Mesto Lipany panoráma
 
 • Prerušenie distribúcie elektrickej energie
  Prerušenie distribúcie elektrickej energie

  Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany –

  ul. Jána Bottu,

  ul. Štúrova č. d. 6, 8, 12, 14, 34, 36, 

  ul. Moyzesova úsek od č. d. 1 po č. d. 10, č. d. 46, bytové domy č. 27, 29     

  bude v termíne 10. júna 2016 v čase od 08.20 h do 16.00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

   

  vložené: 23.05.2016
 • Oznámenie zámeru mesta

  Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku v k. ú. Lipany, registrovaného v KN C, p.č.2680/95 záhrada o výmere 81 m2, na základe GP č.68/2015  z 13.01.2016 vo vlastníctve mesta Lipany, vedeného na LV 1375, za cenu 23,00€/m2 v súlade so  Zásadami predaja pozemkov v II. b etape IBV Rovinky a za náklady vynaložené na predaj, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odst.8, písm. e – prevod pozemku z dôvodu osobitného zreteľa Mgr. Márii Grešovej rod. Reištetterovej, bytom Tajovského 23, Lipany a manželovi Lukášovi Grešovi, bytom Šarišské Sokolovce 186, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že p. č. 2680/95 je susednou parcelou s parcelou č. 2680/96, ktorej predaj pre žiadateľov schválilo MsZ na svojom rokovaní dňa  22.8.2015 Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

  vložené: 23.05.2016
 • Pozvánka na zasadnutie MsZ

  Pozývame Vás na XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

  26.05.2016 (štvrtok) o 15.30 hodine

  v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

  Prezrieť dokumenty zasadnutia (.zip) 4,3 MB

  vložené: 20.05.2016
 • Oznámenie

  OZNÁMENIE o prerokovaní  zmien a doplnkov 2015 , zmena č. 2  územného plánu mesta Lipany .

  V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2015 , zmenu č. 2  územného plánu mesta Lipany

  o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

  to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území mesta Lipany , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky 2015 , zmena č. 2  územného plánu  mesta Lipany , a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na mestskom úrade  , referát výstavby v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11,30 hod. a od 12.30 do 15.00 hod , ako aj na internetovej stránke mesta www.lipany.sk

  Verejné prerokovanie zmien a doplnkov 2015 , zmeny č. 2  územného plánu mesta  pre verejnosť  sa  uskutoční  za  účasti spracovateľa  dňa 15.6.2016  o 15,30 hod. v zasadačke mestského úradu .

  Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom 2015 , zmena č. 2  územného plánu mesta   do  30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia,  písomne osobným doručením na mestský úrad v Lipanoch , referát výstavby alebo písomne na adresu : Mesto Lipany , Mestský úrad , Krivianská 1 , 082 71 Lipany. Viac informácii a dokumenty na stiahnutie na Úradnej tabuli

  vložené: 20.05.2016
 • Oznam SPP

  Vážení spoluobčania,

  v nasledujúcich dňoch sa budú v našom meste pohybovať pracovníci štátneho podniku SPP za účelom poradenstva ohľadom cien energií. Pracovníci budú riadne označení preukazom SPP, ktorý je možné overiť na bezplatnej linke SPP. Pripravte si prosím ročné zúčtovanie elektriny a plynu.

   

  vložené: 16.05.2016
 • Ponuka práce

  Firma ORAC SLOVAKIA, s.r.o. Lipany ponúka prácu na pracovnú pozíciu

   

  L A K Ý R N I K 

   

  Viac informácii v dokumente na stiahnutie vpravo:

  vložené: 12.05.2016
 • Na pripomienkovanie

  Od 17.5.2016 - Obnova bytového domu - NSM 67-71

  Od 11.5.2016 - Záverečný účet mesta 2015

  Od 9.5.2016 - Uzemne rozhodnutie Opticke siete Rovinky

  Od 9.5.2016 - Oznámenie o stavebnom konaní - Záhradná chata

  Od 20.4.2016 - NÁVRH VZN mesta Lipany o zrušení VZN o trhovom poriadku zeleninového a kvetinového trhu v meste Lipany

  Dokumenty na pripomienkovanie si stiahnete na Úradnej tabuli

   

  vložené: 11.05.2016
 • Oznámenie o zámere mesta

  Mesto Lipany zverejňuje zámer prenájmu pozemkov úspešnému uchádzačovi obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Lipany, spoločnosti MACHJAN SLOVAKIA s.r.o., Krivianska 49, Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Lipany, a to:

  • parc. č. 1241/59, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 16.171 m2 a
  • parc. č. 1241/92, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 6.446 m2, spoločne zapísaných na LV č. 1375 pre okres: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany (ďalej len „pozemky“).

  Na stiahnutie na Úradnej tabuli

   

  vložené: 06.05.2016
 • Oznam Bytového družstva Prešov

  V súlade so zákonom í. 103/84 Zb. O opatreniach proti prenosným chorobám a v zmysle pokynov Mestského zastupiteľstva bude v dňoch od 9.5.2016-31.5.2016 vykonaná hromadná ochranná deratizácia v objektoch a okolí bytových domov v správe BD Prešov

  vložené: 28.04.2016
 • Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky
  Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky

  Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)." Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obci, medzi nimi aj Vaša obec/mesto. Do zisťovania IKT je zaradených 4 690 domácností.

  Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla - 31. mája 2016

  vložené: 18.04.2016
 • Oznam

  Správca cintorínov v Lipanoch upozorňuje nájomníkov hrobových miest na dodržiavanie nájomnej zmluvy a VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Lipany, hlavne na dodržiavanie maximálnych  rozmerov pomníkov v pásme I.a III.  B,  kde  sa vytvárajú nové hrobové miesta,je možné umiestniť americké pomníky s maximálnymi rozmermi výška/šírka/hĺbka v cm – 100/60/75. Väčšie rozmery pomníkov znemožňujú údržbu (kosenie, hrabanie, zametanie) a prístup k ostatným hrobom a tiež narúšajú umelecko-architektonický vzhľad pohrebiska.

   Správca cintorínov Peter Kandráč-Peka

  vložené: 24.03.2016
 • Oznam - zmena termínu zápisu do materských škôl

  Zápis detí do materských škôl v meste Lipany

  na školský rok 2016/2017

  sa uskutoční v dňoch

  od 02. 05. 2016 do 31. 05. 2016

  vložené: 28.01.2016

Pozvánky a podujatia

31.5.2016 - Poľsko - slovenský festival tanca
31.5.2016 - Poľsko - slovenský festival tanca

MŠ kpt. Nálepku 7 vás pozýva na

Poľsko - slovenský festival tanca

ktorý sa uskutoční 31.5. o 10.00 hod. na pódiu v centre mesta

5.6.2016 - Beh na vrchol Minčola
5.6.2016 - Beh na vrchol Minčola

KST Mladosť Odeva Lipany, mesto Lipany a komunitná nadácia Modrá Torysa vás pozývaju na

15. ročník behu do vrchu

"Na vrchol Minčola".

Propozície PDF. 717 kB

Viac info a registrácie


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Spomienka na výlet ...
Spomienka na výlet seniorov...

Dňa 26. apríla členovia oboch seniorských organizácii i členky MO ÚŽ sa zúčastnili na divadelnom predstavení  muzikálu JANA  Z  ARCU. ... čítaj ďalej »

Lipianska hudobná jar ...
Lipianska hudobná jar v Kostole svätého Martina

Keď sa človek stretáva s Bohom, slová mu nestačia. Preto pozýva celé stvorenie, aby sa stalo piesňou. „Prebuď sa, ... čítaj ďalej »

Krížom krážom Hornou ...
Krížom krážom Hornou Torysou...

V sobotu 16.4.2016 sa na Námestí sv. Martina zišli cyklisti z Lipian i okolia, aby sme po dlhej zime otvorili novú  cyklistickú ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jemné mrholenie
Teplota: 10.90°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 99%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Predpredaj
Predpredaj

vložené: 11.05.2016
Talentové skúšky v ZUŠ Lipany
Talentové skúšky v ZUŠ Lipany

vložené: 03.05.2016
Zápis detí do MŠ kpt. Nálepku 7
Zápis detí do MŠ kpt. Nálepku 7

Zápis detí na školský rok 2016/2017do MŠ kpt. Nálepku sa uskutoční od 2. mája 2016 do 31. mája 2016.

vložené: 02.05.2016
Zápis detí do MŠ Nám. sv. Martina 80

Riaditeľstvo Materskej školy Námestie sv. Martina 80 v Lipanoch vyhlasuje zápis detí na školský rok 2016/2017. Termín podávania žiadostí: od 2. mája 2016 do 31. mája 2016 v čase od 10. 00 hod do 11. 30 hod. 

vložené: 02.05.2016
Futbalová pozvánka - Máj 2016
Futbalová pozvánka - Máj 2016

vložené: 01.05.2016
Pozvánka na výstavu
Pozvánka na výstavu

vložené: 04.04.2016
Najkrajší balkón, najkrajšia záhrada 2016
Najkrajší balkón, najkrajšia záhrada 2016

Milovníci kvetov a okrasných záhrad pozor!
Opäť po roku máme pre vás pripravený skvelý 18. ročník mestskej súťaže.

vložené: 25.02.2016
Kalendárium 2016

Prinášame Vám kalendár podujatí na rok 2016.


vložené: 12.02.2016