Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálna oblasť

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Doklady: Žiadosť, potvrdenie o príjme, náklady na domácnosť vrátane špecifických dokladov ako potvrdenie o zdravotnom stave, resp. Potvrdenie o návšteve školy, živelnej pohrome atď. 
Poplatok: Žiadny 
Miesto: Budova MsÚ na Krivianskej 1 (Prístavba MsÚ, vstup zozadu) 
Vybavuje: Mgr. Mária Grešová, 051/4 88 11 65, socialne(at)lipany.sk

PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Doklady: Žiadne 
Poplatok: Žiadny 
Miesto: Budova MsÚ na Krivianskej 1 (Prístavba MsÚ, vstup zozadu) 
Vybavuje: Mgr. Mária Grešová, 051/4 88 11 65, socialne(at)lipany.sk 
Predpis: Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

ODKÁZANOSŤ NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým pobytom na území mesta Lipany, na sociálne oddelenie, Spoločný obecný úrad pre sociálne služby, Krivianska 1, Lipany. 

Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu mesto Lipany zabezpečí: zdravotný posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Miesto: Budova MsÚ, Krivianska 1, Spoločný úrad pre sociálne služby 
Vybavuje: Mgr. Cecília Ondková, tel.: 051/4881179, cecilia.ondkova(at)lipany.sk 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku, poskytuje sa ako terénna sociálna služba v domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v čase od 07:00 - 19:00 hod.

a) pre plnoletú fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste

1,00 €/hodinu poskytovanej služby

b) pre plnoletú fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste

2,70 €/hodinu poskytovanej služby

c) pre neplnoletú fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste

0,50 €/hodinu poskytovanej služby

d) pre neplnoletú fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste

1,20 €/hodinu poskytovanej služby

Miesto: Budova MsÚ, Krivianska 1, Spoločný úrad pre sociálne služby 
Vybavuje: Mgr. Cecília Ondková, tel.: 051/4881179, cecilia.ondkova(at)lipany.sk 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba patrí k podporným službám /§ 54 zákona o sociálnych službách/.

Doklady k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu:

·  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive

·  2. Lekársky nález na predpísanom tlačive 

Doklady k zabezpečeniu poskytovania sociálnej služby:

·  1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na predpísanom tlačive

·  2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

Poplatok: žiadny 
Miesto: Budova MsÚ, Krivianska 1, Spoločný úrad pre sociálne služby 
Vybavuje: Mgr. Cecília Ondková, tel.: 051/4881179, cecilia.ondkova(at)lipany.sk 
Predpis: Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, VZN Mesta Lipany o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby