Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Infraštruktúra

energy

Vodovodná a kanalizačná  sieť

Mesto Lipany je pre dodávku pitnej vody napojené na Prešovský skupinový vodovod a verejnú kanalizáciu prevádzkovanú Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice. Prešovský skupinový vodovod sa začal budovať hneď po druhej svetovej vojne v roku 1947. Hlavný prameň pre zásobovanie pitnou vodou sa nachádza v obci Vyšný Slavkov, odkiaľ je dopravovaná pitná voda samospádom cez rôzne vodárenské objekty liatinovým tlakovým potrubím DN 350 dĺžky 49,5 km do okolitých obcí až po mesto Prešov. Kapacita tohto vodného zdroja je  85 litrov/s. Dodávka pitnej vody je zabezpečovaná pre 100 % domácnosti z objektu vodojemu Lipany, ktorý sa nachádza extraviláne mesta nad obytnou časťou Gľace. Tento objekt sa skladá z dvoch akumulačných nádrží o objeme 750m3, čím sa vytvára zásoba 1500 m3 vody. Z uvedeného vodojemu sú zásobované aj okolité obce Dubovica, Kamenica, Ďačov. Odber vody v priemere je okolo 700 m3/deň. Celková dĺžka vodovodu Lipany vrátane prívodných radov je cca 30,5 km a cca 830 vodovodných prípojok.

Mesto Lipany je odkanalizované do ČOV v prevádzke VVS a.s. Košice.

Na kanalizáciu je napojených 98% obyvateľov. V meste je delená kanalizácia cca 30% aj jednotná kanalizácia cca 70% v celkovej dĺžke12,5 km. Na túto kanalizačnú sieť je napojených 536 prípojok. V rámci projektu „Čistá Torysa“ boli niektoré kanalizačné stoky rekonštruované a niektoré siete dobudované ako aj odkanalizovaná lokalita Za traťou a zároveň bola rozšírená a zrekonštruovaná aj ČOV vzhľadom na napojenie aj okolitých obcí. Kapacita ČOV je 25 litrov/s pre 9957 ekvivalentných obyvateľov.

Plynofikácia, vykurovanie, elektrifikácia

      Vykurovanie domácnosti je riešené na 98% plynom. Dve percentá tvoria lokálne a elektrické vykurovania domácnosti.

            Zásobovanie elektrickou energiou je z hlavného 110 kV rozvodu Lemešany - Prešov a Spišská Nová Ves - Lipany v sekundárnej sieti. Rozvody v regióne sú zabezpečené 22 kV rozvodmi.