Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovacie miesto pre osobu s preukazom ŤZP

Parkovacie miesto pre osobu s preukazom ŤZP v meste Lipany.

Mesto Lipany povoľuje vyhradené parkovacie miesto na území mesta Lipany v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 a 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydaním určenia použitia dopravných značiek. Zásady povoľovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Lipany určujú podmienky, za akých je možné vyhradiť parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Mesto Lipany nemalo doposiaľ schválené zásady povoľovania vyhradených parkovacích miest.

 

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta pre osobu s preukazom ŤZP v meste Lipany.

I. Úvodné ustanovenia

1. Mesto Lipany povoľuje vyhradené parkovacie miesto na území mesta Lipany v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 a 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydaním určenia použitia dopravných značiek.


2. Zásady povoľovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Lipany určujú podmienky, za akých je možné vyhradiť parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP), a sú podkladom pre vydanie určenia dopravných značiek Oddelením výstavby, územného plánu a životného prostredia.


3. Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na parkoviskách alebo na zriadených parkovacích miestach v rámci miestnych a účelových ciest na území mesta Lipany.

I. Zásady povoľovania vyhradeného parkovacieho miesta pre ŤZP

1) Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo je možné vydať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, ktorá splní nasledovné podmienky:

a. má trvalý pobyt v meste Lipany v lokalite v ktorej žiada vyhradenie parkovacieho miesta
b. je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (prípadne so sprievodom)
c. vlastní parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len PP ŤZP) (preukáže kópiou preukazu)
d. žiadateľ má zdravotný stav, podľa ktorého je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo v oblasti mobility má obmedzenú alebo zníženú schopnosť pohybu a orientácie (preukáže kópiou posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

e. preukáže vlastnícky vzťah k vozidlu, ktoré prepravuje osobu s preukazom ŤZP (preukáže kópiou osvedčenia o evidencii motorového vozidla, tzv. ,,technický preukaz“); ak vlastníkom, respektíve držiteľom nie je žiadateľ, je potrebné preukázať bývanie v spoločnej domácnosti.

 

2) Žiadateľovi je možné vyhradiť len jedno parkovacie miesto na území mesta Lipany.


3) Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta sa vydáva na dobu neurčitú.


4) Na povolené vyhradené parkovacie miesto žiadateľ nesmie osadiť žiadne parkovacie zariadenie na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel (parkovacia zábrana, parkovací stĺpik a pod.) bez súhlasu mesta Lipany.


5) Mesto Lipany si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta, respektíve premiestniť existujúce vyhradené parkovacie miesto.

6) Držiteľ povolenia vyhradeného parkovacieho miesta je povinný bezodkladne (najneskôr do 15 dní) oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie, resp. zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané určenie použitia dopravných značiek a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu bez náhrady zrušené.


7) Žiadosti o povolenie vyhradeného parkovacieho miesta nebude vyhovené v prípade, že:
a) je neúplná a žiadateľ žiadosť po predchádzajúcej výzve v určenej lehote predpísaným spôsobom nedoplní,
b) nie sú splnené podmienky stanovené týmito zásadami,
c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu
nenachádza, respektíve nie je možné vyznačiť parkovacie miesto na komunikácii v zmysle platnej legislatívy.

8) Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany mesta Lipany z dôvodu:
a) zmeny dopravnej politiky na území mesta Lipany, ktorá by riešila aj parkovanie ŤZP,
b) zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívy a právnych predpisov,
c) užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej premávky vykonanej dopravným značením,
d) zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne vymedzenej k státiu,
e) svojvoľného osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápacie parkovacie zábrany, rám a pod.) na vyhradenom parkovacom mieste,
f) neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie, resp. zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta.


9) Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša mesto Lipany.


10) Mesto Lipany môže v odôvodnených prípadoch požiadať žiadateľa vyhradeného parkovacieho miesta o  potvrdenie trvania rozhodujúcich podmienok, ktoré boli podkladom pre vydanie povolenia na vyhradené parkovacie miesto.

11) Užívateľ je povinný užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným
povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) bod 5. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), za ktorý je možné uložiť pokutu do 660 eur.

print_1

Zodpovedná osoba

Ing. Peter Tejbus, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
04 priloha Ziadost o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu TZP Veľkosť: 286.5 kB Formát: doc Dátum: 31.8.2023