám dnešných detí. Rád kreslil graffiti, počúval hudbu a rovnako ako väčšina malých chlapcov ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Aktuality a oznamy
Výstava KOLOBEH
Výstava KOLOBEH

Výstavu si môžete pozrieť v galérii mesta v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.
Výstava trvá od 1.2. do 31.3.2016

vložené: 01.02.2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016.

Viac info...


vložené: 27.11.2015
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.60°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 87%
tlak: 1005kPa